Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Európai fizetési meghagyás

Horvátország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Fizetési meghagyásos eljárás létezése

A Horvát Köztárságban alkalmazzák az európai fizetési meghagyásos eljárást, a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló eljárást pedig a polgári perrendtartás (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye), 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 és 89/14. szám; a továbbiakban: ZPP), illetve az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem és az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás módjára vonatkozó szabályzat (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN 124/13. sz.) szabályozza.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre

Az európai fizetési meghagyásos eljárást meghatározott összegű, valamint olyan pénzkövetelés behajtására alkalmazzák, amely az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem benyújtásának időpontjában esedékes volt. Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1896/2006/EK rendelet) létrehozta az európai fizetési meghagyásos eljárást, és az említett rendelet határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazandó az eljárás bíróság típusára való tekintet nélkül a rendeletben előírt eltérések mellett.

1.1.1 Milyen fajta igények esetében alkalmazható ez az eljárás (pl. csak pénzbeli követelésekre, csak szerződéses követelésekre stb.)?

Pénzköveteléssel kapcsolatos követelésekre. A követelés tárgya csak szerződéses vagy szerződésen kívüli igény lehet, amelynek értéke számszerűsíthető.

1.1.2 Van-e felső határa a követelés értékének?

A követelés összegét illetően nincsen felső értékhatár.

1.1.3 Szabadon választható vagy kötelező az eljárás alkalmazása?

A fizetési meghagyásos eljárás igénybevétele nem kötelező, tekintettel arra, hogy a kérelmező a kötelező jogszabályi előírások keretei között és a közerkölcs tiszteletben tartása mellett szabadon dönthet követelése érvényesítésének módjáról. A bíróság akkor is kibocsáthat fizetési meghagyást, ha a kérelmező nem terjeszt elő ez iránt a követelésével együtt kérelmet, amennyiben a kibocsátás feltételei egyébként fennállnak. Ezáltal a fizetési meghagyás kibocsátása a bíróság számára kötelező, ha annak követelményei fennállnak.

1.1.4 Alkalmazható-e az eljárás, ha az alperes másik tagállamban vagy harmadik országban lakik?

Igen.

1.2 Illetékes bíróság

Az 1896/2006/EK rendelet szerinti európai fizetési meghagyás kibocsátása és annak felülvizsgálata iránti kérelem elbírálása – ideértve annak végrehajtható tanúsítvánnyal való ellátását is – a zágrábi kereskedelmi bíróság (Trgovački sud u Zagrebu) kizárólagos hatáskörébe tartozik.

1.3 Formai követelmények

Az európai fizetési meghagyás iránti kérelem és a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás kizárólag géppel olvasható formátumban terjeszthető elő, amennyiben a bíróság megítélése szerint ezek a beadványok géppel való feldolgozásra alkalmasak.

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem és a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás előterjesztésének módját a európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem és az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás módjára vonatkozó szabályzat (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (Narodne Novine (NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye), 124/13. sz.; a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg, amely 2013. október 17-én lépett hatályba.

1.3.1 Kötelező-e formanyomtatvány használata? (Ha igen, hol szerezhető be a nyomtatvány?)

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem és a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás a hatáskörrel rendelkező bíróság előtt csak az 1896/2006/EK rendeletben előírt formanyomtatványokon, papíralapon, illetve személyesen vagy postán terjeszthető elő. Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztése során szabványosított formanyomtatvány használata tehát kötelező, amely formanyomtatvány a zágrábi kereskedelmi bíróság honlapjáról letölthető (http://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).

1.3.2 Kötelező-e az ügyvédi képviselet?

A felek bármelyike, legyen természetes vagy jogi személy, szabadon dönthet arról, hogy az eljárás során igénybe vesz-e meghatalmazottat vagy közvetítőt, rendszerint ügyvédet, kivéve, ha a ZPP eltérően rendelkezik. Az európai fizetési meghagyásos eljárásban tehát nem kötelező az ügyvédi képviselet.

1.3.3 Milyen részletességgel kell leírnom a követelés alapját?

A félnek géppel olvasható módon az A formanyomtatványt (európai fizetési meghagyás iránti kérelmet) kell kitöltenie. Az említett formanyomtatvány 6. pontja felsorolja azokat a jogalapokat, amelyek kiválasztásával a követelés eredete egyértelműen azonosítható.

1.3.4 Be kell-e nyújtanom a követelésre vonatkozó írásos bizonyítékot? Ha igen, milyen dokumentumok fogadhatók el bizonyítékként?

Az A formanyomtatvány 10. pontja lehetővé teszi a fél számára bizonyítékok csatolását, és annak leírását, amire a bizonyíték utal. A bizonyítást és a bizonyítási eljárást a ZPP 219-271. cikkeiben foglalt rendelkezések szabályozzák, továbbá a bíróság hatáskörébe tartozik az ügy eldöntése szempontjából releváns tények megtalálásához és alátámasztáshoz szükséges bizonyítékok felvételéről való döntés meghozatala. Ezen túlmenően a bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy – valamennyi bizonyíték részben és egészben történő, lelkiismeretes és alapos értékelése után, valamint az egész eljárás eredményére tekintettel – mely tényeket tart bizonyítottnak.

További információ a bizonyítékokról és a bizonyítási eljárásról a „Bizonyításfelvétel - Horvát Köztársaság” című információcsomagban érhető el (Izvođenje dokaza - Republika Hrvatska).

1.4 A kérelem elutasítása

A kérelmek elutasítására a ZPP 109. cikkében foglalt általános szabály alkalmazandó. E cikk értelmében, amennyiben a kérelem érthetetlen, vagy nem tartalmaz minden adatot ahhoz, hogy az alapján el lehessen járni, a bíróság az előterjesztő felet hiánypótlásra hívja fel – például arra, hogy a kérelmet az utasításainak megfelelően módosítsa –, és a kérelmet a hiánypótlás vagy módosítás céljából visszaadja. A beadványt visszavontnak kell tekinteni, amennyiben azt határidőn belül a bíróság utasításainak megfelelően javítva nem nyújtják be újra, vagy amennyiben azt ismét hiányosan vagy módosítás nélkül nyújtják be.

1.5 Jogorvoslat

Európai fizetési meghagyás előterjesztése esetén a kötelezett rendelkezésére álló egyetlen jogorvoslat az ellentmondás. Az európai fizetési meghagyás 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló kérelemről végzéssel kell határozni, amely ellen nincs helye fellebbezésnek. Az európai fizetési meghagyásban foglalt követeléssel kapcsolatos okok esetén a végrehajtó okirat elleni fellebbezésre csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben ezek az okok a meghagyás kézbesítését követően merültek fel, és amennyiben azokat az ellentmondásban az 1896/2006/EK rendelet 16. cikkének megfelelően már nem lehetett előadni.

1.6 Ellentmondás

A kötelezett az európai fizetési meghagyást kibocsátó bíróság ellen az F formanyomtatvány előterjesztésével ellentmondással élhet, amelyet az európai fizetési meghagyással együtt kézbesítenek számára. Az ellentmondást az európai fizetési meghagyás alperesnek történő kézbesítését követő 30 napon belül kell előterjeszteni, és abban az alperesnek elő kell adnia, hogy a követelést vitatja, anélkül, hogy ennek okait fel kéne tüntetnie.

1.7 Az ellentmondás joghatása

Amennyiben a kötelezett az európai fizetési meghagyással szemben az 1896/2006/EK rendelet 16. cikkében foglaltak szerint ellentmondással él, a további eljárást a ZPP-nek a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás esetén követendő eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint kell lefolytatni (a ZPP 445a. és 451–456. cikke), az 1896/2006/EK rendelet 17. cikkében foglalt rendelkezések egyidejű figyelembevétele mellett.

1.8 Az ellentmondás hiányának joghatása

Amennyiben a fizetési meghagyás kötelezettnek való kézbesítését követő 30 napon belül – az ellentmondás kézhezvételére meghatározott megfelelő határidő figyelembevétele mellett – a bíróságnál nem terjesztettek elő ellentmondást, a bíróság a G formanyomtatvány használatával végrehajthatóvá nyilvánítja az európai fizetési meghagyást.

A Horvát Köztársaság bírósága által kibocsátott, végrehajtható európai fizetési meghagyás (az 1896/2006/EK rendelet 18. és 19. cikke) olyan végrehajtható határozat, amely alapján a Horvát Köztársaság területén ugyanolyan módon kérhető végrehajtás, mint a horvát bíróságok végrehajtható döntése alapján.

1.8.1 Mit kell tenni ahhoz, hogy végrehajtható határozat szülessen?

Főszabály szerint a kérelmezőnek a végrehajtási tanúsítvány kiállítását a bíróságtól kifejezetten kérnie kell, a bíróság pedig a G formanyomtatvány használatával végrehajthatóvá nyilvánítja az európai fizetési meghagyást.

1.8.2 Ez a határozat jogerős, vagy az alperes még élhet jogorvoslattal a határozat ellen?

A kötelezett kérheti európai fizetési meghagyás felülvizsgálatát a ZPP 507n. cikkében foglalt rendelkezések alapján az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének figyelembe vétele mellett, a kérelmet elbíráló bíróság pedig a végrehajtást elhalaszthatja a végrehajtási törvénynek az adós kérelmére elhalasztott végrehajtásra vonatkozó megfelelő rendelkezéseinek alkalmazásával.

Utolsó frissítés: 23/08/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.