Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Europski platni nalog

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

Na sva se potraživanja primjenjuje postupak u kojem je moguće osporiti potraživanje ili odgovoriti na njega. Za neosporena potraživanja ne mora se pokretati postupak pred sudom te se može donijeti presuda zbog ogluhe u pojednostavnjenom postupku za neosporena potraživanja.

1.1 Područje primjene postupka

Takav postupak na grofovijskom se sudu primjenjuje u okviru jednostavnog postupka, skraćenog postupka i redovnog postupka, a na Vrhovnom građanskom sudu u okviru postupka redovne tužbe.

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Jednostavni postupak (Simple Procedure) uključuje novčana potraživanja u iznosu do 5000 GBP.

Skraćeni postupak (Summary Cause) uključuje određene vrste novčanih potraživanja u iznosu do 5000 GBP, tj. potraživanja povezana s osobnim ozljedama.  Jednostavni postupak zamijenio je skraćeni postupak, ali samo kad je riječ o tužbama radi isplate, predaje ili povrata pokretne imovine ili tužbama kojima se nekomu nalaže da izvrši određenu činidbu.

Redovni postupak (Ordinary Cause) uključuje potraživanja u iznosu većem od 5000 GBP.

Vrhovni građanski sud razmatra potraživanja u iznosu većem od 100 000 GBP.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Jednostavni postupak – granica je 5000 GBP

Skraćeni postupak – granica je 5000 GBP

Redovni postupak koji se pokreće na grofovijskom sudu i Vrhovnom građanskom sudu – ne postoji granica.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

U okviru svakog od navedenih postupaka koji se pokreću na grofovijskom sudu, odnosno jednostavnog postupka, skraćenog postupka i redovnog postupka, primjenjuju se zasebni sudski postupci koje je obvezno slijediti.  Osim toga, na Vrhovnom građanskom sudu primjenjuje se zasebni postupak u pogledu redovnih tužbi te se tom sudu mogu prijaviti samo potraživanja u iznosu većem od 100 000 GBP.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Da.

Jednostavni postupak – ako se prebivalište tuženika nalazi u drugoj državi ugovornici, grofovijski sudac ne donosi odluku sve dok se ne dokaže da je tuženik mogao pravodobno primiti obrazac prijave potraživanja ili da su u tu svrhu poduzete sve potrebne mjere.

Skraćeni postupak – ako se prebivalište tuženika nalazi u drugoj državi ugovornici, grofovijski sudac ne odobrava odluku sve dok se ne dokaže da je tuženik mogao pravodobno primiti tužbu kako bi pripremio svoju obranu ili da su u tu svrhu poduzete sve potrebne mjere.

Redovni postupak – Uredbom Bruxelles I predviđena su pravila o nadležnosti koja sudovi Ujedinjene Kraljevine moraju slijediti u postupcima u kojima se prebivalište tuženika nalazi u drugoj državi članici Europske unije.

1.2 Nadležni sud

Zahtjevi u okviru skraćenog i jednostavnog postupka podnose se grofovijskom sudu. Osim ako se mogu utvrditi druge osnove za utvrđivanje nadležnosti, zahtjevi se podnose sudu mjesta u kojem se nalazi boravište tuženika.

Tužbe u redovnom postupku u pravilu se mogu podnijeti grofovijskom sudu ili Vrhovnom građanskom sudu. Vrhovni građanski sud nadležan je za cijelo područje Škotske. Osim toga, kad je riječ o grofovijskom sudu, osim ako se mogu utvrditi druge osnove za utvrđivanje nadležnosti, zahtjevi se podnose sudu mjesta u kojem se nalazi boravište tuženika.

Svi su postupci uređeni odgovarajućim posebnim pravilima suda koja su dostupna na internetskim stranicama Škotske sudske službe (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.3 Formalni zahtjevi

Jednostavni postupak – pokreće se dostavom obrasca prijave potraživanja (obrazac 3A) u kojem se navodi izjava da se tuženiku daje primjereno obrazloženje činjenica potraživanja, pojedinosti o osnovi za potraživanje te pojedinosti o robi itd. ako se potraživanje prijavljuje u pogledu isporuke robe.

Skraćeni postupak – pokreće se dostavom tužbe (obrazac 1) u kojoj se navodi izjava da se tuženiku daje primjereno obrazloženje činjenica potraživanja, pojedinosti o osnovi za potraživanje te pojedinosti o robi itd. ako se potraživanje prijavljuje u pogledu isporuke robe.

Redovni postupak grofovijskog suda – pokreće se dostavom tužbe (obrazac G1). Jedna od točaka kojima se utvrđuje tužba sadržavat će:

(a)     osnovu za utvrđivanje nadležnosti; i

(b)     činjenice na kojima se temelji osnova za utvrđivanje nadležnosti.

Redovni postupak Vrhovnog građanskog suda – pokreće se dostavom tužbe, čiji su opis i oblik utvrđeni u pravilima Vrhovnog građanskog suda.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Da, u jednostavnom postupku mora se ispuniti obrazac 3A, a u skraćenom postupku obrazac 1. Sudski postupak u okviru redovnog postupka na grofovijskom se sudu pokreće tužbom initial writ, a na Vrhovnom građanskom sudu tužbom summons. One su dostupne na internetskim stranicama Škotske sudske službe u skladu s pravilima za svaki od postupaka.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ne, zahtjev možete podnijeti sami, ali u redovnom postupku preporučuje se odvjetničko zastupanje s obzirom na to da je taj postupak u određenoj mjeri složen.

Stranka koju ne zastupa odvjetnik (party litigant) od suda može zatražiti dopuštenje da joj netko pruži pomoć u građanskim sudskim postupcima – ta se osoba naziva Lay Representative.  Dodatne informacije o tim osobama dostupne su na internetskim stranicama Škotske sudske službe.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

U okviru postupka trebaju se navesti pojedinosti o potraživanju, uključujući relevantne datume. Potraživanja koja imaju veću vrijednost i koja su složenija zahtijevaju detaljniji opis.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Ne.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Sud na temelju sadržaja zahtjeva utvrđuje postojanje duga. Nalog može biti odbijen ako su obrasci nepotpuni, ako se grofovijski sudac ne može uvjeriti da postoji osnova za utvrđivanje nadležnosti ili ako je tužba podnesena pogrešnom sudu.

1.5 Žalba

Može li tužitelj podnijeti žalbu protiv odbijanja da se donese presuda zbog ogluhe? Da.

Redovni postupak – žalba se može podnijeti Vrhovnom građanskom sudu ili Grofovijskom žalbenom sudu.

Skraćeni postupak – žalba se podnosi Grofovijskom žalbenom sudu.

Jednostavni postupak – žalba se podnosi Grofovijskom žalbenom sudu.

Na Vrhovnom građanskom sudu žalbeni postupak naziva se „reclaiming”.

1.6 Prigovor

Skraćeni postupak – tuženiku se daje rok od 21 dana da ispuni obrazac za odgovor koji uključuje izjavu kojom se tužitelju daje primjereno obrazloženje činjenica.

Jednostavni postupak – tuženik sudu mora poslati ispunjeni obrazac za odgovor 4A do zadnjeg datuma za davanje odgovora, u kojem navodi da osporava potraživanje u cijelosti ili njegov dio (kao što je iznos koji tuženik treba platiti tužitelju).  Odgovor moraju podnijeti sudu do datuma za davanje odgovora navedenog u rasporedu koji se dostavlja zajedno s obrascem prijave potraživanja.

Redovni postupak grofovijskog suda – tuženiku se daje rok od 21 dana da putem obrasca 07 pošalje obavijest o svojoj namjeri osporavanja potraživanja i tužitelju pošalje primjerak. Zadnji datum do kojeg se obavijest o namjeri osporavanja potraživanja treba poslati grofovijskom sudu naveden je u obrascu 07.

Tuženik koji pri Vrhovnom građanskom sudu želi osporiti zahtjev mora to označiti na tužbi (enter appearance) u roku od tri dana od pokretanja postupka pred sudom. Postupak se pred sudom pokreće tek nakon isteka roka za podnošenje obavijesti. Uobičajeni rok za podnošenje obavijesti iznosi 21 dan.

1.7 Učinak prigovora

Jednostavni postupak – grofovijski će sudac u roku od dva tjedna od davanja odgovora izdati pisani nalog kojim se može nešto od sljedećeg:

(a) uputiti stranke na alternativno rješavanje spora

(b) organizirati rasprava o upravljanju predmetom

(c) organizirati sudska rasprava

(d) ako grofovijski sudac smatra da bi se odluka mogla donijeti bez održavanja rasprave, uputiti na to da grofovijski sudac razmatra tu mogućnost

(e) upotrijebiti ovlast grofovijskog suca da odbaci potraživanje ili donese odluku o predmetu u skladu s pravilom 1.8. točkama 11., 12. i 13.

Skraćeni postupak – stranke prisustvuju prvoj raspravi na kojoj će grofovijski sudac pokušati dogovoriti nagodbu.

Redovni postupak grofovijskog suda i Vrhovnog građanskog suda – osporavanjem se postupak nastavlja u skladu s pravilima za osporene predmete, koja će, osim ako se stranke prethodno nagode, dovesti do dokazivanja činjenica u sporu između stranaka.

1.8 Učinak izostanka prigovora

U skraćenom i redovnom postupku koji se vodi pred grofovijskim sudom i Vrhovnim građanskim sudom tužitelj može podnijeti zahtjev za donošenje odluke pod nazivom „minute / motion for decree”.

U jednostavnom postupku tužitelj može ispuniti zahtjev za donošenje odluke pod nazivom „Application for a Decision”.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Tužitelj podnosi zahtjev za donošenje odluke, a grofovijski sudac ili sudac može donijeti odluku ili drugi mjerodavni nalog na temelju tog zahtjeva.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Bez obzira na to što je grofovijski sudac ili sudac donio odluku, tuženik sudu može podnijeti zahtjev za opoziv te odluke.

Ostale poveznice

Na internetskim stranicama Škotske sudske službe nalaze se pravila o redovnom, skraćenom i jednostavnom postupku.

Posljednji put ažurirano: 17/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.