Europos mokėjimo įsakymas

Latvija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Latvijoje galimas neginčytinas prievolių vykdymas (Civilinio proceso įstatymo (lat. Civilprocesa likums) 50 skyriaus 400–406 straipsniai, taip pat prievolių vykdymas įteikiant teismo pranešimą (to paties įstatymo 501 skyriaus 4061–40610 straipsniai).

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Neginčytino prievolių vykdymo būdą leidžiama taikyti:

 1. pagal susitarimus dėl prievolių, kurios užtikrinamos viešai įregistruota hipoteka arba komerciniu užstatu;
 2. pagal notaro patvirtintas sutartis arba lygiaverčio teisinio poveikio sutartis dėl piniginių mokėjimų arba kilnojamojo turto grąžinimo;
 3. pagal turto išperkamosios nuomos arba nuomos sutartis, kurios yra notaro patvirtintos arba įtrauktos į žemės registrą ir pagal kurias išperkamosios nuomos mokėtojas arba nuomininkas, pasibaigus terminui arba nesumokėjęs išperkamosios nuomos ar nuomos įmokos, privalo atlaisvinti išperkamąja nuoma įsigytą arba išsinuomotą turtą ir privalo sumokėti išperkamosios nuomos arba nuomos įmokas;
 4. užprotestuotiems paprastiesiems vekseliams, kurie nėra notarinio akto formos.

Nurodytos prievolės negali būti vykdomos taikant neginčytiną vykdymą, jeigu:

 1. vykdymas susijęs su valstybės ar vietos valdžios institucijos nuosavybe;
 2. prievolė išnyko laikui bėgant, kai termino pabaiga neginčijamai matyti iš paties veiksmo.

Prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą būdą galima taikyti piniginėms prievolėms, kurių buvimas patvirtinamas dokumentu ir kurių vykdymo terminas suėjo, ir kompensacijos mokėjimo prievolėms, kurios nustatytos prekių tiekimo, prekių pirkimo arba paslaugų teikimo sutartyse, jeigu tokių prievolių buvimas patvirtinamas dokumentu, o jų vykdymo terminas sutartyse nebuvo nustatytas.

Prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą būdo negalima taikyti:

 1. mokėjimams, susijusiems su neįvykdytomis priešpriešinėmis prievolėmis;
 2. jeigu nežinoma skolininko deklaruota arba faktinė gyvenamoji vieta;
 3. jeigu skolininko deklaruota arba faktinė gyvenamoji vieta, buvimo vieta arba registruota buveinė yra ne Latvijoje;
 4. jeigu reikalaujama bauda viršija pagrindinės skolos dydį;
 5. jeigu reikalaujami delspinigiai viršija pagrindinės skolos dydį;
 6. mokėjimo įsipareigojimų, kai skolos suma viršija 15 000 EUR, atveju;
 7. bendro mokėjimo įsipareigojimų atveju.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Prievolių vykdymas įteikiant teismo pranešimą neleidžiamas mokėjimo prievolių atveju, kai skolos suma viršija 15 000 EUR.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Procedūros nėra privalomos.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Prievolių vykdymas įteikiant teismo pranešimą nėra leidžiamas, jeigu skolininkas Latvijoje neturi deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos, buvimo vietos arba registruotos buveinės.

1.2 Kompetentingas teismas

Prašymai dėl neginčytino prievolių vykdymo teikiami apylinkės / miesto teismo žemės registro skyriui pagal:

 1. skolininko deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jeigu tokios vietos nėra, pagal skolininko faktinę gyvenamąją vietą, jeigu prašymas yra susijęs su prievole sumokėti pinigų sumą arba grąžinti kilnojamąjį turtą arba prievolė nustatyta sutartyje ir jos įvykdymas užtikrinamas komerciniu užstatu;
 2. nekilnojamojo turto buvimo vietą, jeigu prašymas taikyti neginčytiną prievolių vykdymą yra susijęs su nekilnojamojo turto įkeitimo dokumentais arba su prievole atlaisvinti arba grąžinti išperkamosios nuomos būdu įsigytą arba nuomojamą nekilnojamąjį turtą. Jeigu prievolės vykdymas užtikrinamas įkeičiant keletą nekilnojamojo turto objektų, o prašymą turėtų nagrinėti kelių apylinkės ar miesto teismų žemės registro skyriai, tuomet prašymą pareiškėjo pasirinkimu turi nagrinėti vieno iš nekilnojamojo turto objektų buvimo vietos apylinkės ar miesto teismo žemės registro skyrius;
 3. laivo hipotekos registracijos vietą, jei prašymas grindžiamas laivo hipoteka.

Prašymas dėl prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą turi būti teikiamas skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos arba, jeigu tokios vietos nėra, skolininko faktinės gyvenamosios vietos arba registruotos buveinės apylinkės arba miesto teismo žemės registro skyriui.

1.3 Formos reikalavimai

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Prašymai dėl prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą gali būti teikiami tik elektroniniu būdu, naudojant internetinę formą, kurią galima rasti internetinėje teismų sistemoje (e. bylų portale (lat. e-lietas portāls)).

Skolininkas gali atsakyti naudodamas internetinę formą, kurią galima rasti internetinėje sistemoje, arba parengti atsakymą pagal 2009 m. liepos 21 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 792 dėl formų, naudotinų prašymams dėl prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą, 3 priedą. Forma pateikta čia.

Prašymo dėl neginčytino prievolių vykdymo forma nėra parengta, toks prašymas turi būti surašytas pagal Civilinio proceso įstatymo 404 straipsnį.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Ne, neprivaloma. Bendrosios atstovavimo reglamentavimo normos nustatytos Civilinio proceso įstatymo 12 skyriuje „Atstovai“.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Prašymai neprivalo būti išsamiai pagrįsti.

Prašyme dėl neginčytino prievolių vykdymo turi būti nurodyta prievolė, kurią kreditorius siekia išieškoti pagal neginčytiną procedūrą, ir teisinis dokumentas, iš kurio ta prievolė kildinama, nurodant pagrindinę skolą, sutartinę baudą ir delspinigius, o paprastųjų vekselių atveju – taip pat su užprotestavimu susijusias išlaidas ir įstatyme numatytą kompensaciją. Kartu su prašymu dėl neginčytinos procedūros turi būti pateiktas vykdytinas dokumentas ir jo kopija, o paprastųjų vekselių atveju – taip pat notarinis protestas ir skolininkui įteikto pranešimo įrodymas, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus tokio pranešimo nereikalaujama.

Prašymai dėl prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą teikiami užpildant internetinę formą, kurią galima rasti internetinėje teismų sistemoje (e. bylų portale), formoje pateikiama informacija apie pareiškėją ir skolininką, mokėjimo prievolę, informacija apie prievolę pagrindžiančius dokumentus ir prievolės įvykdymo terminus, prašomą sumą ir jos apskaičiavimo būdą, taip pat išdėstomas pareiškėjo pareiškimas, kad reikalavimas nepriklauso nuo kitos sandorio šalies priešpriešinės prievolės įvykdymo dabar ar praeityje.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Prie prašymo dėl neginčytino prievolių vykdymo būtina pridėti vykdytiną dokumentą ir patvirtintą jo kopiją, o jeigu prievolė susijusi su paprastuoju vekseliu – paprastojo vekselio užprotestavimo dokumentą, taip pat pranešimo įteikimo skolininkui įrodymą, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad toks pranešimas nereikalingas (kaip pranešimo įteikimo įrodymas gali būti pateikiamas prisiekusiojo antstolio arba jo padėjėjo surašytas pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad adresatas atsisakė priimti pranešimą).

Kalbant apie prievolių vykdymą įteikiant teismo pranešimą, pažymėtina, kad šiuo atveju nereikia pateikti jokių rašytinių reikalavimo įrodymų, tačiau prašyme būtina nurodyti prievolę ir jos įvykdymo terminą pagrindžiančius dokumentus. Jeigu skolininkas per 14 dienų nuo teismo išsiųsto pranešimo gavimo užginčija piniginės prievolės galiojimą, teismo byla dėl prievolių įvykdymo įteikiant teismo pranešimą nutraukiama. Gavus skolininko prieštaravimą priimta nutartis nutraukti bylą dėl prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą neužkerta kelio teisme pareikšti ieškinį bendra tvarka.

1.4 Prašymo atmetimas

Neginčytiną prievolių vykdymą nagrinėja vienas teisėjas, kuris sprendimą priima per septynias dienas nuo prašymo pateikimo, remdamasis prašymu ir prie jo pridėtais dokumentais ir iš anksto neinformuodamas apie tai pareiškėjo ir skolininko. Teisėjas atmeta prašymą, jeigu nustato, kad jis nepagrįstas arba prašoma skirti bauda yra neproporcingai didelė, palyginti su pagrindine skola, arba vykdytiname dokumente yra nesąžiningų sutartinių nuostatų, kuriomis pažeidžiamos vartotojų teisės.

Jeigu teismas, nagrinėdamas prašymą dėl prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą, nustato, kad jis yra tenkintinas, tačiau skolininkas per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo pareiškia prieštaravimą ir ginčija piniginės prievolės galiojimą, teisėjas bylą dėl prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą nutraukia.

1.5 Apskundimas

Teisėjo sprendimo, priimto išnagrinėjus prašymą dėl neginčytino prievolių vykdymo arba prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą, apskųsti negalima.

Jeigu skolininkas mano, kad pareiškėjo reikalavimas iš esmės yra nepagrįstas, jis per tris mėnesius nuo sprendimo išsiuntimo dienos gali pareikšti ieškinį kreditoriui, užginčydamas kreditoriaus reikalavimą. Kai skolininkas pareiškia tokį ieškinį, jis gali prašyti sustabdyti prievolių vykdymą; jeigu vykdymo proceso metu kreditoriaus reikalavimas jau buvo patenkintas, skolininkas gali prašyti, kad jo reikalavimas būtų užtikrintas.

1.6 Prieštaravimas

Prašymą dėl neginčytino prievolių įvykdymo nagrinėja ir sprendimą priima vienas teisėjas. Nagrinėdamas tokį prašymą teisėjas neatsižvelgia į skolininko nuomonę.

Išnagrinėjęs prašymą dėl prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą, teisėjas skolininkui nusiunčia pranešimą, kuriame siūlo skolininkui sumokėti prašyme nurodytą sumą arba per 14 dienų nuo pranešimo gavimo pareikšti prieštaravimą teisme.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą atveju skolininkas per 14 dienų nuo teismo pranešimo išsiuntimo ginčija piniginės prievolės galiojimą, teismo byla dėl prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą nutraukiama. Jeigu skolininkas sutinka su dalimi prašyme nurodytų reikalavimų, pareiškėjas informuojamas apie skolininko atsakymą ir jam nurodomas terminas, per kurį jis turi pranešti teismui, ar prievolės dalis, su kuria skolininkas sutiko, buvo įvykdyta. Jeigu skolininkas sutinka su dalimi prašyme nurodytų reikalavimų, teisėjas priima sprendimą dėl prievolės dalies, su kuria sutinkama, vykdymo, tačiau likusios prievolės dalies atžvilgiu byla nutraukiama.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Jeigu, nagrinėjant prašymą dėl prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą, skolininkas per pranešime nurodytą terminą nepareiškia prieštaravimo, teisėjas per septynių dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prieštaravimui pareikšti skirto termino pabaigos, priima sprendimą, kuriame nurodo įvykdyti prašyme nurodytą piniginę prievolę ir padengti teismo išlaidas.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Prievolių vykdymas įteikiant teismo pranešimą: teisėjo sprendimas dėl prašyme nurodytos piniginės prievolės vykdymo įsiteisėja iš karto; tai yra vykdytinas dokumentas, kurio vykdymą galima užtikrinti pagal taisykles, kuriomis reglamentuojamas teismo sprendimų vykdymas.

Neginčytinas prievolių įvykdymas: išnagrinėjęs prašymo pagrįstumą ir nustatęs, kad prašymas yra tenkintinas, teisėjas priima sprendimą, kuriame nurodo vykdytiną prievolę ir jos vykdymo mastą. Teisėjo sprendimas įsiteisėja iš karto; tai yra vykdytinas dokumentas, kurio vykdymą galima užtikrinti pagal taisykles, kuriomis reglamentuojamas teismo sprendimų vykdymas. Teisėjo sprendimas, įskaitant patvirtintą vykdytino dokumento kopiją, perduodamas vykdyti.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Teisėjo sprendimo, priimto išnagrinėjus prašymą dėl neginčytino prievolių vykdymo arba prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą, apskųsti negalima; tačiau skolininkas, kuris mano, kad pareiškėjo reikalavimas iš esmės yra nepagrįstas, gali pareikšti kreditoriui ieškinį dėl reikalavimo ginčijimo (neginčytino prievolių vykdymo atveju ieškinys turi būti pareikštas per šešis mėnesius nuo patvirtintos teisėjo sprendimo kopijos išsiuntimo dienos, o prievolių vykdymo įteikiant teismo pranešimą atveju ieškinį reikia pareikšti per tris mėnesius nuo patvirtintos sprendimo kopijos išsiuntimo dienos). Kai skolininkas pareiškia tokį ieškinį, jis gali prašyti sustabdyti prievolių vykdymą; jeigu kreditoriaus reikalavimas jau buvo patenkintas, skolininkas gali prašyti, kad skolininko reikalavimas būtų užtikrintas.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.