Europos mokėjimo įsakymas

Malta
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Maltos įstatymuose numatyta ypatinga teismo procedūra nagrinėti ieškiniams, dėl kurių nepareikšta jokio prieštaravimo, pagal Maltos įstatymų 12 skyriaus 166A straipsnį (Organizavimo ir civilinio proceso kodeksas).

1.1 Procedūros taikymo sritis

Tokia procedūra gali būti taikoma ieškiniams dėl skolos, kuri neviršija 25 000 EUR.

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Ši procedūra gali būti taikoma reikalavimams sumokėti skolą, kuri yra aiški, likvidi ir mokėtina ir kuriai nereikia atlikti veiksmo, o jos dydis, kaip nurodyta, neviršija 25 000 EUR. Kai įsiskolinimas neapmokėtas, kreditorius gali imtis veiksmų pagal šio straipsnio nuostatas, jei jo reikalaujama suma neviršija 25 000 EUR, ir jis aiškiai atsisako bet kokios reikalavimo dalies, kuri gali viršyti tą sumą po apmokėjimo.

Kreditorius gali imtis veiksmų pagal šį straipsnį tik jei skolininkas yra Maltoje ir nėra nepilnametis ar neveiksnus pagal įstatymą ir įsiskolinimas mokėtinas ne iš nepriimto palikimo.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Taip, viršutinė riba yra 25 000 EUR.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Šios procedūros neprivaloma taikyti.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Ne, ši procedūra gali būti taikoma tik tada, kai skolininkas yra Maltoje.

1.2 Kompetentingas teismas

Atsižvelgiant į konkretų atvejį, kompetentingas taikyti šią procedūrą teismas yra Maltos magistratų teismas arba žemesnės jurisdikcijos Gozo magistratų teismas.

1.3 Formos reikalavimai

Kreditorius turi pateikti kreditoriaus priesaika patvirtintą teismo raštą, kuris turi būti įteiktas skolininkui ir kuriame turi būti aiškiai nurodytas ieškinio pagrindas, priežastys, kodėl ieškinys turi būti pripažintas pagrįstu, ir pateiktas faktinių aplinkybių išdėstymas ieškiniui pagrįsti, kitaip ieškinys bus niekinis ir negalios. Kad teismo raštas galiotų, į jį taip pat privaloma įtraukti pranešimą skolininkui apie tai, kad jeigu jis per trisdešimt dienų nuo minėto teismo rašto įteikimo nepateiks atsiliepimo, į kurį įtrauktas ieškinio paneigimas, toks teismo raštas taps vykdomuoju raštu.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Standartinės formos nėra. Tačiau teismo rašto pradžioje turi būti įterpiamas toks tekstas:

Šis teismo raštas siunčiamas remiantis 12 skyriaus 166A straipsniu, o per trisdešimt (30) dienų nepateikus atsiliepimo, jis taps vykdomuoju raštu. Todėl turėtumėte nedelsiant pasitarti su advokatu ar teisės prokuristu.“

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Taip, teismo raštą privalo pasirašyti advokatas. Tačiau skolininkui, norinčiam pateikti atsakymą į minėtą teismo raštą ir paneigti ieškinio reikalavimą, advokatas ar teisės prokuristas neprivalo atstovauti.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Ieškinio priežastis turi būti nurodyta išsamiai. Iš tiesų teismo rašte privaloma nurodyti ieškinio pagrindą, ieškinio pripažinimo pagrįstu priežastis ir ieškinį pagrindžiančių faktinių aplinkybių išdėstymą, kitaip ieškinys bus niekinis ir negaliojantis.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Ne, įstatyme nereikalaujama pateikti rašytinius įrodymus dėl ginčijamo ieškinio. Tačiau įstatyme numatyta, kad dėl ieškinį pagrindžiančių faktinių aplinkybių būtina pateikti priesaika patvirtintą pareiškimą.

1.4 Prašymo atmetimas

Procesinis mokėjimo nurodymas pateikiamas ne prašyme, bet teismo raštu. Todėl teismas negali atmesti ieškinio, jeigu skolininkas neprieštarauja. Jeigu skolininkas prieštarauja ieškiniui, kreditorius negalės atgauti jam pagal šį nurodymą mokėtinos sumos ir todėl privalės pareikšti ieškinį. Pažymėtina, kad jeigu skolininkas deramai užginčija ieškinį, mokėjimo nurodymu negalima pakartotinai pasiremti prieš skolininką dėl to paties reikalavimo, nurodyto skolininkui įteiktame teismo rašte.

1.5 Apskundimas

Šioje procedūroje apeliaciniai skundai negalimi. Jeigu skolininkas nesutinka su reikalavimu, kreditorius privalo iškelti bylą teisme. Tačiau jeigu skolininkas per trisdešimt dienų nuo mokėjimo nurodymo (teismo rašto) įteikimo nepateikia prieštaravimo, jis tampa vykdomuoju raštu. Skolininkas šiuo etapu gali ginčyti šį vykdomąjį raštą per dvidešimt dienų nuo vykdomojo rašto ar kito teismo dokumento pirmojo įteikimo. Šis vykdomasis raštas atšaukiamas ir pripažįstamas niekiniu, jeigu teismas yra įsitikinęs, kad:

i) skolininkas nežinojo apie minėtą teismo raštą, nes jam nebuvo tinkamai pranešta, arba

ii) teismo rašte nebuvo pateikta pirmiau minėtų teisės aktuose nurodytų privalomų duomenų.

1.6 Prieštaravimas

Kai skolininkas gauna teismo raštą, jis gali atmesti kreditoriaus reikalavimą.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu skolininkas tinkamai ginčija ieškinį, kreditorius nebegali tęsti šios procedūros. Pažymėtina, kad jeigu skolininkas tinkamai užginčija ieškinį, šiame straipsnyje aprašyta speciali procedūra negali būti pakartotinai taikoma skolininkui dėl to paties reikalavimo, nurodyto skolininkui pateiktame teismo rašte.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Nepateikus prieštaravimo pareiškimo, kreditorius gali tęsti vykdomojo rašto gavimo procedūrą.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Pagal šią procedūrą pateiktas teismo raštas (jeigu jis nėra ginčijamas) privalo būti įregistruotas. Pareiškėjas, norintis įregistruoti teismo raštą, kuris gali būti laikomas vykdomuoju, privalo teismo kanceliarijai pateikti teisėtai patvirtintą teismo rašto kopiją, įskaitant įteikimo įrodymą ir kiekvieno gauto atsakymo kopijas (jei gauta).

Gavęs 2 papunktyje nurodytus dokumentus, kancleris privalo išnagrinėti pateiktus dokumentus ir patikrinti, ar skolininkas per numatytą laikotarpį pateikė atsakymo pranešimą, ir jeigu jis yra įsitikinęs, kad yra sąlygos įregistruoti teismo raštą kaip vykdomąjį raštą, jis kanceliarijai pateiktus dokumentus įregistruoja Teismo raštų, laikomų vykdomaisiais raštais, registre, kurį, taikant 166A straipsnį, tvarko teismo kancleris.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Apeliacinės procedūros nėra, tačiau vykdomasis raštas, gautas remiantis šio straipsnio nuostatomis, gali būti atšauktas ir pripažintas niekiniu ir nesukeliančiu padarinių, jei skolininkas per dvidešimt dienų nuo pirmojo vykdomojo rašto ar kito teismo dokumento pagal tą raštą įteikimo pateikia prašymą, paduodamas pareiškimą Maltos magistratų teismui arba Gozo magistratų teismui, ir jei teismas yra įsitikinęs, kad:

a) skolininkas nežinojo apie minėtą teismo raštą, nes jam nebuvo deramai pranešta, arba

b) teismo rašte nebuvo pateikta visų privalomų duomenų.

Paskutinis naujinimas: 24/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.