Europos mokėjimo įsakymas

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Belgijoje yra nustatyta supaprastinta mokėjimo įsakymo procedūra (procédure sommaire d’injonction de payer/summiere rechtspleging om betaling te bevelen). Šios Teismų kodekso (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) 1338–1344 straipsniuose numatytos supaprastintos procedūros tikslas – tam tikrais atvejais išsireikalauti, kad būtų sumokėtos nedidelės sumos.

Supaprastintą mokėjimo įsakymo procedūrą reglamentuojantys teisės aktai skelbiami Federalinės viešosios teisingumo tarnybos interneto svetainėje:

 • spustelkite Législation belge – Législation consolidée et index législatif/Belgische wetgeving - Geconsolideerde wetgeving en wetgevingsindex (Belgijos teisės aktai – Suvestinės redakcijos ir teisės aktų rodyklė) puslapio apačioje kairėje;
 • spustelkite Législation belge/Belgische wetgeving (Belgijos teisės aktai);
 • rubrikoje Nature juridique/Juridische aard (Teisinis pobūdis) pasirinkite CODE JUDICIAIRE/GERECHTELIJK WETBOEK (Teismų kodeksas);
 • laukelyje Mot(s)/Woord(en) (žodis (-iai) įveskite „664“;
 • spustelkite Recherche/Opzoeking (Paieška) ir tada Liste/Lijst (Sąrašas);
 • spustelkite Détail/Detail (Papildoma informacija);
 • ieškokite Chapitre XV/Hoofdstuk XV (XV skyrius).

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Taikoma tik piniginiams reikalavimams.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Teismų kodekso 1338 straipsnyje nurodyta, kad reikalavimus atitinka tik reikalavimai dėl ne didesnės nei 1 860 EUR skolos, kuri yra nustatyta, sumokėjimo.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Supaprastinta mokėjimo įsakymo procedūra taikoma visiškai savanoriškai.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Teismų kodekso 1344 straipsnyje nurodyta, kad supaprastintos mokėjimo įsakymo procedūros taisyklės taikomos tik tuo atveju, jeigu skolininko adresas (domicile/woonplaats) arba gyvenamoji vieta (résidence/verblijfplaats) yra Belgijoje.

1.2 Kompetentingas teismas

Ši procedūra gali būti taikoma taikos teisme (juge de paix/vrederechter), jeigu reikalavimas priklauso teismo jurisdikcijai (informacija apie taikos teismo jurisdikciją pateikiama informacijos suvestinėje „Jurisdikcija – Belgija“). Teismų kodekso 1338 straipsnyje nurodytuose ginčuose ši procedūra taip pat gali būti naudojama reikalavimams, priklausantiems komercinių bylų teismo (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) arba policijos teismo (tribunal de police/politierechtbank) jurisdikcijai.

1.3 Formos reikalavimai

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Jokios standartizuotos formos nereikalaujama naudoti. Tačiau teisės aktuose nustatytos tam tikros sąlygos, susijusios su informacija, kuri turi būti pateikiama mokėjimo reikalavime ir pareiškime, kuriame reikalavimas pateikiamas teismui.

Prieš pareikšdamas ieškinį teisme, kreditorius privalo nusiųsti skolininkui mokėjimo reikalavimą (sommation de payer/aanmaning tot betaling). To reikalaujama Teismų kodekso 1339 straipsnyje. Mokėjimo reikalavimą skolininkui gali įteikti antstolis (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder) arba jis gali būti siunčiamas skolininkui registruotu laišku su gavimo patvirtinimu. 1339 straipsnyje taip pat nurodyta informacija, kuri turi būti pateikiama mokėjimo reikalavime, kad jis galiotų, t. y.:

 • Teismų kodekso skyriaus straipsnių dėl supaprastintos mokėjimo įsakymo procedūros kopija;
 • oficialus pranešimas sumokėti per 15 dienų nuo mokėjimo reikalavimo išsiuntimo arba įteikimo;
 • reikalaujama suma;
 • teismas, kuriame bus pateiktas reikalavimas, jeigu skolininkas nesumokės.

Per 15 dienų nuo reikalavime nustatyto 15 dienų termino pabaigos reikalavimas pateikiamas teismui pareiškiant ieškinį (requête/verzoekschrift), kuris pateikiamas dviem egzemplioriais. Teismų kodekso 1340 straipsnyje reikalaujama, kad ieškinyje turi būti nurodyta:

 • diena, mėnuo ir metai;
 • ieškovo vardas, pavardė, profesija ir adresas arba gyvenamoji vieta ir, jei taikytina, jo teisėtų atstovų vardas, pavardė, adresas arba gyvenamoji vieta ir statusas;
 • prašoma priemonė ir tiksli informacija apie reikalaujamą sumą, įskaitant įvairias reikalavimo sudedamąsias dalis ir motyvus, kuriais grindžiamas reikalavimas;
 • reikalavimą nagrinėsiančio teismo duomenys;
 • šalies advokato parašas.

Ieškovas taip pat gali nuspręsti pateikti prieštaravimus dėl atidėjimo laikotarpio taikymo.

Prie ieškinio turi būti pridėta:

 • dokumento, kuriuo grindžiamas reikalavimas, kopija;
 • antstolio įrašas apie mokėjimo reikalavimo įteikimą arba registruoto laiško su gavimo patvirtinimu kopija, arba šio laiško originalas kartu su įrodymais, kad gavėjas atsisakė jį priimti ar nepasiėmė jo iš pašto skyriaus, taip pat pažyma, kad skolininkas yra registruotas gyventojų registre nurodytu adresu.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Be kitų dalykų, ieškinyje reikalaujama advokato parašo. Teismų kodekso 1342 straipsnyje taip pat numatyta, kad nutarties kopija turi būti siunčiama paprastu paštu ieškovo advokatui. Tai yra vienintelės teisės aktų nuostatos, pagal kurias reikalaujama advokato dalyvavimo.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Ieškinyje informacija turi būti pateikta pakankamai išsamiai. Teismų kodekso 1340 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkte reikalaujama, kad ieškinyje būtų nurodyta, kokios priemonės prašoma, ir pateikiama tiksli informacija apie reikalaujamą sumą, įskaitant įvairių reikalavimo sudedamųjų dalių išvardijimą ir motyvus, kuriais grindžiamas reikalavimas.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Taip. Pagal 1338 straipsnį reikalavimas turi būti pagrįstas skolininko išduotu rašytiniu dokumentu. Vis dėlto šiame dokumente nebūtinai turi būti pripažinta skola.

1.4 Prašymo atmetimas

Per 15 dienų nuo ieškinio padavimo teismas jį priima arba atmeta, priimdamas nutartį kolegijoje (en chambre du conseil/in raadkamer). Teismas gali atidėti terminus ir nuspręsti tenkinti tik dalį ieškinio (Teismų kodekso 1342 straipsnis). Teismas turi informaciją apie įvairias sudedamąsias skolos dalis ir gali kai kurias iš jų atmesti. Jis gali atsižvelgti į visus per tą laiką atliktus mokėjimus. Teismas gali iš karto atmesti reikalavimą, jeigu nėra įvykdytos reikalaujamos sąlygos (žr. Teismų kodekso 1338–1344 straipsnius).

Jeigu teismas patenkina visą ieškinį ar jo dalį, jo nutartis turi teismo sprendimo, priimto už akių, nedalyvaujant atsakovui, galią.

Tada kreditorius privalo įteikti teismo nutartį skolininkui.

Teismų kodekso 1343 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tam, kad nutarties įteikimas galiotų, prie įteikimo įrašo turi būti:

 • pridėta ieškinio kopija;
 • nurodytas terminas, per kurį skolininkas gali prieštarauti nutarčiais;
 • nurodytas teismas, kuriam turi būti pateiktas prieštaravimas, ir šiuo tikslu išpildytini formalumai.

Tam, kad nutarties įteikimas galiotų, įteikimo metu skolininkas taip pat turi būti įspėtas apie tai, kad jeigu jis per nustatytą terminą neužginčys nutarties, gali būti panaudotos visos teisinės priemonės jam priversti sumokėti reikalaujamas sumas.

Jeigu per nustatytus terminus skolininkas nepateikia prieštaravimo ar apeliacinio skundo, nutartis tampa galutine.

1.5 Apskundimas

Kreditoriaus apeliacinis skundas

Kreditorių galimybės pateikti apeliacinį skundą nurodytos Teismų kodekso 1343 straipsnio 4 dalyje. Kreditoriai negali apskųsti nutarties, kuria jų ieškinys atmestas ar patenkintas tik iš dalies. Vis dėlto jie gali iš naujo pareikšti ieškinį įprasta tvarka (o ne supaprastinta tvarka). Jeigu reikalavimas patenkintas iš dalies, kreditorius negali jo pateikti dar kartą įprasta tvarka po to, kai įteikė nutartį skolininkui.

Skolininko prieštaravimas arba apeliacinis skundas

Skolininkai gali ginčyti nutartį vienu iš dviejų būdų: apeliaciniu skundu aukštesnės instancijos teismui (appel/hoger beroep) arba pateikdami prieštaravimą (opposition/verzet) tame pat teisme, kuris priėmė nutartį (nes teismo nutartis laikoma už akių priimtu teismo sprendimu, jeigu kreditoriaus ieškinys patenkinamas visas arba iš dalies, žr. Teismų kodekso 1343 straipsnio 4 dalį). Abiem atvejais terminas yra vienas mėnuo nuo teismo sprendimo įteikimo (žr. Teismų kodekso 1048 ir 1051 straipsnius). Šis terminas pratęsiamas, jeigu vienos iš šalies adresas, gyvenamoji vieta ar adresas dokumentams įteikti (domicile élu/gekozen woonplaats) yra ne Belgijoje.

Taikomos įprastos prieštaravimams ir apeliaciniams skundams nustatytos taisyklės, išskyrus vieną išimtį, kuri nustatyta Teismų kodekso 1343 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje: taikant 1047 straipsnio (jame reikalaujama, kad dokumentą įteiktų antstolis) išimtį, prieštaravimas gali būti pateikiamas pateikiant pareiškimą teismo kanceliarijai (greffe/griffie) tiek egzempliorių, kiek yra šalių ir advokatų, ir tada teismo tarnautojas (greffier/griffier) įteikia jį kreditoriui arba jo advokatui specialiu registruotu laišku (pli judiciaire/gerechtsbrief).

Tam, kad prieštaravimas teisiškai galiotų, jame turi būti nurodyta:

 • diena, mėnuo ir metai;
 • prieštaravimą teikiančios šalies vardas, pavardė, profesija ir adresas arba gyvenamoji vieta;
 • kreditoriaus vardas, pavardė ir adresas arba gyvenamoji vieta, taip pat jo advokato vardas, pavardė;
 • ginčijamos nutarties duomenys;
 • prieštaravimą teikiančios šalies argumentai.

Teismo tarnautojas pakviečia šalis atvykti į teismo nustatytu laiku suplanuotą teismo posėdį.

1.6 Prieštaravimas

Kai bylos nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka, Belgijos teisėje aiškiai nenumatyta, kad dėl reikalavimo turi būti teikiamas prieštaravimas.

Skolininkas gali nusiųsti informaciją taikos teisėjui, bet tai nedraudžia nutarties laikyti už akių priimtu teismo sprendimu.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Kaip nurodyta pirmiau, prieštaravimo negalima pateikti. Byla nagrinėjama supaprastinto proceso tvarka neatsižvelgiant į tai, ar skolininkas siekia gintis.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Žr. atsakymą į 1.7 klausimą.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Paskutinis naujinimas: 24/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.