Europos mokėjimo įsakymas

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Nyderlanduose galima išskirti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą ir procedūras, susijusias su skolų išieškojimu bei kitais reikalavimais. Daugiau informacijos apie kitus reikalavimus pateikiama skiltyje „Ieškiniai dėl nedidelių sumų“.

Pagal Europos mokėjimo įsakymo (toliau – EMĮ) procedūrą (Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, kuris įsigaliojo 2008 m. gruodžio 12 d.) neginčijamus, tarpvalstybinius reikalavimus civilinėse ir komercinėse bylose leidžiama išieškoti taikant bendrą standartinėmis formomis pagrįstą procedūrą (http://www.overheid.nl/).

Tarpvalstybinė byla – tai ginčas, kuriame bent vienos šalies nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje nei ta, į kurios teismą buvo kreiptasi. Europos mokėjimo įsakymo procedūra nustatyta siekiant išieškoti piniginius reikalavimus dėl konkrečios sumos, kuri yra mokėtina prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą pateikimo metu.

Reglamentas taikomas visoms ES šalims, išskyrus Daniją. Siekiant įgyvendinti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą Nyderlanduose, 2009 m. gegužės 29 d. buvo priimtas EMĮ reglamento įgyvendinimo įstatymas (nyd. Uitvoeringswet (EBB-Vo)).

Nyderlanduose nėra bendros neginčytinų, netarpvalstybinių piniginių reikalavimų patenkinimo procedūros. Mokėjimo įsakymas buvo uždraustas 1991 m. pabaigoje nustačius kantono teisme taikomą procedūrą. Tokiais atvejais šalis, norinti skolininko, kuris nenori sumokėti skolos, atžvilgiu ginti teises, turi prašyti skolininkui įteikti šaukimą į teismą. Taip pat žr. skiltis „Ieškiniai dėl nedidelių sumų“ ir „Kaip kreiptis į teismą?“.

Europos mokėjimo įsakymo procedūra taikoma reikalavimams, kurių vertė viršija 2 000 EUR.

Per visą procedūrą prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą surašomas raštu naudojant standartines formas. Šias formas visomis oficialiomis kalbomis galima rasti skiltyje „Dinaminės formos“, esančioje Europos e. teisingumo portale (https://e-justice.europa.eu).

Nyderlanduose Hagos apylinkės teismas (nyd. Rechtbank) paskirtas kompetentingu teismu, nagrinėjančiu prašymus pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. Nyderlandai nusprendė šioje procedūroje priimti tik Nyderlandų kalba užpildytas formas. Prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą nagrinėjantis teismas reikalaus sumokėti žyminius mokesčius. Daugiau informacijos apie taikytiną tarifą galima rasti internete (http://www.rechtspraak.nl/).

Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą

Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą teikiamas Hagos apylinkės teismui naudojant prašymo A formą (https://e-justice.europa.eu).

Jeigu prašymo A forma nėra iki galo užpildyta, teismas naudos B formą, kad suteiktų ieškovui galimybę per tam tikrą terminą užpildyti arba ištaisyti prašymą.

Jeigu prašymas atitinka tik tam tikras nustatytas sąlygas, teismas naudos C formą, kad pasiūlytų ieškovui atlikti pirminio prašymo pakeitimus. Ieškovas į šį pasiūlymą privalo atsakyti per teismo nustatytą terminą. Jeigu ieškovas sutinka su pasiūlymu, teismas išduos Europos mokėjimo įsakymą dėl priimtos prašymo dalies. Jeigu ieškovas pageidauja, jis gali pabandyti išieškoti likusią reikalavimo dalį pagal nacionalinę teisę. Jeigu ieškovas nepateikia atsakymo per teismo nustatytą terminą arba atsisako priimti pasiūlytus savo pirminio prašymo pakeitimus, teismas atmes visą pirminį prašymą. Jeigu prašymo forma atitinka visus reikalavimus, teismas Europos mokėjimo įsakymą paprastai išduos per 30 dienų (naudodamas E formą).

Prieštaravimas Europos mokėjimo įsakymui

Teismas informuos Europos mokėjimo įsakymo atsakovą nusiųsdamas jam registruotą laišką su gavimo patvirtinimu arba prašydamas, kad antstolis įteiktų pranešimą. Atsakovas bus informuojamas, kad yra šios galimybės:

  • galimybė sumokėti mokėjimo įsakyme nurodytą sumą ieškovui, arba
  • galimybė per 30 dienų nuo įsakymo įteikimo arba pranešimo apie jį atsakovui dienos pateikti prieštaravimo pareiškimą naudojant standartinę F formą.

Jei pateikiamas prieštaravimo pareiškimas, Europos mokėjimo įsakymo procedūra nutraukiama. Tuomet procedūra tęsiama pagal nacionalinės procesinės teisės taisykles (taip pat žr. 1.7 klausimą). Jeigu atsakovas nepateikia prieštaravimo pareiškimo per nustatytą terminą, kilmės teismas paskelbs Europos mokėjimo įsakymą vykdytinu (naudodamas standartinę G formą) ir nusiųs šią deklaraciją ieškovui.

Mokėjimo įsakymas, kuris buvo paskelbtas vykdytinu kilmės valstybėje narėje, bus pripažįstamas kiekvienoje valstybėje narėje ir galės būti vykdomas kiekvienoje valstybėje narėje nereikalaujant jo paskelbti vykdytinu.

1.1 Procedūros taikymo sritis

Europos mokėjimo įsakymą galima gauti dėl piniginių reikalavimų civilinėse ar komercinėse bylose, kuriose suėjo mokėjimo terminas ir kuriose pareikšti reikalavimai yra tarpvalstybinio pobūdžio (taip pat žr. 1.1.1 skirsnį). Tarpvalstybinio reikalavimo esama, jeigu kreditoriaus ir skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos yra skirtingose ES valstybėse narėse.

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Europos mokėjimo įsakymo materialinė taikymo sritis apima tik civilines ir komercines bylas. Europos mokėjimo įsakymas netaikomas šioms byloms:

  • byloms dėl pajamų;
  • muitinės byloms;
  • administracinėms byloms;
  • byloms, susijusioms su valstybės atsakomybe;
  • byloms, susijusioms su bankroto teise, sutuoktinių nuosavybės teise, paveldėjimo teise ir socialine apsauga;
  • byloms, susijusioms su nesutartinėmis prievolėmis (visų pirma toms, kurios atsirado dėl neteisėtų veiksmų), išskyrus atvejus, kai šalys dėl jų susitarė arba su skola sutinkama, arba bylos yra susijusios su likviduotomis skolomis, atsirandančiomis dėl bendros turto nuosavybės.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Europos mokėjimo įsakymo procedūrai arba vidaus skolos išieškojimo procedūroms viršutinė riba netaikoma.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Europos mokėjimo įsakymo procedūra yra neprivaloma.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Jeigu teismo sprendimą ketinama vykdyti už ES ribų, tai, ar mokėjimo įsakymo procedūrą galima įgyvendinti ir, jei taip, ar Europos mokėjimo įsakymą galima vykdyti, priklausys nuo tos šalies tarptautinės privatinės teisės. Dažniausiai bus reikalinga vykdymo nutartis (egzekvatūros procedūra).

1.2 Kompetentingas teismas

Nyderlanduose Hagos apylinkės teismas paskirtas kompetentingu teismu, nagrinėjančiu prašymus pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. Nyderlandai sutiko šioje procedūroje priimti tik Nyderlandų kalba užpildytas formas. Pateikdamas prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą, ieškovas turės sumokėti žyminius mokesčius. Taikytini tarifai skelbiami internete (http://www.rechtspraak.nl/).

1.3 Formos reikalavimai

Europos mokėjimo įsakymas turi būti išduodamas kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per 30 dienų nuo prašymo pateikimo.

Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą teikiamas naudojant standartinę prašymo A formą (https://e-justice.europa.eu). Nyderlandai nusprendė priimti tik Nyderlandų kalba užpildytas formas.

Prašymas gali būti pateikiamas popierine forma arba naudojant kitas teismo leistinas ryšių priemones.

Pagal EMĮ reglamento 7 straipsnio 2 dalį prašyme būtina nurodyti:

a) šalių ir teismo, kuriam teikiamas prašymas, duomenis;

b) reikalavimo sumą;

c) jei prašoma sumokėti palūkanas: nurodomas palūkanų dydis ir palūkanų laikotarpis;

d) ieškinio pagrindą, įskaitant aplinkybių, kuriomis grindžiamas ieškinys, aprašymą;

e) įrodymų aprašymą;

f) jurisdikcijos pagrindus;

g) tarpvalstybinį bylos pobūdį.

Europos mokėjimo įsakymo procedūroje ieškovas privalo pareikšti, kad jis A formą užpildė teisingai ir sąžiningai. Europos mokėjimo įsakymas išduodamas tik remiantis ieškovo pateikta informacija ir teismas jos netikrina.

Apie Europos mokėjimo įsakymą atsakovui pranešama registruotu laišku su gavimo patvirtinimu arba prašant, kad pranešimą įteiktų antstolis. Tai, kad teismo raštinei pateikiamas gavimo patvirtinimas, sudaro sąlygas teismui nustatyti, ar Europos mokėjimo įsakymą galima pripažinti laikinai vykdytinu. Jeigu įsakymas įteikiamas antstolio pranešimu, teismas šiuo tikslu kreipsis į antstolį.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Taip, Europos mokėjimo įsakymo procedūroje privaloma naudoti standartines formas. Šias formas galima atsisiųsti iš interneto (https://e-justice.europa.eu).

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Ne, Europos mokėjimo įsakymo procedūroje advokato atstovavimas nėra būtinas ir nereikalaujama, kad šalys atvyktų į teismą. Jeigu Nyderlanduose taikoma skolos išieškojimo procedūra, tai, ar reikalaujamas advokato atstovavimas, priklauso nuo procedūros pobūdžio ir reikalavimo dydžio. Taip pat žr. skiltį „Bylos iškėlimas teisme“.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Reikalavimo motyvas, įskaitant jo pagrindą sudarančių įrodymų aprašymą, turi būti nurodytas Europos mokėjimo įsakymo procedūros standartinėje A formoje, tačiau nereikalaujama pateikti išsamesnio aprašymo.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Europos mokėjimo įsakymo procedūroje iš esmės nebūtina pateikti tolesnio reikalavimo pagrindimo. Turimi įrodymai turėtų būti aprašyti A formoje.

1.4 Prašymo atmetimas

Prašymas bus atmestas, jeigu neatitiks nustatytų reikalavimų. Jeigu prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą atitinka tik kai kurias nustatytas sąlygas, ieškovui bus suteikta galimybė jį papildyti arba ištaisyti arba sutikti su teismo pasiūlytais pakeitimais. Jeigu ieškovas per teismo nustatytą terminą neišsiunčia atsakymo arba atsisako priimti teismo pasiūlymą, prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą bus atmestas visa apimtimi. Atmesto prašymo apskųsti negalima. Tačiau ieškovas vis tiek gali ginti savo reikalavimą pateikdamas kitą prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą arba pasinaudodamas kita valstybės narės teisėje nustatyta procedūra.

1.5 Apskundimas

Teisės pateikti skundą nėra. Tačiau atsakovas turi galimybę prašyti atlikti peržiūrą. Daugiau informacijos pateikiama atsakyme į 1.8 klausimą. Jei procedūra vyksta Nyderlanduose, teisė pateikti skundą iš esmės bus prieinama.

1.6 Prieštaravimas

Atsakovas per 30 dienų nuo mokėjimo įsakymo įteikimo arba pranešimo apie jį dienos gali pateikti prieštaravimo pareiškimą. Jis šį prieštaravimą privalo pateikti naudodamas standartinę F formą (https://e-justice.europa.eu) ir prieštaravimo pareiškime turi tik ginčyti reikalavimą. Papildomo pagrindimo pateikti nereikia.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu atsakovas prieštaravimo pareiškimą naudodamas standartinę F formą pateikia laiku (per 30 dienų), Europos mokėjimo įsakymo procedūra nutraukiama. Tuomet procedūra pereina į įprastą bylos nagrinėjimo etapą, išskyrus atvejus, kai ieškovas prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą priedėlyje nurodo prieštaraująs reikalavimo nagrinėjimui įprasto civilinio proceso tvarka. Ieškovas tai gali padaryti ir vėlesniame etape, tačiau iki mokėjimo įsakymo išdavimo (EMĮ reglamento 7 straipsnio 4 dalis).

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Jeigu atsakovas per 30 dienų terminą nepateikia prieštaravimo pareiškimo, teismas naudos standartinę G formą, kad savo iniciatyva paskelbtų Europos mokėjimo įsakymą vykdytinu, ir nusiųs vykdytiną Europos mokėjimo įsakymą ieškovui. Vykdytinu paskelbtas Europos mokėjimo įsakymas bus vykdomas bet kurioje valstybėje narėje nereikalaujant jo paskelbti vykdytinu. EMĮ reglamento įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnyje atsakovui suteikiama galimybė pateikti prašymą dėl peržiūros (taip pat žr. 1.8.2 klausimą).

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Europos mokėjimo įsakymo vykdymas reglamentuojamas vykdymo valstybės narės nacionalinėje teisėje, išskyrus atvejus, kai EMĮ reglamente nustatyta kitaip. Europos mokėjimo įsakymo, kurį kilmės teismas paskelbė vykdytinu, kopija turi būti įteikiama teismui arba vykdymo institucijai. Šis dokumentas turi atitikti sąlygas, kurios yra būtinos jo autentiškumui nustatyti. Taip pat reikia pateikti Europos mokėjimo įsakymo vertimą į nyderlandų kalbą.

Vykdymo etapo metu vykdymo galima atsisakyti tik atsakovo prašymu. Toks atsisakymas yra įmanomas, jeigu Europos mokėjimo įsakymas yra nesuderinamas su ankstesniu valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje priimtu sprendimu ar nutartimi. Šiame ankstesniame sprendime (arba nutartyje) turi būti nurodytas tas pats ieškinio pagrindas ir jis turi atitikti būtinas vykdymo valstybės narės sąlygas, be to, neturėjo būti įmanoma nesuderinamumu remtis kaip prieštaravimo pagrindu kilmės valstybės narės teismo procese.

Vykdymo bus atsisakoma, jeigu atsakovas jau sumokėjo Europos mokėjimo įsakymu priteistą sumą. Teismas jokiomis aplinkybėmis negali iš esmės peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymo.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Europos mokėjimo įsakymas yra galutinis, išskyrus atvejus, kai atsakovas prašo atlikti peržiūrą.

Ši galimybė numatyta EMĮ reglamento įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnyje. Tai reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis atsakovas gali prašyti kilmės teismo peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą net ir pasibaigus 30 dienų terminui, per kurį turėjo būti pateiktas prieštaravimo pareiškimas. Šis prašymas turi būti pateiktas per 4 savaites nuo atsakovo informavimo apie mokėjimo įsakymą dienos, nuo momento, kai išnyksta aplinkybės, dėl kurių prieštaravimo nebuvo galima pateikti, arba nuo momento, kai atsakovas sužinojo, kad Europos mokėjimo įsakymas buvo akivaizdžiai neteisingai išduotas.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.