Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Europski platni nalog

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

Osim postupka za europski platni nalog iz Uredbe (EZ) br. 1896/2006 od 12. prosinca 2006., prema luksemburškom pravu moguća je i brza naplata potraživanja putem pokretanja postupka „rješenje na temelju zahtjeva” pred Okružnim sudom (za potraživanja veća od 15 000 EUR). Za sporove male vrijednosti (od 15 000 EUR) provodi se postupak pred sucem nižeg suda: vidi „Postupci za sporove male vrijednosti - Luksemburg”.

1.1 Područje primjene postupka

Na dotičnoj je osobi da pokrene postupak privremene zaštite (action en référé) ili postupak za izdavanje rješenja za plaćanje (ordonnance sur requête, provision sur requête).

Nakon zahtjeva za privremenu zaštitu radi privremenog rješenja za plaćanje, mora uslijediti postupak o meritumu, iz čega proizlazi da skup svih tih postupaka nije nimalo jeftin.

Predviđeni postupci za privremene naloge za plaćanje na temelju zahtjeva i rješenja za plaćanje naposljetku su najbrži i najpovoljniji postupci naplate.

Izbor postupka ovisi o iznosu potraživanja koje treba naplatiti.

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Postupak rješenja na temelju zahtjeva odnosi se u načelu na novčana potraživanja čiji je iznos veći od 15 000 EUR (bez kamata i troškova).

Postupak rješenja na temelju zahtjeva moguće je pokrenuti samo protiv dužnika s prebivalištem u Luksemburgu.

Postupak rješenja na temelju zahtjeva moguć je samo za novčana potraživanja za koja su podneseni pisani dokazi. Primjerice, rješenje na temelju zahtjeva ne može se koristiti u svrhu brzog izdavanja naloga za plaćanje naknada i odštetu.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Fakultativna je.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Postupak za europski platni nalog.

1.2 Nadležni sud

Vjerovnik koji želi dobiti rješenje na temelju zahtjeva za iznos veći od 15 000 EUR mora se obratiti predsjedniku okružnog suda koji je mjesno nadležan s obzirom na boravište dužnika, osim ako može navesti valjani sporazum o prenošenju nadležnosti. Na području Velikog Vojvodstva Luksemburga postoje dva okružna suda, u Luxembourgu i u Diekirchu.

Primjenjuju se redovna pravila nadležnosti.

1.3 Formalni zahtjevi

Zahtjev za donošenje rješenja na temelju zahtjeva treba biti naslovljen na pisarnicu okružnog suda. Mora sadržavati ime, prezime, zanimanje i prebivalište ili boravište tužitelja i tuženika, predmet zahtjeva, prikaz tužbenih razloga i isprave u prilog zahtjevu, u suprotnom će zahtjev biti proglašen nevaljanim.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Ne postoje gotovi obrasci.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja za plaćanje nije nužan odvjetnik.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Vjerovnik mora navesti predmet svog zahtjeva (odnosno iznos koji potražuje) i obrazložiti ga (odnosno navesti razloge zbog kojih mu taj novac pripada). Ta izjava može biti sažeta, ali treba navesti obrazloženje. Opseg objašnjenja koja treba navesti razlikovat će se u praksi ovisno o složenosti spisa: ako su isprave jasne same po sebi, objašnjenje može biti kratko.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Vjerovnik mora obvezno svoj zahtjev upotpuniti ispravama. Sudac ponajprije na temelju tih isprava procjenjuje hoće li prihvatiti zahtjev ili ne.

Moguće je isključivo podnošenje „isprava”. U toj fazi postupka vjerovnik ne može pokušati dokazati osnovanost svojeg potraživanja drugim sredstvima, primjerice uz pomoć svjedoka.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Sudac će odbiti zahtjev ako procijeni da postojanje potraživanja nije dostatno dokazano ponuđenim objašnjenjima.

Rješenje o odbijanju mora – kao i svaka sudska odluka – biti obrazloženo.

1.5 Žalba

Rješenje o odbijanju ne podliježe nijednom pravnom lijeku. Ipak treba napomenuti da to vjerovnika ne sprječava da pokrene druge postupke, postupak o meritumu ili postupak privremene pravne zaštite.

1.6 Prigovor

Dužnik kojem je dostavljeno rješenje s platnim nalogom raspolaže rokom od petnaest dana kako bi podnio prigovor protiv tog rješenja.

Podnositelj prigovora ili njegov predstavnik u pisarnici izjavljuje u upisnik prigovor pisanom izjavom. Treba sadržavati barem sažetak obrazloženja na kojima se temelji i treba mu priložiti sve isprave kojima se potkrjepljuje.

Službenik pisarnice upisuje izjavu o prigovoru u upisnik pisarnice, izdaje podnositelju prigovora potvrdu te o prigovoru obavještava podnositelja zahtjeva.

Treba napomenuti da iako je rok za sastavljanje prigovora 15 dana, zapravo ga je moguće podnijeti dok god vjerovnik nije zatražio proglašenje odluke izvršnom. Uzevši u obzir da vjerovnik rijetko zatraži da odmah po isteku 15 dana odluka bude proglašena izvršnom, dužnik stoga često ima duži rok od onog koji je predviđen zakonom, iako u to ne može biti posve siguran kao za prvih 15 dana.

1.7 Učinak prigovora

Prigovorom dužnika postupak se zaustavlja, što znači da sudac ne može odmah proglasiti odluku izvršnom. Međutim, zadržani su određeni učinci dostave, primjerice kamate i dalje teku od dana dostave rješenja dužniku.

Sudac ispituje prigovor. Ako smatra prigovor osnovanim, sudac to navodi u obrazloženom rješenju i proglašava ništavim rješenje koje je donio. U slučaju da je prigovor samo djelomično osnovan, sudac nalaže isplatu dijela potraživanja koji smatra osnovanim. Ako je prigovor odbačen, sudac svojim rješenjem osuđuje dužnika.

Bitno je napomenuti da u okviru tog postupka sudac može donijeti rješenje bez saslušanja stranaka. Sudac strankama može naložiti da pristupe saslušanju, ali nije obvezno održavanje javne rasprave.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Ako dužnik ne podnese prigovor u roku od 15 dana od dostave, vjerovnik može zatražiti od suda da odluku proglasi izvršnom.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Vjerovnik ili njegov predstavnik u pisarnici sastavlja zahtjev pisanom izjavom te je on zabilježen u upisniku.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Ako je rješenje dostavljeno dužniku osobno, nakon 15 dana od dana dostave izvršna će odluka imati učinak rješenja donesenog u prisutnosti stranaka i više se neće moći uložiti žalba. U suprotnom, ako rješenje nije bilo dostavljeno na ruke dužnika, izvršno će rješenje imati učinke rješenja zbog izostanka pa je moguće podnijeti prigovor osam dana od dostave.

Druge poveznice

http://www.legilux.lu/; https://justice.public.lu/fr.html

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.