Europski platni nalog

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

1.1 Područje primjene postupka

Da. Pravilima o parničnom postupku predviđen je postupak za izdavanje platnog naloga (Mahnverfahren) za potrebe naplate novčanih potraživanja koja nisu nužno osporena. Na to se primjenjuju odjeljci 688. i dalje Zakona o parničnom postupku (Zivilprozessordnung).

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Taj se postupak može u načelu upotrijebiti kada se tužbeni zahtjev odnosi na plaćanje fiksnog iznosa novca u eurima.

Međutim, tim se postupkom nije moguće koristiti u sljedećim slučajevima:

  • pri potraživanjima koja nastaju na temelju ugovora o potrošačkom kreditu s kamatama koje premašuju osnovnu stopu za više od 12%;
  • pri potraživanjima koja ovise o izvršenju obveza koje je još uvijek potrebno izvršiti;
  • ako će se platni nalog morati dostaviti objavom obavijesti jer tuženikova adresa nije poznata.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne postoji gornja granica iznosa potraživanja.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Vjerovnik nije obvezan koristiti se postupkom za izdavanje platnog naloga. Vjerovnik može birati između tog postupka i redovnog postupka.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

U načelu se njemački postupak za izdavanje platnog naloga može upotrijebiti i ako je tuženik nastanjen u drugoj državi članici ili trećoj zemlji. Međutim, treba napomenuti da je u odjeljku 688. pododjeljku 3. njemačkog Zakona o parničnom postupku predviđeno da se u slučajevima kada bi se platni nalog trebao dostaviti u inozemstvo postupak za izdavanje platnog naloga može upotrijebiti samo ako je to predviđeno u Zakonu o priznavanju i izvršenju presuda (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). Time su trenutačno obuhvaćene sve države članice Europske unije te Island, Norveška, Švicarska i Izrael.

1.2 Nadležni sud

U postupku za izdavanje platnog naloga isključivu nadležnost ima nadležni redovni lokalni sud (Amtsgericht) podnositelja zahtjeva. Nadležnost se utvrđuje prema mjestu boravišta osobe ili, u slučaju pravne osobe, prema registriranom sjedištu. Međutim, mnoge su njemačke savezne države uspostavile središnje sudove za vođenje postupaka za izdavanje platnih naloga (Mahngerichte) (kao što je lokalni sud u Weddingu u Berlinu). To znači da je nadležnost za postupke za izdavanje platnog naloga dodijeljena nekolicini lokalnih sudova ili čak jednom lokalnom sudu u toj saveznoj državi. U takvim slučajevima redovnu nadležnost za podnositelja zahtjeva ima središnji sud za platne naloge koji je nadležan u mjestu boravišta podnositelja zahtjeva.

Ako podnositelj zahtjeva nema mjesto redovne nadležnosti u Njemačkoj, isključivu nadležnost ima lokalni sud u Weddingu u Berlinu. Ako tuženik nema mjesto redovne nadležnosti u Njemačkoj, nadležan je lokalni sud koji bi bio nadležan u tom sporu bez obzira na razliku prema stvarnoj nadležnosti (općenito lokalni sudovi imaju nadležnost samo do 5000 EUR). I u tom slučaju u nekim saveznim državama mogu postojati središnji sudovi za platne naloge.

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Obvezna je uporaba unaprijed tiskanih papirnatih obrazaca ako takvi obrasci postoje za dotičnu izjavu ili dotični zahtjev. Na primjer, postoje obrasci za izdavanje i ponovnu dostavu platnog naloga i ovršnog naloga.

Postupci za izdavanje platnog naloga u svim su saveznim državama automatski. Zahtjevi se mogu podnositi na unaprijed tiskanim papirnatim obrascima ili elektroničkom razmjenom podataka. Nekoliko pružatelja usluga računalnih programa nudi računalne programe za elektroničko podnošenje zahtjeva u automatskim postupcima za izdavanje platnog naloga. Na nekim je lokalnim sudovima zahtjeve moguće podnositi internetom.

Unaprijed tiskane papirnate obrasce za postupke za izdavanje platnog naloga moguće je kupiti u papirnicama.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ne, nije potrebno zastupanje po odvjetniku.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Nije obvezno podrobno opisati osnove na kojima se zasniva zahtjev. Potrebno je dati kratko obrazloženje i navesti točan traženi iznos novca. To se može učiniti popunjavanjem okvira na unaprijed tiskanom obrascu izrađenom za postupak za izdavanje platnog naloga. Osnovna i dodatna potraživanja moraju biti navedena zasebno.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Potraživanja moraju biti popraćena dokaznim ispravama.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Zahtjev za izdavanje platnog naloga odbija se ako postupak za izdavanje platnog naloga nije dopušten, ako sud kojem je podnesen zahtjev nije nadležni sud ili ako zahtjev za plaćanje nije u skladu s formalnim zahtjevima. Zahtjev se također odbija ako je platni nalog moguće izdati samo za dio potraživanja. Prije odbijanja naloga obvezno je saslušati podnositelja zahtjeva.

Prije izdavanja platnog naloga sud ispituje opravdanost zahtjeva.

1.5 Žalba

U slučaju odbijanja platnog naloga nije moguće podnijeti žalbu. Neposredni prigovor (sofortige Beschwerde) moguć je samo ako je zahtjev podnesen isključivo u strojno čitljivom obliku i odbijen je zato što sud smatra da nije prikladan za elektroničku obradu u njegovu sustavu. Međutim, to je pravilo u praksi nevažno.

1.6 Prigovor

Ako je platni nalog izdan i dostavljen tuženiku, tuženik ima dva tjedna za podnošenje prigovora. Međutim, ako nije izdan ovršni nalog, prigovor je važeći i nakon isteka tog roka.

Prilikom dostave platnog naloga tužitelj dobiva unaprijed tiskani obrazac na kojemu može podnijeti prigovor. Međutim, uporaba tiskanog obrasca nije obvezna. To znači da je prigovor moguće podnijeti u drugom obliku. Jedini je službeni zahtjev taj da prigovor mora biti u pisanom obliku.

1.7 Učinak prigovora

Ako tuženik pravovremeno ospori zahtjev, ovršni nalog nije moguće izdati, a zahtjev za izdavanje platnog naloga nije moguće izvršiti. Međutim, predmet se neće automatski rješavati u redovnom postupku. Za to je potrebno podnijeti izričiti zahtjev za redovni postupak, koji mogu podnijeti podnositelj zahtjeva ili tuženik u postupku za izdavanje platnog naloga. Podnositelj zahtjeva može odlučiti podnijeti takav zahtjev čim postane svjestan prigovora i može ga priložiti samom platnom nalogu kao zaštitnu mjeru.

1.8 Učinak izostanka prigovora

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Sud na zahtjev izdaje ovršni nalog. Zahtjev nije moguće podnijeti prije isteka dopuštenog roka za podnošenje prigovora. On mora sadržavati izjavu o tome koja su plaćanja, ako ih je bilo, izvršena u odnosu na platni nalog. Ako su izvršene djelomične uplate, podnositelj mora u skladu s time smanjiti traženi iznos.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Ovršni nalog istovjetan je privremeno izvršnoj presudi zbog ogluhe. Prigovor je moguće podnijeti u roku od dva tjedna nakon dostave.

Posljednji put ažurirano: 28/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.