Europski platni nalog

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

U Latviji postoje dvije mogućnosti: nesporno izvršenje obveza (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, poglavlje 50., članci od 400. do 406. Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likums)) i izvršenje obveza na temelju sudskog naloga (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība, poglavlje 50.1, članci od 406.1do 406.10 Zakona o parničnom postupku).

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Nesporno izvršenje obveza dopušteno je u sljedećim slučajevima:

 1. u skladu s ugovorima o obvezama koje su osigurane hipotekom ili komercijalnim zalogom
 2. u skladu s ugovorima na određeno vrijeme koje je ovjerio javni bilježnik ili ugovorima na određeno vrijeme s istovjetnim pravnim učinkom za plaćanje novčane obveze ili vraćanje pokretne imovine
 3. u skladu s ugovorima na određeno vrijeme za iznajmljivanje ili najam imovine koje je ovjerio javni bilježnik ili koji su upisani u zemljišne knjige i u kojima je predviđeno da najmoprimac ili stanar ima dužnost, po isteku trajanja ugovora, napustiti ili vratiti iznajmljenu imovinu (osim stana) i platiti najamninu
 4. u skladu s protestiranom zadužnicom.

Navedene obveze ne podliježu nespornom izvršenju u sljedećim slučajevima:

 1. takvo je izvršenje usmjereno protiv imovine u državnom vlasništvu
 2. obveza je prestala zbog isteka roka zastare, čiji je istek nedvojbeno očit iz samog dokumenta.

Izvršenje obveza na temelju sudskog naloga dopušteno je u slučaju platnih obveza za koje postoje dokumentarni dokazi ili koje su dospjele i u slučaju obveza plaćanja naknade koja je predviđena u ugovoru o isporuci robe, kupnji robe ili pružanju usluga, ako postoji dokumentarni dokaz za takve obveze i nije naveden rok za izvršenje.

Izvršenje obveza na temelju sudskog naloga nije dopušteno u sljedećim slučajevima:

 1. za plaćanja povezana s neizvršenom protuobvezom
 2. ako nije poznato prijavljeno boravište ili de facto boravište dužnika
 3. ako prijavljeno boravište, de facto boravište ili registrirano sjedište dužnika nije u Latviji
 4. ako je tražena kazna veća od iznosa glavnice duga
 5. ako je tražena kamata veća od iznosa glavnice duga.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Primjena postupaka nije obavezna.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Izvršenje obveza na temelju sudskog naloga nije dopušteno ako prijavljeno boravište, de facto boravište ili registrirano sjedište dužnika nije u Latviji.

Nesporno izvršenje obveza moguće je ako se zahtjev podnosi na temelju dokumenata kojima se stavlja u zalog nepokretna imovina ili obveza napuštanja ili vraćanja iznajmljene nepokretne imovine, ako se nepokretna imovina nalazi u Latviji. Zahtjev za izvršenje nespornih obveza na temelju obveze hipoteke na brodu može se podnijeti u Latviji, ako je hipoteka registrirana u Latviji.

1.2 Nadležni sud

Zahtjev za nesporno izvršenje obveza podnosi se zemljišnoknjižnom odjelu okružnog ili gradskog suda (rajona (pilsētas) tiesa):

 1. prijavljenog boravišta dužnika, ili de facto boravišta dužnika, ako se zahtjev odnosi na obvezu plaćanja novca ili povrata pokretne imovine ili obveze određene ugovorima koji su osigurani komercijalnim zalogom
 2. mjesta gdje se nalazi nepokretna imovina, ako se zahtjev podnosi u skladu s dokumentima kojima se nepokretna imovina stavlja u zalog ili u skladu s obvezom napuštanja ili vraćanja iznajmljene nepokretne imovine. Ako se osigurava obveza na nekoliko nekretnina i zahtjevi bi bili u nadležnosti zemljišnoknjižnih odjela različitih okružnih ili gradskih sudova, o zahtjevu odlučuje zemljišnoknjižni ured okružnog ili gradskog suda mjesta gdje se nalazi jedna nekretnina prema izboru podnositelja zahtjeva
 3. mjesta u kojem je upisana hipoteka na brodu, ako se zahtjev temelji na hipoteci na brodu.

Zahtjev za izvršenje obveza na temelju sudskog naloga podnosi se zemljišnoknjižnom odjelu okružnog ili gradskog suda prijavljenog boravišta dužnika ili de facto boravišta dužnika ili mjesta njegova registriranog sjedišta.

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Zahtjev za izvršenje obveza na temelju sudskog naloga trebalo bi utvrditi u skladu s Prilogom 1. Uredbi Vlade br. 792 od 21. srpnja 2009. o predlošcima koje treba upotrebljavati za izvršenje obveza na temelju sudskog naloga. Predložak je dostupan na portalu latvijskih sudova: https://www.tiesas.lv/

Predložak zahtjeva za nesporno izvršenje obveza nije dostupan, već ga treba utvrditi u skladu s člankom 404. Zakona o parničnom postupku.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ne, to nije obvezno. Opća pravila o zastupanju utvrđena su u poglavlju 12. Zakona o parničnom postupku – Zastupnici.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Obrazloženje zahtjeva ne mora biti detaljno.

U zahtjevu za nesporno izvršenje obveza mora se navesti predmetna obveza i dokument čije izvršenje vjerovnik traži te glavnica duga koji treba naplatiti, te sve kazne i kamate, a u slučaju zadužnice, troškovi povezani s izdavanjem zadužnice i naknade utvrđene zakonom. Zahtjevu mora biti priloženo sljedeće: dokument koji treba izvršiti i njegova ovjerena preslika ili, u slučaju zadužnice, dokument kojim se ona izdaje te dokaz o dostavljenom upozorenju dužniku, osim ako je zakonom propisano da to upozorenje nije potrebno.

Zahtjev za izvršenje obveza na temelju sudskog naloga: podnosi se ispunjavanjem standardnog predloška uz navođenje pojedinosti o podnositelju zahtjeva i dužniku, obvezi plaćanja, dokumenata kojima se dokazuje obveza te rok za izvršenje obveze, iznosa koji se traži i načina njegova izračunavanja, izjave podnositelja zahtjeva kojom potvrđuje da potraživanje ne ovisi o protuobvezi ili da je odgovarajuća protuobveza izvršena.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Zahtjevu za nesporno izvršenje obveze mora se priložiti sljedeće: dokument koji treba izvršiti i njegova ovjerena preslika, ili, u slučaju zadužnice, dokument kojim se ona protestira te dokaz o dostavljenom upozorenju dužniku, osim ako je zakonom propisano da upozorenje nije potrebno (dokaz o dostavljenom upozorenju može biti izjava koju je sastavio ovlašteni izvršitelj ili njegov pomoćnik u kojoj se izjavljuje da je primatelj odbio prihvatiti upozorenje).

Za izvršenje obveze na temelju sudskog naloga nije potrebno dostaviti pisane dokaze o obvezi, ali u zahtjevu moraju biti navedeni dokumenti kojima se potvrđuje obveza i rok za izvršenje obveze. Ako dužnik ospori valjanost obveze u roku od 14 dana od primitka sudske obavijesti, prekida se sudski postupak za izvršenje obveze na temelju sudskog naloga . Odlukom o prekidu postupka izvršenja obveza na temelju sudskog naloga po prigovoru dužnika ne sprječava vjerovnika da pokrene redovni sudski postupak na temelju svojeg potraživanja.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Nesporno izvršenje obveza – sudac pojedinac donosi odluku u roku od sedam dana od datuma podnošenja zahtjeva, na temelju zahtjeva i priloženih dokumenata te bez prethodne obavijesti podnositelju zahtjeva i dužniku. Sudac odbacuje zahtjev ako je neutemeljen ili ako je kazna navedena u zahtjevu nerazmjerna glavnici duga, ili dokument koji treba izvršiti sadržava nepoštene ugovorne odredbe kojima se krše prava potrošača.

U slučaju izvršenja obveza na temelju sudskog naloga, ako sud prihvati zahtjev, ali dužnik u roku od 14 dana od primitka sudske obavijesti podnese prigovor kojim osporava valjanost obveze plaćanja, sudac prekida postupak izvršenja obveza na temelju sudskog naloga.

1.5 Žalba

Protiv odluke suca o zahtjevu za nesporno izvršenje obveza ili izvršenje obveza na temelju sudskog naloga nije dopušteno podnijeti prigovor.

1.6 Prigovor

Odluku o zahtjevu za nesporno izvršenje obveza donosi sudac pojedinac, a mišljenje dužnika ne uzima se u obzir.

U slučaju zahtjeva za izvršenje obveza na temelju sudskog naloga sudac obavješćuje dužnika i predlaže mu da plati iznos naveden u zahtjevu ili podnese prigovor sudu u roku od 14 dana od primitka obavijesti.

1.7 Učinak prigovora

Izvršenje obveza na temelju sudskog naloga: ako dužnik ospori valjanost obveze u roku od 14 dana od primitka sudske obavijesti, prekida se sudski postupak za izvršenje obveza na temelju sudskog naloga. Ako dužnik prihvati dio zahtjeva, podnositelja zahtjeva obavješćuje se o odgovoru dužnika i propisanom roku unutar kojeg podnositelj mora obavijestiti sud o tome je li plaćen dio obveze čije je izvršenje prihvaćeno. Ako podnositelj zahtjeva ne pristane na izvršenje dijela obveze ili ne odgovori u roku navedenom u obavijesti, sudski postupak se prekida.

1.8 Učinak izostanka prigovora

U slučaju zahtjeva za izvršenje obveze na temelju sudskog naloga, ako dužnik ne dostavi prigovor u roku navedenom u obavijesti, sudac donosi odluku u roku od sedam dana od isteka roka za podnošenje prigovora u kojoj nalaže izvršenje obveze navedene u zahtjevu i naplatu sudskih troškova.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Izvršenje obveze na temelju sudskog naloga: sudska odluka o izvršenju obveze navedene u zahtjevu odmah počinje proizvoditi učinke; ona je izvršivi dokument koji se može izvršiti u skladu s pravilima o izvršenju presuda.

Nesporno izvršenje obveze: sudac, nakon ispitivanja valjanosti zahtjeva i nakon što je utvrdio da ga treba prihvatiti, donosi odluku kojom se utvrđuje koja će se obveza izvršiti i u kojoj mjeri. Sudska odluka odmah počinje proizvoditi učinke; ona je izvršivi dokument koji se može izvršiti u skladu s pravilima o izvršenju presuda. Sudska odluka podnosi se na izvršenje zajedno s ovjerenom preslikom dokumenta koji se izvršava.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Protiv sudske odluke o zahtjevu za nesporno izvršenje obveze ili za izvršenje obveze na temelju sudskog naloga nije dopušten prigovor; međutim, ako dužnik smatra da je zahtjev podnositelja neosnovan, može podnijeti tužbu protiv vjerovnika radi osporavanja potraživanja (u slučaju nespornog izvršenja obveza, u roku od šest mjeseci od datuma slanja ovjerene preslike sudske odluke i, u slučaju izvršenja obveza na temelju sudskog naloga, u roku od tri mjeseca od datuma slanja ovjerene preslike odluke). Kada dužnik pokrene taj postupak, može zatražiti odgodu izvršenja obveza; ako se vjerovnik već naplatio u okviru postupka izvršenja, dužnik može zatražiti osiguranje svojeg potraživanja. Postupak se pokreće u skladu s postupcima propisanima Zakonom o parničnom postupku pred sudom koji je odlučivao o prethodnom zahtjevu za nesporno izvršenje obveze ili izvršenje obveze na temelju sudskog naloga. Međutim, ako je zahtjev u nadležnosti regionalnog suda (apgabaltiesa), postupak treba pokrenuti na sudu koji je nadležan za zemljišnoknjižni odjel okružnog ili gradskog suda koji je odlučivao o prethodnom zahtjevu.

Predmet se može ponovno razmotriti u vezi s preispitivanjem odluke na inicijativu tuženika i na temelju članka 19. Uredbe (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća podnošenjem zahtjeva:

 1. kad je riječ o preispitivanju presude ili odluke okružnog (gradskog) suda – predmetnom regionalnom sudu
 2. kad je riječ o preispitivanju presude ili odluke regionalnog suda – Vrhovnom sudu (Augstākā tiesa)
 3. kad je riječ o preispitivanju presude ili odluke sudskog vijeća (Tiesu palāta) – Odjelu za građanskopravne predmete Vrhovnog suda.

Zahtjev se može podnijeti u roku od 45 dana kad se utvrdi postojanje okolnosti za preispitivanje predviđenih zakonodavstvom Europske unije.

Zahtjev se ne može podnijeti ako je istekao rok zastare za podnošenje dokumenta za izvršenje u pogledu relevantne presude.

Zahtjev u kojem nisu navedene okolnosti koje se u skladu sa zakonodavstvom Europske unije mogu smatrati okolnostima za preispitivanje presude neće se prihvatiti i vratit će se podnositelju zahtjeva. Sudac neće prihvatiti na ispitivanje zahtjev za ponovno razmatranje predmeta zbog preispitivanja presude, čak ni ako se zahtjev opetovano podnosi te iz njega nije vidljivo da su se promijenile okolnosti za preispitivanje presude za odluku o tom pitanju. Može se podnijeti dodatna žalba u pogledu takve odluke suca.

Posljednji put ažurirano: 04/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.