Europos mokėjimo įsakymas

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Mokėjimo įsakymo procedūra taikoma:

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Reikalavimų pagal sutartis atveju viršutinė riba yra 15 000 EUR.

Reikalavimų pagal komercinius sandorius atveju viršutinė riba nenustatyta.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Procedūra taikoma pasirinktinai.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Taip, mokėjimo įsakymo procedūros teisinės taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai atsakovas gyvena ne Portugalijoje.

1.2 Kompetentingas teismas

Portugalijoje prašymą išduoti mokėjimo įsakymą galima pateikti:

1.3 Formos reikalavimai

1) elektroniniu formatu, užpildant ir išsiunčiant CITIUS IT sistemoje pateikiamą formą arba per CITIUS išsiunčiant elektroninę rinkmeną;

2) popieriuje, pateikiant kanceliarijai.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Taip, privaloma forma nustatyta 2020 m. sausio 28 d. Ministro įgyvendinimo įsakyme Nr. 21/2020. Formą galima atsisiųsti paspaudus šią nuorodą.

Teismų kanceliarijos, kompetentingos priimti popierinės formos prašymą išduoti mokėjimo įsakymą, paprašytos gali asmenims pateikti standartinę formą.

Elektroninę formą advokatai ir jų padėjėjai gali gauti per CITIUS.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Advokato atstovavimas nebūtinas.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Prašyme išduoti mokėjimo įsakymą privaloma išdėstyti reikalavimą pagrindžiančius faktus laikantis prie 1998 m. rugsėjo 1 d. Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 pridėtų Proceso taisyklių 10 straipsnio 2 dalies d punkto.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Pateikti atitinkamą reikalavimą pagrindžiančių rašytinių įrodymų nereikia.

1.4 Prašymo atmetimas

Prašymas išduoti mokėjimo įsakymą gali būti atmestas dėl priežasčių, nurodytų prie 1998 m. rugsėjo 1 d. Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 pridėtų Proceso taisyklių 11 straipsnio 1 dalyje.

1.5 Apskundimas

Apeliacinį skundą dėl sprendimo atmesti prašymą išduoti mokėjimo įsakymą galima paduoti teisėjui arba, jeigu teisme yra daugiau nei vienas teisėjas, tuo metu budinčiam teisėjui, laikantis prie 1998 m. rugsėjo 1 d. Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 pridėtų Proceso taisyklių 11 straipsnio 2 dalies.

1.6 Prieštaravimas

Prieštaravimą dėl mokėjimo įsakymo galima pateikti per 15 dienų terminą, kaip nustatyta prie 1998 m. rugsėjo 1 d. Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 pridėtų Proceso taisyklių 12 straipsnio 1 dalyje.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu atsakovas ginčija įsakymą, byla grąžinama nagrinėti įprasta tvarka, o įsakymas nagrinėjamas kaip specialus arba įprastas ieškinys dėl pripažinimo atsižvelgiant į prie 1998 m. rugsėjo 1 d. Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 pridėtų Proceso taisyklių 3 straipsnyje ir 2013 m. gegužės 10 d. Įstatyminio dekreto Nr. 62/2013 10 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatytus atvejus.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Jeigu atsakovas, po to, kai buvo deramai informuotas, nepateikia prieštaravimo pareiškimo, kanceliarijos pareigūnas prašyme išduoti mokėjimo įsakymą įrašo šiuos žodžius: „Šis dokumentas yra vykdytinas“ (portug. Este documento tem força executiva), kaip nustatyta prie 1998 m. rugsėjo 1 d. Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 pridėtų Proceso taisyklių 14 straipsnio 1 dalyje.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Pridėjęs vykdomąją sąlygą, kanceliarijos pareigūnas įsakymą pateikia ieškovui, geriausia elektroninėmis priemonėmis (prie 1998 m. rugsėjo 1 d. Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 pridėtų Proceso taisyklių 14 straipsnio 5 dalis).

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Apeliacinį skundą dėl atsisakymo įsakymą pripažinti vykdytinu teismui galima pateikti laikantis prie 1998 m. rugsėjo 1 d. Įstatyminio dekreto Nr. 269/98 pridėtų Proceso taisyklių 14 straipsnio 4 dalies.

Taikomi teisės aktai


Pranešimas.

Europos teisminio tinklo civilinėse bylose ryšių palaikymo punktas, teismai ir kitos įstaigos bei institucijos neprivalo vadovautis šioje informacijos suvestinėje pateikta informacija, kuri gali būti keičiama atsižvelgiant į aiškinimą teismų praktikoje. Nors informacijos suvestinės reguliariai atnaujinamos, vis tiek būtina susipažinti su galiojančiais teisės aktais.

Paskutinis naujinimas: 09/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.