Europski platni nalog

Poljska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Sud platni nalog izdaje ako tužitelj zahtijeva isplatu novčanog potraživanja ili drugu, zamjensku radnju.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Platni se nalog može izdati bez obzira na iznos potraživanja.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Postupak nije obvezan. Sud izdaje platni nalog na pisani zahtjev tužitelja sadržan u izjavi o potraživanju.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Postupak za platni nalog ne može se pokrenuti ako tuženiku u Poljskoj nije moguće dostaviti platni nalog.

1.2 Nadležni sud

Za postupak platnog naloga nadležni su okružni (rejonowy) i regionalni (okręgowy) sudovi.

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Ne postoji standardizirani obrazac.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

U okviru postupka za platni nalog nije potrebno zastupanje po odvjetniku (przymus adwokacki).

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

U izjavi o potraživanju potrebno je točno navesti potraživanje i činjenične okolnosti kojima se opravdava potraživanje.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Postojanje okolnosti kojima se opravdava potraživanje potrebno je dokazati na način da se izjavi o potraživanju prilože sljedeći dokumenti:

(a)     službeni dokument;

(b)     račun koji dužnik prihvaća;

(c)     zahtjev za plaćanje upućen dužniku i dužnikova pisana izjava o priznavanju duga;

(d)     zahtjev za plaćanje koji je dužnik prihvatio, a banka vratila i koji nije isplaćen zbog nedostatnih sredstava na bankovnom računu.

Sud isto tako izdaje platni nalog protiv dužnika u obliku pravilno ispunjene zadužnice, čeka, jamstva ili obveznice, čiji su vjerodostojnost i sadržaj neupitni.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Sud će odbiti izjavu o potraživanju:

  1. ako sudski postupak nije dopušten;
  2. ako je u tijeku postupak koji se odnosi na isto potraživanje između istih stranaka ili ako je u tom predmetu donesena pravomoćna presuda;
  3. ako jedna od stranaka nema sposobnost biti stranka u pravnom postupku ili ako tužitelj nema sposobnost provesti postupovne radnje i ne zastupa ga pravni zastupnik odnosno ako je sastav upravljačkih tijela organizacijske jedinice tužitelja nepotpun u mjeri koja onemogućuje njegovo djelovanje.

1.5 Žalba

Vidjeti točku 1.6.

1.6 Prigovor

Pisani prigovor podnosi se sudu koji je izdao platni nalog. Tuženik bi u izjavi trebao navesti protivi li se nalogu u cijelosti ili djelomično i dostaviti zakonski utemeljene prigovore, koji se moraju podnijeti prije nego što se pokrene rasprava o glavnoj stvari, a ako to ne učini, izgubit će pravo njihova podnošenja, kao i podnošenja činjeničnih okolnosti i dokaza. Sud će zanemariti zakašnjelo podnesene tvrdnje i dokaze, osim ako stranka u prigovoru dokaže da nije kriva za to što ih nije podnijela ili ako zakašnjelo podnošenje tvrdnji i dokaza neće dovesti do odgode rasprave o predmetu ili ako postoje druge iznimne okolnosti.

1.7 Učinak prigovora

Ako je prigovor pravilno podnesen, sudac određuje datum rasprave i nalaže dostavu izjave tužitelju.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Nakon izdavanja, platni nalog čini nalog za blokadu računa (tytuł zabezpieczenia) te ga je moguće izvršiti bez proglašenja izvršnosti.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Nakon isteka roka za dostavu prigovora, platni nalog postaje izvršan bez daljnjih formalnosti.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Protiv platnog naloga izdanog u okviru postupka za platni nalog nije moguće podnijeti žalbu.

Posljednji put ažurirano: 20/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.