Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymas

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Be Europos mokėjimo įsakymo procedūros, nustatytos 2006 m. gruodžio 12 d. Reglamente (EB) Nr. 1896/2006, Liuksemburge taip pat leidžiama didesnes nei 15 000 EUR skolas sparčiai išieškoti pateikiant prašymą apylinkės teismui, kad šis priimtų laikinąją nutartį. Jeigu skola neviršija 15 000 EUR, taikos teisme (juge de paix) galima iškelti ieškinį dėl nedidelės sumos: žr. „Ieškiniai dėl nedidelių sumų – Liuksemburgas“.

1.1 Procedūros taikymo sritis

Atitinkamas asmuo gali pareikšti ieškinį supaprastinta tvarka dėl laikinosios apsaugos priemonės (action en référé) arba prašyti priimti laikinąją nutartį dėl sumokėjimo (ordonnance sur requête, provision sur requête).

Po supaprastinta tvarka surengtos procedūros dėl laikinosios apsaugos priemonės reikalavimas turi būti išnagrinėtas iš esmės įprasta tvarka, nes apskritai ieškinys brangiai kainuoja.

Laikinoji nutartis dėl sumokėjimo yra greičiausias ir pigiausias būdas susigrąžinti skolą.

Procedūra skiriasi atsižvelgiant į išieškotiną reikalavimo sumą.

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Laikinoji nutartis dėl sumokėjimo gali būti priimama dėl piniginių reikalavimų, kurių pagrindinė suma (neįskaitant palūkanų ir išlaidų) yra didesnė nei 15 000 EUR.

Laikinoji nutartis dėl sumokėjimo gali būti priimama tik dėl skolininko, kurio adresas (domicile) yra Liuksemburge.

Laikinoji nutartis dėl sumokėjimo gali būti priimama tik remiantis rašytiniais dokumentais pagrįstais piniginiais reikalavimais. Ji negali būti naudojama, pavyzdžiui, skubiai nutarčiai dėl žalos atlyginimo priimti.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Ne.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Neprivaloma.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Europos mokėjimo įsakymo procedūra.

1.2 Kompetentingas teismas

Kreditorius, norintis, kad būtų priimta laikinoji nutartis dėl didesnės nei 15 000 EUR sumos, turėtų kreiptis į jurisdikciją toje teritorijoje, kur yra skolininko adresas (domicile), turinčio apylinkės teismo pirmininką, nebent kreditorius gali remtis galiojančia jurisdikcijos pasirinkimo sąlyga. Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje yra du apylinkės teismai, vienas – Liuksemburge, o kitas – Dykirche.

Taikomos bendrosios jurisdikcijos taisyklės.

1.3 Formos reikalavimai

Prašymas priimti laikinąją nutartį dėl sumokėjimo turėtų būti siunčiamas apylinkės teismo kanceliarijai (greffe). Tam, kad šis prašymas galiotų, jame turi būti nurodyta ieškovo ir atsakovo vardas, pavardė, profesija ir adresas arba nuolatinė gyvenamoji vieta, dalykas, su kuriuo prašymas susijęs, motyvai ir prašymą pagrindžiantys dokumentai.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Jokios standartinės formos nėra.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Kreditoriui prašant nutarties dėl sumokėjimo jam nebūtinai turi atstovauti advokatas.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Kreditorius privalo nurodyti dalyką, su kuriuo prašymas yra susijęs (t. y. reikalaujamą sumą) ir pateikti motyvus (t. y. skolos susidarymo priežastis). Nors ši informacija gali būti pateikta glaustai, turi būti nurodyti reikšmingi motyvai. Pateiktinų paaiškinimų mastas skirsis praktiškai, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą: jeigu dokumentai yra savaime aiškūs, reikia pateikti tik trumpą paaiškinimą.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Kreditoriai privalo pateikti dokumentus savo prašymui pagrįsti. Teismas sprendžia, ar prašymas yra priimtinas, iš esmės remdamasis šiais dokumentais.

Galima pateikti tik dokumentus: šiame bylos etape kreditorius negali siūlyti kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, iškviečiant liudytojus, įrodyti, kad jo reikalavimas yra pagrįstas.

1.4 Prašymo atmetimas

Teismas atmeta prašymą, jeigu mano, kad pateikti paaiškinimai pakankamai neįrodo, kad reikalavimas yra pagrįstas.

Kaip ir bet kuriame kitame teismo sprendime, nutartyje atmesti prašymą turi būti nurodyti motyvai.

1.5 Apskundimas

Nutartis dėl atmetimo negali būti skundžiama. Vis dėlto kreditorius gali kelti bylą įprasta tvarka dėl reikalavimo esmės arba supaprastinta tvarka dėl laikinosios apsaugos priemonės.

1.6 Prieštaravimas

Skolininkas, kuriam yra įteikta laikinoji nutartis dėl sumokėjimo, turi 15 dienų prieštaravimui pareikšti.

Prieštaravimą skolininkas arba jo atstovas pateikia kaip rašytinį pareiškimą teismo kanceliarijai. Jame turi būti bent glaustai nurodyti motyvai, kuriais grindžiamas prieštaravimas, taip pat pridėti visi dokumentai, galintys padėti pagrįsti prieštaravimą.

Kancleris užregistruoja prieštaravimą teismo registre, išduoda gavimo patvirtinimą ir praneša apie prieštaravimą ieškovui.

Nors terminas prieštaravimui pareikšti yra 15 dienų, iš tikrųjų prieštaravimas gali būti pateikiamas, kol kreditorius dar nesikreipė dėl vykdomojo dokumento (titre exécutoire). Kadangi kreditoriai retai kada prašo išduoti vykdomąjį dokumentą iš karto pasibaigus 15 dienų terminui, skolininkai dažnai turi daugiau laiko nei numatyta teisės aktuose, bet jau nėra tokie saugūs kaip per pirmąsias 15 dienų.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Skolininko prieštaravimas sustabdo procedūrą, t. y. vykdomasis dokumentas negali būti išduodamas iš karto. Vis dėlto kai kurios įteikimo pasekmės neišnyksta: toliau skaičiuojamos palūkanos, pavyzdžiui, nuo nutarties įteikimo skolininkui dienos.

Teisėjas išnagrinėja prieštaravimą. Jeigu teisėjas mano, kad prieštaravimas yra pagrįstas, jis įrašo savo išvadą į motyvuotą nutartį ir nusprendžia, kad anksčiau priimta nutartis negalioja. Jeigu prieštaravimas yra pagrįstas tik iš dalies, teisėjas nurodo patenkinti tą reikalavimo dalį, kuri yra pagrįsta. Jeigu prieštaravimas atmetamas, teismas priima nutartį skolininko nenaudai.

Svarbu pažymėti, kad šia tvarka teismas gali priimti sprendimą neišklausęs šalių. Teisėjas gali iškviesti šalis į teismo posėdį, tačiau viešo teismo posėdžio rengti neprivaloma.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Jeigu skolininkas per 15 dienų nuo įteikimo nepateikia prieštaravimo, kreditorius gali prašyti teismo priimti vykdomąjį dokumentą (titre exécutoire).

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Kreditorius arba jo atstovas raštu kreipiasi į teismo kanceliariją ir šis pareiškimas įtraukiamas į teismo registrą.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Jeigu laikinoji nutartis buvo įteikta asmeniškai skolininkui, vykdomasis dokumentas turi nutarties, priimtos byloje, kurioje buvo išklausytos abi šalys, galią, ir gali būti skundžiamas per 15 dienų nuo įteikimo. Jeigu laikinoji nutartis nebuvo įteikta asmeniškai skolininkui, vykdomasis dokumentas turi už akių priimtos nutarties galią ir prašymas ją panaikinti gali būti pateikiamas per 8 dienas nuo jos įteikimo dienos.

Susijusios nuorodos

http://www.legilux.lu/; https://justice.public.lu/fr.html

Paskutinis naujinimas: 22/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.