Europski platni nalog

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

U Latviji je moguće nesporno izvršenje obveza (poglavlje 50. članci od 400. do 406. Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likums) i izvršenje obveza na temelju sudskog naloga (poglavlje 50.1 članci od 406.1do 406.10 istog zakona).

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Nesporno izvršenje obveza dopušteno je u sljedećim slučajevima:

 1. u skladu s ugovorima o obvezama koje su osigurane javno upisanom hipotekom ili komercijalnim zalogom
 2. u skladu s ugovorima na određeno vrijeme koje je ovjerio javni bilježnik ili ugovorima na određeno vrijeme s istovjetnim pravnim učinkom za plaćanje novčane obveze ili vraćanje pokretne imovine
 3. u skladu s ugovorima na određeno vrijeme za najam ili zakup imovine koje je ovjerio javni bilježnik ili koji su upisani u zemljišne knjige i u kojima je predviđeno da najmoprimac ili stanar ima dužnost po isteku trajanja ugovora ili neplaćanju najamnine ili zakupa napustiti unajmljenu ili zakupljenu imovinu i platiti troškove najma ili zakupa
 4. za zadužnice s protestom koje nisu u obliku javnobilježničke isprave.

Navedene obveze ne podliježu nespornom izvršenju u sljedećim slučajevima:

 1. izvršenje se odnosi na imovinu u vlasništvu države ili tijela lokalne vlasti
 2. obveza je prestala zbog isteka roka zastare, a rok je nedvojbeno očit iz samog akta.

Izvršenje obveza na temelju sudskog naloga dopušteno je za dospjele platne obveze potkrijepljene dokumentom i za platne obveze koje se odnose na naknadu koja je predviđena u ugovoru o isporuci robe, kupnji robe ili pružanju usluga, ako su takve obveze potkrijepljene dokumentom i nije naveden rok za izvršenje.

Izvršenje obveza na temelju sudskog naloga nije dopušteno u sljedećim slučajevima:

 1. za plaćanja povezana s neispunjenim obvezama
 2. ako nije poznato prijavljeno boravište ili boravište dužnika
 3. ako prijavljeno boravište, boravište, mjesto stanovanja ili registrirano sjedište dužnika nije u Latviji
 4. ako je tražena kazna veća od iznosa glavnice duga
 5. ako je tražena kamata veća od iznosa glavnice duga
 6. za platne obveze čiji je iznos duga veći od 15 000 EUR
 7. za zajedničke platne obveze.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Izvršenje obveza na temelju sudskog naloga nije dopušteno za platne obveze čiji je iznos duga veći od 15 000 EUR.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Primjena postupaka nije obavezna.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Izvršenje obveza na temelju sudskog naloga nije dopušteno ako prijavljeno boravište, boravište, mjesto stanovanja ili registrirano sjedište dužnika nije u Latviji.

1.2 Nadležni sud

Zahtjev za nesporno izvršenje obveza podnosi se zemljišnoknjižnom odjelu okružnog ili gradskog suda:

 1. mjesta prijavljenog boravišta dužnika ili, ako to nije slučaj, de facto boravišta dužnika, ako se zahtjev odnosi na novčano plaćanje, povrat pokretne imovine ili obveze određene ugovorima koji su osigurani komercijalnim zalogom
 2. mjesta na kojima se nalazi nepokretna imovina, ako se zahtjev za nesporno izvršenje obveza odnosi na dokumente kojima se nepokretna imovina stavlja u zalog ili na obvezu napuštanja ili vraćanja unajmljene ili zakupljene nepokretne imovine. Ako se osigurava obveza na nekoliko nekretnina i zahtjevi bi bili u nadležnosti zemljišnoknjižnih odjela nekoliko okružnih ili gradskih sudova, o zahtjevu odlučuje zemljišnoknjižni ured okružnog ili gradskog suda mjesta gdje se nalazi jedna nekretnina prema izboru podnositelja zahtjeva
 3. mjesta u kojem je upisana hipoteka na brodu, ako se zahtjev temelji na hipotekarnoj obvezi za plovilo.

Zahtjev za izvršenje obveza na temelju sudskog naloga mora se podnijeti zemljišnoknjižnom odjelu okružnog ili gradskog suda mjesta prijavljenog boravišta dužnika ili de facto boravišta dužnika ili mjesta njegova registriranog sjedišta.

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Zahtjev za izvršenje obveza na temelju sudskog naloga može se dostaviti samo elektronički, putem obrasca dostupnog na internetskom portalu sudova (portal e-predmeta (e-lietas portāls)).

Dužnik može odgovoriti putem internetskog obrasca dostupnog na internetskom portalu ili sastaviti vlastiti odgovor u skladu s Prilogom 3. Uredbi Vlade br. 792 od 21. srpnja 2009. o obrascima koje treba upotrebljavati za izvršenje obveza na temelju sudskog naloga. Obrazac zahtjeva dostupan je ovdje.

Obrazac za zahtjeve za nesporno izvršenje obveza nije izrađen, nego se zahtjevi moraju podnijeti u skladu s člankom 404. Zakona o parničnom postupku.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ne, to nije obvezno. Opća pravila o zastupanju utvrđena su u poglavlju 12. Zakona o parničnom postupku – Zastupnici.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Obrazloženje zahtjeva ne mora biti detaljno.

U zahtjevu za nesporno izvršenje obveza mora se navesti obveza, i pravni akt iz kojeg ona proizlazi, čije izvršenje vjerovnik traži u okviru postupka nespornog izvršenja, i u njemu se navode glavnica duga, ugovorne kazne i kamate, a za zadužnice i troškovi povezani s protestom i naknada utvrđena zakonom. Zahtjevi za nesporno izvršenje moraju uključivati akt koji treba izvršiti i njegovu presliku, a za zadužnice i javnobilježnički protest te dokaz o dostavljenoj obavijesti dužniku, osim ako je zakonom propisano da ta obavijest nije potrebna.

Zahtjevi za izvršenje obveza na temelju sudskog naloga podnose se ispunjavanjem internetskog obrasca dostupnog na internetskom portalu sudova (portal e-predmeta), u kojem se navode pojedinosti o podnositelju zahtjeva i dužniku, obvezi plaćanja, dokumentima kojima se dokazuje obveza te rokovi za izvršenje obveze, iznos koji se traži i način njegova izračunavanja, kao i izjava podnositelja zahtjeva kojom potvrđuje da potraživanje ne ovisi i nije ovisilo o obavljanju protuobveze.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Zahtjevu za nesporno izvršenje obveza mora se priložiti dokument koji treba izvršiti i njegova ovjerena preslika ili, u slučaju zadužnice, obavijest o protestu te dokaz o dostavljenoj obavijesti dužniku, osim ako je zakonom propisano da obavijest nije potrebna (dokaz o dostavljenoj obavijesti može biti izjava koju je sastavio ovlašteni sudski izvršitelj ili njegov pomoćnik u kojoj se izjavljuje da je primatelj odbio prihvatiti takvu obavijest).

Za izvršenje obveze na temelju sudskog naloga nije potrebno dostaviti pisane dokaze o potraživanju, ali u zahtjevu moraju biti navedeni dokumenti kojima se potkrepljuje obveza i rok za izvršenje obveze. Ako dužnik ospori valjanost platne obveze u roku od 14 dana od primitka sudske obavijesti, prekida se sudski postupak za izvršenje obveze na temelju sudskog naloga. Odluka o prekidu postupka izvršenja obveza na temelju sudskog naloga po prigovoru dužnika ne sprječava vjerovnika da pokrene redovni sudski postupak.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Za nesporno izvršenje obveza sudac pojedinac donosi odluku u roku od sedam dana od datuma podnošenja zahtjeva, na temelju zahtjeva i priloženih dokumenata te bez prethodne obavijesti podnositelju zahtjeva i dužniku. Sudac odbacuje zahtjev ako je neutemeljen ili ako je kazna navedena u zahtjevu nerazmjerna glavnici duga, ili dokument koji treba izvršiti sadržava nepoštene ugovorne odredbe kojima se krše prava potrošača.

U slučaju izvršenja obveza na temelju sudskog naloga, ako sud prihvati zahtjev, ali dužnik u roku od 14 dana od primitka sudske obavijesti podnese prigovor kojim osporava valjanost obveze plaćanja, sudac prekida postupak izvršenja obveza na temelju sudskog naloga.

1.5 Žalba

Protiv odluke suca o zahtjevu za nesporno izvršenje obveza ili izvršenje obveza na temelju sudskog naloga ne može se podnijeti žalba.

Ako dužnik smatra da je zahtjev podnositelja neosnovan, može podnijeti zahtjev protiv vjerovnika radi osporavanja potraživanja u roku od tri mjeseca od datuma slanja presude. Kad dužnik pokrene taj postupak, može zatražiti odgodu izvršenja obveza. Ako se vjerovnik već naplatio u okviru postupka izvršenja, dužnik može zatražiti osiguranje svojeg potraživanja.

1.6 Prigovor

Odluku o zahtjevu za nesporno izvršenje obveza donosi sudac pojedinac, a mišljenje dužnika ne uzima se u obzir.

U slučaju zahtjeva za izvršenje obveza na temelju sudskog naloga sudac obavješćuje dužnika i predlaže mu da plati iznos naveden u zahtjevu ili podnese prigovor sudu u roku od 14 dana od slanja obavijesti.

1.7 Učinak prigovora

Izvršenje obveza na temelju sudskog naloga: ako dužnik ospori valjanost platne obveze u roku od 14 dana od slanja obavijesti, prekida se sudski postupak za izvršenje obveza na temelju sudskog naloga. Ako dužnik prihvati dio zahtjeva, podnositelja zahtjeva obavješćuje se o odgovoru dužnika i propisanom roku unutar kojeg podnositelj mora obavijestiti sud o tome je li plaćen dio obveze čije je izvršenje prihvaćeno. Ako dužnik prihvati dio zahtjeva, sudac donosi presudu o izvršenju prihvaćenog dijela, ali prekida se sudski postupak za ostatak.

1.8 Učinak izostanka prigovora

U slučaju zahtjeva za izvršenje obveze na temelju sudskog naloga, ako dužnik ne dostavi prigovor u roku navedenom u obavijesti, sudac donosi odluku u roku od sedam dana od isteka roka za podnošenje prigovora, u kojoj nalaže izvršenje platne obveze navedene u zahtjevu i naplatu sudskih troškova.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Izvršenje obveza na temelju sudskog naloga: odluka suca o izvršenju obveze navedene u zahtjevu odmah počinje proizvoditi učinke, ona je izvršivi dokument koji se može izvršiti u skladu s pravilima o izvršenju presuda.

Nesporno izvršenje obveze: sudac, nakon ispitivanja valjanosti zahtjeva i nakon što je utvrdio da ga treba prihvatiti, donosi odluku kojom se utvrđuje koja će se obveza izvršiti i u kojoj mjeri. Odluka suca odmah počinje proizvoditi učinke, ona je izvršivi dokument koji se može izvršiti u skladu s pravilima o izvršenju presuda. Odluka suca podnosi se na izvršenje zajedno s ovjerenom preslikom dokumenta koji se izvršava.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Protiv odluke suca o zahtjevu za nesporno izvršenje obveza ili izvršenje obveza na temelju sudskog naloga ne može se podnijeti žalba. Međutim, ako dužnik smatra da je zahtjev podnositelja neosnovan, može podnijeti tužbu protiv vjerovnika radi osporavanja potraživanja (u slučaju nespornog izvršenja obveza, u roku od šest mjeseci od datuma slanja ovjerene preslike odluke suca i, u slučaju izvršenja obveza na temelju sudskog naloga, u roku od tri mjeseca od datuma slanja ovjerene preslike odluke). Kad dužnik pokrene taj postupak, može zatražiti odgodu izvršenja obveza. Ako se vjerovnik već naplatio, dužnik može zatražiti osiguranje svojeg potraživanja.

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.