Europski platni nalog

Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

U Irskoj ne postoji posebni postupak za „platni nalog”, ali se sudska odluka koja se odnosi na tužitelja koji potražuje određen iznos novca ili čiji je iznos potraživanja jednostavno odrediti može donijeti u njegovu odsustvu.

1.1 Područje primjene postupka

Ako se tuženik ne pojavi ili ne iznese obranu pred sudom u pogledu potraživanja tužitelja, za tužitelja se sudska odluka može donijeti u odsustvu tuženika. Kada se izvorno potraživanje odnosi na likvidirani ili određeni odnos pravomoćnu odluku može izdati središnji ured Visokog suda ili pisarnica regionalnog suda, ovisno o iznosu potraživanja (osim u malom broju predmeta, npr. predmetima koji se odnose na pozajmljivanje novca, u okviru kojih tužitelj mora podnijeti zahtjev za sudsku odluku u odsustvu tuženika ili ishoditi sudsku odluku u svoju korist). Drugim riječima, u brojnim jednostavnim predmetima naplate duga tužitelj / podnositelj zahtjeva može ishoditi sudsku odluku u odsustvu tuženika bez pokretanja sudskog postupka te može ishoditi sudsku odluku od relevantne sudske pisarnice u okviru upravnog postupka.

Ako se potraživanje ne odnosi na određen iznos novca, tužitelj sudu mora podnijeti zahtjev za sudsku odluku te se ona ne može ishoditi ni na koji drugi način osim sudskim postupkom.

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Sudska se odluka može donijeti u odsustvu tuženika u bilo kojoj vrsti predmeta. Taj postupak nije ograničen na ugovorna ili novčana potraživanja, premda je sustav čak i jednostavniji u takvim slučajevima. Glavna su iznimka predmeti koji se odnose na pozajmljivanje novca.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Primjena tog postupka nije obvezna, s obzirom na to da tužitelj mora poduzeti određene korake prije nego što se odobri donošenje sudske odluke u odsustvu tuženika: na primjer, podnijeti potrebna pismena relevantnoj sudskoj pisarnici ili sastaviti i dostaviti obavijesti o pokretanju postupka te ishoditi obvezujuću izjavu tuženika. Ako tuženik nije odgovorio ili je odbio očitovati se na zahtjev tužitelja, a tužitelj ne želi ishoditi sudsku odluku u odsustvu tuženika, za tužitelja je jedina preostala mogućnost obustaviti zahtjev.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Ovisno o sporazumima među državama o priznavanju i izvršenju sudskih odluka između Irske i drugih država članica (Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima koja je sada zamijenjena Uredbom Vijeća (EU) br. 1215/2012) ili sličnim sporazumima sklopljenima s trećim zemljama, taj je postupak moguće pokrenuti ako tuženik živi na području druge nadležnosti. Ako se boravište tuženika nalazi izvan predmetnog područja nadležnosti, tužitelj mora osigurati da se tuženiku uredno dostavi obavijest u skladu s relevantnim pravilima suda koja se primjenjuju na dostavu u mjesto izvan tog područja nadležnosti. Ako se tuženik čije se boravište nalazi na području druge nadležnosti ne pojavi ili ne iznese obranu pred sudom u pogledu potraživanja, tužitelj može na uobičajen način od suda zatražiti donošenje sudske odluke u odsustvu tuženika.

1.2 Nadležni sud

Nadležnost suda ovisi o prirodi ili iznosu predmetnog potraživanja. Tužitelj bi zahtjev trebao uputiti sudu pred kojim je pokrenuo postupak i na tom je sudu da utvrdi je li se tuženik pojavio pred sudom odnosno je li iznio obranu te je li vrijeme za navedene radnje isteklo. Ako je iznos potraživanja manji od 75 000 EUR (60 000 EUR za tužbe u slučaju tjelesne ozljede), tužitelj svoj zahtjev može podnijeti regionalnom sudu. Ako je potraživanje veće od tog iznosa, zahtjev se mora podnijeti Visokom sudu. Ako je iznos potraživanja manji od 15 000 EUR, zahtjev se mora podnijeti okružnom sudu. Ako je iznos potraživanja manji od 2 000 EUR, zahtjev se može podnijeti u okviru postupka za sporove male vrijednosti.

1.3 Formalni zahtjevi

Tužitelj se mora pobrinuti za to da postupa u skladu s pravilnim postupcima kako su utvrđeni pravilima suda. Tužitelj je odgovoran za dostavu obavijesti o pokrenutom postupku tuženiku. Ako se tuženik ne pojavi ili ne iznese obranu, tužitelj može zahtijevati donošenje sudske odluke u odsustvu tuženika. Ako se potraživanje odnosi na likvidirani iznos, u tom je slučaju jedino što tužitelj mora napraviti podnijeti zahtjev za plaćanje te, nakon što to učini, o tužiteljevu potraživanju uglavnom odluku donosi relevantna pisarnica suda, bez potrebe za izdavanjem sudskog naloga ili podnošenje zahtjeva sucu. Relevantno osoblje pisarnice suda koje je za to zaduženo potom provjerava priznaje li tuženik potraživanje, jesu li istekli rokovi za tuženikovo priznanje potraživanja i je li tužitelj pisarnici dostavio potrebne dokaze kao što su obvezujuća izjava o dostavi i obvezujuća izjava o dugu u kojoj je naveden točan iznos potraživanja.

Ako iznos potraživanja nije točno naveden ili njegov iznos nije moguće jednostavno odrediti, tužitelj sudu mora podnijeti zahtjev za donošenje sudske odluke u odsustvu tuženika.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Da. Na Visokom je sudu za donošenje sudske odluke u odsustvu tuženika mjerodavno pravilo 13. Poslovnika viših sudova iz 1986., kako je izmijenjen, dok je za donošenje sudske odluke ako nije iznesena obrana mjerodavno pravilo 27. Na regionalnom sudu zahtjevu za sudsku odluku u odsustvu tuženika potrebno je priložiti određene dokumente, uključujući sami izvornik dokumenta kojim se zahtijeva potraživanje i izjavu o dostavi tog dokumenta. Osim toga, zahtjev za sudsku odluku mora biti u skladu s obrascima 9. i 10. iz Dodatka s obrascima koji je priložen Poslovniku regionalnog suda iz 2001. Te je obrasce moguće pronaći u dodatku priloženom Poslovniku.

Slično tomu, u slučaju okružnog suda obrasci su dostupni u Dodatku Poslovniku okružnog suda.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ne. Međutim, ako je iznos potraživanja veći od 75 000 EUR (60 000 EUR za tužbe u slučaju tjelesne ozljede), za njega je nadležan regionalni sud te ako obuhvaća složena pitanja, preporučuje se, ali nije obvezno, pravno savjetovanje i zastupanje.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Početni zahtjev mora sadržavati ime stranaka, njihovu adresu te, ako je primjenjivo, zanimanje. U njemu je potrebno navesti i iznos potraživanja, opis načina na koji je potraživanje nastalo / uzroka pokretanja postupka i pojedinosti o svim podnesenim zahtjevima za plaćanje.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

U početnom zahtjevu tužitelj / podnositelj zahtjeva navodi sve relevantne pojedinosti o potraživanju, kao što su iznos dugovanja/potraživanja, način na koji je potraživanje nastalo, podnesene zahtjeve za plaćanje te, ako je to primjenjivo i ovisno o prirodi potraživanja, opis svih ostalih relevantnih činjenica kao što su pojedinosti o bilo kakvim ozljedama ili pretrpljenim gubicima, postupanju s njima ili bilo koje druge nepovoljne posljedice koje proizlaze iz uzroka pokretanja postupka.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Sud će odbiti zahtjev za sudsku odluku u odsustvu tuženika ako podnositelj zahtjeva nije postupio u skladu sa zahtjevima sadržanima u pravilima suda. Na primjer, ako podnositelj zahtjeva nije propisno poštovao pravila o dostavi dokumenata, zahtjev za sudsku odluku u odsustvu tuženika bit će odbačen.

1.5 Žalba

Ako sud odbije donijeti sudsku odluku u odsustvu tuženika, najčešće je riječ o tome da tužitelj nije postupio u skladu s pravilima suda te će stoga tužitelj možda morati podnijeti novi zahtjev protiv tuženika u skladu s mjerodavnim pravilima suda.

Tužitelj može podnijeti zahtjev za ukidanje sudske odluke donesene u odsustvu tuženika. Kako bi žalba protiv sudske odluke donesene u odsustvu tuženika bila prihvaćena, tužitelj mora obrazložiti sudu zašto se nije pojavio ili iznio obranu, a sud se mora uvjeriti da navedeno obrazloženje pojašnjava ili opravdava taj propust. Ako se žalba tužitelja protiv sudske odluke prihvati, sudska se odluka ukida i tuženiku se pruža mogućnost obrane pred sudom.

1.6 Prigovor

Ako sud smatra da bi sudsku odluku trebalo ukinuti, tuženik se može braniti pred sudom i iznijeti obranu te će se postupak nastaviti na uobičajen način.

1.7 Učinak prigovora

Ako tuženik obranu iznese u roku propisanom pravilima ili roku koji je odredio sud, ovisno o slučaju, postupak se nastavlja na uobičajen način. Sudac određuje način na koji se nastavlja postupak ako su za to potrebne bilo kakve smjernice.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Neiznošenje obrane može dovesti do toga da tužitelj zatraži donošenje sudske odluke u odsustvu tuženika.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Sudska odluka u odsustvu tuženika izvršiva je sudska odluka. Vidjeti odgovore na pitanje 1.3.d).

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Tuženik sudu može podnijeti zahtjev za izmjenu ili ukidanje sudske odluke. O tom bi se zahtjevu raspravljalo pred tim istim sudom. Sud može ukinuti sudsku odluku ako smatra da bi to bilo pravedno te ako su postojale bilo kakve nepravilnosti pri donošenju odluke ili ako smatra da je tuženik u mogućnosti osporiti potraživanje. Obje stranke mogu podnijeti žalbu protiv naloga za ukidanje sudske odluke ili naloga kojim se odbija ukidanje sudske odluke.

Posljednji put ažurirano: 16/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.