Europski platni nalog

Horvátország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Postojanje platnog naloga

Republika Hrvatska primjenjuje institut europskog platnog naloga. Postupak izdavanja europskog platnog naloga uređen je odredbama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 114/22 i 155/23; dalje u tekstu: ZPP) i Pravilnikom o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga („Narodne novine“, broj 124/13).

1.1 Područje primjene postupka

Postupak izdavanja europskog platnog naloga primjenjuje se za naplatu novčanih tražbina za specifičan iznos koji je dospio u vrijeme kada je podnesen zahtjev za europski platni nalog. Uredbom (EZ-a) br. 1896/2006 Europskoga parlamenta i vijeća od 12. prosinca 2006. godine o uvođenju postupka za europski platni nalog (u daljnjem tekstu: Uredba br. 1896/2006) uveden je postupak europskog platnog naloga, a navedena Uredba br. 1896/2006 primjenjuje se u prekograničnim pravnim građanskim i trgovačkim predmetima, bez obzira na vrstu suda, uz izuzetke propisane tom Uredbom br. 1896/2006.

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Zahtjev koji se odnosi na dospjelo potraživanje u novcu (novčano potraživanje). Predmet zahtjeva mogu biti samo zahtjevi koji predstavljaju ugovorne ili neugovorne obveze i koji su nominalno određeni.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne postoji gornja granica visine potraživanja.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Nije obvezna za stranke jer tužitelj slobodno raspolaže načinom na koji će ostvariti svoje potraživanje, sve dok takvo raspolaganje nije u suprotnosti s prisilnim propisima i pravilima javnog morala. Platni nalog izdat će sud iako tužitelj u tužbi nije predložio izdavanje platnog naloga, a udovoljeno je svim uvjetima za izdavanje platnog naloga. Dakle, izdavanje platnog naloga obvezno je za sud ako je udovoljeno zahtjevima za njegovo izdavanje.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Dostupan je.

1.2 Nadležni sud

Za odlučivanje o zahtjevima za izdavanje i preispitivanje, kao i za davanje potvrde o ovršnosti europskoga platnog naloga prema Uredbi br. 1896/2006. nadležan je općinski, odnosno trgovački sud ako se radi o predmetima iz stvarne nadležnosti trgovačkih sudova, prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu, odnosno sjedištu tuženika.

1.3 Formalni zahtjevi

Zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga i prigovor protiv toga naloga moraju biti dostavljeni samo u strojno čitljivom obliku, ako sud bude smatrao da je to prikladno za strojnu obradu tih akata. Obrazac zahtjeva može se podnijeti u papirnatom obliku ili s pomoću bilo kojeg drugog sredstva komunikacije koje sud prihvaća.

Način podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv toga naloga uređen je odredbama Pravilnika o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga („Narodne novine“, broj 124/13; dalje u tekstu: Pravilnik), a koji je stupio na snagu 17. listopada 2013.

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga i prigovor protiv europskog platnog naloga, podnose se na obrascima propisanim Uredbom br. 1896/2006 nadležnom sudu. Dakle, uporaba obrazaca u postupku za izdavanje europskog platnog naloga je obavezna, a isti se mogu preuzeti na internetskim stranicama portala e-Justice (https://e-justice.europa.eu/156/HR/european_payment_order_forms?clang=hr).

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Svaka je stranka – fizička i pravna osoba – ovlaštena slobodno odabrati hoće li se samostalno zastupati u postupku, ili će angažirati punomoćnika, koji je u pravilu iz redova odvjetnika. Dakle, u postupku izdavanja europskog platnog naloga nije obvezno zastupanje po odvjetniku.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Stranka mora ispuniti obrazac A (zahtjev za europski platni nalog) u strojno čitljivom obliku te je navedenim obrascem stranci omogućeno davanje dodatnih izjava i daljnjih informacija kojima po potrebi stranka može detaljnije obrazložiti potraživanje.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

U točki 10. obrasca A predviđeno je da stranka priloži dokaz koji joj je dostupan i da opiše na što se konkretni dokaz odnosi. Dokazi i izvođenje dokaza uređeno je odredbama članaka 219. – 271. Zakona o parničnom postupku, a sud odlučuje o tome koje će od predloženih dokaza izvesti radi utvrđivanja odlučnih činjenica. Također, koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje sud prema svom uvjerenju na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, a i na temelju rezultata cjelokupnog postupka.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Na odbacivanje zahtjeva primjenjuje se opće pravilo iz članka 109. ZPP-a prema kojem ako podnesak nije razumljiv ili ne sadržava sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, sud će podnositelju naložiti da podnesak ispravi odnosno dopuni u skladu s danom uputom i u tu svrhu mu vratiti podnesak radi ispravka ili dopune. Smatrat će se da je podnesak povučen ako ne bude vraćen sudu u određenom roku i ispravljen u skladu s dobivenom uputom suda, a ako bude vraćen bez ispravka odnosno dopune, odbacit će se.

1.5 Žalba

Prigovor je pravni lijek koji je dostupan tuženiku kada je podnesen zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga. Osim toga, stranke imaju mogućnost preispitivanja europskog platnog naloga u izvanrednim slučajevima sukladno članku 20. Uredbe br. 1896/2006. pod propisanim pretpostavkama.

1.6 Prigovor

Tuženik može uložiti prigovor na europski platni nalog pred sudom porijekla koristeći se standardnim obrascem F, koji mu se dostavlja zajedno s europskim platnim nalogom. Prigovor se šalje unutar 30 dana od dostave naloga tuženiku, a tuženik u prigovoru navodi da osporava tražbinu, ali nije obvezan navesti razloge za to.

1.7 Učinak prigovora

Ako tuženik podnese prigovor protiv europskoga platnog naloga u smislu odredbe članka 16. Uredbe br. 1896/2006, daljnji postupak će se provesti po pravilima europskog postupka za sporove male vrijednosti utvrđenog u Uredbi br. 861/2007., ako su primjenjiva, a ako nisu, po odredbama Zakona o parničnom postupku u povodu prigovora protiv platnoga naloga (članak 445.a, članci 451. do 456.), uz uvažavanje odredaba članka 17. Uredbe br. 1896/2006.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Ako u roku od 30 dana od dana dostave platnog naloga tuženiku, uzimajući u obzir primjereno razdoblje za zaprimanje prigovora, sudu nije uložen prigovor, sud će iskazati ovršnost europskog platnog naloga koristeći se standardnim obrascem G.

Ovršni europski platni nalog (članak 18. i 19. Uredbe br. 1896/2006.) koji je izdao neki sud na području Europske unije ovršna je isprava na temelju koje se u Republici Hrvatskoj ovrha može tražiti kao na temelju ovršne odluke hrvatskoga suda.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

U pravilu se tužitelj treba obratiti sudu sa zahtjevom za izdavanje klauzule ovršnosti, a sud iskazuje ovršnost europskog platnog naloga koristeći se standardnim obrascem G.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Tuženik može na temelju odredbe članka 507.n Zakona o parničnom postupku zatražiti preispitivanje europskog platnog naloga koji je izdan u Republici Hrvatskoj prema odredbama članka 20. Uredbe br. 1896/2006. Sud koji odlučuje o tom zahtjevu može odgoditi ovrhu uz odgovarajuću primjenu pravila ovršnog postupka o odgodi ovrhe na prijedlog ovršenika. Žalba protiv rješenja o ovrsi zbog razloga koji se tiču tražbine utvrđene u europskom platnom nalogu dopuštena je samo ako su ti razlozi nastali nakon dostave predmetnog naloga i ako se više nisu mogli iznijeti u prigovoru prema članku 16. Uredbe br. 1896/2006.

Posljednji put ažurirano: 22/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.