Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymas

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Procedūra taikoma, kai šalis nori prašymui įvykdyti pinigines prievoles, kylančias iš sutarčių, kurių vertė didesnė nei 15 000 EUR, arba prievoles, kylančias iš komercinių sandorių nepaisant jų vertės, suteikti vykdytino dokumento statusą.

Vykdymo procese sąvoka komercinis sandoris reiškia bet kokią „įmonių tarpusavio arba įmonių ir viešųjų subjektų sutartį, pagal kurią numatyta už atlyginimą tiekti prekes ar teikti paslaugas“ (2013 m. gegužės 10 d. įstatyminio dekreto Nr. 62/2013 3 straipsnio b punktas, kuriuo 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES perkeliama į Portugalijos teisę).

Komercinių sandorių sąvoka neapima „su vartotojais sudarytų sutarčių“, „kitų mokėjimų, kuriais nebuvo siekiama sumokėti atlyginimo pagal komercinius sandorius, palūkanų“ arba „mokėjimų, kuriais siekiama kompensuoti civilinės atsakomybės draudimo išlaidas, įskaitant draudimo bendrovių išmokas“ (minėto įstatyminio dekreto 2 straipsnio 2 dalis).

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Kaip nurodyta atsakyme į ankstesnį klausimą, sutartinės piniginės prievolės gali būti vykdomos pagal Portugalijos mokėjimo įsakymą reglamentuojančias taisykles, jeigu tokių prievolių vertė neviršija 15 000 EUR.

Tačiau, kaip jau nurodyta, komerciniams sandoriams netaikoma viršutinė riba.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Procedūra naudojama savanoriškai, t. y. kreditoriui ji neprivaloma.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Teisinės mokėjimo įsakymo taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai skolininkas gyvena už Portugalijos ribų.

1.2 Kompetentingas teismas

Prašymai išduoti mokėjimo įsakymą gali būti pateikiami popierine arba elektronine forma bet kurioje šalies dalyje esančiuose apylinkės teismuose, turinčiuose kompetenciją priimti tokius prašymus. Šiais atvejais teismai elektroninėmis priemonėmis persiunčia prašymą Nacionalinei mokėjimo įsakymų tarnybai (BalcãoNacional de Injunções).

Advokatai ir jų padėjėjai prašymus išduoti mokėjimo įsakymus turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ir tai gali padaryti bet kurioje šalies vietoje; jiems nebūtina šiuo tikslu asmeniškai atvykti į teismo raštinę ar teismą (plg. prie 1998 m. rugsėjo 1 d. įstatyminio dekreto Nr. 269/98 pridėtų taisyklių 19 straipsnio 1 dalį, iš dalies pakeistą 2008 m. vasario 26 d. įstatyminiu dekretu Nr. 34/2008).

Įsteigus bendrą Nacionalinę mokėjimo įsakymų tarnybą, kuri registruoja visus nagrinėjamus mokėjimo įsakymus, naudotojai dabar turi galimybę stebėti, kaip nagrinėjamas jų prašymas išduoti mokėjimo įsakymą. Advokatai ir jų padėjėjai elektroninę formą gali rasti svetainėje http://citius.tribunaisnet.mj.pt/. Tuomet vykdomąjį dokumentą, dėl kurio buvo pateiktas prašymas išduoti mokėjimo įsakymą, galima sukurti elektroninėmis priemonėmis. Pareiškėjas tai gali padaryti per Teisingumo ministerijos svetainę.

Kiekvienam vykdomajam dokumentui suteikiamas unikalus numeris, kuriuo naudodamasis pareiškėjas ir bet kuris kitas subjektas, kuriam pareiškėjas perdavė tokį numerį, gali patikrinti vykdomojo dokumento statusą.

Procedūra reglamentuojama specialiomis taisyklėmis, nustatytomis susijusiame įstatyme, o srityse, kurioms netaikomos tokios taisyklės, galioja bendrosios jurisdikcijos taisyklės.

Siekiant laikytis 1998 m. rugsėjo 1 d. įstatyminio dekreto Nr. 169/98 8 straipsnio 4 dalies, 2008 m. kovo 4 d. įgyvendinimo nutarimu Nr. 220-A/2008 buvo įsteigtas bendras registras, t. y. Nacionalinė mokėjimo įsakymų tarnyba, kuriai suteikta išimtinė kompetencija visoje valstybės teritorijoje nagrinėti prašymus išduoti mokėjimo įsakymus.

1.3 Formos reikalavimai

Pagal pirmiau minėto įstatyminio dekreto Nr. 269/98 10 straipsnį prašyme išduoti mokėjimo įsakymą ieškovas privalo:

a)      nurodyti teismo, kuriam teikiamas prašymas, raštinę;

b)      nurodyti šalis;

c)      nurodyti vietą, kurioje turi būti įteiktas pranešimas, ir patvirtinti, ar tai yra rašytinėje sutartyje nurodyta gyvenamoji vieta;

d)     trumpai apibūdinti reikalavimą pagrindžiančius faktus;

e)      suformuluoti prašymą ir aiškiai nurodyti pagrindinės skolos, priskaičiuotų palūkanų ir kitų mokėtinų sumų dydį;

f)       patvirtinti, kad sumokėjo žyminius mokesčius;

g)      nurodyti, kai tinkama, kad reikalavimas yra susijęs su „komerciniu sandoriu“, kuriam taikomas įstatymas, kuriuo nustatoma speciali uždelstų mokėjimų pagal komercinius sandorius apmokėjimo tvarka (2003 m. vasario 17 d. įstatyminis dekretas Nr. 32/2003);

h)      nurodyti savo gyvenamąją vietą;

i)        nurodyti e. pašto adresą, jeigu pranešimus ir informaciją nori gauti e. paštu;

j)        nurodyti, ar nori, kad byla būtų nagrinėjama ginčo teisena, jeigu pranešimui apie piniginę prievolę būtų prieštaraujama;

k)      nurodyti teismą, kuris turi jurisdikciją vertinti dokumentus, jeigu byla bus nagrinėjama ginčo teisena;

l)        nurodyti, ar nori, kad pranešimą įteiktų antstolio padėjėjas ar vietos atstovas, ir, jeigu taip, nurodyti tokio asmens vardą, pavardę ir juridinį adresą;

m)    pasirašyti prašymą.

2008 m. kovo 4 d. įgyvendinimo nutarime Nr. 220-A/2008 nustatytos šios taisyklės, susijusios su prašymų išduoti mokėjimo įsakymą pateikimu ar įteikimu:

„1. Naudotinos priemonės:

a)      XML formato kompiuterinis failas, kurio specifikacijos skelbiamos CITIUS portale;

b)      popierinė forma, patvirtinta 2005 m. rugsėjo 9 d. įgyvendinimo nutarimu Nr. 808/2005;

c)      elektroninė forma.

2. Įteikimo būdas:

2.1. Kompiuterinė laikmena

a) internete, per CITIUS sistemą (kuria šiuo metu gali naudotis tik advokatai ir jų padėjėjai);

b) asmeniškai Nacionalinėje mokėjimo įsakymų tarnyboje įteikiant fizinę laikmeną (diskelį, CD-ROM, atmintuką); toks prašymo įteikimo būdas galimas tik Porto apylinkėje, kaip nustatyta 1998 m. rugsėjo 1 d. įstatyminio dekreto Nr. 269/98 8 straipsnyje, ir tik tais atvejais, kai pareiškėjams neatstovauja advokatai ar jų padėjėjai;

c) asmeniškai kompetentingo teismo raštinėje, kaip nustatyta 1998 m. rugsėjo 1 d. įstatyminio dekreto Nr. 269/98 8 straipsnyje nurodytose taisyklėse. Šiose teismo raštinėse mokėjimo įsakymo bylą gali įregistruoti tik pareiškėjai, kuriems neatstovauja advokatai arba jų padėjėjai.

2.2. Asmeniškai įteikiant popierinį prašymą

Toks prašymas pateikiamas kompetentingo teismo raštinei, kaip nustatyta 1998 m. rugsėjo 1 d. įstatyminio dekreto Nr. 269/98 8 straipsnyje nurodytose taisyklėse.

2.3. Naudojant elektroninę formą

Internete (http://citius.tribunaisnet.mj.pt/) per CITIUS sistemą (kuria šiuo metu gali naudotis tik advokatai ir jų padėjėjai).

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Būtina naudoti teisingumo ministro įgyvendinimo įsakymu patvirtintą prašymo išduoti mokėjimo įsakymą formą.

Formą galima atsisiųsti dviem populiariausiais elektroniniais formatais per CITIUS portalą.

Formą paprašius taip pat galima gauti teismų raštinėse, turinčiose kompetenciją priimti prašymus išduoti mokėjimo įsakymus.

Elektroninę formą advokatai ir jų padėjėjai gali rasti svetainėje http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Šioje procedūroje advokato atstovavimas nebūtinas, tačiau ieškovams nedraudžiama paskirti teisinį atstovą, jeigu jie to pageidauja.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Įstatyme, kuriuo nustatomos mokėjimo įsakymo išdavimo procedūros taisyklės, tik reikalaujama, kad ieškovai trumpai išdėstytų savo reikalavimą pagrindžiančius faktus.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Rašytinių reikalavimo įrodymų nebūtina pateikti.

1.4 Prašymo atmetimas

Prašymas gali būti atmestas tik jeigu:

a) jis nėra skirtas kompetentingai teismo raštinei arba ieškovas nenurodė „teismo, turinčio jurisdikciją vertinti dokumentus“, jeigu pateikiami šalims skirti dokumentai;

b) jame nenurodyta šalių tapatybė, ieškovo gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje turi būti įteiktas pranešimas skolininkui;

c) jis nepasirašytas (taikoma, jeigu pateikiama popierinė prašymo versija);

d) jis surašytas kita nei portugalų kalba;

e) jis užpildytas nenaudojant teisingumo ministro įgyvendinimo įsakymu patvirtintos formos;

f) nenurodoma, ar buvo sumokėti žyminiai mokesčiai;

g) ginčijama suma viršija 15 000 EUR ir nenurodoma, kad tai yra komercinis sandoris, kaip aprašyta atsakyme į 1.1 klausimą;

h) jis neatitinka procedūrai taikomos sumos ribos arba tikslo.

Prašymo pagrindai nėra preliminariai vertinami, nes pagal šią procedūrą prašymas neteikiamas jokiai teisminei institucijai, t. y. teismui tikrąja to žodžio prasme, tačiau juos nagrinėja teismo pareigūnas.

1.5 Apskundimas

Apeliacinį skundą dėl sprendimo, kuriuo atmetamas prašymas, galima paduoti teisėjui arba, jeigu teisme yra daugiau nei vienas teisėjas, tuo metu budinčiam teisėjui.

1.6 Prieštaravimas

Jeigu prašymas išduoti mokėjimo įsakymą priimamas, atsakovas gali per 15 dienų (nuo tinkamo jo informavimo dienos) prieštarauti reikalavimui.

Reikia pateikti du prieštaravimo pareiškimo egzempliorius.

Jeigu ieškovų yra daugiau nei vienas, atsakovas turi pateikti tiek savo prieštaravimo pareiškimo kopijų, kiek yra atskiruose namų ūkiuose gyvenančių ieškovų, išskyrus atvejus, kai jiems atstovauja tas pats teisinis atstovas.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu atsakovas laiku ginčija reikalavimą, vykdymo veiksmai nepradedami, t. y. prašoma nutartis dėl vykdymo nepriimama.

Tuomet byla automatiškai nagrinėjama ginčo teisena.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Jeigu atsakovas, kuriam įteiktas pranešimas, nepateikia prieštaravimo pareiškimo, raštinės pareigūnas prašyme išduoti mokėjimo įsakymą įrašo šiuos žodžius: „Šis dokumentas yra vykdytinas“ (įstatyminio dekreto Nr. 269/98 14 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad dokumentas gali būti naudojamas kaip vykdytino reikalavimo, kurį galima išieškoti teismine tvarka, pagrindas.

Vienintelė šios taisyklės išimtis galioja tuo atveju, kai prašymas neatitinka procedūrai taikomos sumos ribos arba tikslo, todėl raštinės pareigūnas nepripažįsta dokumento vykdytinu.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Norėdamas, kad raštinės pareigūnas suteiktų dokumentui vykdytino dokumento statusą, ieškovas neprivalo imtis kokių nors konkrečių veiksmų, toks statusas dokumentui suteikiamas automatiškai, nustačius, kad atsakovui buvo įteiktas pranešimas ir jis nustatytąja tvarka nepateikė prieštaravimo pareiškimo.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Šis sprendimas (nutartis suteikti dokumentui vykdytino dokumento statusą) negali būti skundžiamas.

Tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, kad vykdytino dokumento statuso suteikimas nereiškia teisminio akto, t. y. teismo intervencinių veiksmų siekiant išspręsti privatų ginčą; tai paprasčiausiai yra veiksmas, kuriuo parengiamas neteisminis dokumentas.

Papildoma informacija

Paskutinis naujinimas: 30/04/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.