Europos mokėjimo įsakymas

Bulgarija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Civilinio proceso kodekso (2007 m. liepos 20 d. Oficialusis leidinys Nr. 59, galioja nuo 2008 m. kovo 1 d., su paskutiniais pakeitimais Oficialiajame leidinyje Nr. 86/2017) 37 skyriuje nustatyta supaprastinta procedūra, kurią taikant ieškovas gali susigrąžinti gautinas sumas, jei mažai tikėtina, kad atsakovas jo reikalavimą ginčys.

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Vykdomieji dokumentai pagal Civilinio proceso kodekso 410 straipsnį kreditorių prašymu gali būti išduodami dėl šių reikalavimų:

 • pinigų sumų arba pakeičiamų daiktų, jeigu reikalavimas priskiriamas apylinkės teismo jurisdikcijai;
 • kilnojamojo turto, perduoto skolininkui su sąlyga, kad jis šį turtą grąžins, arba įkeisto, arba skolininko perduoto su sąlyga, kad bus perleista nuosavybės teisė, jeigu reikalavimas priskiriamas apylinkės teismo jurisdikcijai.

Prašymas turi atitikti Civilinio proceso kodekso 127 straipsnio 1 ir 3 dalių ir 128 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, jame turi būti nurodyta banko sąskaita ar kitas mokėjimo būdas.

Be to, Civilinio proceso kodekso 417 straipsnyje tiesiogiai numatyta, kad ieškovas taip pat gali prašyti išduoti vykdomąjį dokumentą, jeigu reikalavimas, nepaisant jo dydžio, susijęs su:

 • administracinės institucijos aktu, pagal kurį civilinių bylų teismai yra kompetentingi sankcionuoti vykdymą;
 • dokumentu arba sąskaitos išrašu, kuriame įrašomi valstybės institucijų, savivaldybių ar bankų reikalavimai;
 • notariniu aktu, susitarimu ar kitu sandoriu, pasirašytu notaro patvirtintais parašais, jeigu jame nurodytos prievolės sumokėti tam tikras pinigų sumas arba perduoti kitus pakeičiamus daiktus, taip pat prievolės perleisti konkrečius daiktus;
 • išrašu iš Specialiojo įkeitimų registro dėl registruoto užstato ir vykdymo pradėjimo, kai perduodami užstatą sudarantys daiktai;
 • išrašu iš Specialiojo įkeitimų registro dėl registruotos pardavimo išperkamosios nuomos būdu sutarties, arba nuomos sutarties, kai grąžinami parduoti arba nuomojami daiktai;
 • įkeitimo sutartimi ar hipotekos lakštu pagal Prievolių ir sutarčių įstatymo 160 straipsnį ir 173 straipsnio 3 dalį;
 • galiojančiu aktu dėl privataus, valstybės ar savivaldybės reikalavimo nustatymo, jei jis vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka;
 • pranešimu apie trūkumą;
 • paprastuoju ar įsakomuoju vekseliu arba kitu lygiaverčiu vertybiniu popieriumi, taip pat obligacija ar kuponine obligacija.

Jeigu kartu su prašymu pagal Civilinio proceso kodekso 417 straipsnį pateikiamas dokumentas, kuriuo yra grindžiamas reikalavimas, kreditorius gali prašyti teismo įpareigoti nedelsiant pradėti vykdymą ir išduoti vykdomąjį raštą.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Jeigu reikalavimas kyla iš kai kurių aktų pagal Civilinio proceso kodekso 417 straipsnį, didžiausia reikalavimo vertė neribojama.

Pagal likusias nuostatas dėl piniginių reikalavimų, reikalavimų dėl pakeičiamų daiktų ar kito kilnojamojo turto perdavimo vykdomasis dokumentas gali būti išduotas tik jeigu reikalavimas priskiriamas apylinkės teismo jurisdikcijai. Apylinkės teismas nagrinėja reikalavimus civilinėse ir komercinėse bylose, kai ieškinio vertė neviršija 25 000 BGN, ir visus reikalavimus dėl išlaikymo, darbo ginčus ir reikalavimus pagal pranešimą dėl trūkumo.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Procedūros nėra privalomos. Net jei yra nustatytos vykdomojo dokumento išdavimo sąlygos, ieškovas neprivalo pasirinkti šios gynybos procedūros ir gali pareikšti ieškinį bendra tvarka.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Vykdomasis dokumentas neišduodamas, jeigu skolininkas neturi nuolatinio adreso ir nuolatinės gyvenamosios vietos arba verslo vietos Bulgarijos Respublikos teritorijoje.

1.2 Kompetentingas teismas

Prašymas apylinkės teismui paduodamas pagal skolininko nuolatinį adresą arba buveinę, o teismas per tris dienas privalo oficialiai patikrinti, ar jis turi vietos jurisdikciją. Jeigu teismas pareiškia, kad jis neturi jurisdikcijos, jis perduoda bylą kompetentingam teismui.

1.3 Formos reikalavimai

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Privaloma naudoti Teisingumo ministerijos patvirtintas prašymo formas. Prašymo formos pridėtos prie 2008 m. vasario 20 d. Teisingumo ministro potvarkio Nr. 6 dėl vykdomųjų dokumentų, prašymų išduoti vykdomąjį dokumentą ir kitų dokumentų, susijusių su „mokėjimo įsakymo“ procedūra, formų patvirtinimo (Civilinio proceso kodekso 425 straipsnis).

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Neprivaloma.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Prašyme turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, ir prašymo esmė.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Pagal Civilinio proceso kodekso 410 straipsnį prie prašymo nebūtina pridėti jokių reikalavimą pagrindžiančių įrodymų. Prašymo pateikėjas gali pridėti tokius įrodymus, tačiau jis neprivalo to daryti, nes ši procedūra skirta tik patikrinti, ar reikalavimas yra ginčytinas. Prašymo pateikėjui pakanka nurodyti, kad jis turi tokį reikalavimą. Jei skolininkas ginčija vykdomąjį dokumentą, reikalavimo buvimas tikrinamas vykstant reikalavimo nagrinėjimo procedūrai. Prie prašymo reikia pridėti įgaliojimą, jei jį pateikia įgaliotinis, taip pat prireikus įrodymus apie sumokėtus žyminius mokesčius ir teisines išlaidas.

1.4 Prašymo atmetimas

Prašymas išduoti vykdomąjį dokumentą pagal Civilinio proceso kodekso 410 straipsnį atmetamas toliau nurodytais atvejais:

 • jei reikalavimas neatitinka Civilinio proceso kodekso 410 straipsnio reikalavimų, t. y. jame nenurodytas pinigų mokėjimas ar pakeičiamų daiktų grąžinimas, kai jų vertė yra iki 25 000 BGN, arba atitinkamai Civilinio proceso kodekso 410 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos kategorijos kilnojamųjų daiktų grąžinimas; be to, jeigu prašymas neatitinka tvarkingumo reikalavimų, jis nepaliekamas nenagrinėtas, o iš karto atmetamas. Tik išimtiniais atvejais, jei prašymo pateikėjas nenaudojo patvirtintos prašymo formos arba panaudojo netinkamą formą, teismas nurodo pašalinti šį trūkumą, prie pranešimo pridėdamas atitinkamą formą (Civilinio proceso kodekso 425 straipsnio 2 dalis);
 • jei reikalavimas prieštarauja teisės aktams ar gerai moralei;
 • jei skolininkas neturi nuolatinio adreso arba buveinės Bulgarijos Respublikos teritorijoje arba jei jis neturi nuolatinės gyvenamosios vietos ar verslo vietos Bulgarijos Respublikos teritorijoje.

1.5 Apskundimas

Šalys negali apskųsti vykdomojo dokumento, išskyrus jo dalį, susijusią su išlaidomis. Prašymo pateikėjas atitinkamam apygardos teismui gali apskųsti nutartį, kuria visiškai ar iš dalies buvo atmestas prašymas; tuo tikslu jis gali privačia tvarka paduoti apeliacinį skundą, o jo įteikimo kopija nėra pateikiama. Nutartis dėl nedelsiamo vykdymo, kurią teismas priima, jei dokumentas pateikiamas pagal Civilinio proceso kodekso 417 straipsnį, taip pat gali būti skundžiama. Privačia tvarka paduotas apeliacinis skundas dėl nedelsiamo vykdymo nutarties turi būti pateiktas kartu su prieštaravimu dėl išduoto vykdomojo dokumento ir gali būti grindžiamas tik motyvais, kylančiais iš aktų pagal Civilinio proceso kodekso 417 straipsnį.

1.6 Prieštaravimas

Gavęs vykdomąjį dokumentą, skolininkas per dvi savaites gali pateikti rašytinį prieštaravimą dėl viso vykdomojo dokumento arba jo dalies, o pagrindimo nereikalaujama, išskyrus Civilinio proceso kodekso 414a straipsnyje nurodytus atvejus:

– skolininkas įvykdė prievolę;

– skolininkas nepatyrė išlaidų, nes jis savo veiksmais nedavė pagrindo pateikti reikalavimą. Tokiais atvejais prieštaravimas per 3 dienas turi būti išsiųstas prašymo pateikėjui, kad jis pateiktų pastabų. Jeigu prašymo pateikėjas nepateikia pastabų, teismas visą mokėjimo įsakymą arba jo dalį, įskaitant su išlaidomis susijusią dalį, pripažįsta negaliojančiu (-ia). Jeigu pagal vykdomąjį dokumentą buvo išduotas vykdomasis raštas, jis pagal Civilinio proceso kodekso 208 straipsnį taip pat pripažįstamas negaliojančiu.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu skolininkas per nurodytą terminą pateikia prieštaravimą, kai vykdomasis dokumentas yra įteiktas Civilinio proceso kodekso 47 straipsnio 5 dalyje nurodytomis sąlygomis (nurodytu adresu prie durų pritvirtinant pranešimą), ir jeigu teismas atsisakė išduoti vykdomąjį dokumentą, teismas nurodo prašymo pateikėjui, kad jis per mėnesį gali pareikšti savo reikalavimą ieškinio forma, sumokėdamas mokėtiną valstybinį mokestį ir nurodydamas sustabdyti vykdymą, jeigu jis išdavė vykdomąjį raštą pagal Civilinio proceso kodekso 418 straipsnį. Jei prašymo pateikėjas nepateikia įrodymų, kad iki nustatyto termino pareiškė ieškinį dėl pripažinimo, teismas visą mokėjimo įsakymą ar jo dalį, dėl kurios nepareikštas ieškinys, pripažįsta negaliojančiu.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Pagal Civilinio proceso kodekso 416 straipsnį, jei prieštaravimas nepateikiamas laiku arba jei jis atsiimamas, vykdomasis dokumentas įsigalioja ir juo remdamasis teismas išduoda vykdomąjį raštą, kuris atitinkamai nurodomas nutartyje.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai sužinojo apie vykdomąjį dokumentą, skolininkas, kuriam nebuvo suteikta galimybė ginčyti reikalavimo, gali pateikti prieštaravimą apeliaciniam teismui, jeigu:

 • jam nebuvo tinkamai įteiktas vykdomasis dokumentas;
 • vykdomasis dokumentas nebuvo įteiktas jam asmeniškai ir įteikimo dieną jis neturėjo įprastinės gyvenamosios vietos Bulgarijoje;
 • skolininkas dėl konkrečių nenumatytų aplinkybių negalėjo laiku sužinoti apie vykdomojo dokumento įteikimą;
 • skolininkas dėl konkrečių nenumatytų aplinkybių, kurios pasirodė esančios neįveikiamos, negalėjo pateikti prieštaravimo.

Šio prieštaravimo pateikimas nesustabdo nutarties vykdymo, tačiau skolininko prašymu, jam pateikus tinkamą užtikrinimo priemonę, teismas gali sustabdyti vykdymą (Civilinio proceso kodekso 423 straipsnio 2 dalis).

Teismas priima prieštaravimą, jei nustatoma, kad yra įvykdytos pirmiau nurodytos sąlygos. Jei apeliacinis teismas priima prieštaravimą todėl, kad skolininkas neturi nuolatinio adreso arba buveinės Bulgarijos Respublikos teritorijoje arba neturi įprastinės gyvenamosios vietos ar verslo vietos Bulgarijos Respublikos teritorijoje, tada jis oficialiai pripažįsta, kad vykdomasis dokumentas ir juo remiantis išduotas vykdomasis raštas negalioja. Kitais atvejais, jeigu apeliacinis teismas priima prieštaravimą, jis sustabdo išduotos nutarties vykdymą ir grąžina bylą apylinkės teismui, o ieškovui nurodo, kad jis per vieną mėnesį gali pareikšti ieškinį dėl savo reikalavimo, sumokėdamas mokėtino žyminio mokesčio likutį (Civilinio proceso kodekso 423 straipsnio 3 dalis).

Be to, taikant ieškinio procedūrą skolininkas gali ginčyti reikalavimą, dėl kurio išduotas vykdomasis dokumentas, jei nustatomos naujos esminę reikšmę bylai turinčios faktinės aplinkybės arba gaunami nauji rašytiniai įrodymai, kurie negalėjo būti jam žinomi prieštaravimo pateikimo metu arba kurių jis negalėjo gauti per tą patį terminą. Ieškinys gali būti pareiškiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai skolininkas sužinojo apie naujas aplinkybes, arba nuo tos dienos, kai jis galėjo gauti naujų rašytinių įrodymų, tačiau ne vėliau nei per metus nuo tos dienos, kai pasibaigė priverstinio reikalavimo išieškojimo terminas (Civilinio proceso kodekso 424 straipsnis).

Paskutinis naujinimas: 18/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.