Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymas

Kroatija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Kroatijos Respublikoje galioja Europos mokėjimo įsakymas, o tokių įsakymų išdavimo procedūra reglamentuojama Civilinio proceso įstatymo (kroat. Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys), Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 ir 70/19) nuostatomis ir Prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimo pateikimo taisykles (kroat. Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN Nr. 124/13).

1.1 Procedūros taikymo sritis

Europos mokėjimo įsakymo procedūra taikoma išieškant konkrečią sumą, su kuria susijusių piniginių reikalavimų įvykdymo terminas yra suėjęs tuo metu, kai pateikiamas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą. Europos mokėjimo įsakymo procedūra buvo nustatyta 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1896/2006, nustatančiu Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, ir tas reglamentas taikomas tarpvalstybinėse civilinėse ir komercinėse bylose, nepaisant teismo rūšies, paisant tame reglamente nustatytų nukrypti leidžiančių nuostatų.

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Su reikalavimais dėl pinigų susiję ieškiniai (piniginiai reikalavimai). Ieškinio dalykas gali būti tik reikalavimai, kurie yra sutartiniai arba nesutartiniai įsipareigojimai ir kurių nominali vertė yra žinoma.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Viršutinės ribos, susijusios su reikalavimo verte, nėra.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Procedūrą taikyti neprivaloma, nes ieškovas gali laisvai nuspręsti, kaip pareikšti savo reikalavimą, jeigu tai neprieštarauja privalomoms taisyklėms ir visuomenės moralės normoms. Jeigu įvykdyti visi reikalavimai mokėjimo įsakymui išduoti, teismas mokėjimo įsakymą išduos net jei ieškovas savo reikalavime mokėjimo įsakymo išduoti neprašė. Taigi teismas privalo išduoti mokėjimo įsakymą, jeigu įvykdomi jam išduoti keliami reikalavimai.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Taip.

1.2 Kompetentingas teismas

Sprendimą dėl prašymų išduoti ir peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą, taip pat išduoti jo vykdymo pažymėjimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1896/2006 priima savivaldybės teismas (kroat. općinski sud) arba komercinis teismas (kroat. trgovački sud) bylose, kurios priklauso komercinių teismų jurisdikcijai, pagal atsakovo gyvenamąją vietą, įprastinę gyvenamąją vietą arba registruotąją buveinę.

1.3 Formos reikalavimai

Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir prieštaravimo dėl to įsakymo pareiškimas turi būti pateikiami tik kompiuterio skaitoma forma, jeigu teismas mano, kad šie dokumentai tinkami apdoroti kompiuteriu. Prašymo forma gali būti pateikiama popieriuje ar bet kokia kita teismui priimtina ryšių priemone.

Prašymų išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir prieštaravimo dėl to įsakymo pareiškimo tvarka nustatyta Prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimo pateikimo taisyklėse, kurios įsigaliojo 2013 m. spalio 17 d.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir prieštaravimo dėl to įsakymo pareiškimas kompetentingam teismui turi būti pateikiami naudojant Reglamente (EB) Nr. 1896/2006 nustatytas formas. Taigi Europos mokėjimo įsakymo išdavimo procedūroje privaloma naudoti standartizuotas formas, o jas galima atsisiųsti iš e. teisingumo portalo.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Kiekviena šalis (fizinis arba juridinis asmuo) gali laisvai nuspręsti, ar pati dalyvaus procedūroje, ar samdys tarpininką, paprastai advokatą. Taigi advokato atstovavimas Europos mokėjimo įsakymo išdavimo procedūroje neprivalomas.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Šalis privalo užpildyti kompiuterio skaitomą A formą (prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą), kurioje šalis gali padaryti papildomų pareiškimų ir pateikti papildomos informacijos, kad prireikus išsamiau paaiškintų reikalavimą.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

A formos 10 punkte nurodyta, kad šalis turi pridėti turimus įrodymus ir aprašyti, su kuo konkretūs įrodymai susiję. Įrodymai ir jų rinkimas reglamentuojami Civilinio proceso įstatymo 219–271 straipsniais, o teismas nusprendžia, kurie pateikti įrodymai bus naudojami siekiant nustatyti bylos faktus. Be to, teismas, remdamasis savo įsitikinimais, išsamiai ir atidžiai įvertinęs kiekvieną įrodymą atskirai ir visus įrodymus kartu, taip pat atsižvelgdamas į viso proceso rezultatą, nusprendžia, kurie faktai laikomi įrodytais.

1.4 Prašymo atmetimas

Prašymų atmetimui taikoma Civilinio proceso įstatymo 109 straipsnyje nustatyta bendroji taisyklė. Tame straipsnyje nustatyta, kad jeigu prašymas nesuprantamas arba jame nėra visos būtinos informacijos, kuria remiantis jį būtų galima nagrinėti toliau, teismas lieps prašymą pateikusiai šaliai jį pataisyti, t. y. pakeisti pagal pateiktus nurodymus, ir grąžins prašymą pataisyti arba pakeisti. Prašymas laikomas atsiimtu, jeigu per nustatytą terminą negrąžinamas teismui ir nepataisomas pagal teismo pateiktus nurodymus. Grąžintas nepataisytas ar nepakeistas prašymas atmetamas.

1.5 Apskundimas

Prieštaravimo pareiškimas – teisių gynimo priemonė, kuria atsakovas gali pasinaudoti, kai buvo pateiktas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą. Be to, išimtiniais atvejais šalys turi galimybę peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnį, laikydamosi tame straipsnyje išdėstytų sąlygų.

1.6 Prieštaravimas

Atsakovas prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimą gali pateikti įsakymą išdavusiam teismui naudodamas standartinę F formą, kuri jam buvo pateikta kartu su Europos mokėjimo įsakymu. Prieštaravimo pareiškimas turi būti išsiųstas per 30 dienų nuo įsakymo įteikimo atsakovui, o šis prieštaravimo pareiškime turi nurodyti, kad ginčija reikalavimą, tačiau neprivalo pateikti konkrečių priežasčių.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu atsakovas pateikia prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 16 straipsnyje, tolesnė procedūra bus vykdoma pagal Reglamente (EB) Nr. 861/2007 nustatytas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taisykles, jeigu jos taikomos, o jeigu ne – pagal Civilinio proceso įstatymo nuostatas dėl prieštaravimo dėl mokėjimo įsakymų pareiškimų (445a ir 451–456 straipsniai), atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 17 straipsnį.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Jeigu per 30 dienų nuo mokėjimo įsakymo įteikimo atsakovui prieštaravimo pareiškimas teismui nepateikiamas, atsižvelgiant į atitinkamą terminą, per kurį prieštaravimo pareiškimas gali būti gautas, teismas, naudodamas standartinę G formą, turi paskelbti Europos mokėjimo įsakymą vykdytinu.

Vykdytinas Europos mokėjimo įsakymas (Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 18 ir 19 straipsniai), išduotas teismo Europos Sąjungos teritorijoje, yra vykdomasis dokumentas, kuris gali būti naudojamas siekiant užtikrinti vykdymą Kroatijos Respublikoje taip pat, kaip ir pagal Kroatijos teismo priimtą sprendimą dėl vykdymo.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Paprastai ieškovas privalo prašyti teismo išduoti vykdymo pažymėjimą, o teismas Europos mokėjimo įsakymą paskelbia vykdytinu naudodamas standartinę G formą.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Atsakovas gali prašyti peržiūrėti Kroatijoje išduotą Europos mokėjimo įsakymą remdamasis Civilinio proceso įstatymo 507n straipsniu, atsižvelgdamas į Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnį. Sprendimą dėl prašymo priimantis teismas gali atidėti vykdymą taikydamas atitinkamas vykdymo proceso taisykles, susijusias su vykdymo atidėjimu skolininko prašymu. Skundą dėl vykdomojo rašto pateikti dėl priežasčių, susijusių su Europos mokėjimo įsakyme išdėstytu reikalavimu, leidžiama tik jei tos priežastys atsirado po to, kai įsakymas buvo įteiktas, ir jeigu jų jau negalima nurodyti prieštaravimo pareiškime pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 16 straipsnį.

Paskutinis naujinimas: 12/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.