Europski platni nalog

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

Da, postoji postupak za platni nalog. Njime se prvenstveno želi zaštiti kredit, a u okviru tog postupka nastaje izvršan instrument za dugove koji ispunjavaju niz uvjeta utvrđenih zakonodavstvom.

Tajnici suda ovlašteni su baviti se postupcima za platni nalog te odlučivati o njima u skladu s postupcima utvrđenima postupovnim zakonodavstvom.

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Taj se postupak odnosi na novčana dugovanja u određenom iznosu koja su sigurna, dospjela i plativa. Od 31. listopada 2011. ne postoji ograničenje visine predmetnog iznosa. Dug se mora dokazati na jedan od sljedećih načina:

(a) na temelju dokumenata, u bilo kojem obliku, vrsti ili fizičkom mediju, koje je potpisao dužnik ili na kojem se nalazi dužnikov pečat, oznaka ili žig odnosno bilo koji drugi znak, bio on fizički ili elektronički;

(b) na temelju računa, obavijesti o dostavi, potvrda, telegrama, faksimila ili drugih dokumenata koji se, čak i ako ih je samostalno izradio vjerovnik, obično upotrebljavaju kako bi se dokumentirali zajmovi i dugovi u odnosima kao što je odnos koji postoji između vjerovnika i dužnika;

(c) prilaganjem trgovinskih dokumenata kojima se dokazuje postojanje prethodnog dugotrajnog odnosa dokumentu u kojem je naveden dug;

(d) u predmetima koji se odnose na nekretninu u zajedničkom vlasništvu (propiedad horizontal) dostavljanjem dokaza o dugu u obliku potvrda o neplaćanju dospjelih iznosa u pogledu zajedničkih troškova koje snose vlasnici nekretnina u gradskim stambenim zgradama.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne, od 31. listopada 2011. gornja granica ne postoji.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Nije obvezno.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Ne, osim kad je riječ o dugovima koji se odnose na neplaćanje zajedničkih troškova koje snose vlasnici nekretnina u gradskim stambenim zgradama ili zgradama u suvlasničkom vlasništvu, s obzirom na to da je u tom slučaju nadležan i sud mjesta na kojem se nalazi nekretnina, ovisno o odabiru podnositelja zahtjeva.

1.2 Nadležni sud

Nadležan je prvostupanjski sud u prebivalištu ili boravištu dužnika ili u mjestu gdje se nalazi nekretnina uređeno uredbama o nekretninama u zajedničkom vlasništvu.

1.3 Formalni zahtjevi

Podnositelj zahtjeva mora podnijeti pisani zahtjev u kojem navodi vjerovnika i dužnika te ukratko iznosi pojedinosti o podrijetlu duga i njegovu iznosu.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Nije obvezno, ali standardni obrasci dostupni su u tajništvu suda ili zajedničkoj postupovnoj službi. Obrazac se može preuzeti na poveznici obrazac.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Pri podnošenju prvog zahtjeva za postupak za platni nalog nije nužno zastupanje po sudskim zastupnikom ili pravnim zastupnikom. Ali ako podnositelj zahtjeva želi da ga zastupa odvjetnik, o tome se mora obavijestiti druga stranka kako bi mogla poduzeti sve korake koje smatra potrebnima za svoju obranu.

Ako je riječ o prigovoru dužnika ili postupku izvršenja, pravno zastupanje po odvjetniku i sudskom zastupniku obvezno je ako je iznos potraživanja veći od 2 000 EUR.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Potrebno je dostaviti kratko objašnjenje nastanka duga.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Vidjeti točku 1.1.1.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Sud će odbiti zahtjev ako nisu ispunjeni prethodno navedeni uvjeti u pogledu mjesne nadležnosti i dostavljeni dokazi prima facie odnosno ako se ne otkloni postupovni nedostatak. Žalba protiv odluke o odbijanju zahtjeva može se podnijeti pokrajinskom sudu (Audiencia Provincial).

U slučaju ugovora između trgovaca i potrošača sudac mora po službenoj dužnosti procijeniti postoje li nepošteni uvjeti. Ako nakon saslušanja stranaka smatra da postoje nepošteni uvjeti, odredit će posljedice tog zaključka, koje mogu biti nedopustivost zahtjeva ili nastavak postupka bez primjene nepoštenih uvjeta. Žalba protiv odluke može se podnijeti pokrajinskom sudu (Audiencia Provincial).

1.5 Žalba

Žalba protiv odluke o odbijanju zahtjeva može se podnijeti pokrajinskom sudu. Žalba se mora podnijeti izvornom sudu u roku od 20 dana.

1.6 Prigovor

Dužnik u roku od 20 dana od datuma zahtjeva za plaćanje i potom do 15:00 sati dana nakon isteka tog roka mora izvršiti plaćanje ili podnijeti prigovor. Prigovor se mora podnijeti u pisanom obliku. Prigovor nije moguće podnijeti usmeno pred sudom. Ako je iznos potraživanja veći od 2 000 EUR, prigovor moraju potpisati odvjetnik i sudski zastupnik. Ne postoje određene osnove za žalbu te se dužnik može pozvati na materijalne i isključivo formalne ili postupovne osnove.

1.7 Učinak prigovora

Ako iznos potraživanja nije veći od 6 000 EUR, tajnik suda izdat će nalog kojim će okončati postupak za platni nalog i u kojem će navesti da se predmet mora nastaviti ubrzanim postupkom. Obavijest o zahtjevu dostavlja se podnositelju zahtjeva, koji u roku od 10 dana može podnijeti zahtjev za njegovo pobijanje u pisanom obliku. Stranke mogu zatražiti raspravu u svojim prigovorima i zahtjevima za pobijanje.

Ako je iznos potraživanja veći od 6 000 EUR, a podnositelj zahtjeva ne podnese relevantan zahtjev u roku od jednog mjeseca od trenutka kada mu je dostavljena obavijest o prigovoru, postupak se odbija te se podnositelju zahtjeva nalaže da podmiri troškove.

Ako podnositelj zahtjeva podnese zahtjev, obavijest o njemu dostavlja se tuženiku, koji ima 20 dana kako bi ga osporio, te se predmet nastavlja redovitim postupkom.

Ako je iznos potraživanja veći od 6 000 EUR, sud će vjerovniku odobriti rok od mjesec dana za podnošenje zahtjeva u okviru redovnog postupka.

Ako, s obzirom na argumente navedene u prigovoru, vjerovnik na želi nastaviti redovni postupak, on mora izričito povući zahtjev.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Ako dužnik ne odgovori na zahtjev za plaćanje ili se ne pojavi, tajnik suda izdat će nalog kojim će okončati postupak za platni nalog te obavijestiti vjerovnika o nalogu kako bi mu omogućio pokretanje mjera izvršenja, što on može učiniti podnošenjem jednostavnog zahtjeva.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Vjerovnik mora podnijeti zahtjev za izvršenje. Ako je iznos veći od 2 000 EUR, zahtjev moraju potpisati odvjetnik i sudski zastupnik.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Žalbe nisu dopuštene. Jedina je mogućnost podnijeti prigovor u pogledu mjera izvršenja na određenim osnovama.

Posljednji put ažurirano: 28/09/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.