Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Europski platni nalog

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

Da. Izdavanje platnog naloga po hitnom postupku uređeno je poglavljem 49. Zakona o parničnom postupku (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Taj se postupak primjenjuje na tužbene zahtjeve koji proizlaze iz privatnopravnih odnosa i namijenjen je plaćanju određenih novčanih iznosa.

Hitni postupak za izdavanje platnih naloga ne primjenjuje se na tužbene zahtjeve koji ne proizlaze iz ugovornih odnosa, osim na:

 • zahtjeve na temelju Zakona o osiguranju od automobilske odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama (liikluskindlustuse seadus)
 • zahtjeve za koje je dužnik izdao potvrdu obveze ili je sklopljen drugi ugovor kojim se obvezuje na izvršenje.

Hitni postupak za izdavanje platnog naloga ne primjenjuje se:

 • ako potraživanje još nije dospjelo u trenutku podnošenja zahtjeva, osim kad je riječ o potraživanju kamata za zakašnjelo plaćanje kao sporednom zahtjevu, ili podnošenje zahtjeva ovisi o izvršenju obostrane obveze koja još nije izvršena
 • ako je predmet zahtjeva naknada neimovinske štete
 • ako je zahtjev podnesen protiv osobe u stečaju
 • ako zahtjev podnesen protiv više dužnika ne proizlazi iz iste osnove ili obveze.

Hitni postupak za izdavanje platnog naloga ne primjenjuje se na sporedne zahtjeve ako premašuju iznos glavnog zahtjeva.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Da. Hitni postupak za izdavanje platnog naloga ne primjenjuje se na zahtjeve čiji je iznos viši od 6400 EUR. Tim su iznosom obuhvaćeni glavni i sporedni zahtjevi.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Hitni postupak za izdavanje platnog naloga nije obvezan. Vjerovnik može odlučiti želi li da se u predmetnom slučaju provede hitni postupak ili želi li pokrenuti redovni postupak.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Da. U nacionalnom zakonodavstvu nema ograničenja o primjenjivosti hitnog postupka za izdavanje platnog naloga na tuženike koji imaju boravište u drugoj zemlji. Unutar EU-a nadležnost za tuženika utvrđuje se u skladu s Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

1.2 Nadležni sud

Zahtjeve za izdavanje platnog naloga po hitnom postupku rješava odjel za platne naloge sudnice u Haapsaluu Pokrajinskog suda u Pärnuu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja).

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Hitni postupak za izdavanje platnog naloga provodi se elektronički te se zbog toga zahtjevi sudu mogu podnositi samo putem javnog portala pod nazivom e-toimik ili platforme za razmjenu podataka među informacijskim sustavima X-tee (X-road).

Zahtjevi se putem portala e-toimik mogu podnijeti na sljedećoj adresi: https://www.e-toimik.ee/

U skladu s člankom 485. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku, prigovor se može podnijeti na obrascu koji je priložen zahtjevu za plaćanje ili na nekom drugom obrascu. Obrasci su dostupni i na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa (Justiitsministeerium): http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/maksekasumenetlus-ja-e-toimik.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ne, imenovanje zastupnika nije obvezno.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Zahtjev za izdavanje platnog naloga po hitnom postupku trebao bi sadržavati kratak opis okolnosti na kojima se zahtjev temelji i kratak opis dokaza koje podnositelj može dostaviti u potporu zahtjevu. Zahtjev mora biti utemeljen na činjenicama i potkrijepljen dokazima. Zahtjev je neosnovan ako, uzimajući u obzir okolnosti koje su u zahtjevu navedene kao osnova za platni nalog, ne može biti pravno zadovoljen.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Nije nužno dostaviti dokaze kao potvrdu da je zahtjev podnesen. Međutim, zahtjev bi trebao sadržavati kratak opis dokaza koje podnositelj može dostaviti u potporu zahtjevu.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Sud odbija zahtjev za izdavanje platnog naloga po hitnom postupku:

 1. ako se u skladu sa Zakonom o parničnom postupku platni nalozi ne mogu izdati po hitnom postupku
 2. ako zahtjev ne ispunjuje uvjete propisane Zakonom o parničnom postupku
 3. ako zahtjev za plaćanje nije dostavljen dužniku u razumnom roku i nije ga moguće dostaviti javnom objavom te je podnositelj izričito zatražio prekid postupka u slučaju podnošenja prigovora
 4. ako podnositelj nije u propisanom roku obavijestio sud o ishodu dostave stranci u postupku
 5. ako postoji osnova za obustavu postupka.

1.5 Žalba

Protiv odluke o odbijanju zahtjeva za provedbu postupka izdavanja platnog naloga ne može se podnijeti žalba. Odbijanjem zahtjeva ne ograničava se pravo podnositelja da podnese zahtjev u sudskom postupku ili u hitnom postupku za izdavanje platnog naloga.

1.6 Prigovor

Dužnik ima pravo sudu koji je donio zahtjev za plaćanje podnijeti prigovor protiv zahtjeva ili njegova dijela u roku od 15 dana ili, ako se zahtjev za plaćanje dostavlja u inozemstvo, u roku od 30 dana.

Prigovor se može podnijeti putem obrasca priloženog zahtjevu za plaćanje ili nekog drugog obrasca. Prigovor ne treba biti obrazložen.

1.7 Učinak prigovora

Ako dužnik podnese prigovor protiv zahtjeva za plaćanje u utvrđenom roku, sud koji je sastavio zahtjev za plaćanje nastavlja odlučivati o predmetu ili predmet upućuje sudu navedenom u zahtjevu za izdavanje platnog naloga po hitnom postupku ili sudu navedenom u zajedničkom zahtjevu dotičnih stranaka. U pitanjima koja se odnose na vlasništvo stana ili zajedničko vlasništvo postupak povodom zahtjeva nastavlja se osim ako podnositelj zahtjeva nije zatražio izvršenje nekih radnji ili okončanje postupka. U svrhu sudskog postupka, tužba se smatra podnesenom u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje platnog naloga po hitnom postupku.

Postupak se okončava ako je podnositelj zahtjeva izričito zatražio da se postupak okonča u slučaju podnošenja prigovora.

Ako dužnik u prigovoru protiv zahtjeva za plaćanje djelomično prizna potraživanje podnositelja zahtjeva, sud koji odlučuje o predmetu izdaje platni nalog na temelju odluke o povratu iznosa koji je dužnik priznao i nastavlja odlučivati o ostatku predmeta ili o zahtjevu.

1.8 Učinak izostanka prigovora

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Ako dužnik ne plati iznos naveden u zahtjevu za plaćanje i ne podnese pravodobno prigovor protiv tog zahtjeva, sud će na temelju odluke izdati platni nalog za taj iznos.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Platni nalog trebao bi sadržavati objašnjenje za dužnika o njegovu pravu na žalbu protiv odluke u roku od 15 dana ili, ako se zahtjev za plaćanje dostavlja u inozemstvo, u roku od 30 dana. Dužniku se mora dostaviti objašnjenje da je žalbu protiv odluke moguće podnijeti samo u sljedećim okolnostima:

 1. zahtjev za plaćanje dostavljen je dužniku na bilo koji način osim osobnog uručenja uz potpis ili elektroničke dostave i, bez krivnje dužnika, nije dostavljen na vrijeme te dužnik stoga nije mogao pravodobno podnijeti prigovor
 2. dužnik nije mogao podnijeti prigovor protiv zahtjeva za plaćanje zbog dobrog razloga izvan njegove kontrole
 3. nisu ispunjeni preduvjeti za izdavanje platnog naloga po hitnom postupku ili je na neki drugi način došlo do materijalne povrede uvjeta za izdavanje platnog naloga po hitnom postupku, ili je potraživanje na koje se odnosi hitni postupak jasno neosnovano.

Zakonski zastupnik dužnika ili univerzalni nasljednik dužnika može podnijeti žalbu protiv platnog naloga u roku od dva mjeseca nakon što je upoznat s platnim nalogom ako je postalo očito da postoji osnova za obustavu u trenutku u kojem je donesena sudska odluka, ali sud nije bio ili nije mogao biti upoznat s time. Osoba koja podnosi žalbu protiv sudske odluke trebala bi to učiniti na temelju jedne od prethodno navedenih okolnosti.

Posljednji put ažurirano: 04/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.