Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymas

Kroatija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Kroatijos Respublikoje galioja Europos mokėjimo įsakymas, o tokių įsakymų išdavimo procedūra reglamentuojama pagal Civilinio proceso įstatymo (kroat. Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys), Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 ir 89/14; toliau – ZPP) nuostatas ir Prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimo pateikimo taisykles (kroat. Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN Nr. 124/13).

1.1 Procedūros taikymo sritis

Europos mokėjimo įsakymo išdavimo procedūra taikoma išieškant konkrečios sumos piniginius reikalavimus, kurių įvykdymo terminas yra suėjęs tuo metu, kai buvo pateiktas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1896/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006) sukurta Europos mokėjimo įsakymo procedūra ir šis reglamentas taikomas tarpvalstybinėse civilinėse ir komercinėse bylose, nepaisant teismo rūšies, taikant reglamente nustatytas nukrypti leidžiančias nuostatas.

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Su reikalavimais dėl pinigų susiję ieškiniai (piniginiai reikalavimai). Ieškinio dalykas gali būti tik reikalavimai, kurie kyla iš sutartinių arba nesutartinių prievolių ir kurių nominali vertė yra žinoma.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Viršutinės ribos, susijusios su reikalavimo verte, nėra.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Procedūrą taikyti neprivaloma, nes ieškovas gali laisvai nuspręsti dėl to, kaip jis pareikš savo reikalavimą, jeigu tai neprieštarauja privalomoms taisyklėms ir visuomenės moralės normoms. Teismas mokėjimo įsakymą išduos net jeigu ieškovas savo ieškinyje neprašė išduoti mokėjimo įsakymo ir jeigu įvykdyti visi mokėjimo įsakymo išdavimui taikomi reikalavimai. Todėl teismas privalo išduoti mokėjimo įsakymą, jeigu įvykdomi jo išdavimui keliami reikalavimai.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Taip.

1.2 Kompetentingas teismas

Sprendimą dėl prašymų išduoti ir peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą bei išduoti jo vykdymo pažymėjimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1896/2006 gali tik Zagrebo komercinių bylų teismas (kroat. Trgovački sud u Zagrebu).

1.3 Formos reikalavimai

Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir prieštaravimo dėl įsakymo pareiškimas turi būti pateikiami tik automatizuotai nuskaitoma forma, jeigu teismas mano, kad šie dokumentai yra tinkami apdoroti įrenginiais.

Prašymų išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir prieštaravimo dėl šio įsakymo pareiškimo tvarka nustatyta Prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimo pateikimo taisyklėse (kroat. Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys), Nr. 124/13; toliau – taisyklės), kurios įsigaliojo 2013 m. spalio 17 d.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir prieštaravimo dėl įsakymo pareiškimas turi būti pateikiami kompetentingam teismui popierine forma asmeniškai arba paštu naudojant Reglamente (EB) Nr. 1896/2006 nustatytas formas. Todėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo procedūroje privaloma naudoti standartizuotas formas, kurias galima atsisiųsti iš Zagrebo komercinių bylų teismo interneto svetainės (http://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Kiekviena šalis (fizinis arba juridinis asmuo) gali laisvai nuspręsti, ar ji pati dalyvaus procedūroje, ar samdys tarpininką, kuriuo paprastai būna advokatas, išskyrus atvejus, kai ZPP nuostatose nustatyta kitaip. Todėl advokato atstovavimas Europos mokėjimo įsakymo išdavimo procedūroje nėra privalomas.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Šalis privalo užpildyti automatizuotai nuskaitomą A formą (prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą). Minėtos formos 6 punkte pateikiami teisiniai pagrindai, kurie padės aiškiau nurodyti ieškinio dalyką.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

A formos 10 punkte nurodyta, kad šalis gali pridėti turimus įrodymus ir aprašyti, su kuo yra susiję konkretūs įrodymai. Įrodymai ir jų rinkimas reglamentuojami pagal ZPP 219–271 straipsnių nuostatas, o teismas nusprendžia, kurie pateikti įrodymai turi būti surenkami norint išsiaiškinti ir įvertinti susijusius faktus. Be to, teismas savo nuožiūra, sąžiningai ir kruopščiai įvertinęs visus atskirus įrodymus ir jų visumą ir atsižvelgdamas į viso proceso rezultatus, nusprendžia, kuriuos faktus jis pripažins įrodytais.

Daugiau informacijos apie įrodymus ir jų rinkimą pateikiama informacijos suvestinėje „Įrodymų rinkimas – Kroatija“ (kroat. Izvođenje dokaza - Republika Hrvatska).

1.4 Prašymo atmetimas

Prašymų atmetimui taikoma bendroji ZPP 109 straipsnio taisyklė. Šiame straipsnyje nustatyta, kad jeigu prašymas nėra suprantamas arba jame nėra visos būtinos informacijos, kuria remiantis jį būtų galima nagrinėti toliau, teismas lieps prašymą pateikusiai šaliai jį ištaisyti, t. y. pakeisti jį pagal pateiktus nurodymus, ir grąžins prašymą, kad jis būtų ištaisytas arba pakeistas. Laikoma, kad prašymas buvo atsiimtas, jei jis negrąžinamas teismui ir per nustatytą terminą nėra ištaisomas pagal teismo pateiktus nurodymus, o be jokių taisymų ar pakeitimų grąžintas prašymas atmetamas.

1.5 Apskundimas

Prieštaravimo pareiškimas yra vienintelė teisėta teisių gynimo priemonė, kuria atsakovas gali pasinaudoti tuo atveju, kai buvo pateiktas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą. Dėl prašymo peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnio 1 arba 2 dalis nusprendžiama priimant nutartį, kurios negalima apskųsti. Skundą dėl vykdomojo rašto atsižvelgiant į priežastis, susijusias su Europos mokėjimo įsakyme pareikštu reikalavimu, leidžiama pateikti tik jeigu šios priežastys atsirado po to, kai įsakymas buvo įteiktas, ir jeigu jų jau nebegalima nurodyti prieštaravimo pareiškime pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 16 straipsnį,

1.6 Prieštaravimas

Atsakovas prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimą gali pateikti įsakymą išdavusiam teismui naudodamas F formą, kuri jam įteikiama kartu su Europos mokėjimo įsakymu. Prieštaravimo pareiškimas turi būti išsiunčiamas per 30 dienų nuo įsakymo įteikimo atsakovui, o šis prieštaravimo pareiškime nepateikdamas konkrečių priežasčių turi nurodyti, kad ginčija reikalavimą.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu atsakovas pateikia prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 16 straipsnyje, tolesnė procedūra bus vykdoma pagal ZPP nuostatas dėl procedūros, kuri taikoma pareiškus prieštaravimą dėl mokėjimo įsakymo (ZPP 445a straipsnis ir 451–456 straipsniai) atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 17 straipsnio nuostatas.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Jeigu per 30 dienų nuo mokėjimo įsakymo įteikimo atsakovui, atsižvelgiant į atitinkamą terminą, per kurį gali būti pateiktas prieštaravimo pareiškimas, teismui nepateikiamas prieštaravimo pareiškimas, teismas, naudodama standartinę G formą, turi paskelbti Europos mokėjimo įsakymą vykdytinu.

Kroatijos Respublikos teismo išduotas vykdytinas Europos mokėjimo įsakymas (Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 18 ir 19 straipsniai) yra vykdomasis dokumentas, kuriuo remiantis Kroatijos Respublikoje galima pradėti vykdymo veiksmus taip pat, kaip ir vykdant vykdytiną Kroatijos teismo sprendimą.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Paprastai ieškovas privalo aiškiai prašyti teismo išduoti vykdymo pažymėjimą ir teismas Europos mokėjimo įsakymą paskelbia vykdytinu naudodamas standartinę G formą.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Atsakovas gali prašyti peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą remdamasis ZPP 507n straipsnio nuostatose nurodytais pagrindais, atsižvelgdamas į Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnyje nurodytus pagrindus, o sprendimą dėl prašymo priimantis teismas gali atidėti vykdymą taikydamas atitinkamas Vykdymo įstatymo nuostatas, susijusias su vykdymo atidėjimu skolininko prašymu.

Paskutinis naujinimas: 06/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.