Európai fizetési meghagyás

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Fizetési meghagyásos eljárás létezése

Igen, létezik fizetési meghagyásos eljárás. A fizetési meghagyásos eljárás fő célja a követelésvédelem. Végrehajtható határozatot eredményez azon tartozások behajtására, amelyek megfelelnek a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

A bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozik a fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása és a határozathozatal az eljárásjogi jogszabályokban foglalt eljárások szerint.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre

1.1.1 Milyen fajta igények esetében alkalmazható ez az eljárás (pl. csak pénzbeli követelésekre, csak szerződéses követelésekre stb.)?

Fizetési meghagyás biztos, lejárt és meghatározott összegű pénzkövetelés érvényesítése céljából bocsátható ki. 2011. október 31. óta az összeget illetően nincs korlátozás. A követelés fennállását az alábbi módok valamelyikén kell bizonyítani:

a) a kötelezett által aláírt, lepecsételt, ismertető jeggyel, védjeggyel vagy bármilyen más fizikai vagy elektronikus jelzéssel ellátott okirattal annak formájára, típusára, fizikai hordozójára tekintet nélkül.

b) számlákkal, teljesítési igazolásokkal, tanúsítványokkal, táviratokkal, faxokkal vagy bármilyen más olyan irattal, amelyet arra tekintet nélkül, hogy egyoldalúan a hitelező állította ki, rendszeresen használnak követelések és tartozások dokumentálására olyan jogviszonyokban, mint amilyen a hitelező és az adós között fennáll.

c) ha a tartozást rögzítő irattal egyidejűleg a felek korábbi hosszú távú jogviszonyának fennállását bizonyító kereskedelmi okiratok kerültek kiállításra.

d) közös tulajdonnal (propiedad horizontal) kapcsolatos eljárásokban a társasházi tulajdonostársak által fizetendő közös költség megfizetésének elmaradását megállapító okirattal bizonyítandó a tartozás fennállása.

1.1.2 Van-e felső határa a követelés értékének?

Nem, 2011. október 31. óta nincsen értékhatár.

1.1.3 Szabadon választható vagy kötelező az eljárás alkalmazása?

Opcionális.

1.1.4 Alkalmazható-e az eljárás, ha az alperes másik tagállamban vagy harmadik országban lakik?

Nem, a társtulajdonosok vagy társasházi tulajdonostársak által fizetendő közös költség megfizetésének elmaradásával kapcsolatos tartozások kivételével, mivel ezekben az esetekben a kérelmező választása szerint az ingatlan helyének bírósága is rendelkezik joghatósággal és hatáskörrel.

1.2 Illetékes bíróság

Az adós lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti elsőfokú bíróság, illetve az a bíróság, amely a városi ingatlanok közös tulajdonjogára vonatkozó szabályozás szerinti városi ingatlan területén működik.

1.3 Formai követelmények

A kérelmezőnek a hitelezőt és az adóst megjelölő írásbeli kérelmet kell előterjesztenie, amelyben röviden fel kell tüntetnie a követelés alapját, valamint annak összegét.

1.3.1 Kötelező-e formanyomtatvány használata? (Ha igen, hol szerezhető be a nyomtatvány?)

Nem kötelező, de a bíróságok hivatalaiban vagy az Általános Eljárási Szolgálatnál elérhetők szabványosított formanyomtatványok. A formanyomtatvány az alábbi linkre kattintva letölthető formanyomtatvány.

1.3.2 Kötelező-e az ügyvédi képviselet?

Fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása esetén jogi képviselő igénybevétele nem kötelező. Amennyiben a kérelmező jogi képviselőt kíván igénybe venni, úgy az ellenérdekű felet erről értesíteni kell, hogy saját védelme érdekében meg tudja tenni az általa szükségesnek tartott lépéseket.

A kötelezett ellentmondása vagy végrehajtási eljárás esetén jogi képviselő igénybevétele kötelező, ha a követelés meghaladja a 2 000 EUR-t.

1.3.3 Milyen részletességgel kell leírnom a követelés alapját?

A követelés létrejöttének okát röviden fel kell tüntetni.

1.3.4 Be kell-e nyújtanom a követelésre vonatkozó írásos bizonyítékot? Ha igen, milyen dokumentumok fogadhatók el bizonyítékként?

Lásd a fenti 1.1.1. szakaszt.

1.4 A kérelem elutasítása

Az illetékességgel, meggyőző bizonyítékok rendelkezésre bocsátásával, valamint az eljárási hiányosságok pótlásával kapcsolatos fenti követelmények elmulasztása esetén a bíróság a kérelmet elutasítja. A kérelmet elutasító határozattal szemben a tartományi bíróság (Audiencia Provincial) előtt lehet fellebbezni.

Kereskedő és fogyasztó közötti szerződések esetén a bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a szerződés tartalmaz-e tisztességtelen feltételeket. Ha a bíróság a felek meghallgatása alapján tisztességtelen szerződési feltételek meglétét állapítja meg, meghatározza ennek jogkövetkezményeit. Ilyen jogkövetkezmény lehet a követelés elfogadhatatlansága, vagy az, hogy az eljárást a tisztességtelen szerződési feltétel alkalmazása nélkül kell folytatni. E határozattal szemben a tartományi bíróság előtt lehet fellebbezni.

1.5 Jogorvoslat

A kérelmet elutasító határozattal szemben a tartományi bíróság előtt lehet fellebbezni. A fellebbezést 20 napon belül az eredetileg eljárt bíróság előtt kell előterjeszteni.

1.6 Ellentmondás

Az adós a fizetési felszólítás napjától számított 20 napon belül, ez után a határidő lejártát követő napon délután 3 óráig köteles a tartozást megfizetni, vagy ellentmondást előterjeszteni. Az ellentmondást írásban kell előterjeszteni. A bíróságon az ellentmondás szóbeli előadásának nincs helye. Amennyiben a követelés összege meghaladja a 2 000 EUR-t, az ellentmondást jogi képviselő aláírásával kell ellátni. Nincsenek különös fellebbezési jogalapok, azaz az adós akár anyagi, akár pusztán formális vagy eljárásjogi okokra is hivatkozhat.

1.7 Az ellentmondás joghatása

Amennyiben a követelés összege nem haladja meg a 6 000 EUR-t, a bírósági végrehajtó végzést hoz a fizetési meghagyásos eljárás megszüntetéséről és arról, hogy az ügynek gyorsított eljárás szerint kell tovább folytatódnia. Az ellentmondásról szóló értesítést kézbesíteni kell a kérelmezőnek, akinek 10 napja van írásbeli ellenkérelem előterjesztésére. Az ellentmondásban, illetve ellenkérelemben a felek tárgyalás tartását kérhetik.

Amennyiben a követelés összege meghaladja a 6 000 EUR-t, és a kérelmező az ellentmondás kézhezvételétől számított egy hónapon belül nem terjeszti elő a megfelelő kérelmet, az eljárást meg kell szüntetni és a kérelmezőt kötelezni kell a költségek megfizetésére.

Amennyiben a kérelmező a kérelmet előterjeszti, azt kézbesíteni kell a kötelezettnek, akinek 20 napja van annak vitatására, az eljárás pedig az általános eljárási szabályok szerint folytatódik tovább.

Amennyiben a követelés meghaladja a 6 000 EUR-t, a bíróság egy hónapos határidőt ír elő a hitelező részére, amelyen belül a követelését az általános eljárási szabályok szerint érvényesítheti.

Amennyiben az ellentmondásban előterjesztett érvelés fényében a hitelező nem kívánja az eljárást az általános eljárási szabályok szerint folytatni, kifejezetten el kell állnia a követeléstől.

1.8 Az ellentmondás hiányának joghatása

Amennyiben az adós nem válaszol a fizetési meghagyásra, vagy a tárgyalást elmulasztja, a bírósági végrehajtó a fizetési meghagyásos eljárást megszüntető végzést hoz, és erről a hitelezőt értesíti annak érdekében, hogy az végrehajtási eljárást kezdeményezhessen, amit egy egyszerű kérelem előterjesztésével is megtehet.

1.8.1 Mit kell tenni ahhoz, hogy végrehajtható határozat szülessen?

A hitelezőnek végrehajtás iránti kérelmet kell előterjesztenie. Amennyiben a követelt összeg meghaladja a 2 000 EUR-t, a kérelmet ügyvéd és perbeli képviselő aláírásával kell ellátni.

1.8.2 Ez a határozat jogerős, vagy az alperes még élhet jogorvoslattal a határozat ellen?

Nincs helye fellebbezésnek. Az egyetlen lehetőség a végrehajtási intézkedéssel szembeni kifogás előterjesztése különös ok alapján.

Utolsó frissítés: 28/09/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.