Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskiportugalski već su prevedeni.
Swipe to change

Europski platni nalog

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Nacionalni postupak za izdavanje platnog naloga primjenjuje se na sljedeća potraživanja:

 • financijske obveze koje proizlaze iz ugovora u vrijednosti do 15 000 EUR u skladu s člankom 1. Uredbe sa zakonskom snagom br. 269 od 1. rujna 1998.
 • kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama kako su utvrđene u članku 10. stavku 1. Uredbe sa zakonskom snagom br. 62 od 10. svibnja 2013., neovisno o njihovoj vrijednosti.

Postupkom za izdavanje platnog naloga predviđenim nacionalnim pravom vjerovniku se, u prethodno navedenim slučajevima i ako potraživanje nije osporavano, omogućuje da dobije izvršivu ispravu (título executivo) bez podnošenja deklaratorne tužbe.

Postupak za izdavanje platnog naloga utvrđen je Uredbom sa zakonskom snagom br. 269/98 i uređen poglavljem II. Priloga toj uredbi. Članak 10. odnosi se na model zahtjeva za platni nalog odobren Provedbenom odlukom ministra br. 21 od 28. siječnja 2020.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Maksimalni je iznos potraživanja koja proizlaze iz ugovora 15 000 EUR.

Potraživanja koja proizlaze iz poslovnih transakcija nemaju gornju granicu.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Primjena tog postupka nije obvezna.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Zakonskim odredbama o postupku za izdavanje platnog naloga nisu isključeni slučajevi u kojima dužnik živi izvan Portugala.

1.2 Nadležni sud

Nadležno je portugalsko tijelo Državni ured za platne naloge (Balcão Nacional de Injunções), jedinstveni ured smješten u Portu. Podaci za kontakt dostupni su ovdje.

Vjerovnik može podnijeti zahtjev za platni nalog u Državnom uredu za platne naloge, u pisarnici suda u mjestu izvršavanja obveze ili u pisarnici suda u mjestu prebivališta dužnika koja će ga zatim poslati Državnom ured za platne naloge (članak 8. stavak 1. Priloga Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98).

Na portalu Citius korisnici mogu elektroničkim putem pratiti postupak za izdavanje platnog naloga i pristupiti nalogu za izvršenje.

1.3 Formalni zahtjevi

U skladu s člankom 10. Priloga Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98, u postupku za izdavanje platnog naloga podnositelj zahtjeva mora:

 • navesti sudsku pisarnicu kojoj je upućen zahtjev
 • navesti imena stranaka
 • navesti gdje treba dostaviti obavijest i je li riječ o prebivalištu utvrđenom u pisanom ugovoru
 • ukratko navesti činjenice na kojima se temelji zahtjev
 • sastaviti zahtjev navodeći vrijednost glavnice, iznos kamata i ostale dospjele iznose
 • potvrditi da su plaćene sudske pristojbe
 • ako je to slučaj, navesti da se potraživanje odnosi na „poslovne transakcije”
 • navesti adresu prebivališta
 • navesti adresu e-pošte ako želi primati poštu ili obavijesti tim putem
 • navesti želi li da se u slučaju protivljenja obavijesti u predmetu pokrene deklaratorni postupak
 • navesti koji je sud nadležan za razmatranje dokumenata ako u predmetu bude pokrenut deklaratorni postupak
 • navesti želi li da obavijest dostavi sudski izvršitelj ili pravni zastupnik te u tom slučaju navesti ime i poslovnu adresu te osobe
 • ako se predmet odnosi na potrošački ugovor, navesti sadržava li ugovor opće uvjete, a u protivnom će se smatrati zlonamjernim parničarem
 • potpisati zahtjev.

Pravila o podnošenju i dostavi zahtjeva za izdavanje naloga utvrđena su u članku 5. Provedbene odluke ministra (Portaria) br. 220-A/2008 u vezi s člankom 8. Priloga Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98. Njime je predviđeno sljedeće:

 • Zahtjev se može podnijeti s bilo kojeg mjesta u zemlji.
 • Odvjetnici (advogados) i pravni savjetnici (solicitadores) zahtjev za izdavanje naloga moraju podnijeti elektronički.
 • Vjerovnici koje ne zastupa odvjetnik ili pravni savjetnik zahtjev za izdavanje naloga mogu podnijeti u fizičkom obliku. U potonjem slučaju vjerovnik zahtjev u fizičkom obliku ne može podnijeti u Državnom uredu za platne naloge, već to mora učiniti ili u pisarnici suda u mjestu izvršavanja obveze ili u pisarnici suda u mjestu prebivališta dužnika. Ako postoje specijalizirani sudovi ili sudovi s posebnom nadležnošću, zahtjev se mora podnijeti u pisarnici odgovarajućeg suda u skladu s odgovarajućim pravilima o stvarnoj nadležnosti. Ta pisarnica unosi informacije o zahtjevu u računalni sustav za obradu platnih naloga. Kao datum zahtjeva bilježi se datum na koji je zahtjev podnesen u pisarnici.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Obvezni obrazac zahtjeva za platni nalog koji je predviđen Provedbenom odlukom ministra br. 21 od 18. siječnja 2020. može se preuzeti ovdje.

Sudske pisarnice koje su ovlaštene zaprimati zahtjeve za platni nalog u fizičkom obliku građanima mogu na zahtjev dati na raspolaganje standardizirani obrazac.

Elektronički obrazac dostupan je odvjetnicima i pravnim savjetnicima preko e-adrese portala Citius.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

U ovom postupku podnositelja zahtjeva ne mora nužno zastupati odvjetnik, ali on može imenovati pravnog zastupnika ako to želi (članak 10. stavak 5. Priloga Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98).

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

U skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (d) Uredbe sa zakonskom snagom br. 269/98 podnositelji zahtjeva moraju sažeto navesti činjenice na kojima se temelji njihov zahtjev.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Ne.

Dokaze je potrebno dostaviti samo ako je podnesen prigovor, a u tom se slučaju platni nalog rješava u okviru posebnog ili redovnog deklaratornog postupka u skladu sa slučajevima predviđenima člankom 3. Uredbe sa zakonskom snagom br. 269/98 odnosno člankom 10. stavcima od 2. do 4. Uredbe sa zakonskom snagom br. 62/2013.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Zahtjev za platni nalog može biti odbačen na temelju razloga navedenih u članku 11. Uredbe sa zakonskom snagom br. 269/98:

 • ako nije naslovljen na nadležnu sudsku pisarnicu ili podnositelj zahtjeva nije naveo sud koji je nadležan za razmatranje dokumenata, ako se predmet vodi u okviru deklaratornog postupka
 • ako u njemu nije naveden identitet stranaka, prebivalište podnositelja zahtjeva ili mjesto na kojem treba obavijestiti dužnika
 • ako nije potpisan (samo u slučajevima u kojima nije dostavljen elektronički)
 • ako nije napisan na portugalskom jeziku
 • ako nije sastavljen na predlošku odobrenom Provedbenom odlukom ministra pravosuđa
 • ako nije navedeno da su plaćene sudske pristojbe
 • ako je predmetni iznos veći od 15 000 EUR i nije navedeno da je riječ o poslovnoj transakciji
 • ako zahtjev ne odgovara iznosu ili svrsi postupka.

1.5 Žalba

Protiv odluke o odbacivanju zahtjeva može se podnijeti žalba sucu ili, ako sud ima više od jednog suca, dežurnom sucu (članak 11. stavak 2. Priloga Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98).

1.6 Prigovor

Prigovor na platni nalog može se podnijeti u roku od 15 dana (članak 12. stavak 1. Priloga Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98).

1.7 Učinak prigovora

Ako tuženik osporava nalog, on se ne proglašava izvršnim.

Predmet se rješava na uobičajen način, u okviru posebnog ili redovnog deklaratornog postupka u skladu sa slučajevima predviđenima člankom 3. Priloga Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98 odnosno člankom 10. stavcima od 2. do 4. Uredbe sa zakonskom snagom br. 62/2013.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Ako tuženik ne podnese prigovor nakon što je primjereno obaviješten u skladu s člancima 12. i 13. Priloga Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98, službenik u pisarnici stavlja sljedeći tekst na zahtjev za izdavanje platnog naloga: „Ovaj je dokument izvršan” (Este documento tem força executiva) (članak 14. stavak 1. Priloga Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98).

Time on postaje nalog za izvršenje.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Nakon dodavanja klauzule o izvršenju službenik u pisarnici nalog stavlja na raspolaganje podnositelju zahtjeva, po mogućnosti elektroničkim sredstvima (članak 14. stavak 5. Priloga Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98).

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Sudu se može podnijeti žalba protiv odluke kojom se nalog odbija proglasiti izvršnim. Dodavanje klauzule o izvršenju može se odbiti ako zahtjev ne odgovara iznosu ili svrsi postupka (članak 14. stavci 3. i 4. Priloga Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98).

Druge poveznice:

Portal Citius

Uredba sa zakonskom snagom br. 269/98

Provedbena odluka ministra 220-A/2008

Provedbena odluka ministra 21/2020

 

Napomena:

Informacije navedene u ovom pregledu informacija, čije se tumačenje u sudskoj praksi može mijenjati, ne obvezuju kontaktnu točku EJN-a u građanskim stvarima, sudove ni druge subjekte i tijela. Iako se informativni članci redovito ažuriraju, potrebno je pregledati i važeće zakonodavstvo.

Posljednji put ažurirano: 19/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.