Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Europski platni nalog

Bugarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

U poglavlju ХХХVІІІ. „Postupak u pogledu platnog naloga” Zakona o parničnom postupku (Službeni list br. 59 od 20. srpnja 2007., stupio na snagu 1. ožujka 2008., kako je izmijenjen u Službenom listu br. 42/2009 i zadnje izmijenjen u Službenom listu br. 13/2017) propisan je pojednostavnjeni postupak s pomoću kojeg podnositelj zahtjeva može ostvariti povrat svojeg potraživanja u slučajevima u kojima tuženik vjerojatno neće osporiti potraživanje.

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Vjerovnik može zatražiti izdavanje platnog naloga za sljedeća potraživanja:

 • novčana potraživanja ili potraživanja za zamjenjive stvari ako je za predmetno potraživanje nadležan okružni sud,
 • prijenos pokretne imovine koju je dužnik primio s obvezom njezina povrata ili založene imovine odnosno imovine koju je dužnik prenio s obvezom predaje posjeda ako je za predmetno potraživanje nadležan okružni sud.

Osim toga, u skladu s izričitom odredbom članka 417. Zakona o parničnom postupku (ZPP), podnositelj zahtjeva može isto tako zatražiti izdavanje platnog naloga u kojem se potraživanje, bez obzira na njegov iznos, odnosi na:

 • upravni akt kojim se priznavanje izvršenja povjerava građanskim sudovima,
 • dokument ili izvadak iz računovodstvenih knjiga u kojima su utvrđena potraživanja državnih ureda, općina i banaka,
 • ispravu, sporazum ili drugu vrstu ugovora s javnobilježničkom ovjerom potpisa koji se odnose na u njima sadržane obveze u pogledu isplate novca ili drugih zamjenjivih stvari, kao i ostale obveze prijenosa određene imovine,
 • izvadak iz upisnika založnih prava za registrirane vrijednosne papire i početak izvršenja – u pogledu prijenosa založene imovine,
 • izvadak iz upisnika založnih prava za registrirane ugovore o prodaji u skladu s kojima se vlasništvo zadržava do isplate ukupne cijene ili ugovor o zakupu – u pogledu povrata na prodanu ili zakupljenu imovinu,
 • ugovor o zalogu ili hipoteci u skladu s člankom 160. i člankom 173. stavkom 3. Zakona o obveznim odnosima i ugovorima,
 • valjanu ispravu za određivanje privatnih, državnih ili općinskih potraživanja kada se izvršenje provodi u skladu s postupkom iz Zakona o parničnom postupku,
 • obavijest o nedostatku,
 • zadužnicu, mjenicu ili jednakovrijedan vrijednosni papir, kao i obveznice ili kupone koji se na njih odnose.

Ako je zahtjevu priložen dokument iz članka 417. ZPP-a na koji se potraživanje odnosi, vjerovnik od suda može zatražiti da naloži trenutno izvršenje i izda nalog za izvršenje.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ako se potraživanje temelji na nekoj od isprava iz članka 417. ZPP-a, ne postoji gornja granica za iznos.

U skladu s preostalim odredbama o novčanim potraživanjima, potraživanjima za zamjenjive stvari ili prijenosu pokretne imovine, platni se nalog može izdati samo ako je za potraživanje nadležan okružni sud. Okružni sud odgovoran je za potraživanja u građanskim i trgovačkim stvarima u iznosu do 25 000 BNG te za sva potraživanja za naknade za uzdržavanje, radne sporove i potraživanja od obavijesti o nedostatku.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Primjena tog postupka nije obvezna. Čak i ako su ispunjeni preduvjeti za izdavanje platnog naloga, podnositelj zahtjeva nije obvezan odabrati taj postupak obrane, već može podnijeti zahtjev u skladu s općim postupkom za potraživanja.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Platni se nalog ne izdaje ako dužnik nema stalnu adresu i uobičajeno boravište ili sjedište i mjesto poslovanja na državnom području Republike Bugarske.

1.2 Nadležni sud

Zahtjev se podnosi okružnom sudu mjesta u kojem se nalazi stalna adresa ili sjedište dužnika, a sud u roku od tri dana mora provesti službenu provjeru mjesne nadležnosti. Ako sud zaključi da nije nadležan za predmet u pitanju, upućuje ga odgovarajućem sudu.

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Obvezno je upotrebljavati obrasce zahtjeva koje je odobrilo Ministarstvo pravosuđa. Zahtjevi čine prilog Pravilniku br. 6 od 20. veljače 2008. o odobrenju obrazaca platnih naloga, zahtjeva za izdavanje platnog naloga i ostalih dokumenata povezanih s postupkom u pogledu platnog naloga, koji je izdalo Ministarstvo pravosuđa.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Nije obvezno.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

U zahtjevu bi se trebale navesti okolnosti na kojima se temelji potraživanje te bit zahtjeva.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Zahtjevu nije potrebno priložiti nikakve dokaze radi utvrđivanja potraživanja. Podnositelj zahtjeva može priložiti takve dokaze, ali to nije obvezan učiniti jer je svrha postupka provjeriti samo je li potraživanje upitno. Za podnositelja zahtjeva dostatna je potvrda da njegovo potraživanje postoji. Ako dužnik ospori platni nalog, provjera postojanja potraživanja provodi se u okviru postupka za potraživanje. Ako zahtjev podnosi opunomoćenik, zahtjevu je potrebno priložiti punomoć te, prema potrebi, dokaz o plaćenim sudskim biljezima i pravnim troškovima.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Zahtjev za izdavanje platnog naloga odbija se u sljedećim slučajevima:

 • ako potraživanje ne ispunjuje uvjete članka 410. ZPP-a, odnosno ne odnosi se na isplatu novca ili drugih zamjenjivih stvari u iznosu do 25 000 BGN odnosno pokretnu imovinu kategorije iz članka 410. stavka 1. točke 2. ZPP-a; isto tako, ako zahtjev ne ispunjuje uvjete pravilnosti, zahtjev ne samo da se ne pokreće, već se izravno odbija. Samo u iznimnim slučajevima, ako podnositelj zahtjeva nije upotrijebio odobreni obrazac zahtjeva ili je upotrijebio neprimjereni obrazac, sud podnositelju zahtjeva upućuje da otkloni tu nepravilnost te predmetnoj obavijesti prilaže odgovarajući obrazac (članak 425. stavak 2. ZPP-a),
 • ako potraživanje nije u skladu sa zakonom ili moralnim načelima,
 • ako dužnik nema stalnu adresu ili sjedište na državnom području Republike Bugarske ili ako nema uobičajeno boravište ili mjesto poslovanja na državnom području Republike Bugarske.

1.5 Žalba

Stranke ne mogu uložiti žalbu u pogledu platnog naloga, osim u pogledu dijela koji se odnosi na troškove. Podnositelj zahtjeva relevantnom regionalnom sudu može uložiti privatnu žalbu u pogledu naloga kojim se u cijelosti ili djelomično odbija zahtjev i za tu se žalbu ne dostavlja preslika dokaza o dostavi. Žalbu je moguće uložiti i u pogledu naloga za trenutno izvršenje koji sud izdaje u slučajevima u kojima je dokument podnesen u skladu s člankom 417. ZPP-a. Privatna žalba u pogledu naloga za trenutno izvršenje mora se dostaviti zajedno s prigovorom na izdani platni nalog te se može temeljiti samo na razmatranjima iz akata na temelju članka 417. ZPP-a.

1.6 Prigovor

Nakon što dužnik zaprimi platni nalog može uložiti pisani prigovor u roku od dva tjedna. Prigovor u smislu članka 414. ZPP-a je sve što je protivno izvršenju, bilo koji oblik nesuglasja, bilo koja izjava iz koje je razvidno da dužnik nije voljan namiriti potraživanje. Izričito je navedeno da prigovor nije potrebno obrazložiti.

1.7 Učinak prigovora

Kada dužnik pravodobno uloži prigovor, sud podnositelju zahtjeva upućuje da može pokrenuti postupak za utvrđivanje potraživanja u roku od jednog mjeseca ako plati preostali iznos sudskih biljega. Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi dokaze o tome da je postupak pokrenuo u navedenom roku, sud poništava platni nalog, u cijelosti ili u dijelu za koji nije postojalo potraživanje.

1.8 Učinak izostanka prigovora

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

U skladu s člankom 416. ZPP-a, ako prigovor nije pravodobno uložen ili je povučen, platni nalog stupa na snagu te na temelju njega sud izdaje nalog za izvršenje, koji će na odgovarajući način biti naznačen na nalogu.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Dužnik koji nema pravo osporiti potraživanje može u roku od mjesec dana od dana kada je doznao za platni nalog podnijeti prigovor žalbenom sudu ako:

 • platni nalog nije uredno dostavljen,
 • platni nalog nije dostavljen dužniku osobno i on nije imao uobičajeno boravište na državnom području Republike Bugarske na dan njegove dostave,
 • dužnik nije bio pravodobno obaviješten o dostavi zbog posebnih i nepredviđenih okolnosti,
 • dužnik nije uložio prigovor zbog posebnih i nepredviđenih okolnosti koje nije mogao prevladati.

Ulaganjem tog prigovora ne obustavlja se izvršenje naloga, ali sud može obustaviti njegovo izvršenje na zahtjev dužnika i to nakon što on dostavi odgovarajući vrijednosni papir.

Sud prihvaća prigovor ako utvrdi postojanje prethodno navedenih preduvjeta. Ako žalbeni sud prihvati prigovor zbog toga što dužnik nema stalnu adresu ili sjedište na državnom području Republike Bugarske ili zbog toga što nema uobičajeno boravište ili mjesto poslovanja na državnom području Republike Bugarske, on službeno poništava platni nalog i nalog za njegovo izvršenje. U protivnome, ako žalbeni sud prihvati prigovor, on obustavlja izvršenje izdanog naloga i vraća predmet okružnom sudu te podnositelju zahtjeva daje uputu da može pokrenuti postupak za izvršenje potraživanja u roku od jednog mjeseca ako plati preostali iznos sudskih biljega.

Osim toga, dužnik u okviru postupka za potraživanje može osporiti potraživanje za koje je izdan platni nalog ako se utvrdi postojanje novih činjenica ili novih pisanih dokaza od ključne važnosti za predmet za koje nije mogao znati tijekom razdoblja za podnošenje prigovora odnosno koje nije mogao pribaviti u tom roku. Postupak se može pokrenuti u roku od tri mjeseca od dana kada je dužnik saznao za postojanje nove okolnosti ili od datuma kada je mogao pribaviti nove pisane dokaze, ali najkasnije jednu godine od isteka razdoblja za obvezan povrat potraživanja.

Posljednji put ažurirano: 24/07/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.