Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Európai fizetési meghagyás

Észak-Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Fizetési meghagyásos eljárás létezése

Észak-Írországban nincs külön „fizetési meghagyásos” eljárás. Ugyanakkor van olyan eljárás, amelyben a felperes mulasztási ítélet meghozatalát kérheti, ha az alperes nem jelzi arra vonatkozó szándékát, hogy védekezni kíván a kérelemmel szemben („mulasztási eljárás”).

Az Unión belüli, határokon átnyúló követelés esetében adott esetben lehetséges európai fizetési meghagyás vagy kis értékű követelések európai eljárásának igénybe vétele.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre

A mulasztási ítélethozatali eljárás Észak-Írországban a rendes polgári bírósági eljárások részét képezi.

A felsőbíróság (High Court) előtt, ha a felperes keresetet terjeszt elő, az alperes köteles azt a kereset részére történő kézbesítését követő 14 napon elismerni, kivéve, ha az alperes Észak-Írországon kívül lakik, amikor is a határidők az alperes lakóhelyétől függnek, azonban ez az idézés első oldalán is feltüntetésre kerül.

A megyei bíróság (County Court) előtti magánjogi idézés (civil bill) és kis értékű ügyek esetében a határidő 21 nap. Ha az alperes nem ismeri el, hogy megkapta a követeléssel kapcsolatos iratokat, és védekezni kíván a keresettel szemben, a felperes megfelelő iratok kijelölt bírósági hivatalhoz történő benyújtásával mulasztási ítélet meghozatalát kérheti.

1.1.1 Milyen fajta igények esetében alkalmazható ez az eljárás (pl. csak pénzbeli követelésekre, csak szerződéses követelésekre stb.)?

Észak-Írországban a következőkre vonatkozó eljárásokban kérhető mulasztási ítélet meghozatala, ugyanakkor bizonyos körülmények között a bíróság engedélyére lesz szükség:

 • tartozás;
 • kártérítés;
 • áruk lefoglalása;
 • földterület visszaszerzése.

Más esetekben az ítélethozatal érdekében kérelmet kell a bírósághoz benyújtani.

1.1.2 Van-e felső határa a követelés értékének?

A felsőbíróság esetében a követelés összegét illetően nincsen felső értékhatár.

A megyei bíróság polgári ügyekben általános hatáskörrel rendelkezik arra, hogy bármely kereset tárgyában döntsön, amelyben a követelt összeg vagy a követelt ingóság értéke nem haladja meg a 30 000 GBP-t.

A kis értékű követelések eljárása a megyei bírósághoz tartozik, és a 3000 GBP alatti követelésre vonatkozik.

1.1.3 Szabadon választható vagy kötelező az eljárás alkalmazása?

A mulasztási eljárás az általános polgári eljárás részét képezi. Nem tekinthető külön eljárásnak. Ezen eljárás alkalmazása szabadon választható abban az értelemben, hogy a mulasztási ítéletet nem automatikusan hozzák meg, ha az alperes a vonatkozó határidőn belül nem terjeszt elő érdemi védekezést.

A mulasztási ítélet meghozatalához a felperesnek kérelmet vagy keresetet kell előterjesztenie. Alternatív megoldásként a felperes úgy is dönthet, hogy nem terjeszt elő keresetlevelet.

1.1.4 Alkalmazható-e az eljárás, ha az alperes másik tagállamban vagy harmadik országban lakik?

Az Egyesült Királyság és más tagállamok által kötött, az országok közötti, határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó megállapodások, valamint más országokkal kötött hasonló megállapodás alapján az eljárás alkalmazható, ha az alperes másik tagállamban vagy más országban lakik.

A felperesnek gondoskodnia kell arról, hogy az alperes részére megfelelő módon, az iratok Észak-Írországon kívüli kézbesítésére vonatkozó szabályokkal összhangban kézbesítse a keresetlevelet.

Ha az alperes nem terjeszt elő védekezést a keresettel szemben, a felperesnek kérnie kell a bíróságtól, hogy az általános szabályok szerint engedélyezze a mulasztási ítélet meghozatalát.

1.2 Illetékes bíróság

Észak-Írországban a mulasztási ítéletet azon bíróság hozhatja meg, amely előtt az eljárást kezdeményezték.

1.3 Formai követelmények

A fentiekben felsorolt követelményeken felül - azaz, hogy a felperes a kereseti kérelem előterjesztése során köteles a megfelelő eljárásokat betartani, és hogy az alperes az előírt határidőn belül nem terjesztett elő védekezést - a mulasztási ítélet meghozatalára vonatkozó formai követelmények az alábbiak:

A felsőbíróság előtt a felperes jogosult arra, hogy a tárgyalás elmulasztása miatt mulasztási ítéletet hozzanak, vagy az alperes ítélethozatalt kérelmezhet, ha a felsőbíróság megfelelő hivatalához a következő iratokat terjeszti elő:

Tárgyalás elmulasztása (Default of Appearance)

 • az eredeti irat („idézés”), amellyel az eljárás megindult;
 • kézbesítési igazolás, amely igazolja, hogy az eredeti keresetet kézbesítették
 • esküvel alátámasztott nyilatkozat, ha a követelés lejárt összegre irányul;
 • Földterület birtoklása esetén igazolás, amely szerint az ingatlan nem lakhatási célt szolgál

Ellenkérelem elmulasztása

 • az eredeti irat („idézés”), amellyel az eljárás megindult;
 • a perbe bocsátkozásról szóló, az alperes által kézbesített okirat másolata
 • esküvel alátámasztott nyilatkozat, ha a követelés lejárt összegre irányul, vagy a felperes indokolást tartalmazó keresetlevele
 • Igazolás arról, hogy ellenkérelmet nem terjesztettek elő
 • Földterület birtoklása esetén igazolás, amely szerint az ingatlan nem lakhatási célt szolgál

Megyei bíróság előtt a felperes a fentiekben meghatározott iratok bírósági hivatalhoz való benyújtásával jogosult mulasztási ítélet meghozatalát kérni, ha az alperes jelzi a védekezésre vonatkozó szándékát.

Kis értékű követelés esetében „mulasztási határozatra vonatkozó kérelem” elnevezésű adott formanyomtatvány áll rendelkezésre, amelyet a kérelmezőnek ki kell töltenie, és az illetékes bírósági hivatalhoz be kell nyújtania.

1.3.1 Kötelező-e formanyomtatvány használata? (Ha igen, hol szerezhető be a nyomtatvány?)

Az eljárás kezdeményezéséhez alkalmazandó, és az eljárás más szakaszainál szükséges formanyomtatványokat a következő bíróság szabályzatok tartalmazzák:

 • Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 (a bíróságokra vonatkozó 1980. évi szabályozás [Észak-Írország]) [S.R. 1980 No. 346]
 • County Court Rules (Northern Ireland) 1981 (a megyei bíróságokra vonatkozó 1981. évi szabályozás [Észak-Írország]) [S.R.1981 No. 225]

Ezek az Észak-ír Bírósági és Törvényszéki Szolgálat (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) honlapján érhetők el.

1.3.2 Kötelező-e az ügyvédi képviselet?

Nem, azonban általános szabályként ajánlott jogtanácsos (solicitor) tanácsát kérni. A bírósági személyzet nem jogosult a felpereseknek vagy alpereseknek jogi tanácsot adni.

1.3.3 Milyen részletességgel kell leírnom a követelés alapját?

Mivel Észak-Írországban a mulasztási ítélet iránti kérelem a polgári bírósági eljárás részét képezi, a felperesnek az általános szabályok szerint kell keresetet benyújtania, és a követelés részleteit a keresetlevélbe foglalnia. A mulasztási ítélet iránti kérelemben meg kell adni a kérelem indokait.

1.3.4 Be kell-e nyújtanom a követelésre vonatkozó írásos bizonyítékot? Ha igen, milyen dokumentumok fogadhatók el bizonyítékként?

A szóban forgó követelésre vonatkozó írásos bizonyítékok a bírósághoz a mulasztási ítélet iránti kérelem benyújtásakor előterjesztett iratok részét képezik.

1.4 A kérelem elutasítása

Ha a felperes olyan követelés érdekében terjeszt elő keresetet az alperessel szemben, amelyben az összeget a bíróságnak kell megállapítania, és az alperes nem jelzi védekezésre vonatkozó szándékát, a felperes kérheti az ítélet meghozatalát, amely megállapítja, hogy az összeget a bíróságnak kell értékelnie. Ilyen esetekben a követelés összegét a bíró értékeli. A bíró meghatározhatja az esedékes összeget, vagy úgy is dönthet, hogy a követelés nem megalapozott.

Vannak olyan egyéb ügyek, amelyek esetében keresetet kell a bíróhoz előterjeszteni annak megállapítása érdekében, hogy hozható-e mulasztási ítélet. Ide tartoznak azok az ügyek, amelyeknél a kereseti kérelmet másik joghatóság területén tartózkodó alperesnek kell kézbesíteni, és amelyeknél az állam, a korona vagy polgári eljárások alóli mentességet élvező személy vagy szervezet az alperes.

Akkor is szükséges a kereset, ha a követelés gyermek, beteg ellen irányul, vagy ha az az egyik házastárs másik házastárssal szembeni, jogellenes károkozásból fakadó igénye.

1.5 Jogorvoslat

Az alperes kérelmezheti a mulasztási ítélet módosítását (azaz az összeg csökkentését, ha a tartozás egy részét az ítéletet megelőzően kifizették), vagy hatályon kívül helyezését (azaz megsemmisítését).

Ha a felperesnek nincs oka azt gondolni, hogy a kereset részletei az ítéletet megelőzően nem jutottak az alperes tudomására, kérnie kell a bíróságtól, hogy helyezze hatályon kívül a javára hozott mulasztási ítéletet.

1.6 Ellentmondás

Ha az alperes a mulasztási ítélet meghozatalát követően annak hatályon kívül helyezését vagy módosítását kéri, haladéktalanul kérnie kell a bíróságtól az ítélet hatályon kívül helyezését vagy módosítását.

A bíróság megváltoztathatja vagy hatályon kívül helyezheti a mulasztási ítéletet, ha úgy véli, hogy az indokolt, vagy ha az alperesnek az ügy megnyerésére valódi esélye van.

1.7 Az ellentmondás joghatása

Ha az alperes az előírt határidőn belül érdemi védekezést terjeszt elő, az ügy rendes perként folytatódik.

Ha a mulasztási ítéletet a sikeres megtámadást követően hatályon kívül helyezik, az ügy újból folytatódhat, vagy az alperes lehetőséget kap arra, hogy érdemi védekezést terjesszen elő. Azt, hogy mi fog történni, a bíró az ügy körülményeinek függvényében határozza meg.

1.8 Az ellentmondás hiányának joghatása

A mulasztási eljárás csak akkor áll rendelkezésre, ha az alperes az előírt határidőn belül nem terjeszt elő védekezést vagy nem ismeri el a követelést. Csak ezt követően terjeszthet elő a felperes mulasztási ítélet iránti kérelmet vagy keresetet.

1.8.1 Mit kell tenni ahhoz, hogy végrehajtható határozat szülessen?

A mulasztási ítélet határozat, amelyet a felperes érvényesíthet az alperessel szemben. A mulasztási ítélet meghozatala érdekében betartandó eljárásokat a fenti 1.3.4. pont mutatja be.

1.8.2 Ez a határozat jogerős, vagy az alperes még élhet jogorvoslattal a határozat ellen?

A fentieknek megfelelően az alperes kérheti a bíróságtól a mulasztási ítélet módosítását vagy hatályon kívül helyezését (azaz, hogy változtassa meg az ítélet rendelkezéseit, vagy egészében semmisítse azt meg).

A bíróság megváltoztathatja vagy hatályon kívül helyezheti a mulasztási ítéletet, ha úgy véli, hogy eljárási szabálytalanságra került sor, vagy ha az alperesnek az ügy megnyerésére valódi esélye van, vagy az indokolt.

Kapcsolódó linkek

Az eljárásokkal kapcsolatos további információk az Észak-ír Bírósági és Törvényszéki Szolgálat (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) oldalán találhatók meg.

Cselekvőképtelen felek részére nyújtott segítség (Assistance for Disabled Litigants)

Egyes bírósági hivataloknál kijelölt ügyfélkapcsolati hivatalnokok állnak rendelkezésre, akik segíthetnek. Ha nem tudnak segíteni a cselekvőképtelen fél a +44 300 200 7812 telefonszámon kapcsolatba léphet az Észak-Írországi Bírósági és Törvényszéki Szolgálattal (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Utolsó frissítés: 13/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.