Europski platni nalog

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

1.1 Područje primjene postupka

Austrijskim Zakonom o parničnom postupku za zahtjeve za plaćanje predviđen je vlastiti, u praksi isproban postupak za platni nalog. Većina postupaka za platni nalog u Austriji provodi se u sustavu elektroničke pravosudne platforme (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV) čime se postupak bitno ubrzava i pojednostavnjuje.

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Područje primjene postupka za platni nalog ograničeno je na zahtjeve za plaćanje. Iz područja primjene postupka za platni nalog izuzeti su, međutim, oni zahtjevi za plaćanje o kojima se odlučuje u posebnom postupku (takozvanom „izvanparničnom postupku”). Postupak platnog naloga nije u skladu s načelom izvanparničnog postupka u kojem sud po službenoj dužnosti, dakle bez prijedloga stranaka, mora razjasniti sve činjenice mjerodavne za njegove odluke. Predmeti iz područja socijalnog prava i zahtjevi u sporovima koji se odnose na mjenice i čekove ne mogu se dokazivati u okviru postupka platnog naloga zbog posebnosti takvih predmeta.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Gornja granica vrijednosti spora za postupak platnog naloga od 1.7.2009. iznosi 75 000 EUR. Tužbe u sporovima čija vrijednost premašuje taj iznos potrebno je uložiti u okviru „redovnog” parničnog postupka u obliku pripremnog spisa.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Postupak za platni nalog u Austriji u okviru navedene granice vrijednosti spora obvezno se provodi.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Austrijski platni nalog ne primjenjuje se ako tuženik ima stalnu adresu, uobičajeno boravište ili sjedište u inozemstvu. Takvi se sporovi rješavaju u „redovnom” parničnom postupku. Na temelju tužbe u tom slučaju nadležni sud nalaže tuženiku da dostavi odgovor na tužbu u roku od četiri tjedna ili određuje termin rasprave.

Za rješavanje zahtjeva za plaćanje protiv tuženika koji imaju boravište u drugoj državi članici može se primijeniti i Europski platni nalog.

1.2 Nadležni sud

Zahtjevi za plaćanje u iznosu do 15 000 EUR (od 1.1.2013.) moraju se podnijeti pred okružnim sudom. Zahtjevi u iznosu višem od 15 000 EUR rješavaju se pred prvostupanjskim sudovima, ako iznimno ne spadaju u stvarnu nadležnost okružnih sudova.

Nadležnost u nacionalnom postupku za platni nalog određena je prema općim propisima, stoga vlastita pravila o nadležnosti ne postoje. Podaci o austrijskim pravilima o nadležnosti dostupni su u odjeljku „Sudska nadležnost”. Informacije o nadležnosti suda za konkretan parnični postupak dostupne su na web-mjestu austrijskog Saveznog ministarstva pravosuđa (http://www.justiz.gv.at/) u odjeljku „eGovernment” („Gerichtssuche” – „Pretraga sudova”).

Za provedbu postupka za europski platni nalog u Austriji isključivo je nadležan Okružni sud za trgovačke predmete u Beču.

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Tužbe za izdavanje platnog naloga podnose se u standardiziranom obliku. Za austrijski platni nalog upotrebljavaju se različiti obrasci, ovisno o tome je li riječ o tužbi za naplatu novčanog potraživanja u „redovnom” postupku za platni nalog, o radnopravnom postupku za platni nalog ili o postupku za europski platni nalog. Obrasci se mogu preuzeti s web-mjesta Saveznog ministarstva pravosuđa(http://www.justiz.gv.at/) u odjeljku „Bürgerservice” („Usluge za građane”), odnosno ondje se mogu ispuniti online.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ako vrijednost spora premašuje 5 000 EUR, stranku pri podnošenju tužbe mora zastupati pravni zastupnik. To ne vrijedi za predmete koji na temelju zakona bez obzira na vrijednost spora pripadaju u nadležnost okružnih sudova (stvarna nadležnost). U tom slučaju postoji „relativna obveza zastupanja”. Stranka može samostalno poduzimati radnje, no ako želi da je se zastupa, to može učiniti samo odvjetnik.

U postupku za europski platni nalog ne postoji obveza zastupanja.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Obavezan sadržaj tužbe za izdavanje platnog naloga načelno se ne razlikuje od tužbe podignute u „redovnom” postupku. Tužitelj, međutim, u tužbi za izdavanje platnog naloga ne mora navesti pravni razlog na kojem se njegov zahtjev temelji. Ipak, okolnosti koje se navode radi obrazloženja zahtjeva moraju biti dovoljno detaljne kako bi se utvrdile pojedinačne okolnosti zahtjeva i kako bi se iz toga moglo izvesti određeno potraživanje („uvjerljivost” tužbe).

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

U Austriji vrijedi model platnog naloga za koji „nisu obvezni dokazi”. Podnošenje isprave kao dokaza za tvrdnju stoga nije preduvjet za traženje platnog naloga. Ipak, ako je tužitelj netočnim ili nepotpunim navodima u tužbi ostvario ili pokušao ostvariti izricanje platnog naloga, to se na temelju kaznene odredbe u austrijskom Zakonu o parničnom postupku kažnjava novčanom kaznom.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Sud poduzima samo ukupnu provjeru tužbe. Ne provjerava ispravnost sadržaja, već samo pravnu osnovanost zahtjeva („uvjerljivost” tužbe). Kad je tužba za izdavanje platnog naloga u skladu sa zahtjevima u pogledu oblika i sadržaja (kad sadržava određeni zahtjev, činjenice iz kojih proizlazi zahtjev, dokaze i navode o nadležnosti i omogućuje identifikaciju zahtjeva), sud izdaje platni nalog. Službeno odbijanje zahtjeva za izdavanje platnog naloga nije predviđeno austrijskim Zakonom o parničnom postupku. Ako sud zaključi da ne postoje preduvjeti za izdavanje platnog naloga, on ne odbija zahtjev, nego po službenoj dužnosti pokreće „redovni” postupak. Ako postoje samo određeni nedostaci u obliku, sud može najprije od tužitelja zatražiti da otkloni nedostatke i tako doradi zahtjev.

1.5 Žalba

Budući da u austrijskom Zakonu o parničnom postupku nije predviđena odluka o odbijanju zahtjeva za izdavanje platnog naloga, već se nalaže automatski prijenos u „redovni” postupak, pravni lijek nije potreban.

1.6 Prigovor

Rok za prigovor protiv izdavanja platnog naloga iznosi četiri tjedna. On počinje teći dostavljanjem pisanog primjerka platnog naloga tuženiku. Taj rok sud ne može skratiti ni produljiti.

Prigovori protiv platnih naloga koje je izdao „prvostupanjski sud” (u slučaju vrijednosti sporova od 15 000 EUR do 75 000 EUR) moraju sadržajno predstavljati odgovor na tužbu. Prigovor stoga mora sadržavati određeni zahtjev koji se sastoji od činjenica i okolnosti na kojima se prigovori temelje, odnosno dokaza na kojima tuženik temelji svoje iskaze. U postupku pred sudom za ulaganje prigovora stranka mora imati pravnog zastupnika.

U postupku pred „okružnim sudovima” (u slučaju vrijednosti spora do 15 000 EUR ili do 75 000 EUR kod stvarne nadležnosti) nije propisano pravno zastupanje za potrebe ulaganja prigovora. Za pisani prigovor u tim je postupcima dovoljno da tuženik sudu koji je izdao platni nalog u dopisu koji je potpisao navede da namjerava uložiti žalbu protiv platnog naloga. Obrazloženje prigovora kao u postupku pred sudom nije obvezno. Tuženik prigovor može i usmeno izjaviti u zapisnik na sudu koji je izdao platni nalog ili na okružnom sudu svojeg boravišta.

1.7 Učinak prigovora

Ako tuženik pravovremeno uloži prigovor,r platni nalog više nije na snazi i sud bez daljnjeg zahtjeva automatski pokreće „redovni” postupak u pogledu tužbe te raspravlja o navodima u tužbi i prigovorima uloženima protiv njih.

1.8 Učinak izostanka prigovora

U Austriji se postupak platnog naloga provodi na jednoj razini. Ako tuženik ne ospori ili ne ospori na vrijeme platni nalog, platni nalog postaje izvršiv bez daljnjeg zahtjeva tužitelja. Druga sudska odluka nije predviđena zakonom.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Sud po službenoj dužnosti potvrđuje izvršivost platnog naloga. Izvršivim otpravkom platnog naloga tužitelj može pokrenuti ovršni postupak protiv tuženika.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Platni nalog u austrijskom postupku za izdavanje platnog naloga može se osporiti samo prigovorom; osim toga tuženiku nije na raspolaganju drugi pravni lijek. Odluku o troškovima sadržanu u platnom nalogu tužitelj i tuženik mogu osporiti u roku od 14 dana od dostavljanja u žalbenom postupku u pogledu troškova (Kostenrekurs). Tuženik može u bilo kojem trenutku zatražiti ukidanje potvrde o izvršivosti zbog znatnih nedostataka u dostavi. Ako je tuženik zbog neizbježnih i nepredvidivih događaja bio spriječen pravovremeno uložiti prigovor, u roku od 14 dana od uklanjanja prepreke zbog koje je propustio rok za ulaganje prigovora može uložiti zahtjev za „povratak na prethodno stanje”.

Posljednji put ažurirano: 05/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.