Europski platni nalog

Malta
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

Malteškim pravom propisan je poseban postupak koji se odnosi na neosporene zahtjeve u skladu s člankom 166.A poglavlja 12. Zakona Malte (Zakonik o organizaciji i parničnom postupku).

1.1 Područje primjene postupka

Taj se postupak može primijeniti na zahtjeve u kojima iznos duga ne premašuje 25 000 EUR.

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Prihvatljivi zahtjevi su zahtjevi za naplatu dugova koji su izvjesni, tekući i dospjeli te koji ne povlače za sobom neku činidbu i, kao što je prethodno navedeno, čija vrijednost ne premašuje 25 000 EUR. Kada dug nije tekući, vjerovnik može postupiti u skladu s ovim člankom ako ograniči svoju tražbinu na iznos koji ne premašuje 25 000 EUR i ako se izričito odrekne bilo kojeg dijela tražbine koji može prijeći taj iznos nakon likvidacije.

Vjerovnik može postupiti u skladu s ovim člankom samo ako se dužnik nalazi na Malti i ako dužnik nije maloljetna osoba ili osoba koja je onesposobljena u skladu sa zakonom i ako dugovanje ne dospijeva iz ostavine bez nasljednika.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Da, gornja je granica 25 000 EUR.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Primjena tog postupka nije obvezna.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Ne, taj se postupak može primijeniti samo ako se dužnik nalazi na Malti.

1.2 Nadležni sud

Sud nadležan za ovaj postupak je Magistratski sud za Maltu ili za otok Gozo (niže nadležnosti), ovisno o predmetu.

1.3 Formalni zahtjevi

Vjerovnik pokreće postupak podnošenjem ovršnog prijedloga čiji sadržaj mora potvrditi pod prisegom. Ovršni prijedlog dostavlja se dužniku i u njemu se jasno navodi predmet potraživanja, razlozi zašto zahtjev treba prihvatiti i izjavljuju se činjenice kojima se potkrjepljuje zahtjev, a bez kojih je on ništavan i nevažeći. Kako bi ovršni prijedlog bio valjan, mora sadržavati i obavijest dužniku da ako u roku od 30 dana od primitka ovršnog prijedloga ne odgovori dopisom koji se prilaže u spis tog prijedloga, a kojim se osporava zahtjev, ovršni prijedlog postaje ovršna isprava.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Ne postoji standardizirani obrazac. Međutim, na početku ovršnog prijedloga moraju stajati sljedeće riječi:

Ovaj ovršni prijedlog poslan je u skladu s člankom 166.a poglavlja 12. i ako ne odgovorite na njega u roku od trideset (30) dana, on predstavlja ovršnu ispravu. Stoga je u Vašem interesu da se bez odgađanja posavjetujete s odvjetnikom ili zakonskim opunomoćenikom.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Da, ovršni prijedlog mora potpisati odvjetnik. Međutim, dužnika koji želi odgovoriti na ovršni prijedlog kako bi osporio zahtjev ne treba predstavljati odvjetnik ili zakonski opunomoćenik.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Razlog za podnošenje zahtjeva mora biti podrobno objašnjen. Ustvari, u ovršnom prijedlogu moraju biti navedeni razlog na kojem se zahtjev temelji, razlozi za prihvaćanje zahtjeva i izjava o činjeničnim osnovama za podnošenje zahtjeva bez kojih je on ništavan i nevažeći.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Ne, zakonom se ne zahtijeva dostavljanje pisanih dokaza koji se odnose na predmetni zahtjev. Međutim, zakonom je predviđeno da se izjava o činjeničnim osnovama zahtjeva podnosi pod prisegom.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Taj postupovni platni nalog ne podnosi se zahtjevom, već ovršnim prijedlogom. Dakle, sud ne može odbaciti zahtjev ako ga dužnik ne osporava. Ako dužnik osporava zahtjev, vjerovnik ne može nadoknaditi iznos koji potražuje prema platnom nalogu i mora pokrenuti parnicu. Potrebno je napomenuti da ako dužnik uredno ospori zahtjev, platni se nalog ne može ponovno upotrijebiti protiv njega za isti zahtjev koji je bio sadržan u ovršnom prijedlogu koji mu je bio dostavljen.

1.5 Žalba

U ovom postupku nije moguće podnijeti žalbu. Ako dužnik ospori zahtjev, vjerovnik mora pokrenuti parnicu. Međutim, ako dužnik ne ospori zahtjev u roku od 30 dana od dana dostave platnog naloga (ovršni prijedlog), taj nalog postaje ovršna isprava. Dužnik u toj fazi postupka može osporiti ovršnu ispravu u roku od 20 dana od prve dostave ovršne isprave ili drugog sudskog pismena. Ovršna se isprava poništava i proglašava ništavom ako se sud uvjeri da:

i. dužnik nije bio upoznat s ovršnim prijedlogom jer nije bio uredno obaviješten; ili

ii. ovršni prijedlog nije sadržavao potrebne (prethodno spomenute) elemente utvrđene zakonodavstvom.

1.6 Prigovor

Kada dužnik primi ovršni prijedlog, može odbaciti zahtjev vjerovnika.

1.7 Učinak prigovora

Ako dužnik uredno ospori zahtjev, vjerovnik ne može nastaviti ovaj postupak. Treba napomenuti da ako dužnik uredno ospori zahtjev, posebni postupak opisan u prethodno spomenutom članku ne može se ponovno primijeniti protiv dužnika za isti zahtjev koji je bio sadržan u ovršnom prijedlogu koji mu je bio dostavljen.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Ako ne dobije izjavu o osporavanju zahtjeva, vjerovnik može nastaviti s postupkom kako bi dobio ovršnu ispravu.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Ovršni prijedlog podnesen u skladu s ovim postupkom (koji nije osporen) mora biti unesen u upisnik. Podnositelj zahtjeva koji traži upis ovršnog prijedloga kao ovršne isprave mora sudskoj pisarnici dostaviti ovjerenu presliku ovršnog prijedloga, uključujući dokaze o dostavi i presliku svih odgovora na taj prijedlog ako ih je bilo.

Po primitku isprava navedenih u stavku 2. upisničar mora proučiti dostavljene isprave i provjeriti je li dužnik dostavio odgovor u zadanom roku te ako se uvjeri da postoje uvjeti za upis ovršnog prijedloga kao ovršne isprave, upisuje dostavljene isprave u upisnik poznat kao „Upisnik ovršnih prijedloga kao ovršnih isprava“ koji vodi upisničar u svrhu članka 166.A.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Nije moguće podnijeti žalbu, ali ovršna isprava dobivena u skladu s odredbama ovog članka može se poništiti te proglasiti ništavom i bez pravnih posljedica ako dužnik podnese zahtjev Magistratskom sudu (za Maltu) ili Magistratskom sudu (za otok Gozo), ovisno o predmetu, u roku od 20 dana od prve dostave naloga za ovrhu ili nekog drugog sudskog pismena izdanog u svojstvu tog naloga i ako je sud uvjeren da:

a. dužnik nije bio upoznat s ovršnim prijedlogom jer nije bio uredno obaviješten; ili

b. ovršni prijedlog nije sadržavao sve potrebne elemente.

Posljednji put ažurirano: 24/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.