Europski platni nalog

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

U Mađarskoj se primjenjuje postupak za izdavanje platnog naloga koji je uređen Zakonom L. o postupcima za platne naloge iz 2009. Postupci za platne naloge pojednostavnjeni su izvansudski parnični postupci za izvršenje novčanih potraživanja i u nadležnosti su javnih bilježnika. Postupci za platne naloge podrazumijevaju automatiziranu obradu podataka u kojoj se javni bilježnici služe jedinstvenim internetskim informacijskim sustavom Mađarske javnobilježničke komore (MOKK) koji je u cijeloj zemlji dostupan javnim bilježnicima, strankama i drugim osobama uključenima u postupak. Kao izvansudski postupci, postupci koje vode javni bilježnici imaju isti učinak kao i sudski postupci.

1.1 Područje primjene postupka

Osim u određenim slučajevima, dospjela neplaćena novčana potraživanja mogu se tražiti putem postupka za izdavanje platnog naloga.

Ako sporni iznos, koji se izračunava u skladu s relevantnim pravilima utvrđenima u Zakonu CXXX. o Zakoniku o parničnom postupku iz 2016., nije veći od 3 000 000 HUF, dospjela potraživanja ograničena isključivo na isplate novca mogu se tražiti samo putem postupka za izdavanje platnog naloga ili pokušajem postizanja nagodbe prije suđenja. Ta se odredba primjenjuje samo u sljedećim slučajevima

 1. poznato je boravište ili privremeno boravište svake stranke ili njihovo sjedište ili ured podružnice („adresa za dostavu pismena”) u Mađarskoj, i
 2. potraživanje plaćanja nije proizišlo iz pravnog odnosa uspostavljenog na temelju Zakona I. o Zakoniku o radu iz 2012., zaposlenja u javnom sektoru, odnosa u okviru usluga, sudjelovanja u javnom programu zapošljavanja, ugovora o radu sklopljenog na temelju Zakona o sportu, ugovora o naukovanju sklopljenih u okviru strukovnog osposobljavanja, ugovora o stažiranju studenata na temelju Zakona o državnom visokom obrazovanju ili radnog odnosa koji je s određenom socijalnom zadrugom ili zadrugom za zapošljavanje uspostavo član takve zadruge ili upravnog ugovora u smislu Zakona I. o Zakoniku o postupcima pred upravnim sudom iz 2017.. Novčana potraživanja koja proizlaze iz tih pravnih odnosa mogu se naplatiti putem postupka za platne naloge samo ako se predmet ne odnosi na stupanje u radni odnos, izmjenu ili raskid radnog odnosa te ako nije pravna posljedica kažnjivog kršenja obveza zaposlenika ili obveza koje proizlaze iz radnog odnosa, ili pravna posljedica prekršaja zaposlenika.

Ako je sporni iznos, koji se izračunava u skladu s relevantnim pravilima utvrđenima u Zakoniku o parničnom postupku, veći od 30 000 000 HUF, novčano potraživanje ne može se naplatiti putem postupka za platne naloge.

Trebalo bi se podrazumijevati da zahtjev za isplatu novca ne uključuje hipotekarna potraživanja protiv hipotekarnih vjerovnika.

Platni nalog ne može se izdati ako stranka nema poznatu adresu za dostavu pismena u Mađarskoj.

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Vidjeti odjeljak 1.1.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Da, 30 000 000 HUF.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Kako je navedeno u odjeljku 1.1., to je obvezno za iznose manje od 3 000 000 HUF; u svim drugim slučajevima nije obvezno.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Platni nalog ne može se izdati ako dužnik nema poznatu adresu za dostavu pismena u Mađarskoj.

1.2 Nadležni sud

U postupcima za izdavanje platnog naloga javni bilježnici imaju nadležnost u cijeloj zemlji. U postupcima za izdavanje platnog naloga ne mogu se postavljati uvjeti koji se odnose na nadležnost.

Zahtjeve podnesene usmenim ili pisanim putem rješava javni bilježnik kojem je zahtjev podnesen, dok se elektronički zahtjevi automatski raspoređuju javnim bilježnicima s pomoću računalnog programa.

1.3 Formalni zahtjevi

Zahtjevi za izdavanje platnog naloga moraju se dostaviti pisanim putem na odgovarajućem obrascu ili izjaviti usmeno.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Uporaba standardiziranog obrasca obvezna je kako za elektroničke, tako i za tiskane podneske. Obrazac se može preuzeti s internetskih stranica Mađarske javnobilježničke komore (MOKK) ili se može dobiti od javnih bilježnika.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ne.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Zahtjev mora sadržavati sljedeće:

 • pravni odnos na kojem se temelji potraživanje, pravo koje se potražuje te iznos osnovice potraživanja i povezane iznose
 • datum početka pravnog odnosa na kojem se temelji potraživanje i datum dospijeća potraživanja
 • podatke na temelju kojih se može utvrditi potraživanje.

Zahtjev može sadržavati kratko predstavljanje činjenica na kojima se temelji pravo koje se potražuje i upućivanje na dokaze.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

U postupcima za izdavanje platnog naloga ne prikupljaju se dokazi. Međutim, zahtjev može sadržavati kratko predstavljanje činjenica na kojima se temelji pravo koje se potražuje i upućivanje na dokaze. Tom se odredbom ne sprječava javnog bilježnika da ispita je li zahtjev za djelomično oslobođenje od troškova, obročno plaćanje ili odgođeno plaćanje dobro utemeljen.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Javni bilježnik automatski će odbiti zahtjev ako se može utvrditi sljedeće:

 1. nadležnost mađarskih javnih bilježnika ili, u slučaju prijenosa na redoviti parnični postupak, nadležnost mađarskih sudova isključena je na temelju prava, obvezujućeg pravnog akta Europske unije ili međunarodne konvencije, ili isključivu nadležnost ima strani sud
 2. izvršenje potraživanja tužitelja u isključivoj je nadležnosti sudova ili drugog tijela
 3. zakonom je propisano da se platni nalog ne može izdati
 4. između stranaka je u tijeku postupak za izdavanje platnog naloga za ista prava i na temelju istih činjenica, ili su već nastale pravne posljedice pokretanja postupka, ili je u predmetu već izdan nalog za plaćanje ili je donesena pravomoćna odluka
 5. stranka nema pravnu sposobnost postupati u predmetu
 6. tužitelj nema adresu za dostavu pismena u Mađarskoj pri podnošenju zahtjeva za platni nalog, ili tužiteljeva mađarska adresa za dostavu pismena nakon podnošenja zahtjeva više ne postoji, ili se pismeno nije moglo dostaviti tužitelju na mađarskoj adresi za dostavu pismena koju je naveo tužitelj
 7. tužitelj traži dostavu objavom platnog naloga
 8. dostava platnog naloga na mađarskoj adresi tuženika opetovano ne uspijeva, osim u slučajevima kad se pretpostavlja da je dostava izvršena
 9. tužiteljev je zahtjev preuranjen ili ga sud, zbog razloga koji se ne odnose na zastaru, ne može izvršiti
 10. tužitelj nije poštovao rok utvrđen zasebnim zakonodavstvom za izvršenje potraživanja u parničnom postupku
 11. zahtjev koji je podnio pravni zastupnik nije u skladu s uvjetima u pogledu njegova sadržaja utvrđenima u primjenjivom pravu ili delegiranim aktima, ili ne sadržava punomoć pravnog zastupnika, ili nisu plaćeni troškovi postupka
 12. pravna osoba ili druga osoba koja ima obveze u pogledu e-uprave na temelju prava nije podnijela svoj zahtjev elektroničkim putem, osim u slučaju zahtjeva za djelomično oslobođenje od troškova koje podnosi fizička osoba s pravnim zastupnikom
 13. nakon sudskog poziva tužitelju da ispravi nedostatke, zahtjev (ili njegov odgovarajući dio) nije podnesen u navedenom roku ili je podneseni zahtjev i dalje nepotpun te ga se stoga ne može ispitati, ili tužitelj nije unaprijed platio upravnu pristojbu ili
 14. tužitelj potražuje troškove postupka u okviru zahtjeva na temelju materijalnog prava.

Osim za predmete u kojima se podrazumijeva da je dostava izvršena, ako se platni nalog nije mogao dostaviti tuženiku, potrebno je o tome obavijestiti tužitelja te istodobno u roku od 30 dana zatražiti novu adresu za dostavu pismena tuženiku u Mađarskoj. Ako tužitelj dostavi tražene podatke, potrebno je ponovno pokušati dostaviti nalog, a ako je i ponovljeni pokušaj neuspješan, zahtjev se mora odbaciti zbog razloga iz točke (h).

Ako tužitelj ne dostavi tražene podatke ili ako su podatci koje dostavi podnositelj zahtjeva nepotpuni, zahtjev se mora odbaciti zbog razloga iz točke (m).

Rješenje o odbacivanju zahtjeva za platni nalog mora se dostaviti tužitelju i poslati tuženiku. Tužitelj se može žaliti na to rješenje i ne mora poslati žalbu tuženiku na očitovanje.

1.5 Žalba

Tužitelj se može žaliti na rješenje o odbacivanju zahtjeva za platni nalog. Žalbe se općenito rješavaju u okviru neparničnog postupka pred regionalnim sudom (törvényszék) nadležnim za područje na kojem se nalazi sjedište javnog bilježnika, u skladu s pravilima o žalbama na rješenja. Žalba se može podnijeti u roku od 15 dana od obavijesti o odluci. Ako je zahtjev za platni nalog odbačen, tužitelj može odabrati naplatiti potraživanje putem drugog zahtjeva za platni nalog, sudskog postupka ili nekim drugim zakonskim sredstvom. U tom slučaju pravni učinci podnošenja zahtjeva ostaju na snazi ako se novi zahtjev za platni nalog ili zahtjev o pokretanju postupka podnese ili pošalje preporučenom poštom u roku od 30 dana od datuma pravomoćnosti rješenja o odbacivanju ili se potraživanje ostvari nekim drugim pravnim sredstvom u istom roku. Zahtjev za produljenje neće se prihvatiti ako nije podnesen u roku. U novom zahtjevu za platni nalog mora se navesti referentni broj rješenja o odbacivanju prethodnog zahtjeva. Zahtjevu o pokretanju postupka mora se priložiti i samo rješenje.

U drugim slučajevima na odluku u postupku za izdavanje platnog naloga može se uložiti žalba ako je Zakonom o postupku za izdavanje platnog naloga ili Zakonikom o parničnom postupku dopuštena žalba.

Nema prava na žalbu protiv platnog naloga, ali tuženik može podnijeti prigovor kako je opisano u točki 1.6.

Budući da pravomoćni platni nalog ima isti učinak kao presuda, zahtjev za njegovo preispitivanje može se podnijeti u skladu s pravilima utvrđenima u Zakoniku o parničnom postupku. Za to je preispitivanje nadležan sud koji bi bio nadležan kao prvostupanjski sud da je postupak bio prenesen u redoviti građanski postupak kao posljedica podnesenog prigovora. Ako se podnese zahtjev za preispitivanje, sud zaprima dokumente o predmetu u papirnatom obliku od javnog bilježnika ili ih preuzima elektroničkim putem iz sustava MOKK-a.

Pravomoćni platni nalog ne podliježe preispitivanju.

1.6 Prigovor

Tuženik može podnijeti prigovor na platni nalog javnom bilježniku u roku od 15 dana od njegove dostave. Zahtjevi koje tuženik podnosi samo radi odgode plaćanja ili radi obročnog plaćanja ne smatraju se pobijanjem platnog naloga. Takvi zahtjevi mogu se dostaviti samo u roku koji je određen za podnošenje prigovora. Ako tuženik u prigovoru navede da je predmetno potraživanje već plaćeno prije dostave platnog naloga, javni bilježnik u trenutku dostave obavijesti o prigovoru poziva tužitelja da u roku od 15 dana izvijesti o tome postoji li potraživanje i dalje. Ako postoji dokument koji dokazuje plaćanje ili ako platna transakcija ima jedinstveni identifikator, tuženik mora u prigovoru navesti broj i datum odgovarajućeg dokumenta ili pojedinosti kojima se može utvrditi transakcija (identifikacijski broj transakcije, platitelj itd.) i datum transakcije. Ako tužitelj prihvati izjavu tuženika ili ne odgovori, javni bilježnik prekinut će postupak. Ako tužitelj ospori prigovor tuženika, postupak za izdavanje platnog naloga prenosi se u redoviti parnični postupak. Ako na temelju izjave tuženika tužitelj smanji potraživanje koje je predmet postupka za izdavanje platnog naloga, sud će smanjeno potraživanje rješavati u okviru parničnog postupka. Treba napomenuti da se platni nalog ne smatra pobijenim ako tuženik izjavi da je nakon primitka platnog naloga platio iznos koji se potražuje. U tom slučaju platni nalog postaje pravomoćan prvog sljedećeg dana nakon kraja roka određenog za podnošenje prigovora. Ako tuženik nije primio platni nalog (vraćen je s oznakom „nije preuzet”) i zato se mora pretpostaviti da je on dostavljen, tuženik može podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dostave dokumenta kojim se provodi odluka. Kao preduvjet za to, u trenutku podnošenja prigovora tuženik mora sudskom izvršitelju platiti troškove izvršenja koje je unaprijed platio tužitelj te mora javnom bilježniku dostaviti dokumente kojima to dokazuje.

1.7 Učinak prigovora

Prigovor podnesena u roku dovodi do prijenosa u redovni parnični postupak u dijelu postupka za izdavanje platnog naloga na koji se prigovor odnosi.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Ako platni nalog nije u roku pobijen prigovorom, imat će jednak učinak kao i pravomoćna sudska presuda.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Ako platni nalog nije u roku pobijen prigovorom, imat će jednak učinak kao i pravomoćna sudska presuda. U skladu s tim, javni bilježnik pribavlja presliku platnog naloga s odredbom koja mu daje zakonski učinak i dostavlja je tužitelju.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Odluka je pravomoćna. Međutim, ako tuženik ne primi platni nalog te se zato mora pretpostaviti da je on dostavljen u skladu sa zakonom, tuženik može podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dostave dokumenta kojim se provodi odluka.

Postoji mogućnost podnošenja zahtjeva za preispitivanje pravomoćnog platnog naloga u skladu s pravilima utvrđenima u Zakoniku o parničnom postupku, kako je opisano u točki 1.5.

Posljednji put ažurirano: 15/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.