Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Europski platni nalog

Gibraltar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

U Gibraltaru ne postoji poseban postupak za platni nalog. Međutim, postoji istovjetan postupak kojim tužitelj može ishoditi presudu zbog ogluhe.

1.1 Područje primjene postupka

U Gibraltaru je postupak donošenja presude zbog ogluhe dio uobičajenog građanskog sudskog postupka. Nakon što tužitelj prijavi potraživanje, tuženik mora odgovoriti u roku od 14 dana od primitka obavijesti o obrascu prijave potraživanja. Ako tuženik ne podnese odgovor na potraživanje, tužitelj može zatražiti od suda da donese presudu zbog ogluhe (to jest naloži tuženiku da plati potraživani iznos s obzirom na to da odgovor nije primljen). Tužitelj bi se u tu svrhu sudu trebao obratiti što prije nakon isteka roka od 14 dana. Tuženik može podnijeti odgovor na potraživanje sve dok sud ne primi zahtjev za donošenje presude. Ako sud primi odgovor tuženika prije nego što tužitelj podnese zahtjev, odgovor će se prihvatiti čak i ako je podnesen sa zakašnjenjem.

Ako tužitelj ne podnese zahtjev za donošenje presude u roku od šest mjeseci nakon isteka roka za osporavanje potraživanja, prijava potraživanja se zaustavlja, a jedina mogućnost koja tužitelju preostaje jest da sucu podnese zahtjev za izdavanje naloga kojim se poništava zaustavljanje.

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Presuda zbog ogluhe na građanskim se sudovima u Gibraltaru može donijeti u pogledu gotovo svih vrsta predmeta/postupaka, a ne isključivo u pogledu novčanih i ugovornih potraživanja. Osim ako je izričito isključena pravilima suda (odnosno Pravilnikom o parničnom postupku), presudu zbog ogluhe tužitelj može zahtijevati u bilo kojem građanskom postupku pokrenutom u Gibraltaru.

Radi ishođenja presude zbog ogluhe tužitelj mora dostaviti dokaze o tome da je postupio u skladu s postupovnim zahtjevima te da tuženik nije postupio u skladu s tim zahtjevima.

Na temelju dijela 8. Pravilnika o parničnom postupku iznimno se omogućuje pokretanje alternativnog postupka prijave potraživanja u slučajevima kad tužitelj zatraži da sud donese odluku o pitanju za koje nije vjerojatno da će uključivati bitne sporne činjenice ili kad je pokretanje takvog postupka dopušteno u okviru određene vrste sudskog postupka. U takvim okolnostima ne može se donijeti presuda zbog ogluhe.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne postoji gornja granica vrijednosti potraživanja.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Kako je prethodno navedeno, postupak donošenja presude zbog ogluhe dio je uobičajenog građanskog postupka. Nije riječ o posebnom postupku kakav se primjenjuje u brojnim drugim državama članicama. Uporaba tog postupka nije obvezna, to jest presuda zbog ogluhe ne donosi se automatski ako tuženik ne podnese odgovor na potraživanje u odgovarajućem roku. Taj je rok jasno naveden na obrascu prijave potraživanja koji se dostavlja tuženiku. Kako bi ishodio presudu zbog ogluhe, tužitelj mora podnijeti zahtjev ili prijedlog za donošenje presude zbog ogluhe. U protivnom može odustati od utuživanja potraživanja.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Postupak je dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili trećoj zemlji u skladu sa sporazumima između država o priznavanju i izvršenju sudskih odluka između država članica (npr. Uredba (EU) br. 1215/2012 od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima) ili sličnim sporazumima sklopljenima s trećim zemljama. Tužitelj mora osigurati da je tuženiku uredno dostavio obrazac prijave potraživanja u skladu s pravilima koja se primjenjuju na dostavu pismena izvan Gibraltara (npr. Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima). Ako tuženik ne podnese odgovor na potraživanje, tužitelj mora podnijeti zahtjev sudu za ishođenje presude zbog ogluhe na uobičajen način.

1.2 Nadležni sud

Nadležni sud bit će Vrhovni sud Gibraltara u okviru svojih različitih nadležnosti. To uključuje nadležnost Vrhovnog suda za sporove male vrijednosti (small claims jurisdiction) u okviru koje se razmatraju potraživanja manja od 10 000 GBP.

1.3 Formalni zahtjevi

Osim prethodno navedenih zahtjeva, tj. zahtjeva da je tužitelj pravilno proveo postupak prijave potraživanja i da tuženik nije podnio odgovor u propisanom roku, formalni zahtjevi za ishođenje presude zbog ogluhe ovise o vrsti potraživanja.

Općenito, ako se potražuje točno određeni iznos tužitelj samo treba podnijeti zahtjev za donošenje presude zbog ogluhe. Takve zahtjeve obično razmatra sudski tajnik, a ne sudac. U tim slučajevima sudsko osoblje utvrđuje je li tuženik podnio potvrdu o dostavi ili odgovor, je li istekao odgovarajući rok i je li tužitelj dostavio sudu potrebne dokaze.

Ako iznos koji se potražuje nije određen, tužitelj mora podnijeti prijedlog sudu, a slučaj razmatra sudac. Sudac donosi odluku o tome je li potrebno održati sudsku raspravu i što će tužitelj trebati dostaviti kako bi sucu pomogao pri odlučivanju o novčanom iznosu na koji tužitelj ima pravo, npr. koje bi dokaze trebalo dostaviti.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Za obje vrste potraživanja obvezna je uporaba standardiziranog obrasca.

Ako se potražuje točno određeni iznos te je sud priznao prijavu potraživanja, sud tužitelju šalje obrazac N205A (obavijest o priznavanju prijave (određeni iznos)). Taj obrazac uključuje odjeljak koji tužitelj treba ispuniti te ponovo dostaviti sudu kako bi zatražio donošenje presude zbog ogluhe u slučaju da tuženik ne podnese odgovor na potraživanje u propisanom roku. Obrazac sadržava smjernice koje pomažu pri njegovu ispunjavanju.

Prije nego što tužitelj ispuni obrazac, trebao bi pažljivo promisliti o načinu na koji želi da tuženik plati dugovani iznos. Tužitelj će možda htjeti da se iznos plati odmah, ali veća je vjerojatnost da će tuženik namiriti dug ako mu se omogući plaćanje u obrocima tijekom određenog razdoblja. To će ovisiti o situaciji tuženika.

Ako iznos koji se potražuje nije određen, sud bi nakon priznavanja prijave potraživanja tužitelju trebao dostaviti obrazac N205B (obavijest o priznavanju prijave (neodređeni iznos)). Obrazac uključuje i odjeljak u kojem tužitelj može od suda zatražiti izdavanje naloga kojim se tuženika proglašava odgovornim za plaćanje potraživanja. Sud će donijeti odluku o iznosu koji tuženik treba platiti. Taj se postupak zove „donošenje presude u pogledu iznosa koji treba utvrditi sud”.

U određenim predmetima potrebno je podnijeti prijedlog na temelju kojeg sudac odlučuje o tome može li se donijeti presuda zbog ogluhe. Među ostalim, to su predmeti u kojima se pismena povezana s potraživanjem dostavljaju tuženiku u drugoj nadležnosti, u kojima je tuženik država, Kruna ili osoba ili tijelo s imunitetom od građanskih postupaka. Prijedlog je potrebno podnijeti i ako se potraživanje prijavljuje u odnosu na dijete ili pacijenta, ili ako jedan bračni drug zahtijeva naknadu štete od drugog bračnog druga. U tom slučaju trebao bi se upotrijebiti obrazac N244 (obavijest o prijedlogu).

Za dodatne informacije, uključujući one o dobivanju primjeraka relevantnih obrazaca, kontaktirati Pisarnicu Vrhovnog suda, 277 Main Street, Gibraltar, telefonski broj (+350) 200 75608.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Kao i u pogledu svih drugih vrsta predmeta, stranka nije obvezna zatražiti pravni savjet ili zastupanje odvjetnika. Međutim, općenito se preporučuje savjetovanje s pravnim savjetnikom ako je potraživani iznos veći od 10 000 GBP, a posebno ako je riječ o složenom pitanju. Više informacija o preporučljivosti pravnog zastupanja može se pronaći na stranici „Pokretanje sudskog postupka”.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Budući da je u Gibraltaru zahtjev ili prijedlog za donošenje presude zbog ogluhe dio uobičajenog građanskog sudskog postupka, tužitelj će potraživanje trebati prijaviti na uobičajen način – vidjeti stranicu „Kako postupiti”. Općenito, obrazac prijave potraživanja mora sadržavati podatke o strankama, osnovne pojedinosti o potraživanju i, ako je moguće, izjavu o potraživanom novčanom iznosu te pripada li iznos za koji se očekuje da će biti naplaćen u jednu od sljedećih kategorija:

  • iznosi manji od 10 000 GBP
  • iznosi veći od 10 000 GBP, ali manji od 15 000 GBP
  • iznosi veći od 15 000 GBP.

Tužitelj bi u zahtjevu povezanom s osobnom štetom ili ozljedom trebao navesti očekuje li naplatu:

  • iznosa manjeg od 1000 GBP
  • iznosa većeg od 1000 GBP.

Ako tužitelj ne može odrediti vrijednost potraživanja, trebao bi navesti sljedeće: „Ne mogu odrediti iznos za koji očekujem da će biti naplaćen”. Obrazac prijave potraživanja sadržava smjernice za tužitelja i tuženika.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Tužitelj bi uz obrazac prijave potraživanja trebao podnijeti i pojedinosti o potraživanju (particulars of claim) koje uključuju sljedeće:

  • sažetu izjavu o činjeničnom stanju
  • izjavu (ako je primjenjivo) o tome da tužitelj traži određene vrste naknade štete
  • pojedinosti o mogućim potraživanim kamatama
  • sva druga pitanja koja su bitna za tu vrstu potraživanja, kako je utvrđeno u pravilima suda.

Kako bi sudsko osoblje moglo donijeti presudu zbog ogluhe, mora se uvjeriti da su pojedinosti o potraživanju dostavljene tuženiku, da tuženik nije podnio odgovor na potraživanje u odgovarajućem roku i da tuženik nije namirio potraživanje.

Ako se ti uvjeti ispune, sudsko osoblje donosi presudu u korist tužitelja kojom se određuje iznos koji tuženik treba platiti, rok u kojem ga treba platiti i adresu na koju bi se novčani iznos trebao poslati. Primjerak presude šalje se tužitelju i tuženiku.

Ako odluku donosi sudac i to, kako je prethodno navedeno, u slučajevima kad iznos koji se potražuje nije određen, on može odlučiti o tome je li potrebno održati raspravu i je li potrebno dostaviti dodatne dokaze. Taj se postupak zove davanje uputa (directions). Nakon što sudac donese odluku, tužitelju i tuženiku poslat će se nalog. Sudac može dati uputu da se potraživanje uvrsti u kategoriju sporova male vrijednosti ili da se održi rasprava o konačnom odlučivanju (disposal hearing) o potraživanju.

Sudac će na raspravi o konačnom odlučivanju: dati detaljnije upute o, na primjer, ispravama i dokazima koje je potrebno dostaviti kako bi se sucu olakšalo donošenje konačne odluke o iznosu potraživanja; ili, ako je riječ o jednostavnom predmetu u pogledu kojeg nije potrebno održati dugu raspravu, utvrditi iznos koji tuženik mora platiti.

Postupanje suca ovisi o vjerojatnom iznosu naknade štete, o vjerojatnosti da tuženik ospori iznos naknade štete i o tome smatra li sudac da spis predmeta dostupan na raspravi sadržava dokaze dostatne za donošenje konačne odluke.

Sudac konačnu odluku u pravilu neće donijeti na raspravi o konačnom odlučivanju osim ako se mogući pisani dokazi koji se podnesu sudu tuženiku pošalju najmanje tri dana prije nego što se rasprava o konačnom odlučivanju trebala održati.

Nakon što se održi rasprava o konačnom odlučivanju, sudsko osoblje odluku suca utvrđuje u nalogu. Primjerci se šalju tužitelju i tuženiku.

Osim prethodno navedenog, ako se boravište tuženika ne nalazi u Gibraltaru sud se na temelju relevantnih međunarodnih sporazuma itd. mora uvjeriti da je nadležan za razmatranje potraživanja i odlučivanje o njemu, da nijedan drugi sud nema isključivu nadležnost i da su pismena povezana s potraživanjem uredno dostavljena tuženiku.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Sud će odbaciti zahtjev ili prijedlog za donošenje presude zbog ogluhe ako tužitelj nije postupio u skladu s pravilima suda. Na primjer, ako pojedinosti o obrascu prijave potraživanja ili dostava obrasca nisu u skladu s Pravilnikom o parničnom postupku sud neće donijeti presudu zbog ogluhe. Sud će odbaciti prijedlog za donošenje presude zbog ogluhe i ako tužitelj ne podnese dokaze koji su potrebni kako bi uvjerio sud (vidjeti prethodni tekst). Pod uvjetom da se ispune navedeni postupovni zahtjevi, sud će prije donošenja presude zbog ogluhe ispitati osnovanost potraživanja ovisno o tome (kako je prethodno navedeno) je li iznos koji se potražuje određen i pripada li u kategoriju potraživanja koja može razmotriti samo sudac na temelju podnesenog prijedloga (vidjeti odjeljak 1.3.).

1.5 Žalba

Donošenje presude zbog ogluhe odbit će se samo ako tužitelj ne uvjeri sud da je postupio u skladu s odgovarajućim postupkom. Tužitelj ne može podnijeti žalbu protiv takve odluke. Ako sud odbije donijeti presudu zbog ogluhe, tužitelj u pravilu može ponovno prijaviti potraživanje dostavljanjem novog obrasca prijave potraživanja tuženiku u skladu s postupcima i zahtjevima iz Pravilnika o parničnom postupku.

Neosnovano odobren nalog za donošenje presude zbog ogluhe može se izmijeniti ili ukinuti na zahtjev tuženika. Može se podnijeti zahtjev za izmjenu donesene presude zbog ogluhe (npr. zamjenu za manji iznos ako je dio duga namiren prije donošenja presude) ili njezino ukidanje (tj. poništavanje).

Ako tužitelj ima razloga vjerovati da pojedinosti o potraživanju tuženiku nisu dostavljene prije donošenja presude zbog ogluhe, obvezan je sudu podnijeti zahtjev za ukidanje presude zbog ogluhe koja je donesena u njegovu korist.

1.6 Prigovor

Postupak ishođenja presude zbog ogluhe bit će dostupan samo ako tuženik ne ospori ili prizna potraživanje u propisanom roku (vidjeti prethodni tekst). Ako tuženik ospori potraživanje, postupak se nastavlja kao postupak koji se odnosi na uobičajeno osporeno potraživanje.

Ako tuženik želi poništiti ili izmijeniti izdani nalog za donošenje presude zbog ogluhe, bez odgode mora sudu podnijeti zahtjev za ukidanje ili izmjenu donesene presude. Sud može izmijeniti ili poništiti presudu zbog ogluhe ako smatra da za to postoji opravdani razlog ili da tuženik ima stvarne izglede da se uspješno obrani u postupku.

1.7 Učinak prigovora

Ako tuženik ospori potraživanje u propisanom roku, postupak se nastavlja kao postupak koji se odnosi na uobičajeno osporeno potraživanje, kako je opisano na stranici „Pokretanje sudskog postupka”.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Postupak ishođenja presude zbog ogluhe bit će dostupan samo ako tuženik ne ospori ili prizna potraživanje u propisanom roku. Tužitelj tek tada može podnijeti zahtjev ili prijedlog za donošenje presude zbog ogluhe.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Presuda zbog ogluhe izvršiva je odluka koju tužitelj može ishoditi protiv tuženika. Postupci koje je potrebno slijediti radi ishođenja presude opisani su u prethodnom odjeljku 1.3.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Kako je prethodno navedeno, tuženik od suda može zatražiti da izmijeni ili ukine (tj. promijeni sadržaj presude ili je u cijelosti poništi) presudu zbog ogluhe. U tom slučaju nije riječ o žalbi, s obzirom na to da odluku donosi isti sud koji bi odlučivao u prvobitnom predmetu, u slučaju da je tuženik osporio potraživanje. Sud može izmijeniti ili ukinuti presudu zbog ogluhe ako smatra da se nisu poštovali određeni propisani postupci, da tuženik ima stvarne izglede da uspješno ospori potraživanje ili da za to postoji opravdani razlog.

Svaka od stranaka može podnijeti žalbu protiv odluke o ukidanju ili odbijanju ukidanja presude zbog ogluhe, pod uvjetom da dobije dopuštenje suda koji je donio odluku ili žalbenog suda.

Posljednji put ažurirano: 17/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.