Europski platni nalog

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

Člancima od 1405. do 1425. Zakona o parničnom postupku predviđen je pojednostavljeni postupak koji se naziva postupkom platnog naloga.

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Taj je postupak dostupan u svrhu naplate svih potraživanja koja proizlaze iz ugovora ili zakonske obveze i koja su fiksnog iznosa.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Taj je postupak dostupan u svrhu naplate svih potraživanja koja proizlaze iz ugovora ili zakonske obveze i koja su fiksnog iznosa.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Taj je postupak fakultativan.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Taj se postupak može pokrenuti isključivo pred sudom nadležnim prema mjestu boravišta jednog predmetnog dužnika ili više njih, te se stoga ne može primijeniti ako jedini dužnik ima boravište u inozemstvu.

1.2 Nadležni sud

Zahtjev se podnosi pred okružnim sudom (tribunal d’instance), lokalnim sudom (juridiction de proximité), predsjednikom trgovačkog suda (tribunal de commerce) ili, od 1. siječnja 2013., predsjednikom regionalnog suda (tribunal de grande instance), ovisno o tome koji je sud nadležan za takve predmete.

Sud nadležan prema mjestu boravišta dužnika ili jednog od dužnika protiv kojih je pokrenut postupak ima isključivu nadležnost. To je pravilo javnog poretka; ako je to potrebno, sud treba pokrenuti pitanje nenadležnosti po službenoj dužnosti.

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Formalnim zahtjevima propisani su navodi i informacije koji obvezno moraju biti navedeni u tužbi, kako slijedi:

  • prezimena, imena, zanimanja i kućne adrese (prebivalište) vjerovnika i dužnika, a za pravne osobe oblik, naziv tvrtke i registrirano sjedište,
  • točan navod iznosa koji se potražuje uz specifikaciju elemenata potraživanja i njegove osnove.

Postoji obrazac čija upotreba nije obvezna, ali se svakako preporučuje. Riječ je o obrascu CERFA, koji je dostupan na internetskoj stranici francuske uprave (odnosno Ministarstva pravosuđa) te u tajništvima svih dotičnih sudova.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Tužbu podnosi sam vjerovnik ili njegov zastupnik.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Obrazloženje tužbe ne mora biti detaljno, nego sažeto (vidjeti prethodni odgovor 1.3.1.).

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Tužba mora biti popraćena dokumentima kojima je dokazana utemeljenost potraživanja (računi, ugovori o zakupu, kupoprodajni ugovori, ugovori o zajmu, izjave itd.). Primjenjuju se pravila općeg prava u građanskom postupku.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Sudac koji ispituje meritum tužbe prije izdavanja platnog naloga može djelomično ili u cijelosti odbiti tužbu ako je smatra neosnovanom.

1.5 Žalba

U slučaju odbijanja tužbe vjerovnik ne može podnijeti žalbu, ali može slijediti postupke općeg prava, odnosno može podnijeti tužbu pred nadležnim sucem u skladu s općim postupkom.

1.6 Prigovor

Dužnik ima mjesec dana da podnese prigovor, osobno u tajništvu suda koji je izdao nalog ili slanjem preporučenog pisma tom tajništvu. Na prigovor se ne primjenjuju drugi formalni zahtjevi.

1.7 Učinak prigovora

Podnošenjem prigovora pokreće se postupak. Tajništvo suda na raspravu poziva sve stranke (čak i one koje nisu podnijele prigovor). U okvirima dodijeljene nadležnosti sud može razmatrati ne samo prvotni zahtjev nego i sporedne zahtjeve i podneske o meritumu.

1.8 Učinak izostanka prigovora

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Nakon što protekne mjesec dana od obavijesti vjerovnik podnosi zahtjev tajništvu suda koji je izdao platni nalog radi dodavanja naloga za izvršenje. Za taj zahtjev ne postoje formalni zahtjevi (podnosi se u obliku izjave ili običnog pisma). Dodavanjem naloga za izvršenje platni nalog počinje stvarati sve učinke osporene presude.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Protiv te odluke nije moguće podnijeti žalbu ni žalbu u kasacijskom postupku. Žalbom u kasacijskom postupku mogu se osporiti samo uvjeti pod kojima je tajništvo dodalo nalog za izvršenje.

Poveznice

Stranica Ministarstva pravosuđa

Stranica Legifrance

Posljednji put ažurirano: 26/07/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.