Europski platni nalog

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

Da, u Švedskoj je zahtjev za izdavanje platnog naloga (betalningsföreläggande) moguće predati službi za izvršenje (Kronofogdemyndigheten). Zahtjev trebate uputiti na sljedeću adresu:

Kronofogdens inläsningscentral, Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama službe za izvršenje na švedskom, engleskom, finskom, laponskom, poljskom, arapskom i farskom jeziku.

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Zahtjev za izdavanje platnog naloga mora se odnositi na obvezu tuženika da plati financijski dug. Dug mora biti dospio i u predmetu mora biti dopušteno mirenje.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne, zahtjevi se mogu razmotriti bez obzira o kojem je iznosu riječ.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Nije obvezno zatražiti platni nalog. Umjesto toga moguće je podnijeti tužbeni zahtjev okružnom sudu (tingsrätt).

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Za korištenje postupka platnog naloga pretpostavlja se da tuženik ima prebivalište u Švedskoj, ali je moguće podnijeti zahtjev za izdavanje platnog naloga i protiv tuženika koji ima prebivalište izvan Švedske. U skladu s Uredbom Bruxelles I. (Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima), odluka donesena u postupku na temelju zahtjeva za izdavanje platnog naloga može se izvršiti u drugim državama članicama.

1.2 Nadležni sud

Zahtjevi se podnose službi za izvršenje.

1.3 Formalni zahtjevi

Zahtjev za izdavanje platnog naloga mora biti podnesen u pisanom obliku i potpisan. U zahtjevu tužitelj mora navesti svoj zahtjev i osnovu. Mora biti navedena vrijednost zahtjeva, datum dospijeća i kamate kao i svi troškovi za koje se traži naknada. U zahtjevu mora biti navedeno i tko su stranke.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Ne, ali obrazac zahtjeva dostupan je na švedskom i engleskom, zajedno s uputama kako ga ispuniti, na internetskim stranicama službe za izvršenje (http://www.kronofogden.se/).

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ne, za podnošenje zahtjeva za platni nalog nije potreban odvjetnik. Svatko može pokrenuti vlastiti postupak i nema potrebe za zastupnikom ili odvjetnikom.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Osnova mora biti dovoljno razrađena kako bi tuženik mogao znati na što se potraživanje odnosi te odlučiti hoće li ga osporiti. Mora biti jasno na što se potraživanje odnosi kako bi se moglo utvrditi što je točno obuhvaćeno nakon što odluka postane izvršna.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Ne postoji zahtjev za dostavljanje pisanih dokaza.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Opće je pravilo da se točnost zahtjeva ne ispituje dok nije izdan nalog. Ako se, međutim, može pretpostaviti da je zahtjev tužitelja neutemeljen ili neopravdan, postupak se mora pokrenuti kao da je tuženik osporio zahtjev.

Nepotpun zahtjev može biti odbijen.

1.5 Žalba

Švedski sustav temelji se na načelu da se predmet ne treba dubinski razmatrati. Ako se potraživanje ospori, zahtjev se ne odbija već se prosljeđuje sudu na daljnje razmatranje. Pogledajte pitanje 1.6. Stoga nema odluke o odbacivanju protiv koje bi se mogla podnijeti žalba.

Ako je zahtjev odbijen kako je opisano u odjeljku 1.4, protiv odluke o odbijanju može se podnijeti žalba.

1.6 Prigovor

Rok za pobijanje naloga naveden je u nalogu. Rok obično iznosi tjedan dana od datuma izdavanja naloga. Svaki se prigovor podnosi u pisanom obliku.

1.7 Učinak prigovora

Ako tuženik ospori zahtjev, tužitelj će o tome odmah biti obaviješten. Ako tužitelj odluči nastaviti sa zahtjevom, može zatražiti pokretanje postupka pred okružnim sudom (tingsrätt).

1.8 Učinak izostanka prigovora

Ako tuženik ne ospori zahtjev unutar dopuštenog roka, služba za izvršenje donijet će odluku o zahtjevu čim prije moguće.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Odluka službe za izvršenje izvršna je te ju služba za izvršenje izvršava u Švedskoj po službenoj dužnosti nakon donošenja, osim ako je tužitelj prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje platnog naloga izričito zatražio neizvršenje.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Tuženik može zatražiti ponovno otvaranje predmeta u roku od mjesec dana od donošenja odluke. U tom se slučaju predmet prosljeđuje okružnom sudu na daljnje razmatranje.

Posljednji put ažurirano: 19/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.