Europos mokėjimo įsakymas

Lenkija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Teismas išduoda mokėjimo įsakymą, jeigu ieškovas siekia pareikšti piniginį reikalavimą arba atlikti kitą pakaitinį veiksmą.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Mokėjimo įsakymas gali būti išduotas neatsižvelgiant į reikalavimo sumą.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Procedūra neprivaloma. Teismas mokėjimo įsakymą išduoda remdamasis rašytiniu ieškovo prašymu, kurį jis pateikia pareikšdamas ieškinį.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Mokėjimo įsakymo procedūra negali būti pradedama, jeigu mokėjimo įsakymo negalima įteikti Lenkijoje esančiam atsakovui.

1.2 Kompetentingas teismas

Jurisdikciją taikyti mokėjimo įsakymo procedūrą turi apylinkės (lenk. rejonowy) ir apygardos (lenk. okręgowy) teismai.

1.3 Formos reikalavimai

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Ne, standartinės formos nėra.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Mokėjimo įsakymo procedūroje advokato (lenk. przymus adwokacki) atstovavimas nėra būtinas.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Ieškinio pareiškime reikėtų nurodyti tikslų reikalavimą ir išdėstyti reikalavimą pagrindžiančias faktines aplinkybes.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Reikalavimą pagrindžiančios aplinkybės turi būti įrodomos prie ieškinio pareiškimo pridedant šiuos dokumentus:

a)         oficialų dokumentą;

b)         skolininko priimtą sąskaitą;

c)         skolininkui adresuotą mokėjimo reikalavimą ir skolininko rašytinį pareiškimą, kuriuo pripažįstama skola;

d)         skolininko priimtą mokėjimo reikalavimą, kurį grąžino bankas ir kuris nebuvo apmokėtas dėl lėšų trūkumo banko sąskaitoje.

Teismas taip pat išduoda mokėjimo įsakymą įsipareigojusio asmens atžvilgiu remdamasis tinkamai užpildytu skoliniu įsipareigojimu, čekiu, rašytiniu nurodymu arba neginčytinu skolos dokumentu, dėl kurio autentiškumo ir turinio nekyla abejonių.

1.4 Prašymo atmetimas

Teismas atmeta ieškinio pareiškimą:

  1. jeigu negalima taikyti teisminės procedūros;
  2. jeigu tarp tų pačių šalių nagrinėjamas tas pats reikalavimas arba toks reikalavimas jau buvo išnagrinėtas;
  3. jeigu viena iš šalių neturi procesinio veiksnumo arba jeigu ieškovas neturi veiksnumo atlikti procesinių veiksmų ir jam neatstovauja įstatyminis atstovas, arba jeigu ieškovo organizacinio padalinio valdymo organų sudėtis nėra pakankama, kad būtų galima imtis veiksmų.

1.5 Apskundimas

Žr. atsakymą į 1.6 klausimą.

1.6 Prieštaravimas

Rašytinis prieštaravimo pareiškimas turi būti pateikiamas mokėjimo įsakymą išdavusiam teismui. Pareiškime atsakovas turėtų nurodyti, ar jis ketina prieštarauti visam įsakymui ar jo daliai, ir nurodyti teisinius reikalavimus, kurie turi būti pateikti prieš pradedant ginčą dėl bylos esmės; priešingu atveju bus prarasta teisė pareikšti tokius reikalavimus, taip pat pateikti faktines aplinkybes ir įrodymus. Teismas nepaisys per vėlai padarytų pareiškimų ir pateiktų įrodymų, išskyrus atvejus, kai šalis įrodo, kad ji šių pareiškimų prieštaravimo pareiškime nepateikė ne dėl savo kaltės arba kad leidus vėliau padaryti pareiškimus ar pateikti įrodymus nebus vilkinamas bylos nagrinėjimas arba kad galioja kitos išimtinės aplinkybės.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu prieštaravimo pareiškimas pateikiamas teisingai, teisėjas nustato nagrinėjimo datą ir nurodo pareiškimą įteikti ieškovui.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Išduotas mokėjimo įsakymas yra dokumentas, kuriuo nustatoma apsaugos priemonė (lenk. tytuł zabezpieczenia) ir kuris gali būti vykdomas jo nepaskelbus vykdytinu.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Pasibaigus terminui, per kurį turi būti pateiktas prieštaravimo pareiškimas, mokėjimo įsakymas tampa vykdytinu dokumentu be jokių papildomų formalumų.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Pagal mokėjimo įsakymo procedūrą išduoto mokėjimo įsakymo negalima apskųsti.

Paskutinis naujinimas: 20/05/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.