Europski platni nalog

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Postupak za izdavanje platnog naloga primjenjuje se na:

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Za potraživanja koja proizlaze iz ugovora gornja je granica 15 000 EUR.

Potraživanja koja proizlaze iz poslovnih transakcija nemaju gornju granicu.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Taj postupak nije obvezan.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Da, zakonske odredbe o postupku za izdavanje platnog naloga primjenjuju se na slučajeve u kojima dužnik živi izvan Portugala.

1.2 Nadležni sud

U Portugalu se zahtjev za platni nalog može podnijeti:

1.3 Formalni zahtjevi

1) u elektroničkom obliku, ispunjavanjem i slanjem obrasca dostupnog u IT sustavu CITIUS, ili slanjem elektroničke datoteke putem tog sustava,

2) u papirnatom obliku dostavljenom u pisarnicu.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Da, obvezni obrazac predviđen je Provedbenom odlukom ministra br. 21/2020 od 28. siječnja 2020. Obrazac se može preuzeti klikom na ovu poveznicu.

Sudske pisarnice koje su ovlaštene primati zahtjeve za platni nalog u fizičkom obliku pojedincima mogu na zahtjev dati na raspolaganje standardizirani obrazac.

Elektronički obrazac dostupan je odvjetnicima i pravnim savjetnicima putem sustava CITIUS.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Zastupanje po odvjetniku nije obvezno.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

U zahtjevu za platni nalog morate navesti činjenice na kojima se temelji vaš zahtjev u skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (d) Postupovnih pravila priloženih Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98 od 1. rujna 1998.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Nije potrebno priložiti pisane dokaze za zahtjev.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Zahtjev za platni nalog može biti odbačen na temelju razloga navedenih u članku 11. stavku 1. Postupovnih pravila priloženih Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98 od 1. rujna 1998.

1.5 Žalba

Protiv odluke o odbacivanju zahtjeva za platni nalog može se podnijeti žalba sucu ili, ako sud ima više od jednog suca, dežurnom sucu u skladu s člankom 11. stavkom 2. Postupovnih pravila priloženih Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98 od 1. rujna 1998.

1.6 Prigovor

Prigovor na platni nalog može se podnijeti u roku od 15 dana u skladu s člankom 12. stavkom 1. Postupovnih pravila priloženih Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98 od 1. rujna 1998.

1.7 Učinak prigovora

Ako tuženik osporava nalog, predmet se rješava na uobičajen način, u okviru posebnog ili redovnog deklaratornog postupka u skladu sa slučajevima predviđenima člankom 3. Postupovnih pravila priloženih Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98 od 1. rujna 1998. i člankom 10. stavcima 2. i 4. Uredbe sa zakonskom snagom br. 62/2013 od 10. svibnja 2013.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Ako tuženik ne podnese prigovor nakon što je primjereno obaviješten, službenik u pisarnici stavlja sljedeći tekst na zahtjev za izdavanje platnog naloga: „Ovaj je dokument izvršan” (Este documento tem força executiva), kako je utvrđeno u članku 14. stavku 1. Postupovnih pravila priloženih Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98 od 1. rujna 1998.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Nakon dodavanja klauzule o izvršenju službenik u pisarnici nalog stavlja na raspolaganje podnositelju zahtjeva, po mogućnosti elektroničkim sredstvima (članak 14. stavak 5. Postupovnih pravila priloženih Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98 od 1. rujna 1998.).

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Žalba protiv odluke kojom se nalog odbija može se podnijeti sudu u skladu s člankom 14. stavkom 4. Postupovnih pravila priloženih Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98 od 1. rujna 1998.

Primjenjivo pravo


Napomena:

Informacije navedene u ovom informativnom članku, čije se tumačenje u sudskoj praksi može mijenjati, ne obvezuju kontaktnu točku Europske pravosudne mreže u građanskim stvarima, sudove ni druge subjekte i tijela. Iako se informativni članci redovito ažuriraju, potrebno je pregledati i važeće zakonodavstvo.

Posljednji put ažurirano: 09/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.