Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymas

Estija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Taip. Civilinio proceso kodekso (est. tsiviilkohtumenetluse seadustik) 49 skyriuje reglamentuojama pagreitinta tvarka, skirta nurodymams sumokėti.

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Ši tvarka taikoma reikalavimams, kylantiems iš privatinės teisės santykių, ir yra taikoma tam tikrų pinigų sumų sumokėjimui.

Pagreitinta tvarka, skirta nurodymams sumokėti, netaikoma nesutartiniams reikalavimams, išskyrus:

 • reikalavimus, kylančius iš Variklinių transporto priemonių draudimo nuo žalos tretiesiems asmenims įstatymo (est. liikluskindlustuse seadus);
 • reikalavimus, kai skolininkas pripažįsta prievolę arba kai sudarytas kitas susitarimas, kuriuo įpareigojama įvykdyti prievolę.

Pagreitinta tvarka, skirta nurodymams sumokėti, netaikoma, jei:

 • tuo metu, kai pateikiama peticija, reikalavimo terminas dar nesuėjęs, išskyrus reikalavimus dėl užtikrinimo priemonės sumokėti delspinigius, arba reikalavimo pateikimas priklauso nuo abipusio įsipareigojimo įvykdymo, ir šis įsipareigojimas dar neįvykdytas;
 • reikalavimu siekiama su nuosavybe nesusijusios žalos atlyginimo;
 • reikalavimas pateiktas prieš bankrutavusį skolininką;
 • reikalavimas, kuris pateikiamas keliems skolininkams, nėra susijęs su tuo pačiu pagrindu ar įsipareigojimu.

Pagreitinta tvarka, skirta nurodymams sumokėti, netaikoma papildomiems reikalavimams tiek, kiek jie viršija pagrindinį reikalavimą.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Taip. Pagreitinta tvarka, skirta nurodymams sumokėti, netaikoma reikalavimams, kurių vertė viršija 6 400 EUR. Ši suma apima ir pagrindinį, ir papildomą reikalavimą.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Taikyti pagreitintą tvarką, skirtą nurodymams sumokėti, yra neprivaloma. Kreditorius gali nuspręsti, ar naudotis pagreitinta tvarka, ar pradėti įprastą procesą.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Taip. Nacionalinės teisės aktuose nėra pagreitintos tvarkos, skirtos nurodymams sumokėti, taikymo kitoje šalyje gyvenantiems arba esantiems atsakovams apribojimų. Europos Sąjungoje esančio atsakovo jurisdikcija nustatoma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1215/2012.

1.2 Kompetentingas teismas

Prašymus taikyti pagreitintą tvarką, skirtą nurodymams sumokėti, nagrinėja Pernu apskrities teismo Hapsalu skyriaus (est. Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja) nurodymų sumokėti poskyris.

1.3 Formos reikalavimai

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Pagreitinta tvarka, skirta nurodymams sumokėti, galima naudotis tik elektroniniu būdu, o prašymus teismui galima teikti tik viešajame e-File portale (est. E-toimik) arba per informacinėms sistemoms skirtą keitimosi duomenimis terpę X-Road (est. X-tee).

Pareiškimus galima pateikti per e-File svetainę https://www.e-toimik.ee/.

Pagal Civilinio proceso kodekso 485 straipsnio 2 dalį prieštaravimą galima pateikti prie pasiūlymo sumokėti pridedamoje formoje arba kitu formatu. Formos taip pat pateiktos Teisingumo ministerijos (est. Justiitsministeerium) svetainėje http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/maksekasumenetlus-ja-e-toimik.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Ne, atstovo skirti nebūtina.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Prašyme taikyti pagreitintą tvarką, skirtą nurodymams sumokėti, turėtų būti trumpai aprašytos reikalavimo pagrindą sudarančios aplinkybės ir įrodymai, kuriuos prašymą teikiantis asmuo galės pateikti reikalavimui pagrįsti. Reikalavimas turi būti grindžiamas faktais ir paremtas dokumentiniais įrodymais. Reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, jeigu, atsižvelgiant į prašyme kaip nurodymo sumokėti pagrindą pateiktas aplinkybes, reikalavimo negalima teisėtai patenkinti.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Norint patvirtinti pateiktą reikalavimą nereikia pateikti rašytinių įrodymų. Tačiau prašyme turėtų būti aprašyti įrodymai, kuriuos prašymą teikiantis asmuo galės pateikti reikalavimui pagrįsti.

1.4 Prašymo atmetimas

Teismas atmeta prašymą taikyti pagreitintą tvarką, skirtą nurodymams sumokėti, jeigu:

 1. pagal Civilinio proceso kodeksą nurodymui sumokėti neleidžiama taikyti pagreitintos tvarkos;
 2. prašymas neatitinka Civilinio proceso kodekse nustatytų reikalavimų;
 3. paaiškėjo, kad neįmanoma skolininkui per pagrįstą laiką įteikti nurodymo sumokėti ir jo negalima įteikti viešu paskelbimu, o prašymą teikiantis asmuo konkrečiai paprašė baigti procesą, jeigu pateikiamas prieštaravimas;
 4. peticijos pateikėjas per jam nustatytą laikotarpį neinformuoja teismo apie dokumentų įteikimo proceso dalyviui rezultatą;
 5. tampa akivaizdu, kad esama priežasčių sustabdyti procesą.

1.5 Apskundimas

Nutarties, kuria atmetamas prašymas duoti nurodymą sumokėti, apeliacine tvarka apskųsti negalima. Prašymo atmetimu neribojama prašymą pateikusio asmens teisė pateikti reikalavimą ieškinyje arba taikant pagreitintą tvarką, skirtą nurodymams sumokėti.

1.6 Prieštaravimas

Skolininkas per penkiolika dienų nuo nurodymo sumokėti įteikimo arba per trisdešimt dienų, jeigu nurodymas sumokėti įteikiamas užsienyje, gali nurodymą sumokėti davusiame teisme pareikšti prieštaravimą reikalavimui arba jo daliai.

Prieštaravimas gali būti pateiktas naudojantis prie nurodymo sumokėti pridėta forma arba kitu formatu. Prieštaravimo motyvų išdėstyti nebūtina.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu skolininkas laiku pateikia prieštaravimą nurodymui sumokėti, nurodymą sumokėti parengęs teismas toliau nagrinėja ieškinį arba perduoda jį teismui, nurodytam prašyme taikyti pagreitintą tvarką, skirtą nurodymams sumokėti, arba bendrame proceso šalių prašyme nurodytam teismui. Buto nuosavybės ar bendros nuosavybės byloje procesas pagal peticiją tęsiamas, jeigu peticijos pateikėjas neprašė atlikti kokių nors veiksmų arba nutraukti proceso. Ieškinys laikomas pareikštu, kai pateikiamas prašymas taikyti pagreitintą tvarką, skirtą nurodymams sumokėti.

Jeigu prašymą teikiantis asmuo konkrečiai prašė nutraukti procesą gavus prieštaravimą, procesas baigiamas.

Jeigu skolininkas pateiktame prieštaravime nurodymui sumokėti iš dalies pripažįsta peticijos pateikėjo reikalavimą, bylą nagrinėjantis teismas nutartimi duoda nurodymą sumokėti skolininko pripažįstamą sumą ir toliau nagrinėja likusią bylos dalį.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Jeigu skolininkas nesumoka nurodyme sumokėti nurodytos sumos ir laiku nepateikia prieštaravimo nurodymui sumokėti, teismas nutartimi išduoda nurodymą sumokėti, kad suma būtų išieškota.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Į nurodymą sumokėti įtraukiamas paaiškinimas skolininkui apie jo teisę per penkiolika dienų arba per trisdešimt dienų, jeigu nurodymas sumokėti įteikiamas užsienyje, apeliacine tvarka apskųsti nutartį. Skolininkui turi būti paaiškinama, kad apeliacinį skundą galima paduoti tik remiantis viena iš toliau nurodytų aplinkybių:

 1. nurodymas sumokėti skolininkui buvo įteiktas kitu būdu, ne asmeniškai pasirašytinai ar elektroniniu būdu, ir jis ne dėl skolininko kaltės nebuvo įteiktas laiku, todėl skolininkas negalėjo laiku pateikti prieštaravimo;
 2. skolininkas negalėjo pateikti prieštaravimo nurodymui sumokėti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo skolininko valios;
 3. nebuvo įvykdyti pagreitintos tvarkos, skirtos nurodymams sumokėti, reikalavimai arba kokiu nors kitu būdu buvo iš esmės pažeistos pagreitintos tvarkos, skirtos nurodymams sumokėti, taikymo sąlygos, arba reikalavimas, kuriam taikoma pagreitinta tvarka, yra akivaizdžiai nepagrįstas.

Teisinis skolininko atstovas arba absoliutus skolininko įpėdinis per du mėnesius po sužinojimo apie nurodymą sumokėti gali apeliacine tvarka jį apskųsti, jeigu tapo akivaizdu, kad teismo nutarties priėmimo metu buvo priežasčių sustabdyti procesą, tačiau teismas jų nežinojo ir negalėjo žinoti. Nutartį apeliacine tvarka skundžiantis asmuo turėtų tai daryti remdamasis viena iš minėtųjų aplinkybių.

Paskutinis naujinimas: 04/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.