Europski platni nalog

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

U Belgiji se primjenjuje skraćeni postupak za platni nalog (procédure sommaire d’injonction de payer / summiere rechtspleging om betaling te bevelen). Svrha je ovog pojednostavnjenog postupka, opisanog u člancima od 1338. do 1344. Pravosudnog zakonika (Code judiciaire / Gerechtelijk Wetboek), ostvarenje plaćanja malih iznosa u određenim slučajevima.

Zakonodavstvo u pogledu skraćenog postupka za platni nalog dostupno je na internetskim stranicama Savezne javne službe za pravosuđe:

 • Kliknite na Législation belge – Législation consolidée et index législatif / Belgische wetgeving – Geconsolideerde wetgeving en wetgevingsindex (Belgijsko zakonodavstvo – Pročišćeno zakonodavstvo i popis zakonodavstava) u donjem lijevom kutu stranice.
 • Kliknite na Législation belge / Belgische wetgeving (Belgijsko zakonodavstvo).
 • Pod Nature juridique / Juridische aard (Pravna narav) odaberite CODE JUDICIAIRE / GERECHTELIJK WETBOEK (Pravosudni zakonik).
 • U polje Mot(s)/Woord(en) (Riječi) unesite „664”.
 • Kliknite na Recherche/Opzoeking (Pretraživanje) i zatim na Liste/Lijst (Popis).
 • Kliknite na Détail/Detail (Pojedinosti).
 • Pretražite Chapitre XV / Hoofdstuk XV (Poglavlje XV.).

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Prihvatljive su samo novčane tražbine.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

U članku 1338. Pravosudnog zakonika navodi se da su prihvatljive samo tražbine za plaćanje likvidiranog duga u iznosu od najviše 1860 EUR.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Primjena skraćenog postupka za platni nalog u potpunosti je neobavezna.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Ne. U članku 1344. Pravosudnog zakonika navodi se da se pravila skraćenog postupka za platni nalog primjenjuju samo ako je boravište (domicile/woonplaats) ili prebivalište (résidence/verblijfplaats) dužnika u Belgiji.

1.2 Nadležni sud

Ovaj se postupak može primijeniti pred magistratskim sudom (juge de paix / vrederechter) pod uvjetom da je zahtjev u njegovoj nadležnosti (za informacije o nadležnosti magistratskog suda vidjeti informativni list „Nadležnost – Belgija”). Kad je riječ o sporovima iz članka 1338. Pravosudnog zakonika, ovaj se postupak može primijeniti i na sve zahtjeve za koje je nadležan trgovački sud (tribunal de commerce / rechtbank van koophandel) ili policijski sud (tribunal de police / politierechtbank).

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Standardizirani obrazac nije potreban. Međutim, zakonom je utvrđen niz uvjeta u pogledu informacija koje je potrebno navesti u zahtjevu za plaćanje i zahtjevu koji se podnosi sudu.

Prije podnošenja zahtjeva sudu, vjerovnik mora dužniku poslati zahtjev za plaćanje (sommation de payer / aanmaning tot betaling). Taj je uvjet utvrđen u članku 1339. Pravosudnog zakonika. Zahtjev za plaćanje dužniku može dostaviti sudski izvršitelj (huissier de justice / gerechtsdeurwaarder) ili mu se može poslati preporučenim pismom s povratnicom. U članku 1339. navode se i informacije koje moraju biti navedene u zahtjevu za plaćanje kako bi bio pravno valjan. To su:

 • primjerak članaka iz poglavlja Pravosudnog zakonika o skraćenom postupku za platni nalog
 • službena obavijest o plaćanju u roku od 15 dana od slanja ili dostave zahtjeva za plaćanje
 • traženi iznos
 • sud kojem će zahtjev biti podnesen ako dužnik ne izvrši plaćanje.

U roku od 15 dana od dana na koji istječe razdoblje u trajanju od 15 dana navedeno u zahtjevu, sudu se podnosi tužba putem zahtjeva (requête/verzoekschrift) u dva primjerka. U članku 1340. Pravosudnog zakonika navodi se da zahtjev mora sadržavati sljedeće informacije:

 • dan, mjesec i godinu
 • prezime, ime, zanimanje i boravište ili prebivalište podnositelja zahtjeva, te prezime, ime, boravište ili prebivalište i svojstvo njegovih pravnih zastupnika
 • mjeru u pogledu koje se podnosi zahtjev i točne informacije o traženom iznosu, uključujući raščlambu raznih elemenata koji čine tražbinu te pravnu osnovu na kojima se tražbina temelji
 • pojedinosti o sudu koji će odlučivati o zahtjevu
 • potpis odvjetnika stranke.

Podnositelj zahtjeva može odlučiti podnijeti svoje prigovore na odobrenje odgode plaćanja.

Zahtjevu se prilaže:

 • preslika dokumenta na kojem se tražbina temelji
 • evidencija sudskog izvršitelja o dostavi zahtjeva za plaćanje ili primjerak preporučenog pisma s povratnicom ili izvornik tog pisma s dokazom da ga je primatelj odbio primiti ili da ga nije podigao u poštanskom uredu ili s potvrdom da je dužnik upisan u registar stanovništva na navedenoj adresi.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Potpis odvjetnika jedna je od obveznih elemenata zahtjeva. Člankom 1342. Pravosudnog zakonika propisano je i da se primjerak naloga mora redovnom poštom poslati odvjetniku podnositelja zahtjeva. To su jedine zakonske odredbe kojima se zahtjeva uključivanje odvjetnika.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Zahtjev mora sadržavati razumnu količinu pojedinosti. Člankom 1340. prvim stavkom podstavkom 3. Pravosudnog zakonika zahtijeva se da se u zahtjevu navede mjera u pogledu koje se podnosi zahtjev i točne informacije o traženom iznosu, uključujući raščlambu raznih elemenata koji čine zahtjev i pravnu osnovu na kojima se tražbina temelji.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Da. U skladu s člankom 1338. zahtjev mora biti potkrijepljen pisanim dokumentom koji je izdao dužnik. Međutim, taj dokument ne mora sadržavati priznanje duga.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

U roku od 15 dana nakon podnošenja zahtjeva sud ga prihvaća ili odbija odlukom donesenom bez održavanja rasprave (en chambre du conseil / in raadkamer). Sud može odobriti odgodu plaćanja ili samo djelomično odobriti zahtjev (članak 1342. Pravosudnog zakonika). Sud raspolaže informacijama o raznim sastavnicama duga i može odlučiti odbaciti neke od njih. Može uzeti u obzir sva plaćanja koja su u međuvremenu izvršena. Sud može izravno odbiti tražbinu ako ne ispunjuje potrebne uvjete (vidjeti članke od 1338. do 1344. Pravosudnog zakonika).

Ako sud u potpunosti ili djelomično odobri zahtjev, njegova odluka ima isti učinak kao i presuda donesena zbog ogluhe.

U tom slučaju, vjerovnik mora dostaviti sudsku odluku dužniku.

Člankom 1343. stavkom 2. Pravosudnog zakonika propisano je da, kako bi bila valjana, evidencija o dostavi odluke mora sadržavati sljedeće:

 • primjerak zahtjeva
 • rok unutar kojeg dužnik može podnijeti prigovor na odluku
 • naziv suda kojem je potrebno podnijeti prigovor i formalnosti koje je potrebno zadovoljiti u tom pogledu.

Kako bi bila valjana, evidencija o dostavi mora sadržavati i upozorenje dužniku o tome da se, ako ne ospori odluku u utvrđenom roku, mogu poduzeti sve pravne mjere kako bi se osiguralo da plati traženi iznos.

Ako dužnik ne podnese prigovor ili žalbu u dozvoljenom roku, odluka postaje konačna.

1.5 Žalba

Žalba vjerovnika

Mogućnosti vjerovnika u pogledu podnošenja žalbe utvrđene su u članku 1343. stavku 4. Pravosudnog zakonika. Vjerovnici ne mogu podnijeti žalbu protiv odluke kojom se njihov zahtjev odbija ili samo djelomično odobrava. Međutim, mogu ponovno podnijeti zahtjev u redovnom postupku (a ne u skraćenom postupku). Ako je zahtjev djelomično odobren, vjerovnik ga ne može ponovno podnijeti u redovnom postupku nakon što ga je dostavio dužniku.

Prigovor ili žalba dužnika

Dužnici mogu osporavati odluku na jedan od dva načina: podnošenjem žalbe višem sudu (appel / hoger beroep) ili podnošenjem prigovora (opposition/verzet) istom sudu koji je donio odluku (jer se sa sudskom odlukom postupa kao s presudom donesenom zbog ogluhe ako je zahtjev vjerovnika u potpunosti ili djelomično odobren – vidjeti članak 1343. stavak 4. Pravosudnog zakonika). U oba slučaja rok iznosi jedan mjesec od datuma na koji je presuda dostavljena (vidjeti članke 1048. i 1051. Pravosudnog zakonika). Taj se rok produljuje ako jedna od stranaka nema boravište ni prebivalište ni adresu za dostavu (domicile élu / gekozen woonplaats) u Belgiji.

Primjenjuju se redovna pravila o podnošenju prigovora i žalbe uz jednu iznimku koja je uvrđena u članku 1343. stavku 3. drugom podstavku Pravosudnog zakonika: odstupajući od članka 1047. (kojim se zahtijeva da ga dostavi sudski izvršitelj), prigovor se može podnijeti putem zahtjeva u pisarnici suda (greffe/griffie), u broju primjeraka jednakom broju stranaka i odvjetnika, koji zatim sudski službenik (greffier/griffier) dostavlja dužniku i njegovu odvjetniku posebnom sudskom obavješću (pli judiciaire / gerechtsbrief).

Kako bi bio pravno valjan, prigovor mora sadržavati sljedeće:

 • dan, mjesec i godinu
 • prezime, ime, zanimanje i boravište ili prebivalište stranke koja podnosi prigovor
 • prezime, ime i boravište ili prebivalište dužnika te ime njegova odvjetnika
 • pojedinosti o spornoj odluci
 • tužbene razloge stranke koja podnosi prigovor.

Sudski službenik poziva stranke da se pojave na raspravi prema rasporedu suda.

1.6 Prigovor

U skraćenom postupku prigovor u pogledu zahtjeva nije izričito predviđen belgijskim pravom.

Dužnik može informacije poslati magistratskom sudu, ali s odlukom će se i dalje postupati kao s presudom donesenom zbog ogluhe.

1.7 Učinak prigovora

Kako je prethodno navedeno, nije moguće podnijeti prigovor. Skraćeni će se postupak provesti neovisno o tome hoće li se dužnik braniti.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Vidjeti odgovor na pitanje 1.7.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Posljednji put ažurirano: 24/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.