Európai fizetési meghagyás

Lettország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Fizetési meghagyásos eljárás létezése

Lettországban lehetőség van a kötelezettségek nem vitatott végrehajtására (a polgári perrendtartásról szóló törvény (Civilprocesa likums) 50. fejezetének 400–406. cikkei), valamint a kötelezettségek bírósági felszólításra történő végrehajtására (ugyanezen törvény 50.1 fejezetének 406.1–406.10 cikkei).

1.1 Az eljárás alkalmazási köre

1.1.1 Milyen fajta igények esetében alkalmazható ez az eljárás (pl. csak pénzbeli követelésekre, csak szerződéses követelésekre stb.)?

A kötelezettségek nem vitatott végrehajtása megengedett:

 1. nyilvánosan bejegyzett jelzáloggal vagy kereskedelmi zálogjoggal biztosított követelésekhez kapcsolódó megállapodások alapján;
 2. pénzfizetésről vagy ingóság visszaszolgáltatásáról szóló, közjegyző által hitelesített vagy azonos joghatású, határozott idejű megállapodások alapján;
 3. olyan közjegyző által hitelesített vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett határozott idejű bérleti vagy haszonbérleti szerződések alapján, amelyek szerint a bérlő vagy haszonbérlő a futamidő lejárta vagy a bérleti vagy haszonbérleti díj megfizetésének elmulasztása miatt köteles a bérelt ingatlant kiüríteni, és köteles a bérleti vagy haszonbérleti díjat megfizetni;
 4. olyan kifogásolt saját váltók esetében, amelyek nem közjegyzői okirat formájában készülnek.

A megjelölt kötelezettségek nem teljesíthetők nem vitatott végrehajtás keretében, ha:

 1. a végrehajtás állami vagy helyi önkormányzati tulajdonra vonatkozik;
 2. a kötelezettség időközben lejárt, amennyiben az időtartam vége magából a cselekményből vitathatatlanul kitűnik.

A követelés bírósági fizetési meghagyás útján történő végrehajtása olyan fizetési kötelezettségek esetében vehető igénybe, amelyeket okirat támaszt alá, és amelyek végrehajtása esedékes, valamint olyan visszterhes követeléseknél, amelyek áruértékesítési, áruvásárlási vagy szolgáltatási szerződés értelmében állnak fenn, amennyiben e követeléseket okirat támasztja alá, és a végrehajtásra nyitva álló határidőt nem határozták meg.

A követelés bírósági fizetési meghagyás útján történő végrehajtása nem vehető igénybe:

 1. a nem teljesített ellenszolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések esetében;
 2. ha a kötelezett bejelentett lakhelye vagy tartózkodási helye nem ismert;
 3. ha a kötelezett bejelentett lakhelye vagy tartózkodási helye nem Lettországban van;
 4. ha a követelt kötbér összege meghaladja a főkövetelés összegét;
 5. ha a követelt kamat összege meghaladja a főkövetelés összegét;
 6. fizetési kötelezettségek esetén, ha a tartozás összege meghaladja a 15 000 eurót;
 7. közös fizetési kötelezettségek esetén.

1.1.2 Van-e felső határa a követelés értékének?

A bírósági fizetési meghagyásos végrehajtás nem megengedett olyan fizetési kötelezettségek esetében, amelyeknél a tartozás összege meghaladja a 15 000 eurót.

1.1.3 Szabadon választható vagy kötelező az eljárás alkalmazása?

Az eljárást nem kötelező alkalmazni.

1.1.4 Alkalmazható-e az eljárás, ha az alperes másik tagállamban vagy harmadik országban lakik?

A követelés bírósági fizetési meghagyás úján történő érvényesítése nem vehető igénybe, ha az adós bejelentett vagy tényleges lakhelye, tartózkodási helye vagy székhelye nem Lettországban van.

1.2 Illetékes bíróság

A kötelezettségek nem vitatott végrehajtása iránti kérelmeket azon kerületi/városi bíróság telekkönyvi hivatalához kell benyújtani, amely:

 1. a kötelezett bejelentett lakóhelye vagy annak hiányában tényleges tartózkodási helye szerint illetékes, ha a kérelem pénzfizetési vagy ingó dolog visszaszolgáltatása iránti, illetve kereskedelmi zálogjoggal biztosított szerződésben előírt követeléssel kapcsolatos;
 2. az ingatlan helye szerint illetékes, ha a kérelmet ingatlan megterheléséről szóló okirat, illetve ha bérletbe vagy haszonbérletbe vett ingatlan elhagyása vagy visszaszolgáltatása iránti követelés alapján nyújtják be. Ha a követelés biztosítékául több ingatlan szolgál, és a kérelmek több kerületi vagy városi bíróságok ingatlan-nyilvántartási hivatalainak illetékességébe tartoznának, a kérelmet az egyik ingatlan helye szerint illetékes, a kérelmező által szabadon választott kerületi vagy városi bíróság ingatlan-nyilvántartási hivatalának kell elbírálnia;
 3. a hajó jelzálogjog bejegyzésének helye, ha a kérelem a hajóra vonatkozó jelzálogkötelezettségen alapul.

A követelés bírósági fizetési meghagyás útján történő érvényesítése iránti kérelmet a kötelezett bejelentett lakóhelye vagy annak hiányában tényleges lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes kerületi vagy városi bíróság ingatlan-nyilvántartási hivatalához kell benyújtani.

1.3 Formai követelmények

1.3.1 Kötelező-e formanyomtatvány használata? (Ha igen, hol szerezhető be a nyomtatvány?)

A bírósági fizetési meghagyáson alapuló kötelezettségek végrehajtása iránti kérelmeket kizárólag elektronikus úton, az online bírósági rendszerben (e-ügy portál [e-lietas portāls]) elérhető online űrlapon lehet benyújtani.

Az adós az online rendszerben elérhető online űrlapon válaszolhat, vagy a bírósági fizetési meghagyáson alapuló végrehajtás során használandó formanyomtatványokról szóló, 2009. július 21-i 792. sz. kabinetrendelet 3. melléklete szerint készítheti el válaszát. Az űrlap itt érhető el.

A polgári perrendtartásról 404. cikke alapján benyújtandó, nem vitatott kötelezettség-végrehajtás iránti kérelmekhez nem készült formanyomtatvány.

1.3.2 Kötelező-e az ügyvédi képviselet?

Nem, ez nem kötelező. A képviseletre vonatkozó általános szabályokat a polgári perrendtartás „Képviselők” című 12. fejezete tartalmazza.

1.3.3 Milyen részletességgel kell leírnom a követelés alapját?

A kérelmeket nem kell részletesen megindokolni.

A kötelezettségek nem vitatott végrehajtása iránti kérelemben meg kell jelölni azt a kötelezettséget és azt a jogi aktust, amelyből az származik, és amelynek a hitelező a nem vitatott eljárás útján történő végrehajtását kéri, megjelölve a fő tartozást, a kötbért és a kamatokat, valamint saját váltók esetében a kifogással kapcsolatos költségeket és a törvényben meghatározott díjazást. A nem vitatott eljárás iránti kérelemhez csatolni kell a végrehajtható okiratot és annak másolatát, saját váltók esetében pedig a közjegyzői kifogást, valamint az adósnak kézbesített értesítés bizonyítékát, kivéve, ha a törvényből következik, hogy ilyen értesítésre nincs szükség.

A bírósági fizetési meghagyás alapján történő végrehajtás iránti kérelmet az online bírósági rendszerben (e-ügy portál) elérhető online űrlap kitöltésével kell benyújtani, amelyben meg kell adni a kérelmezőre és a kötelezettre vonatkozó adatokat, a fizetési kötelezettséget, a kötelezettséget alátámasztó dokumentumokat azonosító információkat és a kötelezettség végrehajtásának határidejét, a kért összeget és annak számítási módját, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a követelés nem függ egyetlen ellenérdekű fél jelenlegi vagy korábbi teljesítésétől sem.

1.3.4 Be kell-e nyújtanom a követelésre vonatkozó írásos bizonyítékot? Ha igen, milyen dokumentumok fogadhatók el bizonyítékként?

A kötelezettségek nem vitatott végrehajtása iránti kérelemhez csatolni kell az érvényesítendő okiratot és annak hiteles másolatát vagy saját váltó esetében a kifogásolásról szóló értesítést és annak igazolását, hogy az értesítést megkapta az adós, kivéve, ha a jogszabályok értelmében nincs szükség ilyen értesítésre (az értesítés megtörténtét alátámasztó bizonyíték lehet végrehajtó vagy helyettese által kiállított nyilatkozat arról, hogy a címzett megtagadta az értesítés átvételét).

Követelés bírósági fizetési meghagyás útján történő végrehajtása esetében nem kell írásbeli bizonyítékot benyújtani a követelésről, de a kérelemben meg kell jelölni a követelést és a követelés teljesítésére nyitva álló határidőt alátámasztó okiratokat. Ha a kötelezett a bíróság által küldött fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 14 napon belül ellentmondással él a fizetési kötelezettség érvényességét illetően, a bírósági fizetési meghagyásos követelésérvényesítéssel kapcsolatos bírósági eljárás megszűnik. A követelés bírósági fizetési meghagyás útján történő végrehajtására irányuló eljárásnak a kötelezett kifogása esetén történő megszüntetéséről szóló határozat nem zárja ki a rendes bírósági eljárás útján történő keresetindítást.

1.4 A kérelem elutasítása

A kötelezettségek nem vitatott végrehajtása esetén – a kérelem és a csatolt okiratok mérlegelése alapján az egyesbíróként eljáró bíró hoz határozatot a kérelem benyújtásától számított hét napon belül, anélkül, hogy előzetesen értesítené a kérelmezőt vagy az adóst. A bíró elutasítja a kérelmet, ha alaptalannak találja azt, a kérelemben megjelölt kötbér összege a főköveteléshez képest aránytalanul nagy, vagy az érvényesítendő okirat tisztességtelen, a fogyasztói jogokat sértő szerződéses rendelkezéseket tartalmaz.

Amennyiben bírósági fizetési meghagyásos követelésérvényesítés esetén a bíróság jóváhagyja a kérelmet, de a kötelezett a bíróság által küldött fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 14 napon belül ellentmondást nyújt be, amelyben megtámadja a fizetési kötelezettség érvényességét, a bíró megszünteti a bírósági fizetési meghagyásos követelésérvényesítésre irányuló eljárást.

1.5 Jogorvoslat

A nem vitatottan végrehajtható követelés vagy a követelés bírósági fizetési meghagyással történő végrehajtása iránti kérelemről hozott bírói határozat nem támadható meg.

Ha az adós úgy véli, hogy a kérelmező követelése érdemben megalapozatlan, a határozat megküldésétől számított három hónapon belül a hitelezővel szemben kérelmet nyújthat be a követelés vitatása érdekében. Ha az adós ilyen keresetet nyújt be, kérheti a követelés végrehajtásának felfüggesztését; ha a hitelező a végrehajtási eljárásból már kielégítést kapott, az adós kérheti követelése biztosítását.

1.6 Ellentmondás

Közvetlenül végrehajtható követelésérvényesítés iránti kérelem esetén a bíró egyesbíróként eljárva hoz határozatot, és a kötelezett álláspontját nem veszi figyelembe.

Bírósági fizetési meghagyásos követelésérvényesítés iránti kérelem esetén a bíró fizetési meghagyást küld a kötelezettnek, miszerint a kötelezett a kérelemben megjelölt összeget fizesse meg, vagy nyújtson be ellentmondást a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 14 napon belül.

1.7 Az ellentmondás joghatása

Követelések végrehajtása bírósági fizetési meghagyás útján – ha a kötelezett a bíróság által küldött fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 14 napon belül vitatja a fizetési kötelezettség érvényességét, a követelés bírósági fizetési meghagyás útján történő végrehajtására vonatkozó bírósági eljárás megszűnik. Ha az adós a kérelem egy részét elfogadja, a kérelmező értesítést kap az adós válaszáról és a határidőről, amelyen belül értesítenie kell a bíróságot arról, hogy megkapta a követelés azon részét, amelynek végrehajtását a kötelezett elfogadta. Ha az adós a kérelem egy részét elfogadja, a bíró határozatot hoz az elfogadott rész végrehajtásáról, de a többi rész tekintetében a bírósági eljárás megszűnik.

1.8 Az ellentmondás hiányának joghatása

Ha a kötelezett a fizetési meghagyásban megszabott határidőn belül nem nyújt be ellentmondást a bírósági fizetési meghagyásos követelésérvényesítés iránti kérelemmel szemben, a bíróság az ellentmondás benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított hét napon belül határozatot hoz, amelyben elrendeli a kérelem tárgyát képező fizetési kötelezettség érvényesítését és a bírósági költségek megtérítését.

1.8.1 Mit kell tenni ahhoz, hogy végrehajtható határozat szülessen?

Bírósági fizetési meghagyásos követelésérvényesítés: a kérelem tárgyát képező fizetési kötelezettség végrehajtásával kapcsolatos bírói határozat azonnal hatályosul; e határozat a bírósági határozatok végrehajtásának szabályai szerint érvényesíthető okirat.

Közvetlenül végrehajtható követelésérvényesítés: a bíró, miután megvizsgálta a kérelem érvényességét, és megállapította annak elfogadhatóságát, határozatot hoz arról, hogy mely követelést lehet érvényesíteni, és milyen mértékben. A bírói határozat azonnal hatályosul; e határozat a bírósági határozatok végrehajtásának szabályai szerint érvényesíthető okirat. A bírói határozat, a végrehajtandó okirat hiteles másolatával együtt; átkerül a végrehajtási szakaszba.

1.8.2 Ez a határozat jogerős, vagy az alperes még élhet jogorvoslattal a határozat ellen?

A nem vitatottan végrehajtható követelés vagy a követelés bírósági fizetési meghagyással történő végrehajtása iránti kérelemről hozott bírói határozat nem támadható meg; ha azonban a kötelezett úgy véli, hogy a kérelmező követelése érdemben megalapozatlan, a jogosulttal szemben keresetet nyújthat be, amelyben vitatja a követelést (követelés nem vitatott végrehajtása esetén a bírói határozat hiteles másolatának megküldésétől számított hat hónapon belül, követelés bírósági fizetési meghagyás útján történő végrehajtása esetén a bírói határozat hiteles másolatának megküldésétől számított három hónapon belül). Ha az adós ilyen keresetet nyújt be, kérheti a követelés végrehajtásának felfüggesztését; Ha a jogosult már kielégítést kapott, a kötelezett kérheti követelése biztosítását.

Utolsó frissítés: 05/04/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.