Europski platni nalog

Slovačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Platni nalog dio je takozvanih skraćenih sudskih postupaka. Postupak je uređen člankom 265. i dalje Zakona br. 160/2015, Zakon o parničnom postupku (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) (dalje u tekstu „ZPP”).

Platni se nalog može izdati isključivo ako tužitelj želi ostvariti pravo na plaćanje novčanog iznosa na temelju činjenica koje je iznio i u pogledu kojih sud nema sumnji, posebno ako su te činjenice potkrijepljene dokumentacijom. Odluka o zahtjevu može se donijeti u obliku platnog naloga koji se izdaje bez zahtijevanja izjave tuženika i bez zakazivanja rasprave. U odluci se tuženiku nalaže plaćanje novčanog iznosa ili njegova dijela te podmirivanje troškova postupka u roku od 15 dana od njezine dostave ili podnošenje prigovora u istovjetnom roku. Kad je riječ o postupku za platni nalog, izjava u pogledu troškova postupka smatra se sudskom odlukom.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne, ne postoji.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Vođenje postupka nije obvezno, zbog toga što se predmet nastoji riješiti na djelotvoran i troškovno učinkovit način. Izdavanje platnog naloga ne ovisi o izričitom zahtjevu tužitelja; sud može izdati platni nalog čak i ako je tužitelj od suda zatražio donošenje sudske odluke.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Ako se platni nalog dostavlja u inozemstvo, europski platni nalog. Zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga podnosi se na obrascu A u skladu s Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog.

1.2 Nadležni sud

Za prvostupanjski postupak nadležan je okružni sud. Postupak se vodi pred sudom koji je materijalno i mjesno nadležan.

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Upotreba obrasca u tom postupku nije obvezna, ali ako tužitelj svojem zahtjevu za pokretanje postupka priloži platni nalog na obrascu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) https://www.justice.gov.sk, u tom slučaju, pod uvjetom da su zakonski uvjeti za izdavanje platnog naloga ispunjeni i da je sudska pristojba plaćena, sud izdaje platni nalog u roku od 10 radnih dana od dana kada su uvjeti ispunjeni.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Zastupanje po odvjetniku u tom postupku nije obvezno.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

To je skraćeni postupak u okviru kojeg se predmet temelji samo na činjenicama koje je iznio tužitelj. Stoga je nužno da su činjenice na kojima se temelji pravo koje je zatražio tužitelj dostatno potkrijepljene te da je njegovo izvršenje dopušteno objektivnim pravom.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Na primjer, zahtjev se mora potkrijepiti ugovorom. U svakom slučaju, zahtjevu se mora priložiti dokaz kojim se on potkrjepljuje.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Ako sud ne izda platni nalog, primjenjuje se postupak opisan u članku 168. stavku 1. ZPP-a, odnosno postupak koji bi se primijenio u bilo kojem drugom sporu.

Ako je zahtjev podnesen za plaćanje novčanog iznosa na temelju potrošačkog ugovora i tuženik je potrošač, sud neće izdati platni nalog ako ugovor ili drugi ugovorni dokumenti sadržavaju nesavjesne uvjete (članak 299. stavak 2. ZPP-a).

1.5 Žalba

Pravno sredstvo u postupku osporavanja izdavanja platnog naloga je prigovor. Žalba se može iskoristiti kao pravno sredstvo isključivo protiv odluke koja se odnosi na troškove postupka. Sud u tom slučaju odluku donosi u skraćenom postupku odnosno bez rasprave.

1.6 Prigovor

Prigovor kao pravno sredstvo podnosi se sudu koji ga je izdao u roku od 15 dana od njegove dostave. Prigovor se mora potkrijepiti razlozima. Za podnošenje prigovora kao pravnog sredstva naplaćuje se sudska pristojba.

1.7 Učinak prigovora

Ako samo jedan tuženik podnese valjano opravdan prigovor u propisanom roku, platni se nalog obustavlja i sud zakazuje raspravu.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Platni nalog stupa na snagu nakon što u roku za podnošenje prigovora nije podnesen prigovor.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Platni nalog mora imati pravni učinak – na njemu se mora nalaziti pečat kojim se potvrđuje njegova valjanost i izvršnost, a njega stavlja sud koji je izdao platni nalog. Potom se mora podnijeti zahtjev za izvršenje.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Ako se prigovor ne podnese u zakonskom roku za podnošenje pravnog sredstva protiv platnog naloga, učinak naloga istovjetan je učinku izvršive sudske odluke. Može se podnijeti izvanredna žalba kako bi se osporila izvršna sudska odluka u smislu OSP-a, ali samo pod uvjetom da su svi zakonski uvjeti ispunjeni. Mogućnost podnošenja izvanredne žalbe ovisi o okolnostima i činjenicama pojedinog slučaja.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.