Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Europski platni nalog

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

U Sjevernoj Irskoj ne postoji poseban postupak za platni nalog. Međutim, postoji postupak kojim tužitelj može ishoditi presudu zbog ogluhe ako tuženik ne izrazi svoju namjeru da se obrani u postupku („postupak donošenja presude zbog ogluhe”).

U prekograničnim prijavama potraživanja u EU-u moguća je i primjena postupka za europski platni nalog ili europskog postupka za sporove male vrijednosti.

1.1 Područje primjene postupka

U Sjevernoj Irskoj postupak donošenja presude zbog ogluhe dio je uobičajenog građanskog sudskog postupka.

Kad tužitelj prijavi potraživanje na Visokom sudu, tuženik je obvezan potvrditi primitak pismena u roku od 14 dana nakon što mu je dostavljeno, osim ako se boravište tuženika nalazi izvan Sjeverne Irske, a rok ovisi o mjestu stanovanja tuženika. Međutim, to se navodi na prednjoj strani sudskog poziva.

Rok u pogledu tužbi i sporova male vrijednosti na regionalnom sudu iznosi 21 dan. Ako tuženik ne potvrdi primitak pismena povezanih s potraživanjem, a želi osporiti potraživanje, tužitelj može podnošenjem odgovarajućih podnesaka određenoj sudskoj pisarnici zatražiti donošenje presude zbog ogluhe.

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

U Sjevernoj Irskoj presuda zbog ogluhe može se donijeti u sljedećim vrstama postupaka, iako će u određenim okolnostima biti potrebno pribaviti suglasnost suda:

 • dugovanja
 • naknada štete
 • zadržavanje robe
 • povrat zemljišta.

U drugim se slučajevima od suda mora zahtijevati donošenje presude.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Na Visokom sudu ne postoji gornja granica vrijednosti potraživanja.

Regionalni sud ima opću nadležnost u građanskim predmetima u skladu s kojom razmatra postupke i odlučuje u postupcima u kojima potraživani iznos ili vrijednost određene pokretne imovine nisu veći od 30 000 GBP.

Postupci za sporove male vrijednosti u nadležnosti su regionalnog suda i mogu uključivati potraživanja u iznosu manjem od 3000 GBP.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Postupak ishođenja presude zbog ogluhe dio je uobičajenog građanskog postupka. Nije riječ o zasebnom postupku. Uporaba tog postupka nije obvezna, to jest presuda zbog ogluhe ne donosi se automatski ako tuženik ne podnese odgovor na potraživanje u odgovarajućem roku.

Kako bi ishodio presudu zbog ogluhe, tužitelj mora podnijeti zahtjev ili prijedlog. U protivnom može odustati od utuživanja potraživanja.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Postupak je dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili trećoj zemlji u skladu sa sporazumima između država o priznavanju i izvršenju sudskih odluka između Ujedinjene Kraljevine i drugih država članica ili sličnim sporazumima sklopljenima s trećim zemljama.

Tužitelj mora osigurati da je tuženiku uredno dostavio obrazac prijave potraživanja u skladu s pravilima koja se primjenjuju na dostavu pismena izvan Sjeverne Irske.

Ako tuženik ne podnese odgovor na potraživanje, tužitelj mora od suda zahtijevati ishođenje presude zbog ogluhe na uobičajen način.

1.2 Nadležni sud

Presudu zbog ogluhe u Sjevernoj Irskoj donosi sud pred kojim je postupak pokrenut.

1.3 Formalni zahtjevi

Osim prethodno navedenih zahtjeva, tj. zahtjeva da je tužitelj pravilno proveo postupak prijave potraživanja i da tuženik nije podnio odgovor u propisanom roku, formalni zahtjevi za ishođenje presude zbog ogluhe navode se u nastavku.

Tužitelj koji ima pravo na presudu zbog ogluhe Visokog suda u pogledu neizražavanja namjere osporavanja ili neosporavanja potraživanja može ishoditi presudu podnošenjem isprava navedenih u nastavku odgovarajućoj pisarnici Visokog suda.

Neizražavanje namjere osporavanja potraživanja

 • izvorni podnesak na temelju kojeg je postupak pokrenut
 • izjava o dostavi (Affidavit of Service) kojom se potvrđuje dostava pismena na temelju kojeg je postupak pokrenut
 • izjava o dugu (Affidavit of Debt) ako se potražuje likvidirani iznos
 • ako je riječ o posjedovanju zemljišta, potvrda u kojoj se navodi da imovina nije stambena.

Neosporavanje potraživanja

 • izvorni podnesak na temelju kojeg je postupak pokrenut
 • primjerak zahtjeva za izražavanje namjere osporavanja potraživanja (memorandum of appearance) koji dostavlja tuženik
 • izjava o dugu ako se potražuje likvidirani iznos ili primjerak izjave tužitelja o potraživanju (Statement of Claim)
 • potvrda u kojoj se navodi da potraživanje nije osporeno
 • ako je riječ o posjedovanju zemljišta, potvrda u kojoj se navodi da imovina nije stambena.

Tužitelj koji ima pravo na presudu zbog ogluhe regionalnog suda u pogledu izostanka namjere tuženika za osporavanjem može ishoditi presudu podnošenjem isprava sličnih prethodno navedenim ispravama sudskoj pisarnici.

Kad je riječ o sporovima male vrijednosti, primjenjuje se poseban obrazac pod nazivom „zahtjev za odluku zbog ogluhe” (application for a default decree) koji tužitelj mora ispuniti i podnijeti odgovarajućoj sudskoj pisarnici.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Potrebni obrasci koji bi se trebali upotrebljavati za pokretanje postupka i oni koji se zahtijevaju u drugim fazama postupka mogu se pronaći u sljedećim pravilima suda:

 • Pravilnik Vrhovnog suda (Sjeverna Irska) iz 1980. [Zakonska pravila iz 1980. br. 346]
 • Pravilnik regionalnog suda (Sjeverna Irska) iz 1981. [Zakonska pravila iz 1981. br. 225]

Tim se pravilima može pristupiti na internetskim stranicama Sudske službe Sjeverne Irske.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ne, međutim, općenito se preporučuje savjetovanje s pravnim savjetnikom. Sudsko osoblje nije kvalificirano za davanje pravnog savjeta tužiteljima ili tuženicima.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Budući da je u Sjevernoj Irskoj zahtijevanje donošenja presude zbog ogluhe dio građanskog sudskog postupka, tužitelj mora postupak pokrenuti na uobičajeni način i navesti pojedinosti o potraživanju u podnescima na temelju kojih se pokreće postupak. Mora se naznačiti razlog zahtijevanja da se donese presuda zbog ogluhe.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Pisani dokaz predmetnog potraživanja bit će dio podnesaka koji se dostavljaju sudu pri zahtijevanju da se donese presuda zbog ogluhe.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Ako tužitelj protiv tuženika prijavi potraživanje čiji iznos treba utvrditi sud, a tuženik ne izrazi svoju namjeru za osporavanjem potraživanja, tužitelj može zatražiti donošenje presude u kojoj se navodi da iznos treba procijeniti sud. U takvim slučajevima iznos potraživanja procjenjuje sudac.  Sudac može utvrditi dugovani iznos ili donijeti odluku o nepostojanju duga u pogledu potraživanja.

U određenim drugim predmetima potrebno je podnijeti prijedlog na temelju kojeg sudac odlučuje o tome može li se donijeti presuda zbog ogluhe. Među ostalim, to su predmeti u kojima se pismena povezana s potraživanjem dostavljaju tuženiku u drugoj nadležnosti, u kojima je tuženik država, Kruna ili osoba ili tijelo s imunitetom od građanskih postupaka.

Prijedlog je potrebno podnijeti i ako se potraživanje prijavljuje u odnosu na dijete ili pacijenta, ili ako jedan bračni drug prijavljuje potraživanje povezano s nehajem (naknada štete) u odnosu na drugog bračnog druga.

1.5 Žalba

Tuženik može podnijeti zahtjev za izmjenu donesene presude zbog ogluhe (npr. zamjenu za manji iznos ako je dio duga namiren prije donošenja presude) ili njezino ukidanje (tj. poništavanje).

Ako tužitelj ima razloga vjerovati da pojedinosti o potraživanju tuženiku nisu dostavljene prije donošenja presude, obvezan je sudu podnijeti zahtjev za ukidanje presude zbog ogluhe.

1.6 Prigovor

Ako tuženik želi poništiti ili izmijeniti izdani nalog za donošenje presude zbog ogluhe, bez odgode mora sudu podnijeti zahtjev za ukidanje ili izmjenu donesene presude.

Sud može izmijeniti ili ukinuti presudu zbog ogluhe ako smatra da za to postoji opravdani razlog ili da tuženik ima stvarne izglede da se uspješno obrani u postupku.

1.7 Učinak prigovora

Ako tuženik ospori potraživanje u propisanom roku, postupak se nastavlja kao postupak koji se odnosi na uobičajeno osporeno potraživanje.

Ako se nakon uspješnog pobijanja presuda zbog ogluhe ukine, postupak će možda biti potrebno ponovo pokrenuti ili će se tuženiku možda omogućiti da ospori potraživanje. O ishodu će odlučiti sudac ovisno o okolnostima predmeta.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Postupak ishođenja presude zbog ogluhe bit će dostupan samo ako tuženik ne ospori ili prizna potraživanje u propisanom roku. Tužitelj tek tada može podnijeti zahtjev ili prijedlog za donošenje presude zbog ogluhe.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Presuda zbog ogluhe izvršiva je odluka koju tužitelj može ishoditi protiv tuženika. Postupci koje je potrebno slijediti radi ishođenja presude zbog ogluhe opisani su u prethodnom odjeljku 1.3.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Kako je prethodno navedeno, tuženik od suda može zatražiti da izmijeni ili ukine presudu zbog ogluhe (tj. promijeni sadržaj presude ili je u cijelosti poništi).

Sud može izmijeniti ili ukinuti presudu zbog ogluhe ako smatra da se nisu poštovali određeni propisani postupci, da tuženik ima stvarne izglede da uspješno ospori potraživanje ili da za to postoji opravdani razlog.

Ostale poveznice

Dodatne informacije o postupcima mogu se pronaći na internetskim stranicama Sudske službe Sjeverne Irske.

Pomoć za stranke s invaliditetom

Na određenim sudovima pomoć mogu pružiti djelatnici službe za korisnike. Ako oni ne mogu pomoći, stranka s invaliditetom može se obratiti komunikacijskom timu Sudske službe Sjeverne Irske na broj +44 300 200 7812.
Posljednji put ažurirano: 13/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.