Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Europos mokėjimo įsakymas

Anglija ir Velsas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Visose Anglijoje ir Velse nagrinėjamose bylose konkreti mokėjimo įsakymo procedūra netaikoma; tačiau yra procedūra, kurią taikant ieškovo naudai gali būti priimtas sprendimas už akių. Europos mokėjimo įsakymo procedūra galima pasinaudoti tais atvejais, kai nagrinėjamas tarpvalstybinis ES vidaus ginčas.

1.1 Procedūros taikymo sritis

Sprendimo už akių procedūra yra sudedamoji įprasto Anglijos ir Velso civilinio teisminio proceso dalis. Ieškovui pareiškus ieškinį (žr. „Kokių veiksmų imtis. Anglija ir Velsas“), atsakovas turėtų pateikti atsiliepimą per 14 dienų nuo pranešimo apie ieškinio formą gavimo. Jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį, ieškovas gali prašyti teismo priimti sprendimą už akių (t. y. priimti įsakymą, kuriuo atsakovui nurodoma sumokėti reikalaujamą sumą, nes negauta atsiliepimo). Pasibaigus 14 dienų terminui ieškovas tą turėtų padaryti kuo greičiau. Kol teismas nėra gavęs prašymo priimti sprendimą, atsakovas gali pateikti atsiliepimą į ieškinį. Jeigu atsakovo atsiliepimą teismas gauna anksčiau nei ieškovo prašymą, tokiam atsiliepimui bus teikiama pirmenybė, net jeigu jis buvo pateiktas pavėluotai.

Jeigu per šešis mėnesius nuo užginčijimo termino pabaigos ieškovas nepateikia prašymo priimti sprendimą, ieškinio nagrinėjimas „nutraukiamas“ (t. y. sustabdomas arba atidedamas) ir tada atsakovas gali tik paprašyti, kad teismas atnaujintų jo nagrinėjimą.

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Sprendimas už akių gali būti priimtas beveik visų rūšių bylose ir (arba) nagrinėjant bet kurį ieškinį Anglijos ir Velso civiliniuose teismuose. Tokie sprendimai gali būti priimti ne tik dėl piniginių ar iš sutarčių kylančių reikalavimų. Išskyrus atvejus, kai teismo taisyklėse (t. y. civilinio proceso taisyklėse) nustatyta kitaip, ieškovas bet kurioje Anglijoje ir Velse nagrinėjamoje civilinėje byloje gali prašyti priimti sprendimą už akių, išskyrus su prekių pristatymu susijusį reikalavimą, numatytą susitarime, reglamentuojamame pagal 1974 m. Vartotojų kredito aktą.

Tam, kad ieškovo prašymu būtų priimtas sprendimas už akių, jis turi pateikti įrodymų, kad įvykdė procesinius reikalavimus, o atsakovas šių procesinių reikalavimų neįvykdė.

Išimties tvarka Civilinio proceso taisyklių 8 dalyje nustatyta alternatyvi ieškinio nagrinėjimo procedūra tais atvejais, kai atsakovas prašo teismo priimti sprendimą dėl klausimo, dėl kurio mažai tikėtinas ginčas iš esmės dėl faktinių aplinkybių, arba tada, kai ši procedūra gali būti taikoma atitinkamame teismo procese. Tokiais atvejais sprendimas už akių negali būti priimtas.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Ieškinio vertės viršutinė riba nėra nustatyta.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Kaip minėta, sprendimo už akių priėmimo procedūra yra įprasto civilinio proceso sudedamoji dalis. Tai nėra atskira procedūra, kaip daugelyje kitų valstybių narių. Procedūros taikymas nėra privalomas ta prasme, kad sprendimas už akių nėra savaime priimamas atsakovui per atitinkamą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį. Šis terminas aiškiai nurodytas ieškinio formoje, kuri įteikiama atsakovui. Tam, kad sprendimas būtų priimtas už akių, ieškovas privalo pateikti prašymą arba pareiškimą dėl sprendimo už akių. Ieškovas taip pat gali nuspręsti neginti ieškinio.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Įmonių arba asmenų tarpusavio ginčai įvairiose valstybėse narėse reglamentuojami įvairiuose teisės aktuose, iš kurių svarbiausias yra ES Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, kuris dar vadinamas Briuselio reglamentu.

Europos mokėjimo įsakymas padeda kreditoriams lengviau susigrąžinti neginčijamas (t. y. pripažintas) pinigines skolas Europos Sąjungoje nagrinėjamose tarpvalstybinėse bylose; procedūra yra savanoriška, palyginti su galiojančiomis procedūromis.

1.2 Kompetentingas teismas

Sprendimą už akių gali priimti grafystės teismas ir Aukštasis teismas. Ieškovas turėtų kreiptis į teismą, kuriame jis pateikė savo ieškinį. Tuomet teismas gali patikrinti, ar atsakovas pateikė patvirtinimą apie įteiktus dokumentus arba atsiliepimą į ieškinį ir ar nepasibaigė šiems dokumentams pateikti taikomas terminas.

Procedūra vykdoma laikantis Anglijos ir Velso teismuose taikomų bendrųjų jurisdikcijos taisyklių (žr. puslapius apie jurisdikciją). Trumpai tariant, jeigu ieškinio suma yra mažesnė nei 100 000 GBP (asmens sužalojimo bylose ieškinio suma yra mažesnė nei 50 000 GBP), jis turėtų būti pareikštas grafystės teisme, išskyrus atvejus, kai ieškovui nurodoma kitaip. Ieškiniai, kurių suma yra mažesnė nei 10 000 GBP, gali būti nagrinėjami grafystės teisme taikant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, kurioje numatytas paprastas ir neformalus ginčų sprendimo būdas, ir šiuo atveju advokatas dažnai nedalyvauja. Bet koks ieškinys, kurio suma yra didesnė nei 100 000 GBP, gali būti pareikštas Aukštajame teisme arba grafystės teisme. Kompetentingas teismas bus nustatomas atsižvelgiant į bylos pobūdį ir sudėtingumą.

Daugiau informacijos apie sprendimams už akių taikomas procesines taisykles, kurios taikomos šiuose teismuose, galima rasti Teisingumo ministerijos svetainėje.

1.3 Formos reikalavimai

Sprendimo priėmimui už akių taikomi ne tik pirmiau nurodyti reikalavimai – t. y. pareikšdamas ieškinį ieškovas laikėsi tinkamų procedūrinių reikalavimų, o atsakovas nepateikė atsiliepimo per nustatytą terminą – bet ir reikalavimai dėl formos, kurie priklauso nuo ieškinio tipo.

Apskritai, jeigu reikalaujama konkrečios sumos, ieškovui tereikia pateikti prašymą dėl sprendimo priėmimo už akių. Tokius prašymus paprastai nagrinėja teismo administracijos darbuotojai, o ne teisėjas. Tokiais atvejais teismo darbuotojai patikrina, ar nėra patvirtinimo apie reikalavimo įteikimą arba atsakovo pateikto prieštaravimo, ar atitinkami terminai pasibaigė ir ar ieškovas teismui pateikė reikalingus įrodymus.

Jeigu ieškinyje nenurodyta konkreti suma, ieškovas privalo pateikti teismui prašymą. Tokiais atvejais šį klausimą nagrinėja teisėjas. Teisėjas nusprendžia, ar reikia rengti teismo posėdį ir kokią informaciją ieškovas turės pateikti, kad galėtų teisėjui padėti priimti sprendimą dėl ieškovui mokėtinos pinigų sumos, pavyzdžiui, kokie įrodymai turėtų būti pateikti.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Tiek dėl vieno, tiek dėl kito tipo ieškinių privaloma naudoti standartinę formą.

Kai reikalaujama konkrečios sumos ir teismas yra patvirtinęs reikalavimą, teismas ieškovui išsiunčia formą N205A „Pranešimas apie patvirtinimą (konkreti suma)“. Šioje formoje yra skiltis, kurią ieškovas turi užpildyti ir grąžinti teismui prašydamas priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo. Formoje pateikiamos instrukcijos, padedančios ją užpildyti.

Prieš užpildydamas formą, ieškovas turėtų atidžiai apgalvoti, kaip atsakovas galėtų grąžinti mokėtiną sumą. Ieškovas gali pageidauti, kad pinigai jam būtų sumokėti nedelsiant, tačiau labiau tikėtina, kad jis atgaus šiuos pinigus, jei atsakovui bus leista mokėti dalimis per tam tikrą laiką. Tai priklausys nuo atsakovo aplinkybių.

Jeigu ieškovas pareiškė savo ieškinį naudodamas piniginių reikalavimų internetinę platformą, prašymą priimti sprendimą už akių teismui galima pateikti internetu.

Jeigu pareikštame ieškinyje nebuvo nurodyta konkreti suma, ieškovas iš ieškinį priėmusio teismo turėtų gauti formą N205B „Pranešimas apie patvirtinimą (suma nenurodyta)“. Šioje formoje taip pat yra skiltis, kurioje ieškovas gali prašyti teismo priimti įsakymą, kad teisinė (ir finansinė) atsakomybė už reikalavimą tenka atsakovui. Teismas nuspręs, kokią sumą atsakovas turėtų sumokėti. Tai vadinama „sprendimo priėmimu, kai mokėtiną sumą nurodo teismas“.

Tam tikrų rūšių bylose reikalaujama pateikti prašymą teisėjui, kad jis nuspręstų, ar galima priimti sprendimą už akių. Taip yra tais atvejais, kai atsakovui ieškinys įteikiamas kito teismo jurisdikcijoje, kai atsakovas yra valstybė, Karališkosios šeimos narys arba asmuo ar įstaiga, kuriai civiliniame procese taikomas imunitetas. Prašymą taip pat reikia pateikti tada, kai ieškinio adresatas yra vaikas arba pacientas, arba vienas sutuoktinis teikia ieškinį kitam sutuoktiniui dėl žalos atlyginimo. Tokiais atvejais reikėtų naudoti formą N244 (Prašymo forma).

Daugumą teismuose naudojamų formų, įskaitant formą N244, galima rasti Teisingumo ministerijos svetainėje. Visas formas galima gauti bet kuriame Anglijos ir Velso civiliniame teisme.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Kaip ir visų tipų bylose, nereikalaujama, kad asmuo konsultuotųsi su advokatu arba kad jam atstovautų advokatas. Tačiau paprastai jeigu ieškinio suma yra didesnė nei 5 000 GBP, ypač jeigu jame keliami sudėtingi klausimai, patartina pasikonsultuoti su solisitoriumi. Daugiau informacijos apie rekomendacijas dėl teisinio atstovavimo galima rasti puslapyje „Kreipimasis į teismą“.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Kadangi prašymas arba pareiškimas dėl sprendimo už akių yra įprasto civilinio teisminio proceso Anglijoje ir Velse sudedamoji dalis, ieškovui ieškinį reikėtų pareikšti įprasta tvarka; žr. puslapį „Kreipimasis į teismą“. Paprastai reikalavimo formoje turi būti nurodyta bylos šalių informacija, trumpa informacija apie ieškinį ir, jei įmanoma, nurodyta reikalaujama pinigų suma bei pažymėta, ar suma, kurią siekiama atgauti, patenka į vieną iš šių intervalų:

  • ne daugiau nei 10 000 GBP;
  • daugiau nei 10 000 GBP, be ne daugiau nei 25 000 GBP;
  • daugiau nei 25 000 GBP.

Kai reikalavimas teikiamas dėl žalos asmeniui arba asmens sužalojimo, ieškovas turėtų nurodyti, ar siekia gauti:

  • ne daugiau nei 1 000 GBP;
  • daugiau nei 1 000 GBP.

Jeigu ieškovas negali įvardinti ieškinio sumos, jis turėtų nurodyti: „Negaliu nurodyti susigrąžintinos sumos“. Ieškinio formoje pateiktos instrukcijos, skirtos tiek ieškovui, tiek atsakovui.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Ieškovas turėtų pateikti ne tik ieškinio formą, bet taip pat su ieškiniu susijusią informaciją, kuri apima šiuos aspektus:

  • trumpą faktinių aplinkybių išdėstymą;
  • pareiškimą (jeigu taikoma), kad ieškovas siekia atitinkamos žalos atlyginimo;
  • informaciją apie bet kokias reikalaujamas palūkanas;
  • visą kitą informaciją, reikalaujamą atsižvelgiant į atitinkamą reikalavimo tipą, kaip nustatyta teismo taisyklėse.

Jeigu teismo darbuotojai gali priimti sprendimą už akių, jie turi būti įsitikinę, kad atsakovui perduota su ieškiniu susijusi informacija; kad atsakovas per atitinkamą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir kad atsakovas neįvykdė ieškinyje nurodyto reikalavimo.

Jeigu šie reikalavimai įvykdyti, teismo darbuotojai priima sprendimą ieškovo naudai, kuriame nurodoma atsakovo mokėtina suma, mokėjimo terminas ir mokėjimo gavėjo informacija. Sprendimo kopija siunčiama ieškovui ir atsakovui.

Jeigu, kaip minėta pirmiau, sprendimą turi priimti teisėjas, nes nenurodyta ieškinio suma, jis gali nuspręsti, ar būtina surengti teismo posėdį, ar reikia pateikti papildomus įrodymus. Tai vadinama nurodymų teikimu. Teismui priėmus atitinkamą sprendimą, ieškovui ir atsakovui nusiunčiamas įsakymas. Teisėjas gali nurodyti nagrinėti ieškinį pagal ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą arba nurodyti nagrinėti ieškinį paspartinta tvarka.

Nagrinėdamas bylą paspartinta tvarka, teisėjas atlieka vieną iš šių veiksmų: pateikia išsamesnius nurodymus dėl, pavyzdžiui, reikiamų dokumentų ir įrodymų, kad teisėjas galėtų priimti galutinį sprendimą dėl sumos, arba priima sprendimą dėl atsakovo mokėtinos sumos, jeigu tai paprasta byla, kuriai išnagrinėti ilgas posėdis nereikalingas.

Tai, kuris būdas bus pasirinktas, priklauso nuo tikėtinos žalos sumos, nuo to, ar tikėtina, kad atsakovas ginčys žalos sumą, ir ar, teisėjo manymu, per teismo posėdį nagrinėjamuose dokumentuose yra pakankamai įrodymų, kad būtų galima priimti galutinį sprendimą.

Paprastai teisėjas nerengia bylos nagrinėjimo paspartinta tvarka posėdžio, kad priimtų galutinį sprendimą, nebent visi teismui pateikti rašytiniai įrodymai buvo nusiųsti atsakovui ne vėliau kaip prieš tris dienas iki planuojamo bylos nagrinėjimo paspartinta tvarka posėdžio dienos.

Po bylos nagrinėjimo paspartinta tvarka posėdžio teismo darbuotojai išdėsto teisėjo sprendimo turinį įsakyme. Ieškovui ir atsakovui nusiunčiamos kopijos.

Be to, kas išvardyta, jeigu atsakovas negyvena Anglijoje arba Velse, teismas, remdamasis atitinkamais tarptautiniais susitarimais ir kt., privalo įsitikinti, kad jis turi įgaliojimus nagrinėti ieškinį ir priimti dėl jo sprendimą, kad joks kitas teismas neturi išimtinės jurisdikcijos ir kad ieškinys buvo tinkamai įteiktas.

1.4 Prašymo atmetimas

Nustačius, kad ieškovas nesilaikė teismo taisyklių, teismas atmeta prašymą arba pareiškimą dėl sprendimo priėmimo už akių. Pavyzdžiui, jeigu ieškinio formoje pateikta informacija neatitinka Civilinio proceso taisyklių arba jeigu ieškinio forma įteikta nesilaikant šių taisyklių, teismas sprendimo už akių nepriima. Teismas taip pat atmeta pareiškimą dėl sprendimo priėmimo už akių, kai ieškovas nepateikia reikiamų teismui tinkamų įrodymų (žr. pirmiau pateiktą informaciją). Jeigu laikomasi šių procesinių reikalavimų, tai, ar teismas nagrinėja reikalavimo pagrįstumą prieš priimdamas sprendimą už akių, priklauso (kaip minėta pirmiau) nuo to, ar reikalaujama konkrečios sumos, arba nuo to, ar tai yra vienas iš reikalavimų, kuriuos teisėjas gali nagrinėti tik gavęs pareiškimą (žr. 1.3 punktą).

1.5 Apskundimas

Sprendimą už akių bus atsisakoma priimti tik jeigu ieškovas nesugebės įtikinti teismo, kad jis vadovavosi teisingomis procedūromis. Šio sprendimo ieškovas apskųsti negali. Kai teismas atsisako priimti sprendimą už akių, ieškovas paprastai gali procesą pradėti iš naujo, atsakovui įteikdamas naują ieškinio formą pagal Civilinio proceso taisyklėse nustatytas procedūras ir reikalavimus.

Teismo įsakymas dėl sprendimo priėmimo už akių, kuris buvo priimtas nepagrįstai, gali būti pakeistas arba panaikintas atsakovo prašymu. Galima pateikti prašymą dėl už akių priimto sprendimo pakeitimo (pavyzdžiui, sumažinant reikalaujamą sumą, kai dalis skolos buvo sumokėta iki sprendimo priėmimo) arba panaikinimo.

Jeigu ieškovas turi pagrindo manyti, kad atsakovas negavo ieškinio informacijos iki sprendimo priėmimo už akių, jis privalo paprašyti teismo panaikinti už akių jo naudai priimtą sprendimą.

1.6 Prieštaravimas

Sprendimo priėmimo už akių procedūra taikoma tik tada, kai atsakovas per nustatytą terminą nepateikia prieštaravimo arba nepripažįsta ieškinio (žr. pirmiau). Jeigu atsakovas ginčija ieškinį, byla nagrinėjama pagal įprastą ginčijamo ieškinio nagrinėjimo procedūrą.

Jeigu atsakovas nori, kad įsakymas dėl už akių priimto sprendimo būtų panaikintas arba pakeistas po jo priėmimo, jis turi skubiai paprašyti teismo panaikinti arba pakeisti sprendimą. Teismas gali pakeisti arba panaikinti už akių priimtą sprendimą, jeigu mano, kad tam yra pakankamas pagrindas arba kad atsakovas turi realias galimybes sėkmingai užginčyti ieškinį.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu per nustatytą terminą atsakovas pateikia prieštaravimą dėl ieškinio, byla nagrinėjama pagal įprastą ginčijamo ieškinio nagrinėjimo procedūrą, kaip aprašyta puslapyje „Kreipimasis į teismą“.

Kadangi sprendimo už akių institutas yra įprasto civilinio proceso sudedamoji dalis, toks perdavimas Anglijoje ir Velse neatliekamas. Tačiau jeigu sprendimas už akių panaikinamas sėkmingai jį ginčijus, bylą gali prireikti nagrinėti iš naujo arba atsakovui gali būti suteikta galimybė pateikti atsiliepimą į ieškinį. Sprendimą dėl tolesnių veiksmų priima teisėjas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Sprendimo priėmimo už akių procedūra taikoma tik tada, kai atsakovas per nustatytą terminą nepateikia prieštaravimo arba nepripažįsta ieškinio. Tik tokiu atveju ieškovas gali pateikti prašymą arba pareiškimą dėl sprendimo priėmimo už akių.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Sprendimas už akių – tai sprendimas, kurio vykdymą atsakovo atžvilgiu ieškovas gali užtikrinti. Procedūros, kurių reikia laikytis, kad būtų priimtas sprendimas, aprašytos 1.3.4 punkte.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Kaip aprašyta pirmiau, atsakovas gali paprašyti teismo pakeisti arba panaikinti už akių priimtą sprendimą (pavyzdžiui, pakeisti sprendimo sąlygas arba visą jį panaikinti). Tai nėra skundas, nes tokį prašymą nagrinėja tas pats teismas, kuris būtų nagrinėjęs pirminę bylą, jeigu atsakovas būtų ginčijęs ieškinį. Teismas gali pakeisti arba panaikinti už akių priimtą sprendimą, jeigu mano, kad padaryti tam tikri procedūriniai pažeidimai arba kad atsakovas turi realias galimybes sėkmingai užginčyti ieškinį, arba kad tam yra pagrindas.

Nutartį panaikinti arba atsisakyti panaikinti už akių priimtą sprendimą bet kuri šalis gali apskųsti, gavusi nutartį priėmusio arba apeliacinio teismo leidimą.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerija

Teismų adresai

Paskutinis naujinimas: 17/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.