Europos mokėjimo įsakymas

Estija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Taip. Civilinio proceso kodekso (est. tsiviilkohtumenetluse seadustik) 49 skyriuje reglamentuojama pagreitinta tvarka, skirta mokėjimo įsakymams.

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Ši tvarka taikoma reikalavimams, kylantiems iš privatinės teisės santykių, ir yra taikoma tam tikrų pinigų sumų sumokėjimui.

Pagreitinta tvarka, skirta mokėjimo įsakymams, netaikoma nesutartiniams reikalavimams, išskyrus:

 • konkrečius reikalavimus, kylančius iš Variklinių transporto priemonių draudimo nuo žalos tretiesiems asmenims įstatymo (est. liikluskindlustuse seadus);
 • reikalavimus, kai skolininkas pripažįsta prievolę arba kai sudarytas kitas susitarimas, kuriuo įpareigojama įvykdyti prievolę.

Pagreitinta tvarka, skirta mokėjimo įsakymams, netaikoma, jei:

 • tuo metu, kai pateikiamas prašymas, reikalavimo terminas dar nesuėjęs, išskyrus papildomus reikalavimus sumokėti delspinigius, arba reikalavimo pateikimas priklauso nuo abipusio įsipareigojimo įvykdymo, ir šis įsipareigojimas dar neįvykdytas;
 • reikalavimu siekiama neturtinės žalos atlyginimo;
 • reikalavimas pateiktas prieš bankrutavusį skolininką;
 • reikalavimas, pateikiamas keliems skolininkams, kyla ne iš to paties pagrindo ar įsipareigojimo.

Pagreitinta tvarka, skirta mokėjimo įsakymams, netaikoma papildomiems reikalavimams, jeigu jie viršija pagrindinį reikalavimą.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Taip. Taip. Pagreitinta tvarka, skirta mokėjimo įsakymams, netaikoma reikalavimams, kurių vertė viršija 8 000 EUR. Ši suma apima ir pagrindinį, ir papildomus reikalavimus.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Taikyti pagreitintą tvarką, skirtą mokėjimo įsakymams, yra neprivaloma. Kreditorius gali nuspręsti, ar naudotis pagreitinta tvarka, ar pradėti įprastą procesą.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Taip. Nacionalinės teisės aktuose nėra pagreitintos tvarkos, skirtos mokėjimo įsakymams, taikymo kitoje šalyje gyvenantiems arba esantiems atsakovams apribojimų. Europos Sąjungoje esančio atsakovo jurisdikcija nustatoma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1215/2012.

1.2 Kompetentingas teismas

Prašymus taikyti pagreitintą tvarką, skirtą mokėjimo įsakymams, nagrinėja Pernu apskrities teismo Hapsalu skyriaus (est. Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja) mokėjimo įsakymų poskyris.

1.3 Formos reikalavimai

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Pagreitinta tvarka, skirta mokėjimo įsakymams, taikoma elektroniniu būdu, o prašymus teismui galima teikti tik portale Avalik E-toimik arba per informacinių sistemų keitimosi duomenimis terpę X-tee.

Prašymus galima teikti per portalą E-toimik interneto svetainėje: https://www.e-toimik.ee/

Pagal TsMS 485 straipsnio 2 dalį prieštaravimą galima pateikti prie pasiūlymo sumokėti pridedamoje formoje arba kitu formatu. Formą galima rasti Riigi Teataja (Oficialiajame leidinyje).

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Ne, atstovo skirti nebūtina.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Prašyme taikyti pagreitintą tvarką, skirtą mokėjimo įsakymams, turėtų būti trumpai aprašytos reikalavimo pagrindą sudarančios aplinkybės ir įrodymai, kuriuos prašymą teikiantis asmuo galės pateikti ieškinio reikalavimui pagrįsti. Reikalavimas turi būti grindžiamas faktais ir paremtas dokumentiniais įrodymais. Reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, jeigu, atsižvelgiant į prašyme kaip mokėjimo įsakymo pagrindą pateiktas aplinkybes, reikalavimo negalima teisėtai patenkinti.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Norint patvirtinti, kad reikalavimas pateiktas, dokumentinių įrodymų pridėti nereikia. Tačiau prašyme turėtų būti trumpai aprašyti įrodymai, kuriuos prašymą teikiantis asmuo galės pateikti ieškinio reikalavimui pagrįsti.

1.4 Prašymo atmetimas

Teismas atmeta prašymą taikyti pagreitintą tvarką, skirtą mokėjimo įsakymams, jeigu:

 1. pagal Civilinio proceso kodeksą mokėjimo įsakymui neleidžiama taikyti pagreitintos tvarkos;
 2. prašymas neatitinka Civilinio proceso kodekse nustatytų reikalavimų;
 3. pasiūlymas sumokėti skolininkui nebuvo įteiktas per pagrįstą laiką ir jo negalima įteikti viešu paskelbimu, o prašymą teikiantis asmuo yra tiesiogiai paprašęs baigti procesą, jeigu pateikiamas prieštaravimas;
 4. prašymą teikiantis asmuo per jam nustatytą laikotarpį neinformuoja teismo apie dokumentų įteikimo proceso dalyviui rezultatą;
 5. tampa akivaizdu, kad esama priežasčių sustabdyti procesą.

1.5 Apskundimas

Nutarties, kuria atmetamas prašymas duoti mokėjimo įsakymą, apeliacine tvarka apskųsti negalima. Prašymo atmetimu neribojama prašymą pateikusio asmens teisė pateikti reikalavimą kaip ieškinį arba taikant pagreitintą tvarką, skirtą mokėjimo įsakymams.

1.6 Prieštaravimas

Skolininkas per penkiolika dienų nuo pasiūlymo sumokėti įteikimo arba per trisdešimt dienų, jeigu pasiūlymas sumokėti įteikiamas užsienyje, gali pasiūlymą sumokėti išdavusiame teisme pareikšti prieštaravimą reikalavimui arba jo daliai.

Prieštaravimas gali būti pateiktas naudojantis prie pasiūlymo sumokėti pridėta forma arba kitu formatu. Prieštaravimo motyvų išdėstyti nebūtina.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu skolininkas iki nurodyto termino pateikia prieštaravimą pasiūlymui sumokėti, pasiūlymą sumokėti parengęs teismas toliau nagrinėja bylą kaip ieškinį arba perduoda jį teismui, nurodytam prašyme taikyti pagreitintą tvarką, skirtą mokėjimo įsakymams, arba bendrame suinteresuotųjų šalių prašyme nurodytam teismui. Buto nuosavybės ar bendros nuosavybės byloje procesas pagal prašymą tęsiamas, jeigu prašymą teikiantis asmuo neprašė atlikti kokių nors veiksmų arba nutraukti proceso. Ieškinys laikomas pareikštu, kai pateikiamas prašymas taikyti pagreitintą tvarką, skirtą mokėjimo įsakymams.

Jeigu prašymą teikiantis asmuo konkrečiai prašė nutraukti procesą gavus prieštaravimą, procesas baigiamas.

Jeigu skolininkas pateiktame prieštaravime pasiūlymui sumokėti iš dalies pripažįsta prašymą teikiančio asmens reikalavimą, bylą nagrinėjantis teismas nutartimi išduoda mokėjimo įsakymą dėl skolininko pripažįstamos sumos ir toliau nagrinėja likusią bylos dalį kaip ieškinį arba pagal prašymą.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Jeigu skolininkas nesumoka pasiūlyme sumokėti nurodytos sumos ir laiku nepateikia prieštaravimo pasiūlymui sumokėti, teismas nutartimi išduoda mokėjimo įsakymą dėl tos sumos.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Mokėjimo įsakyme, be kita ko, turėtų būti išdėstomas paaiškinimas skolininkui apie jo teisę per penkiolika dienų arba per trisdešimt dienų, jeigu pasiūlymas sumokėti įteikiamas užsienyje, apeliacine tvarka apskųsti nutartį. Skolininkui turi būti paaiškinama, kad apeliacinį skundą nutarčiai apskųsti galima paduoti tik remiantis viena iš toliau nurodytų aplinkybių:

 1. pasiūlymas sumokėti skolininkui buvo įteiktas kitu būdu, ne asmeniškai pasirašytinai ar elektroniniu būdu, ir jis ne dėl skolininko kaltės nebuvo įteiktas laiku, todėl skolininkas negalėjo laiku pateikti prieštaravimo;
 2. skolininkas negalėjo pateikti prieštaravimo pasiūlymui sumokėti dėl pagrįstos priežasties, nepriklausančios nuo skolininko valios;
 3. nebuvo įvykdyti pagreitintos tvarkos, skirtos mokėjimo įsakymams, reikalavimai arba kokiu nors kitu būdu buvo iš esmės pažeistos pagreitintos tvarkos, skirtos mokėjimo įsakymams, taikymo sąlygos, arba reikalavimas, kuriam taikoma pagreitinta tvarka, yra akivaizdžiai nepagrįstas.

Teisinis skolininko atstovas arba absoliutus skolininko įpėdinis per du mėnesius nuo sužinojimo apie mokėjimo įsakymą gali apeliacine tvarka jį apskųsti, jeigu tapo akivaizdu, kad teismo nutarties priėmimo metu buvo priežasčių sustabdyti procesą, tačiau teismas jų nežinojo arba negalėjo žinoti. Nutartį apeliacine tvarka skundžiantis asmuo turėtų tai daryti remdamasis viena iš minėtųjų aplinkybių.

Paskutinis naujinimas: 02/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.