Europos mokėjimo įsakymas

Vokietija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

1.1 Procedūros taikymo sritis

Taip. Civilinio proceso taisyklėse numatyta mokėjimo įsakymo procedūra (vok. Mahnverfahren), kuria naudojamasi siekiant, kad būtų apmokėti piniginiai reikalavimai, kurie nebūtinai yra ginčijami. Ši procedūra reglamentuojama Civilinio proceso kodekso (vok. Zivilprozessordnung) 688 ir kituose straipsniuose.

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Paprastai šia procedūra gali būti naudojamasi, kai reikalaujama sumokėti konkrečią pinigų sumą eurais.

Tačiau mokėjimo įsakymo procedūra negalima naudotis šiais atvejais:

  • reikalavimams, kylantiems iš vartojimo kredito sutarčių, kuriose numatyta palūkanų norma yra 12 proc. didesnė už bazinę palūkanų normą;
  • reikalavimams, kurie yra susiję su pareigų įvykdymu ateityje;
  • jeigu mokėjimo įsakymas turėtų būti įteiktas apie jį viešai paskelbiant, nes atsakovo adresas nėra žinomas.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Sumos, kurią gali būti reikalaujama sumokėti, aukštutinė riba nenustatyta.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Kreditorius neprivalo naudotis mokėjimo įsakymo procedūra. Kreditorius gali nuspręsti reikalavimą pateikti pagal šią procedūrą arba įprasta tvarka.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Iš esmės Vokietijoje mokėjimo įsakymo procedūra taip pat gali būti naudojamasi, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Vokietijos Civilinio proceso kodekso 688 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog tais atvejais, kai mokėjimo įsakymą reikėtų įteikti užsienyje, mokėjimo įsakymo procedūra gali būti naudojamasi tik jeigu tokia galimybė numatyta Teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo įstatyme (vok. Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). Šiuo metu pripažįstami ir vykdomi visų Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos, taip pat Izraelio teismų sprendimai.

1.2 Kompetentingas teismas

Išimtinė jurisdikcija dėl mokėjimo įsakymo procedūros priklauso vietos teismui (vok. Amtsgericht), kuris taip pat turi įprastą jurisdikciją dėl pareiškėjo. Ji nustatoma pagal asmens gyvenamąją vietą arba, jeigu tai yra juridinis asmuo, pagal jo registruotos buveinės vietą. Tačiau daugumoje Vokietijos federalinių žemių įsteigti centriniai mokėjimo įsakymų bylas nagrinėjantys teismai (vok. Mahngerichte) (pvz., Vedingo vietos teismas Berlyne). Tai reiškia, kad jurisdikcija nagrinėti mokėjimo įsakymų bylas yra sutelkta įvairiuose vietos teismuose arba net viename tos žemės vietos teisme. Tokiais atvejais pareiškėjo įprastos jurisdikcijos vieta yra centriniame mokėjimo įsakymo bylas nagrinėjančiame teisme, kuris turi jurisdikciją pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą.

Jeigu pareiškėjas Vokietijoje neturi įprastos jurisdikcijos vietos, išimtinę jurisdikciją turi Vedingo vietos teismas Berlyne. Jeigu atsakovas Vokietijoje neturi įprastos jurisdikcijos vietos, jurisdikcija priklauso vietos teismui, kuris turėtų jurisdikciją nagrinėti ginčą, nepaisant jurisdikcijos atskyrimo pagal ginčo dalyką (paprastai vietos teismai turi jurisdikciją nagrinėti ne didesnius nei 5 000 EUR vertės ginčus). Šiuo atveju kai kuriose federalinėse žemėse taip pat gali būti centrinių mokėjimo įsakymo bylas nagrinėjančių teismų.

1.3 Formos reikalavimai

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Būtina naudoti iš anksto parengtą spausdintinę formą, jeigu susijusi deklaracija ar paraiška gali būti pateikta naudojant tokią formą. Formos naudojamos prašymams išduoti mokėjimo įsakymą ir vykdomąjį raštą ir jiems pakartotinai įteikti.

Visose federalinėse žemėse mokėjimo įsakymų procedūros yra automatizuotos. Jose prašymus galima pateikti iš anksto parengtose spausdintinėse popierinėse formose arba naudojant elektroninius duomenų mainus. Įvairūs programinės įrangos paslaugų teikėjai siūlo programinę įrangą, kuria naudojantis galima elektroniniu būdu pateikti paraiškas vykdant automatizuotą mokėjimo įsakymo procedūrą. Kai kuriuose vietos teismuose taip pat įmanoma prašymus pateikti tiesiogiai internetu.

Iš anksto parengtas spausdintines popierines formas, skirtas mokėjimo įsakymo procedūroms, galima įsigyti kanceliarinių prekių parduotuvėse.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Ne, teisinis atstovavimas nėra būtinas.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Reikalavimo pagrindų nebūtina išsamiai aprašyti. Viskas, kas būtina, − tai glaustai nurodyti reikalavimą ir konkrečią reikalaujamą pinigų sumą. Tai atliekama užpildant iš anksto parengtoje spausdintinėje mokėjimo įsakymo formoje esančius laukelius. Pagrindinį ir papildomus reikalavimus reikia nurodyti atskirai.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Dėl pateiktų reikalavimų dokumentinių įrodymų pateikti nereikia.

1.4 Prašymo atmetimas

Prašymas išduoti mokėjimo įsakymą bus atmestas, jeigu mokėjimo įsakymo procedūra nėra priimtina, jeigu teismas, į kurį kreipiamasi, neturi jurisdikcijos, arba jeigu mokėjimo prašymas neatitinka oficialių reikalavimų. Prašymas taip pat bus atmestas, jeigu mokėjimo įsakymas gali būti išduodamas tik dėl dalies reikalavimo. Prieš atsisakant išduoti mokėjimo įsakymą būtina išklausyti pareiškėją.

Prieš išduodamas mokėjimo įsakymą teismas nenagrinėja, ar reikalavimas yra pagrįstas.

1.5 Apskundimas

Atsisakymo išduoti mokėjimo įsakymą paprastai negalima apskųsti apeliacine tvarka. Skubų prieštaravimą (vok. sofortige Beschwerde) galima pareikšti tik tuo atveju, jeigu prašymas buvo perduotas kompiuteriu apdorojama forma ir buvo atmestas motyvuojant tuo, kad, teismo manymu, teismo elektroninė dokumentų tvarkymo sistema negali apdoroti šios formos; tačiau praktikoje ši taisyklė retai taikoma.

1.6 Prieštaravimas

Jeigu mokėjimo įsakymas išduodamas ir įteikiamas atsakovui, jis per dvi savaites gali pareikšti prieštaravimą dėl jo. Tačiau prieštaravimas vis dar galioja ir praėjus šiam terminui, kol priimama nutartis dėl mokėjimo įsakymo vykdymo.

Įteikiant mokėjimo įsakymą atsakovas gauna iš anksto parengtą spausdintinę formą, kurioje gali pareikšti prieštaravimą. Tačiau šios iš anksto parengtos spausdintinės formos naudoti neprivaloma. Tai reiškia, kad prieštaravimą galima pareikšti kita forma; vienintelis oficialus reikalavimas – prieštaravimas turi būti rašytinis.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu atsakovas laiku ginčija reikalavimą, nutarties dėl mokėjimo įsakymo vykdymo priimti negalima, o mokėjimo įsakyme nurodytas reikalavimas negali būti vykdomas. Tačiau byla nebus automatiškai nagrinėjama įprasta tvarka. Šiuo atveju mokėjimo įsakymo procedūros pareiškėjas arba atsakovas turi pateikti aiškų prašymą dėl įprasto bylos nagrinėjimo. Pareiškėjas gali nuspręsti pateikti tokį prašymą iš karto, kai sužino apie prieštaravimą, ir net gali pridėti tokį prašymą prie paties mokėjimo įsakymo, kuris atlieka apsauginės priemonės vaidmenį.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Atsižvelgdamas į prašymą, teismas priims nutartį dėl mokėjimo įsakymo vykdymo. Prašymo negalima pateikti tol, kol nesuėjo terminas, iki kurio galima pareikšti prieštaravimą; jame reikia nurodyti visus mokėjimo įsakyme nurodytus mokėjimus, kurie buvo sumokėti, jeigu tai buvo padaryta. Jeigu buvo atlikti daliniai mokėjimai, pareiškėjas turi atitinkamai sumažinti prašomą sumokėti sumą.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Nutartis dėl mokėjimo įsakymo vykdymo turi tokią pat galią kaip ir laikinai vykdytinas sprendimas už akių. Įteikus nutartį, prieštaravimą galima pareikšti per dviejų savaičių terminą.

Paskutinis naujinimas: 28/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.