Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųportugalų.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymas

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Nacionalinė mokėjimo įsakymo procedūra taikoma šiems reikalavimams:

 • finansiniams įsipareigojimams pagal sutartis, kurių suma neviršija 15 000 EUR, pagal 1998 m. rugsėjo 1 d. Įstatyminio dekreto Nr. 269 1 straipsnį;
 • nepriklausomai nuo vertės – pavėluotam mokėjimui komerciniuose sandoriuose, kaip nustatyta 2013 m. gegužės 10 d. Įstatyminio dekreto Nr. 62 10 straipsnio 1 dalyje.

Pagal nacionalinėje teisėje numatytą mokėjimo įsakymo procedūrą pirmiau nurodytais atvejais ir, jei reikalavimas neginčijamas, kreditorius gali gauti vykdomąjį raštą (portug. título executivo) nepareikšdamas ieškinio dėl pripažinimo.

Mokėjimo įsakymo procedūra nustatyta Įstatyminiame dekrete Nr. 269/98 ir reglamentuota to įstatymo priedo II skyriuje. 10 straipsnyje daroma nuoroda į 2020 m. sausio 28 d. ministro įgyvendinimo įsakymu Nr. 21 patvirtintą prašymo išduoti mokėjimo įsakymą pavyzdį.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Reikalavimų pagal sutartis atveju didžiausia suma yra 15 000 EUR.

Reikalavimų pagal komercinius sandorius atveju viršutinė riba nenustatyta.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Ši procedūra nėra privaloma.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Teisinės mokėjimo įsakymo taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai skolininkas gyvena už Portugalijos ribų.

1.2 Kompetentingas teismas

Portugalijos kompetentinga institucija yra Nacionalinė mokėjimo įsakymų tarnyba (portug. Balcão Nacional de Injunções) – Porte veikiantis bendras registras. Kontaktinė informacija pateikiama čia.

Kreditorius gali pasirinkti prašymą išduoti mokėjimo įsakymą pateikti Nacionalinei mokėjimo įsakymų tarnybai, prievolės vykdymo vietos teismo kanceliarijai arba skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos teismo kanceliarijai, kuri vėliau perduoda jį Nacionalinei mokėjimo įsakymų tarnybai (Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 priedo 8 straipsnio 1 dalis).

Naudotojai gali elektroniniu būdu sužinoti apie mokėjimo įsakymo procedūrą ir susipažinti su vykdomuoju raštu portale „Citius“.

1.3 Formos reikalavimai

Pagal Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 priedo 10 straipsnį, kad būtų pradėta mokėjimo įsakymo procedūra, ieškovas privalo:

 • nurodyti teismo, kuriam teikiamas prašymas, kanceliariją;
 • nurodyti šalis;
 • nurodyti vietą, kurioje turi būti įteiktas pranešimas, ir patvirtinti, ar tai yra rašytinėje sutartyje nurodyta gyvenamoji vieta;
 • trumpai apibūdinti reikalavimą pagrindžiančius faktus;
 • suformuluoti prašymą ir aiškiai nurodyti pagrindinės skolos, priskaičiuotų palūkanų ir kitų mokėtinų sumų dydį;
 • patvirtinti, kad sumokėjo žyminius mokesčius;
 • kai taikoma, nurodyti, kad reikalavimas susijęs su „komerciniu sandoriu“;
 • nurodyti savo gyvenamąją vietą;
 • nurodyti e. pašto adresą, jeigu pranešimus ir informaciją nori gauti e. paštu;
 • nurodyti, ar nori, kad byla būtų nagrinėjama ginčo teisena, jeigu pranešimui apie piniginę prievolę būtų prieštaraujama;
 • nurodyti teismą, kuris turi jurisdikciją vertinti dokumentus, jeigu byla bus nagrinėjama ginčo teisena;
 • nurodyti, ar nori, kad pranešimą įteiktų antstolis ar vietos atstovas, ir, jeigu taip, nurodyti tokio asmens vardą, pavardę ir juridinį adresą;
 • jei klausimas susijęs su vartojimo sutartimi – nurodyti, ar sutartyje nustatytos bendrosios sąlygos – priešingu atveju gali būti laikoma, kad ieškovas bylinėjasi nepagrįstai;
 • pasirašyti prašymą.

Prašymo išduoti įsakymą pateikimo ir pristatymo taisyklės nustatytos Ministro įgyvendinimo įsakymo (portug. Portaria) Nr. 220-A/2008 5 straipsnyje kartu su Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 priedo 8 straipsniu. Minėtose nuostatose nustatyta, kad:

 • prašymą galima pateikti iš bet kurios šalies vietos;
 • advokatai (portug. advogados) ir solisitoriai (portug. solicitadores) prašymą išduoti įsakymą turi pateikti elektroniniu būdu;
 • kreditoriai, kuriems neatstovauja advokatas ar solisitorius, prašymą išduoti įsakymą gali pateikti popieriuje. Pastaruoju atveju kreditorius negali Nacionalinei mokėjimo įsakymų tarnybai pateikti popieriuje surašyto prašymo – jis prašymą turi pateikti prievolės vykdymo vietos arba skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos teismo kanceliarijai. Jei yra specializuotos jurisdikcijos ar specialiosios kompetencijos teismų, prašymą reikia pateikti atitinkamo teismo kanceliarijai atsižvelgiant į atitinkamas dalykinės kompetencijos taisykles. Tada kanceliarija prašymo informaciją įveda į IT sistemą, skirtą mokėjimo įsakymams tvarkyti. Prašymo data yra jo pateikimo kanceliarijai data.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Privalomą prašymo išduoti mokėjimo įsakymą formą, numatytą 2020 m. sausio 18 d. Ministro įgyvendinimo įsakyme Nr. 21, galima atsisiųsti čia.

Teismų kanceliarijos, kompetentingos priimti popierinės formos prašymą išduoti mokėjimo įsakymą, piliečių prašymu gali jiems pateikti standartinę formą.

Elektroninę formą advokatai ir jų padėjėjai gali gauti portalo „Citius“ e. pašto adresu.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Šioje procedūroje advokato atstovavimas nebūtinas, tačiau ieškovai gali paskirti teisinį atstovą, jeigu jie to pageidauja (Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 priedo 10 straipsnio 5 dalis).

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 10 straipsnio 2 dalies d punkte reikalaujama, kad ieškovai trumpai išdėstytų savo reikalavimą pagrindžiančius faktus.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Ne.

Įrodymai turi būti pateikiami tik tuo atveju, jei pareiškiamas prieštaravimas; tokiu atveju mokėjimo įsakymas nagrinėjamas kaip specialus arba įprastas ieškinys dėl pripažinimo atsižvelgiant į atitinkamai Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 3 straipsnyje ir Įstatyminio dekreto Nr. 62/2013 10 straipsnio 2–4 dalyse numatytus atvejus.

1.4 Prašymo atmetimas

Prašymas išduoti mokėjimo įsakymą gali būti atmestas dėl Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 11 straipsnyje nustatytų priežasčių, jei:

 • jis nėra skirtas kompetentingai teismo raštinei arba ieškovas nenurodė teismo, turinčio jurisdikciją nagrinėti bylą, jeigu byla bus nagrinėjama ginčo teisena;
 • jame nenurodyta šalių tapatybė, ieškovo gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje turi būti įteiktas pranešimas skolininkui;
 • jis nepasirašytas (tik tais atvejais, jei prašymas buvo pateikta ne elektroniniu būdu);
 • jis surašytas ne portugalų kalba;
 • jis užpildytas nenaudojant teisingumo ministro įgyvendinimo įsakymu patvirtintos formos;
 • nenurodoma, ar buvo sumokėti žyminiai mokesčiai;
 • ginčijama suma viršija 15 000,00 EUR ir nenurodoma, kad tai yra komercinis sandoris;
 • jis neatitinka procedūrai taikomos sumos ribos arba tikslo.

1.5 Apskundimas

Apeliacinį skundą dėl sprendimo, kuriuo atmetamas prašymas, galima paduoti teisėjui arba, jeigu teisme yra daugiau nei vienas teisėjas, tuo metu budinčiam teisėjui (Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 priedo 11 straipsnio 2 dalis).

1.6 Prieštaravimas

Prieštaravimo dėl mokėjimo įsakymo pateikimo terminas yra 15 dienų (Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 priedo 12 straipsnio 1 dalis).

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jei atsakovas ginčija įsakymą, jis netampa vykdytinu.

Byla grąžinama nagrinėti įprasta tvarka, o įsakymas nagrinėjamas kaip specialus arba įprastas ieškinys dėl pripažinimo atsižvelgiant į atitinkamai Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 priedo 3 straipsnyje ir Įstatyminio dekreto Nr. 62/2013 10 straipsnio 2–4 dalyse numatytus atvejus.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Jeigu atsakovas, kuriam buvo deramai pranešta pagal Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 priedo 12 ir 13 straipsnius, nepateikia prieštaravimo pareiškimo, raštinės pareigūnas prašyme išduoti mokėjimo įsakymą įrašo šiuos žodžius: „Šis dokumentas yra vykdytinas“ (portug. Este documento tem força executiva) (Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 priedo 14 straipsnio 1 dalis).

Tada įsakymas laikomas vykdomuoju raštu.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Pridėjęs vykdomąją sąlygą raštinės pareigūnas įsakymą pateikia ieškovui, geriausiai – elektroninėmis priemonėmis (Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 priedo 14 straipsnio 5 dalis).

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Dėl atsisakymo pripažinti vykdytinu teismui galima pateikti skundą. Prašymas dėl vykdomosios sąlygos įtraukimo gali būti atmestas, jei jis neatitinka procedūrai taikomos sumos ribos arba tikslo (Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 priedo 14 straipsnio 3 ir 4 dalys).

Susijusios nuorodos

Portalas „Citius“

Įstatyminis dekretas Nr. 269/98

Ministro įgyvendinimo įsakymas Nr. 220-A/2008

Ministro įgyvendinimo įsakymas Nr. 21/2020

 

Pranešimas

Europos teisminio tinklo civilinėse bylose ryšių palaikymo punktas, teismai ir kitos įstaigos bei institucijos neprivalo vadovautis šioje informacijos suvestinėje pateikta informacija, kuri gali būti keičiama atsižvelgiant į aiškinimą teismų praktikoje. Nors informacijos suvestinės reguliariai atnaujinamos, vis tiek būtina susipažinti su galiojančiais teisės aktais.

Paskutinis naujinimas: 19/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.