Europski platni nalog

Litva
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

Zahtjevi za europski platni nalog razmatraju se u skladu s pravilima utvrđenima u poglavlju XXIII. Zakona o parničnom postupku Republike Litve (Lietuvos Respubklikos civilinio proceso kodeksas), podložno iznimkama koje su u njemu navedene.

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Postupak utvrđen u poglavlju XXIII. Zakona o parničnom postupku Republike Litve primjenjuje se u predmetima koji se odnose na zahtjev vjerovnika u pogledu novčanih potraživanja (koja proizlaze iz ugovora, štete, radnih odnosa, dodjele naknade za uzdržavanje itd.).

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Predmeti koji se vode u skladu s poglavljem XXIII. Zakona o parničnom postupku mogu se voditi u okviru parničnog postupka ili pisanog postupka, u skladu s odabirom vjerovnika.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

U skladu s poglavljem XXIII. Zakona o parničnom postupku, zahtjevi se ne razmatraju ako dužnik živi u inozemstvu ili se tamo nalazi njegovo sjedište.

Ako je predmet pokrenut na temelju potraživanja vjerovnika te se nakon izdavanja sudskog naloga ispostavi da je boravište ili mjesto rada dužnika nepoznato, sud će opozvati sudski nalog i zahtjev vjerovnika neće se riješiti. Takvo se sudsko rješenje ne može osporiti podnošenjem zasebne žalbe. U tim okolnostima sud može opozvati sudski nalog i ostaviti zahtjev vjerovnika neriješenim samo ako je sud prethodno odredio rok u kojem vjerovnik mora navesti boravište ili mjesto rada dužnika odnosno poduzeti radnje kojima bi se sudu omogućilo dostavljanje postupovnih dokumenata na drugi način.

1.2 Nadležni sud

Predmeti koji se temelje na zahtjevima za sudski nalog vode se pred okružnim sudovom na čijem se području nadležnosti nalazi mjesto boravišta.

1.3 Formalni zahtjevi

Osim općih uvjeta propisanih za sadržaj i oblik postupovih dokumenata, u zahtjevu za sudski nalog mora biti navedeno sljedeće:

  1. ime, prezime, osobni identifikacijski broj i adresa vjerovnika ili, ako je vjerovnik pravna osoba, njegov puni naziv, sjedište, identifikacijska oznaka i broj tekućeg računa vjerovnika, pojedinosti o relevantnoj kreditnoj instituciji te, ako zahtjev podnosi zastupnik, ime i adresa zastupnika vjerovnika;
  2. ime, prezime, osobni identifikacijski broj (ako je poznat), adresa i mjesto rada (ako je poznato) dužnika i, ako je dužnik pravna osoba, njegov puni naziv, sjedište, identifikacijska oznaka i broj tekućeg računa (ako je poznat) dužnika te pojedinosti o relevantnoj kreditnoj instituciji (ako je poznata);
  3. iznos potraživanja;
  4. ako se potraživanje odnosi na isplatu kamate ili kaznu za zakašnjelo plaćanje, stopa, iznos i razdoblje obračuna kamate ili kazne za zakašnjelo plaćanje;
  5. potraživanje, njegova činjenična osnova i dokazi koji ga potkrepljuju;
  6. obrazloženi prijedlog primjene privremenih mjera na dužnika ako postoji osnova za takvo djelovanje te ako su informacije o imovini dužnika dostupne;
  7. potvrda da ne postoji osnova kako je navedeno u članku 431. stavku 2. Zakona o parničnom postupku Republike Litve (ako u vrijeme izdavanja sudskog naloga obveza (ili dio obveze) vjerovnika za koju se plaćanje potražuje nije izvršena i dužnik zahtijeva njezino izvršenje; ako dio obveze nije moguće izvršiti i vjerovnik zahtijeva da se taj dio izvrši; ako dužnik živi u inozemstvu ili se tamo nalazi njegovo sjedište; ako su boravište ili mjesto rada dužnika nepoznati);
  8. popis dokumenata priloženih zahtjevu.

U zahtjevu za dodjelu naknade za uzdržavanje mora se isto tako navesti datum i mjesto rođenja dužnika, datum rođenja i boravište korisnika (ako zahtjev ne podnosi sam korisnik), traženi mjesečni iznos naknade za uzdržavanje i razdoblje za koje se plaćanje zahtijeva.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Preporučuje se upotreba standardnog obrasca koji je odobrilo Ministarstvo pravosuđa.

Predložak obrasca zahtjeva za sudski nalog dostupan je na Portalu za elektroničke usluge litavskih sudova https://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ne.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

To pitanje nije uređeno propisima.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Zahtjevu za sudski nalog ne moraju se priložiti nikakvi dokazi.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Sud će zahtjev za sudski nalog odbiti u sljedećim slučajevima:

– u okolnostima navedenima u članku 137. stavku 2. Zakona o parničnom postupku Republike Litve (spor se ne bi trebao voditi u okviru građanskog postupka pred sudom; za potraživanje nije nadležan određeni sud; osoba koja je sudu podnijela zahtjev nije poštovala prethodni izvansudski postupak odlučivanja zakonom propisan za tu kategoriju predmeta; pravomoćna sudska ili arbitražna presuda donesena je u sporu između istih stranaka u pogledu istog predmeta spora i na istoj osnovi odnosno postoji pravomoćna sudska presuda kojom se priznaje tužiteljevo odricanje od zahtjeva ili sporazum stranaka o mirenju; postoji predmet koji se vodi pred sudom i odnosi se na spor između istih stranaka u pogledu istog predmeta spora i na istoj osnovi; stranke su sklopile sporazum o upućivanju spora arbitražnom sudu; zahtjev je podnesen u ime osobe koja nema pravnu i poslovnu sposobnost; zahtjev je u ime zainteresirane strane podnijela osoba koja nije ovlaštena voditi predmet),

– ako zahtjev ne ispunjava uvjete dopuštenosti utvrđene člankom 431. stavcima 1. i 2. Zakona o parničnom postupku Republike Litve ili je očigledno neopravdan.

1.5 Žalba

Sudska odluka u okviru koje se zahtjev nije uzeo u obzir može se osporiti podnošenjem zasebne žalbe.

1.6 Prigovor

Dužnik može uložiti prigovor na zahtjev vjerovnika ili njegov dio sudu koji je izdao sudski nalog. Ako je dužnik namirio dio vjerovnikova potraživanja ili priznaje postojanje dijela potraživanja, ali ga svejedno nije namirio, može uložiti prigovor u pogledu valjanosti preostalog dijela vjerovnikova potraživanja.

Dužnik prigovor na zahtjev vjerovnika mora podnijeti u pisanom obliku u roku od dvadeset dana od dana kada mu je dostavljen sudski nalog. Prigovor mora ispunjavati opće uvjete propisane za sadržaj i oblik postupovnih dokumenata, osim uvjeta navođenja osnove za prigovor. Ako je, zbog uvjerljivih razloga, dužnik uložio prigovor nakon što je istekao navedeni rok, sud na zahtjev dužnika može odrediti novi rok. Rješenje kojim se takav zahtjev dužnika odbija može se osporiti podnošenjem zasebne žalbe.

1.7 Učinak prigovora

Ako sud zaprimi dužnikov prigovor, najkasnije u roku od tri radna dana mora obavijestiti vjerovnika da potraživanje može zahtijevati u skladu s općim pravilima kojima se uređuju parnični postupci (uključujući pravila o nadležnosti) i platiti dodatni dio sudske pristojbe u roku od četrnaest dana od dana kada mu je dostavljena sudska obavijest. Ni jedna privremena mjera koju primjenjuje sud ne može se ukinuti prije nego što istekne rok za podnošenje zahtjeva.

Ako dužnik namiri dio potraživanja vjerovnika kako je naložio sud ili prizna postojanje dijela potraživanja, ali ga svejedno ne namiri te se protivi isključivo preostalom dijelu potraživanja vjerovnika, sud će izdati novi nalog kojim će odobriti dio potraživanja kojem se ne protivi dužnik u skladu s pravilima relevantnog poglavlja. Ako se dužnik protivi sudskom nalogu isključivo u pogledu dodjele troškova postupka, sud će rješenjem odlučiti o pitanju naknade tih troškova. Vjerovnik može podnijeti tužbu u pogledu nenamirenog dijela svojeg potraživanja u skladu s postupkom utvrđenim u relevantnom članku.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Ako vjerovnik sudu ne podnose propisno sastavljeno potraživanje u roku od četrnaest dana, smatrat će se da vjerovnik zahtjev nije podnio i taj će mu se zahtjev vratiti sudskom odlukom te će se opozvati sudski nalog i sve primijenjene privremene mjere. To se rješenje može osporiti podnošenjem zasebne žalbe, premda se time vjerovniku ne onemogućuje podnošenje zahtjeva u skladu s općim postupkom.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Sudski nalog stupa na snagu ako dužnik u roku od dvadeset dana ne uloži prigovor na zahtjev vjerovnika. Sudski se nalog ne mora žurno provesti.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Sudski se nalog ne može osporiti žalbenim ili kasacijskim postupkom.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.