Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Európai fizetési meghagyás

Horvátország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Fizetési meghagyásos eljárás létezése

A Horvát Köztárságban alkalmazzák az európai fizetési meghagyásos eljárást, a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló eljárást pedig a polgári perrendtartás (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye], 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 és 70/19. szám), illetve az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem és az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás módjára vonatkozó szabályzat (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN 124/13. sz.) szabályozza.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre

Az európai fizetési meghagyásos eljárás olyan meghatározott összegű pénzkövetelések behajtására vonatkozik, amelyek az európai fizetési meghagyás iránti kérelem előterjesztésének idején már esedékessé váltak. Az európai fizetési meghagyásos eljárást az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hozta létre, és az említett rendelet határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazandó az eljárás bíróság típusára való tekintet nélkül a rendeletben előírt eltérések mellett.

1.1.1 Milyen fajta igények esetében alkalmazható ez az eljárás (pl. csak pénzbeli követelésekre, csak szerződéses követelésekre stb.)?

Pénzköveteléssel kapcsolatos követelésekre. A követelés tárgya csak olyan szerződéses vagy szerződésen kívüli igény lehet, amelynek értéke számszerűsített.

1.1.2 Van-e felső határa a követelés értékének?

A követelés összegét illetően nincsen felső értékhatár.

1.1.3 Szabadon választható vagy kötelező az eljárás alkalmazása?

A fizetési meghagyásos eljárás igénybevétele nem kötelező, tekintettel arra, hogy a kérelmező a kötelező jogszabályi előírások keretei között és a közerkölcs tiszteletben tartása mellett szabadon dönthet követelése érvényesítésének módjáról. A bíróság akkor is kibocsátja a fizetési meghagyást, ha a kérelmező nem terjeszt elő ez iránt a követelésével együtt kérelmet, amennyiben a meghagyás kibocsátásának feltételei egyébként fennállnak. Ezáltal a fizetési meghagyás kibocsátása a bíróság számára kötelező, ha annak feltételei fennállnak.

1.1.4 Alkalmazható-e az eljárás, ha az alperes másik tagállamban vagy harmadik országban lakik?

Igen.

1.2 Illetékes bíróság

Az 1896/2006/EK rendelet szerinti európai fizetési meghagyás kibocsátására és felülvizsgálatára – valamint a végrehajthatósági igazolás kiállítására – irányuló kérelmekről az alperes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye vagy székhelye szerint a városi bíróság (općinski sud), illetve a kereskedelmi bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben a kereskedelmi bíróság (trgovački sud) dönt.

1.3 Formai követelmények

Az európai fizetési meghagyás iránti kérelem és a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás kizárólag géppel olvasható formátumban terjeszthető elő, amennyiben a bíróság megítélése szerint ezek a beadványok géppel való feldolgozásra alkalmasak. A kérelmet papíralapon, vagy bármilyen bíróság által elfogadott kommunikációs eszközzel elő lehet terjeszteni.

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem és a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás előterjesztésének módját az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem és az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás módjára vonatkozó szabályzat határozza meg, amely 2013. október 17-én lépett hatályba.

1.3.1 Kötelező-e formanyomtatvány használata? (Ha igen, hol szerezhető be a nyomtatvány?)

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem és a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás a hatáskörrel rendelkező bíróság előtt csak az 1896/2006/EK rendeletben előírt formanyomtatványokon terjeszthető elő. Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztése során szabványosított formanyomtatvány használata tehát kötelező, amely formanyomtatványok az e-Justice portál honlapjáról letölthetők.

1.3.2 Kötelező-e az ügyvédi képviselet?

A felek bármelyike, legyen természetes vagy jogi személy, szabadon dönthet arról, hogy az eljárás során igénybe vesz-e meghatalmazottat vagy közvetítőt, rendszerint ügyvédet. Ez azt jelenti, hogy az európai fizetési meghagyásos eljárásban nem kötelező az ügyvédi képviselet.

1.3.3 Milyen részletességgel kell leírnom a követelés alapját?

A félnek géppel olvasható formában kell kitöltenie az A. formanyomtatványt (európai fizetési meghagyás iránti kérelem), amely lehetővé teszi a fél számára, hogy szükség esetén kiegészítő nyilatkozatokat és további információkat nyújtson be a követelés részletesebb kifejtése érdekében.

1.3.4 Be kell-e nyújtanom a követelésre vonatkozó írásos bizonyítékot? Ha igen, milyen dokumentumok fogadhatók el bizonyítékként?

Az A formanyomtatvány 10. pontja lehetővé teszi a fél számára bizonyítékok csatolását, és annak leírását, amire a bizonyíték utal. A bizonyítást és a bizonyításfelvételt a polgári perrendtartásról szóló törvény 219–271. cikkei szabályozzák, és a bíróság dönt arról, hogy a benyújtott bizonyítékok közül melyeket használja fel a tényállás megállapítására. A bíróság továbbá saját meggyőződése szerint eljárva dönti el, mely tényeket kell – az egyes bizonyítékok külön-külön és együttesen történő alapos és gondos értékelése alapján, a teljes eljárás eredményessége érdekében – bizonyítottnak tekinteni.

1.4 A kérelem elutasítása

A kérelmek elutasítására a polgári perrendtartásról szóló törvény 109. cikkében meghatározott általános szabályt kell alkalmazni. E cikk értelmében, amennyiben a kérelem érthetetlen, vagy nem tartalmaz minden adatot ahhoz, hogy az alapján el lehessen járni, a bíróság az előterjesztő felet hiánypótlásra hívja fel – például arra, hogy a kérelmet az utasításainak megfelelően módosítsa –, és a kérelmet a hiánypótlás vagy módosítás céljából visszaadja. A beadványt visszavontnak kell tekinteni, amennyiben azt határidőn belül a bíróság utasításainak megfelelően javítva nem nyújtják be újra. A beadványt elutasítják, ha azt ismét javítás vagy módosítás nélkül nyújtják be.

1.5 Jogorvoslat

Európai fizetési meghagyás előterjesztése esetén a kötelezett rendelkezésére álló jogorvoslat az ellentmondás. Ezen túlmenően a felek az 1896/2006/EK rendelet 20. cikke alapján kivételes esetekben felülvizsgálhatják az európai fizetési meghagyást, az abban meghatározott feltételek mellett.

1.6 Ellentmondás

A kötelezett az európai fizetési meghagyást kibocsátó bíróság ellen az F. formanyomtatvány előterjesztésével ellentmondással élhet, amelyet az európai fizetési meghagyással együtt kézbesítenek számára. Az ellentmondást az európai fizetési meghagyás alperesnek történő kézbesítését követő 30 napon belül kell előterjeszteni, és abban az alperesnek elő kell adnia, hogy a követelést vitatja, anélkül, hogy ennek okait fel kéne tüntetnie.

1.7 Az ellentmondás joghatása

Ha az alperes az 1896/2006/EK rendelet 16. cikke szerinti európai fizetési meghagyással szemben ellentmondást nyújt be, a további eljárást a kis értékű követelések európai eljárásának a 861/2007/EK rendeletben meghatározott szabályai szerint kell lefolytatni, ha az alkalmazható, ha pedig nem, akkor a polgári perrendtartásról szóló törvény fizetési meghagyással szembeni ellentmondásra vonatkozó rendelkezései szerint (445a. cikk, 451–456. cikk), figyelembe véve az 1896/2006/EK rendelet 17. cikkét.

1.8 Az ellentmondás hiányának joghatása

Ha a bírósághoz a fizetési meghagyás kötelezett részére történő kézbesítésétől számított 30 napon belül nem nyújtanak be ellentmondást, figyelembe véve az ellentmondás kézhezvételére rendelkezésre álló megfelelő határidőt, a bíróság a G. formanyomtatvány felhasználásával megállapítja az európai fizetési meghagyás végrehajthatóságát.

Az Európai Unió területén lévő bíróság által kibocsátott végrehajtható európai fizetési meghagyás (az 1896/2006/EK rendelet 18. és 19. cikke) olyan végrehajtási eszköz, amellyel a Horvát Köztársaságban ugyanúgy lehet végrehajtást kérni, mint egy horvát bíróság végrehajtási határozata alapján.

1.8.1 Mit kell tenni ahhoz, hogy végrehajtható határozat szülessen?

Főszabály szerint a kérelmezőnek a végrehajtási tanúsítvány kiállítását a bíróságtól kell kérnie, a bíróság pedig a G. formanyomtatvány használatával végrehajthatóvá nyilvánítja az európai fizetési meghagyást.

1.8.2 Ez a határozat jogerős, vagy az alperes még élhet jogorvoslattal a határozat ellen?

Az alperes kérheti a Horvátországban kibocsátott európai fizetési meghagyás felülvizsgálatát a polgári perrendtartásról szóló törvény 507n. cikke alapján, figyelembe véve az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkét. A kérelemről döntő bíróság a végrehajtást az adós kérelmére a végrehajtás elhalasztására vonatkozó végrehajtási eljárás megfelelő szabályainak alkalmazásával elhalaszthatja. Az európai fizetési meghagyásban foglalt követeléssel kapcsolatos okok esetén a végrehajtó okirat elleni fellebbezésre csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben ezek az okok a meghagyás kézbesítését követően merültek fel, és amennyiben azokat az ellentmondásban az 1896/2006/EK rendelet 16. cikkének megfelelően már nem lehetett előadni.

Utolsó frissítés: 12/02/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.