Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Európai fizetési meghagyás

Bulgária
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Fizetési meghagyásos eljárás létezése

A polgári perrendtartás (Hivatalos Közlöny 59. szám, 2007. július 20., 2008. március 1-jei hatállyal, módosítás a 42/2009. sz. HK-ban, legutóbbi módosítása a 13/2017. sz. HK-ban) „Fizetési meghagyásos eljárásról” szóló ХХХVІІІ. fejezete olyan egyszerűsített eljárásról rendelkezik, amelynek keretében a jogosult behajthatja követelését, amennyiben valószínűtlen, hogy azt a kötelezett megtámadná.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre

1.1.1 Milyen fajta igények esetében alkalmazható ez az eljárás (pl. csak pénzbeli követelésekre, csak szerződéses követelésekre stb.)?

A hitelező a következő követelésekre tekintettel kérheti fizetési meghagyás kibocsátását:

 • pénzkövetelés vagy helyettesíthető dolog, amennyiben a követelés a kerületi bíróság hatáskörébe tartozik;
 • ingó dolog átadása iránt, amennyiben a kötelezett azt a visszaadás kötelezettségével kapta, vagy az zálogtárgy, vagy ha azt azzal a kötelezettséggel ruházták át a kötelezettre, hogy hagyjon fel a birtoklással, amennyiben a követelés a kerületi bíróság hatáskörébe tartozik.

Emellett a polgári perrendtartás (PP) 417. cikkének kifejezett rendelkezése szerint a kérelmező ugyancsak fizetési meghagyás kibocsátását kérheti olyan követelések esetén, amelyek – tekintet nélkül a követelés értékére – az alábbiakon alapulnak:

 • közigazgatási intézkedésen, amelynek végrehajthatóként történő elismerésére a polgári bíróságok rendelkeznek hatáskörrel;
 • számviteli könyvek okiratain vagy kivonatain, amelyeken kormányszervek, önkormányzatok illetve bankok követelései alapulnak;
 • létesítő okiraton, megállapodáson vagy egyéb szerződésen, amennyiben a benne foglalt pénz vagy más helyettesítő dolog megfizetésére, illetve meghatározott tulajdonjog átruházásra vonatkozó kötelezettségvállalással kapcsolatos aláírásait közjegyzői hitelesítéssel látták el;
 • hitelbiztosítéki nyilvántartásból származó bejegyzett biztosítékra vagy végrehajtás megkezdésére vonatkozó kivonaton – zálogjoggal biztosított vagyontárgyak átruházása esetén;
 • hitelbiztosítéki nyilvántartásból származó, a vételár kiegyenlítéséig tulajdonjog-fenntartással bejegyzett adásvételre vonatkozó kivonaton – eladott vagy bérbe adott vagyontárgyak visszaadása esetén;
 • a kötelezettségekről és szerződésekről szóló törvény 160. cikkén és 173. cikkének (3) bekezdésén alapuló zálogszerződésen vagy jelzálog-megállapodáson;
 • magán, állami vagy önkormányzati követelés létrehozására irányuló érvényes okiraton, amely a polgári perrendtartás szerinti eljárásban végrehajtható;
 • kellékszavatossági hibával kapcsolatos közlésen;
 • saját váltón, idegen váltón vagy ezekkel egyenértékű biztosítékon, illetve kötvényen vagy kamatszelvényen.

Amennyiben a kérelemhez csatolták a PP 417. cikke szerinti, a követelésben hivatkozott iratot, a hitelező kérheti a bíróságtól a végrehajtás azonnali elrendelését és végrehajtható okirat kibocsátását.

1.1.2 Van-e felső határa a követelés értékének?

Amennyiben a követelés a PP 417. cikkében meghatározott okiratok valamelyikén alapul, a követelés értékének nincs felső határa.

A pénzkövetelésekre, helyettesíthető dolgokra vonatkozó követelésekre, ingók átruházására vonatkozó egyéb rendelkezések alapján a fizetési meghagyás csak abban az esetben bocsátható ki, amennyiben a követelés a kerületi bíróság hatáskörébe tartozik. A kerületi bíróság hatáskörébe tartoznak a költségekkel együtt 25 000 BGN-t meg nem haladó, polgári és kereskedelmi ügyekből származó követelések, továbbá valamennyi tartással kapcsolatos követelés, munkaügyi jogvita és kellékszavatossággal kapcsolatos követelés.

1.1.3 Szabadon választható vagy kötelező az eljárás alkalmazása?

Az eljárást nem kötelező alkalmazni. A fizetési meghagyás kibocsátásával kapcsolatos feltételek fennállta esetén sem köteles a jogosult a jogérvényesítés ezen módját alkalmazni, hanem követelését a rendes eljárási szabályok szerint érvényesítheti.

1.1.4 Alkalmazható-e az eljárás, ha az alperes másik tagállamban vagy harmadik országban lakik?

Fizetési meghagyás kibocsátásának nincs helye, amennyiben a kötelezettnek nincsen állandó lakcíme, tartózkodási helye, vagy székhelye, illetve telephelye a Bolgár Köztársaság területén.

1.2 Illetékes bíróság

A kérelmet a kötelezett állandó lakhelye vagy székhelye szerinti kerületi bíróságnál kell előterjeszteni, a bíróság pedig három napon belül intézkedik hatáskörének és illetékességének hivatalos vizsgálata iránt. Amennyiben a bíróság megítélése szerint az ügy elbírálására nincsen hatásköre, illetve illetékessége, az ügyet megküldi a megfelelő bíróságnak.

1.3 Formai követelmények

1.3.1 Kötelező-e formanyomtatvány használata? (Ha igen, hol szerezhető be a nyomtatvány?)

Az igazságügyi miniszter által jóváhagyott kérelmező formanyomtatványokat kell igénybe venni. A kérelmek a fizetési meghagyással kapcsolatos formanyomtatványok jóváhagyásáról, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmekről és egyéb vonatkozó iratokról szóló, 2008. február 20-i 6. sz. igazságügyi miniszteri rendelet mellékletét képezik.

1.3.2 Kötelező-e az ügyvédi képviselet?

Nem kötező.

1.3.3 Milyen részletességgel kell leírnom a követelés alapját?

A kérelemnek tartalmaznia kell a követelést megalapozó körülményeket, illetve a kérelem lényegét.

1.3.4 Be kell-e nyújtanom a követelésre vonatkozó írásos bizonyítékot? Ha igen, milyen dokumentumok fogadhatók el bizonyítékként?

A kérelemhez nem szükséges a követelést megalapozó bizonyítékokat csatolni. A kérelmező csatolhat ilyen bizonyítékot, azonban erre nem köteles, mert az eljárás mindössze annak eldöntésére irányul, hogy a követelés vitatható-e. A kérelmezőnek elegendő azt állítania, hogy a követelése fennáll. Amennyiben a kötelezett vitatja a fizetési meghagyást, peres eljárásban kerül sor a követelés fennállásának megállapítására. Meghatalmazott által történő előterjesztés esetén a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást, valamint adott esetben a megfizetett illetékbélyeggel és eljárási költségekkel kapcsolatos bizonylatot.

1.4 A kérelem elutasítása

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet csak az alábbi esetekben kell visszautasítani

 • amennyiben a követelés nem felel meg a PP 410. cikkében meghatározott követelményeknek, vagyis nem 25 000 BGN-t meg nem haladó értékű pénzkövetelésre vagy helyettesíthető dologra irányuló követelésre vonatkozik, vagy nem a PP 410. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában foglalt kategóriába eső ingó átadására vonatkozik; amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszerűség követelményeinek, úgy a kérelem nem állja meg a helyét és azonnal el kell utasítani. Kivételes esetben, amennyiben a kérelmező nem a jóváhagyott formanyomtatványt használta, vagy helytelen formanyomtatványt használt, a bíróság felszólíthatja e hiányok pótlására a (PP 425. cikkének (2) bekezdésében foglalt) megfelelő formanyomtatvány felhíváshoz való csatolásával egyidejűleg.
 • amennyiben követelés a közerkölcsöt sért vagy jogszabályba ütközik.
 • amennyiben a kötelezett nem rendelkezik a Bolgár Köztársaság területén állandó lakcímmel vagy székhellyel, vagy amennyiben nem rendelkezik tartózkodási hellyel vagy telephellyel a Bolgár Köztársaság területén.

1.5 Jogorvoslat

A fizetési meghagyás a költségekre vonatkozó részt leszámítva a felek által nem támadható meg fellebbezéssel. A kérelmet részben vagy egészben visszautasító végzést a kérelmező a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező regionális bíróság előtt fellebbezéssel megtámadhatja, amelynek kézbesítésre szánt másolatát nem kell előterjeszteni. Ugyancsak fellebbezhető az az azonnali végrehajtást elrendelő végzés, amelyet a bíróság a PP 417. cikkének megfelelően előterjesztett okiratok esetében hozott. Az azonnali végrehajtást elrendelő végzés elleni fellebbezést a fizetési meghagyás elleni ellentmondással együtt kell előterjeszteni, és az csak a PP 417. cikkében meghatározott okiratokban tett ténymegállapításokon alapulhat.

1.6 Ellentmondás

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett a meghagyás kézhezvételét követő két héten belül írásban ellentmondással élhet. A PP 414. cikke alapján ellentmondásnak minősül mindaz, amely a végrehajtással összeegyeztethetetlen, bármely formájú ellenkezés, és bármely olyan kijelentés, amelyből nyilvánvaló, hogy a kötelezettnek nem áll szándékában fizetni. Kifejezett rendelkezés szól arról, hogy az ellentmondást nem szükséges indokolni.

1.7 Az ellentmondás joghatása

Ha a kötelezett az ellentmondást határidőben előterjeszti, a bíróság felhívja a kérelmezőt, hogy a követelése jogszerűségének megállapítása érdekében egy hónapon belül az illetékbélyegen lerótt eljárási költség megfizetésével pert indíthat. Amennyiben a kérelmező nem terjeszt elő bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a megállapított határidő alatt pert indított, a bíróság a fizetési meghagyást teljes egészében, vagy abban a részében, amelyre nézve keresetet nem indítottak, hatályon kívül helyezi.

1.8 Az ellentmondás hiányának joghatása

1.8.1 Mit kell tenni ahhoz, hogy végrehajtható határozat szülessen?

A PP 416. cikke értelmében, ha határidőben nem terjesztenek elő ellentmondást, vagy az ellentmondást visszavonják, a fizetés meghagyás jogerőre emelkedik, és annak alapján a bíróság végrehajtható okiratot bocsát ki, amelynek tényét a meghagyáson is feltünteti.

1.8.2 Ez a határozat jogerős, vagy az alperes még élhet jogorvoslattal a határozat ellen?

A fizetési meghagyásról való tudomásszerzést követő egy hónapon belül a követelés vitatásának jogától megfosztott kötelezett a fellebbviteli bíróságon ellentmondást terjeszthet elő, ha:

 • a fizetési meghagyást nem kézbesítették szabályszerűen;
 • a fizetési meghagyást nem személyesen neki kézbesítették, vagy a kézbesítés napján nem rendelkezett a Bolgár Köztársaság területén rendszeres tartózkodási hellyel
 • előre nem látható rendkívüli körülmények miatt nem tájékoztatták kellő időben a kézbesítésről
 • elháríthatatlan, előre nem látható rendkívüli körülmények miatt nem terjesztett elő ellentmondást

Ezen ellenmondás előterjesztésének a meghagyás végrehajtására nincsen halasztó hatálya, azonban a bíróság a kötelezett kérelmére elrendelheti a végrehajtás felfüggesztését, amennyiben a kötelezett megfelelő biztosítékot adott.

A bíróság a fent említett feltételek fennállása esetén az ellentmondásnak helyt ad. Amennyiben a bíróság arra tekintettel ad helyt az ellentmondásnak, hogy a kötelezett nem rendelkezik állandó lakcímmel, székhellyel a Bolgár Köztársaság területén, vagy nem rendelkezik tartózkodási hellyel vagy telephellyel a Bolgár Köztársaság területén, a bíróság hatályon kívül helyezi a fizetési meghagyást és az annak alapján kibocsátott végrehajtó okiratot. Egyebekben, ha a bíróság helyt ad az ellentmondásnak, a kibocsátott meghagyás végrehajtását felfüggeszti, és az ügyet visszaküldi a kerületi bíróságnak értesítve a kérelmezőt, hogy követelése érvényesítésére egy hónapon belül az illetékbélyegen lerótt eljárási költség megfizetésével pert indíthat.

Egyebekben a kötelezett peres eljárásban vitathatja a követelést, amelyre tekintettel a fizetési meghagyás kibocsátásra került, amennyiben olyan új tények vagy az ügy eldöntése szempontjából alapvető fontosságú bizonyítékok merültek fel, amelyekről az ellentmondás előterjesztésekor nem lehetett tudomása, vagy amelyeket ezen határidőn belül nem tudott volna megszerezni. A keresetet attól a naptól számított három hónapon belül lehet előterjeszteni, amelyen a kötelezett az új körülményről tudomást szerzett, vagy amelyen az új írásos bizonyíték megszerzésére képessé vált, azonban ez a határidő nem lehet hosszabb, mint a követelés kötelező visszatéríttetésének befejezésétől számított egy év.

Utolsó frissítés: 24/07/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.