Europski platni nalog

Italija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

U talijanskom je Zakonu o parničnom postupku (Codice di procedura civile) među ostalim skraćenim postupcima predviđen i postupak za platni nalog (procedimento di ingiunzione) (članak 633. i dalje). To je ex parte postupak jer sud donosi odluku o zahtjevu vjerovnika bez saslušanja dužnika ili bez da mu omogući dostavljanje odgovora ili primjedbi.

Dužnika se saslušava tek naknadno ako ospori platni nalog.

Izdavanje platnog naloga može se tražiti samo za određene zahtjeve (zahtjev za plaćanje novčanog iznosa ili za dostavu određene količine zamjenjive robe itd.) i podložno određenim uvjetima propisanima u Građanskom zakonu (Codice civile), primjerice vjerovnici moraju dostaviti pisani dokaz o svojim tvrdnjama.

Ako sud koji odlučuje o zahtjevu utvrdi da je utemeljen, naložit će dužniku da plati iznos u određenom roku, obično u roku od 40 dana, ali će i savjetovati dužnika da može osporiti nalog u istom roku i da će, ako se ne podnese nikakav prigovor, platni nalog postati pravomoćan i izvršiv.

1.1 Područje primjene postupka

Postupak se primjenjuje na zahtjeve koje podnose vjerovnici kojima se duguje novac ili određena količina zamjenjive robe ili osoba koja ima pravo primiti određenu pokretnu imovinu.

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Ako se postupak odnosi na novčano potraživanje, mora biti točno naveden iznos. Time se zapravo isključuje mogućnost traženja izdavanja platnog naloga za neugovorna potraživanja, na primjer, traženje naknade štete pretrpljene zbog nezakonite radnje.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne, nema gornje granice. Izdavanje platnog naloga može se tražiti za potraživanja bilo koje vrijednosti.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Uporaba postupka za izdavanje platnog naloga nije obavezna. Vjerovnik uvijek može pokrenuti redovni postupak.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Da.

1.2 Nadležni sud

Izdavanje platnog naloga može se tražiti od suca pojedinca (giudice di pace) ili od općeg suda (tribunale) koji bi bio nadležan u redovnom postupku. Sudac pojedinac nadležan je samo za potraživanja male vrijednosti, u skladu s kriterijima propisanima u članku 7. Zakona o parničnom postupku. Ako se zahtjev predaje općem sudu, odlučuje sud koji se sastoji od jednog suca.

Zahtjeve koji se odnose na pružanje pravne usluge, bez obzira na to jesu li povezane s parnicom ili je riječ o izvansudskim odlukama, ili se odnose na povrat troškova plaćenih odvjetnicima, sudskim službenicima ili drugoj osobi koja je pružila uslugu tijekom sudskog postupka, preispituje sud koji je rješavao predmet na koji se odnosi zahtjev vjerovnika.

Odvjetnici mogu podnijeti zahtjev za izdavanje platnog naloga protiv svojih stranaka na sudu u mjestu gdje su registrirani u odvjetničkoj komori (consiglio dell’ordine). Isto tako, javni bilježnici mogu podnositi zahtjeve sudu u mjestu u kojem su registrirani u javnobilježničkoj komori (consiglio notarile) (vidjeti i informativni listić o „Nadležnosti”).

1.3 Formalni zahtjevi

Zahtjev za izdavanje platnog naloga mora sadržavati podatke propisane u članku 638. Zakona o parničnom postupku i potrebno ga je dostaviti u pisarnicu suda zajedno sa svim prilozima. U skladu s člankom 16.a Uredbe sa zakonskom snagom br. 179 od 18. listopada 2012. (zamijenjene Zakonom br. 221 od 17. prosinca 2012.): „Od 30. lipnja 2014. u postupcima pred sudom iz sveska IV. naslova I. poglavlja I. Zakona o parničnom postupku akti i podnesci i isprave stranaka podnose se isključivo elektronički (izuzev prigovora)”. Stoga za sve zahtjeve za ex parte postupak nakon 30. lipnja 2014. podnesci u papirnatom obliku nisu dopušteni. Za europske platne naloge u skladu s Uredbom (EZ) 1896/2006 ne primjenjuje se članak 16.a Uredbe sa zakonskom snagom br. 179/2012. Zahtjevi za te naloge podnose se u papirnatom obliku, a ne elektronički.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Ne, nema posebnog obrasca.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

U pravilu da. Međutim, u određenim se slučajevima tužitelji mogu sami zastupati na sudu. Jedan je od takvih slučajeva kada zahtjev rješava sudac pojedinac i kada se odnosi na iznos od 1 100 EUR ili manje, a drugi je kada je tužitelj kvalificiran postupati kao odvjetnik na sudu na kojem se rješava predmet.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

U zahtjevu mora biti navedeno potraživanje i razlozi kojima se to potraživanje opravdava. Razlozi za potraživanje ne moraju biti detaljno opisani i može biti naveden kratak opis relevantnih činjenica i dokumenata.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Da. Pisani dokazi uključuju, posebno, potvrde dostave i jednostrana obećanja u pisanom obliku. Ako se potraživanje odnosi na dostavu robe ili pružanje usluga i ako je tu isporuku vršilo jedno poduzeće drugome poduzeću ili osobi koja se ne bavi profesionalnom ili poslovnom djelatnošću, pisani dokazi o potraživanju mogu se sastojati i od izvornih izvadaka iz poslovnih knjiga poduzeća vjerovnika, uz uvjet da se te knjige vode na propisani način. Fakture mogu također biti prikladan pisani dokaz za potraživanje, uz uvjet da su popraćene ovjerenim primjerkom iz knjige izlaznih računa tužitelja.

Posebna pravila o dokazima primjenjuju se na zahtjeve u pogledu troškova i nadoknada odvjetnika, javnih bilježnika i članova drugih zanimanja i na zahtjeve državnih i javnih tijela.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Ako sud utvrdi da zahtjev nije dovoljno opravdan, obavijestit će tužitelja putem sudskog službenika i zatražit će od njega da dostavi dodatne dokaze. Ako tužitelj ne odgovori ili povuče zahtjev, ili ako zahtjev ne može biti prihvaćen, sud će ga odbaciti obrazloženom odlukom.

U takvim je slučajevima zahtjev moguće ponovno podnijeti u posebnom ili redovnom postupku.

1.5 Žalba

Odbacivanje nije moguće osporiti pred redovnim žalbenim ili kasacijskim sudom.

1.6 Prigovor

Ako sud prihvati zahtjev, izdaje se platni nalog koji mora biti dostavljen tuženiku u roku od 60 dana ako se presuda dostavlja u Italiji ili u roku od 90 dana ako se dostavlja izvan Italije.

Po primitku platnog naloga dužnik može potraživanje osporiti u roku od 40 dana.

Ako za to postoji opravdan razlog, rok za podnošenje prigovora na potraživanje može se skratiti na 10 dana ili produžiti na 60 dana. Ako tuženik živi u drugoj državi EU-a, rok iznosi 50 dana i može se skratiti na 20. Ako tuženik živi u drugoj državi izvan EU-a, rok iznosi 60 dana i može se skratiti na 30 ili produžiti na 120 dana.

Tuženici mogu osporiti zahtjev čak i nakon isteka roka ako mogu dokazati da nisu bili pravovremeno obaviješteni zbog nepravilne dostave naloga ili zbog nepredviđenog događaja ili više sile. Osporavanje nije moguće po isteku 10 dana od prve mjere izvršenja.

Prigovor kojim se osporava nalog (opposizione) ulaže se sudu koji je nalog izdao, na temelju poziva (citazione) koji se dostavlja tuženiku na adresi koja je navedena u zahtjevu. U prigovoru na nalog moraju biti navedeni podaci koji se inače navode u tužbama. Podnositelj prigovora mora posebno navesti osnovu prigovora na potraživanje.

1.7 Učinak prigovora

Ovakvom se vrstom prigovora pokreće redovni sudski postupak u kojem sud preispituje valjanost platnog naloga.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Ako u propisanom roku nije uložen nikakav prigovor ili ako tuženik ne dođe na sud, sud koji je izdao nalog proglašava ga izvršivim na temelju zahtjeva tužitelja.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Postoje četiri moguća scenarija.

Prvi nastaje kada rok za ulaganje prigovora na potraživanje još nije istekao. Podnositelj zahtjeva može od suda zatražiti da nalog proglasi privremeno izvršivim s neposrednim učinkom. Taj je zahtjev moguće odobriti samo ako su ispunjeni posebni uvjeti za privremeno izvršenje propisani u Zakonu o parničnom postupku: na primjer, ako se zahtjev temelji na mjenici ili čeku, ili ako bi se odgodom izvršenja vjerovniku uzrokovala velika šteta. Kao uvjet za privremeno izvršenje u ovoj radnoj fazi sud može od vjerovnika tražiti dostavu jamstva u korist dužnika.

Drugi scenarij nastaje kada dužnik kojem je dostavljen platni nalog ne podnese prigovor u traženom roku. Kada se to dogodi, vjerovnik može podnijeti zahtjev za izvršenje naloga.

Treći scenarij nastaje kada je vjerovnik zaista podnio prigovor i kada je postupak još uvijek u tijeku. U tom slučaju, vjerovnik može podnijeti zahtjev za privremeno izvršenje naloga. Taj se zahtjev može odobriti samo ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti (na primjer, ako prigovor nije potkrijepljen pisanim dokazima). Sud može naložiti i privremeno izvršenje dijela naloga, odnosno, do iznosa koji vjerovnik nije osporio. Sud može odobriti i privremeno izvršenje naloga ako vjerovnik dostavi osiguranje kojim su pokriveni iznos mogućeg povrata, troškovi i odšteta.

Četvrti scenarij nastaje kada je prigovor odbačen: kao posljedica odbacivanja platni nalog postaje izvršan, ako to već nije bio.

Na temelju platnih naloga koji su proglašeni izvršnima u bilo kojem od navedenih scenarija vjerovnik može registrirati sudsku hipoteku nad imovinom dužnika.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Nalog koji je postao izvršan zbog toga što dužnik nije uložio prigovor moguće je osporiti u iznimnim slučajevima propisanima zakonom (na primjer utvrđeno je da je sudska odluka donesena na temelju dokaza za koje je kasnije utvrđeno da su lažni). Ako platni nalog utječe na prava treće osobe, prigovor može podnijeti i treća osoba.

Protiv presude kojom je okončan postupak povodom prigovora moguće je podnijeti žalbu u skladu s redovnim postupkom.

Druge poveznice

Talijanski ustav (EN)

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/COST_INGLESE.pdf

Talijanski zakoni i zakonici (IT)

https://www.normattiva.it/?language=en

Talijanski zakon o parničnom postupku (IT)

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

Zakonik o administrativnom postupku (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Talijanski pravosudni sustav (IT)

https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/il-sistema-giudiziario=

Zakonik o poreznom postupku (IT)

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d

Ministarstvo pravosuđa

https://www.giustizia.it/giustizia

Posljednji put ažurirano: 21/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.