Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Europos mokėjimo įsakymas

Šiaurės Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Šiaurės Airijoje nėra jokios specialios mokėjimo įsakymo procedūros. Tačiau pagal tam tikrą procedūrą pareiškėjas (arba ieškovas) gali prašyti priimti teismo sprendimą už akių, jeigu atsakovas (arba atsakovas apeliaciniame procese) nepareiškia ketinimo gintis nuo ieškinio (teismo sprendimo priėmimo už akių procedūra).

Jeigu ES pareiškiamas tarpvalstybinis ieškinys, galima pasinaudoti Europos mokėjimo įsakymo procedūra arba Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.

1.1 Procedūros taikymo sritis

Šiaurės Airijoje teismo sprendimo priėmimo už akių procedūra priskiriama įprastoms civilinių bylų teismo procedūroms.

Jeigu pareiškėjas (ieškovas) pareiškia ieškinį Aukštajame teisme, atsakovas privalo patvirtinti jo gavimą per 14 dienų nuo ieškinio įteikimo dienos, nebent jis gyvena už Šiaurės Airijos ribų ir tada terminas priklauso nuo to, kur jis gyvena, bet tai nurodoma šaukime į teismą.

Grafystės teisme civiliniams ieškiniams ir ieškiniams dėl nedidelių sumų nustatytas 21 dienos terminas. Jeigu atsakovas nepatvirtina, kad gavo dokumentus, susijusius su ieškiniu, ir nori gintis nuo ieškinio, pareiškėjas (ieškovas) gali prašyti priimti teismo sprendimą už akių, pateikdamas atitinkamus dokumentus nustatytam teismo skyriui.

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Šiaurės Airijoje teismo sprendimas gali būti priimamas už akių toliau nurodytose bylose, nors tam tikromis aplinkybėmis tam reikalingas teismo leidimas:

 • dėl skolos priteisimo;
 • dėl žalos atlyginimo;
 • dėl prekių sulaikymo;
 • dėl žemės susigrąžinimo.

Kitais atvejais teismo sprendimas priimamas įprasta tvarka.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Aukštajame teisme viršutinė reikalavimo dydžio riba nenustatyta.

Grafystės teismui suteikta bendra civilinė jurisdikcija nagrinėti ieškinius, jei reikalaujama suma ar konkretaus reikalaujamo turto vertė neviršija 30 000 GBP.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų nagrinėjami grafystės teisme, jeigu ieškinio suma neviršija 3 000 GBP.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Teismo sprendimo priėmimo už akių procedūra priskiriama įprastam civiliniam procesui. Tai nėra atskira procedūra. Šia procedūra naudotis neprivaloma, t. y. teismo sprendimas už akių nėra priimamas automatiškai, jeigu atsakovas per nustatytą terminą neatsako į ieškinį.

Siekdamas, kad teismo sprendimas būtų priimtas už akių, pareiškėjas (ieškovas) turi pateikti prašymą arba pareiškimą. Alternatyviai ieškovas (pareiškėjas) gali nuspręsti atsiimti ieškinį.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Atsižvelgiant į šalių tarpusavio susitarimus dėl teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo tarp Jungtinės Karalystės ir kitų valstybių narių arba panašius susitarimus su kitomis šalimis, šia procedūra galima pasinaudoti, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba kitoje šalyje.

Pareiškėjas (ieškovas) turi užtikrinti, kad tinkamai įteikė ieškinį atsakovui pagal dokumentų įteikimui už Šiaurės Airijos ribų taikomas taisykles.

Jeigu atsakovas neatsako į ieškinį, pareiškėjas (ieškovas) privalo prašyti teismo leisti priimti sprendimą už akių įprasta tvarka.

1.2 Kompetentingas teismas

Šiaurės Airijoje priimti teismo sprendimą už akių gali būti prašoma to teismo, kuriame buvo iškelta byla.

1.3 Formos reikalavimai

Be pirmiau nurodytų reikalavimų, t. y. kad pareiškėjas (ieškovas) turi vadovautis tinkamomis ieškinio pareiškimo procedūromis ir jeigu atsakovas per nustatytą terminą neatsako, taikomi toliau nurodyti formalūs reikalavimai dėl teismo sprendimo:

Aukštajame teisme pareiškėjas (ieškovas), turintis teisę į tai, kad teismo sprendimas būtų priimtas už akių (nedalyvaujant atsakovui ir negavus jo atsiliepimo), gali prašyti priimti tokį sprendimą, pateikdamas toliau nurodytus dokumentus atitinkamai Aukštojo teismo tarnybai:

neatvykimo į teismą patvirtinimą;

 • bylos iškėlimo dokumento originalą;
 • įteikimą patvirtinantį dokumentą, kad procesinių dokumentų originalai buvo įteikti;
 • rašytinį skolos patvirtinimą, jeigu reikalavimas yra dėl nustatytos sumos;
 • jeigu ginčas susijęs su žemės valdymu, pažymą, patvirtinančią, kad turtas nėra gyvenamosios paskirties;

atsiliepimo į ieškinį nepateikimo patvirtinimą;

 • bylos iškėlimo dokumento originalą;
 • atsakovo įteikto pareiškimo dėl atvykimo į teismą kopiją;
 • skolą patvirtinantį dokumentą, jeigu reikalaujama nustatytos sumos, arba ieškovo ieškinio pareiškimo kopiją;
 • pažymą, patvirtinančią, kad atsiliepimas į ieškinį neįteiktas;
 • jeigu ginčas susijęs su žemės valdymu, pažymą, patvirtinančią, kad turtas nėra gyvenamosios paskirties.

Grafystės teisme, jeigu pareiškėjas (ieškovas), turintis teisę į tai, kad teismo sprendimas būtų priimtas už akių, kai atsakovas nepraneša apie ketinimą gintis nuo ieškinio, gali prašyti teismo priimti tokį sprendimą, teismo tarnybai pateikdamas panašų rinkinį dokumentų, kaip nurodyta pirmiau.

Bylose dėl ieškinių dėl nedidelių sumų turi būti užpildoma speciali forma, vadinama prašymu dėl teismo sprendimo už akių (application for a default decree), kurią pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti atitinkamam teismo skyriui.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Reikalingos formos, kurios turėtų būti užpildomos siekiant iškelti bylą, ir formos, kurių reikalaujama kitais proceso etapais, pateikiamos toliau nurodytuose teismų reglamentuose:

 • 1980 m. Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo reglamentas [S.R. 1980 Nr. 346]
 • 1981 m. Šiaurės Airijos grafysčių teismų reglamentas [S.R.1981 Nr. 225]

Šie reglamentai pateikiami Šiaurės Airijos bendrosios ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Ne, tačiau pagal bendrą taisyklę patartina pasikonsultuoti su solisitoriumi. Teismo darbuotojai nėra kvalifikuoti teikti teisines konsultacijas ieškovams arba atsakovams.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Prašymas priimti teismo sprendimą už akių yra civilinio teismo proceso dalis Šiaurės Airijoje ir pareiškėjas (ieškovas) turi iškelti bylą įprasta tvarka, o išsami ieškinio informacija turi būti įtraukta į pirminius bylos dokumentus. Prašyme priimti teismo sprendimą už akių turi būti nurodytos tokio prašymo priežastys.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Rašytiniai atitinkamo reikalavimo įrodymai pridedami prie teismui teikiamų dokumentų, kai priimamas sprendimas dėl teismo sprendimo priėmimo už akių.

1.4 Prašymo atmetimas

Jeigu pareiškėjas (ieškovas) pateikia reikalavimą atsakovui ir reikalavimo sumą turi nustatyti teismas, o atsakovas neišreiškia ketinimo gintis, pareiškėjas (ieškovas) gali prašyti priimti teismo sprendimą, kuriame būtų nurodyta, kad reikalavimo sumą turi įvertinti teismas. Tokiais atvejais reikalavimo sumą įvertina teisėjas.  Teisėjas gali nuspręsti, kokia suma turi būti sumokėta, arba kad pagal reikalavimą nieko nereikia mokėti.

Kitais atvejais reikalaujama teismui pateikti prašymą nuspręsti, ar teismo sprendimas gali būti priimtas už akių. Tai yra tokie atvejai, kai ieškinys įteikiamas atsakovui kitoje jurisdikcijoje, kai atsakovas yra valstybė, Karalienė arba asmuo ar organizacija, kuriems taikomas imunitetas civiliniame procese.

Prašymas taip pat turi būti pateikiamas, jeigu reikalavimas nukreiptas į vaiką arba pacientą arba jei tai vieno sutuoktinio ieškinys kitam sutuoktiniui dėl aplaidumo (delikto).

1.5 Apskundimas

Atsakovas gali prašyti pakeisti už akių priimtą teismo sprendimą (pavyzdžiui, sumažinti priteistą sumą, jeigu skolos dalis buvo sumokėta iki teismo sprendimo) arba jį panaikinti (t. y. atšaukti).

Jeigu pareiškėjas (ieškovas) turi priežasčių manyti, kad ieškinyje pateikta informacija nepasiekė atsakovo iki teismo sprendimo priėmimo, jis privalo kreiptis į teismą ir prašyti teismo panaikinti už akių priimtą teismo sprendimą.

1.6 Prieštaravimas

Jeigu atsakovas pageidauja, kad būtų nurodyta panaikinti arba pakeisti už akių priimtą teismo sprendimą po jo priėmimo, jis privalo skubiai kreiptis į teismą, kad toks sprendimas būtų panaikintas arba pakeistas.

Teismas gali pakeisti arba panaikinti už akių priimtą sprendimą, jeigu mano, kad tam yra pagrįstų priežasčių, arba jeigu atsakovas turi realių galimybių sėkmingai apsiginti nuo ieškinio reikalavimų.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu atsakovas per nustatytą terminą pateikia atsiliepimą į ieškinį, byla toliau nagrinėjama įprasta ginčo teisena.

Jeigu už akių priimtas teismo sprendimas panaikinamas sėkmingai jį užginčijus, bylą gali tekti nagrinėti iš naujo arba atsakovui gali būti suteikta galimybė pateikti atsiliepimą į ieškinį. Kas bus toliau, sprendžia teisėjas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Teismo sprendimo priėmimo už akių procedūra gali būti taikoma tik po to, kai atsakovas per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį arba jo nepripažįsta. Tik tada pareiškėjas (ieškovas) gali pateikti prašymą arba pareiškimą dėl teismo sprendimo priėmimo už akių.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Teismo sprendimas už akių – tai sprendimas, kurio vykdymą pareiškėjas (ieškovas) gali užtikrinti prieš atsakovą. Procedūros, kuriomis reikia vadovautis siekiant, kad teismo sprendimas būtų priimtas už akių, apibūdintos pirmiau 1.3 punkte.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Kaip apibūdinta pirmiau, atsakovas gali prašyti teismo pakeisti arba panaikinti už akių priimtą teismo sprendimą (t. y. pakeisti teismo sprendimo sąlygas arba panaikinti jį visą).

Teismas gali pakeisti arba panaikinti už akių priimtą teismo sprendimą, jeigu mano, kad buvo padaryta procedūrinių pažeidimų arba jeigu atsakovas turėjo realių galimybių sėkmingai apsiginti nuo ieškinio arba jeigu tam yra pagrįstų priežasčių.

Susijusios nuorodos

Daugiau informacijos apie procedūras pateikiama Šiaurės Airijos bendrosios ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

Pagalba bylos šalims, turinčioms negalią

Kai kurie teismo skyriai turi specialiai paskirtus klientų aptarnavimo pareigūnus, kurie galėtų suteikti pagalbą. Jei jie negali padėti, negalią turinti bylos šalis gali kreiptis į Šiaurės Airijos bendrosios ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos komunikacijos skyrių tel. +44 300 200 7812.

Paskutinis naujinimas: 13/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.