Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Europos mokėjimo įsakymas

Škotija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Visiems reikalavimams taikoma procedūra, suteikianti galimybę pareikšti prieštaravimą arba atsiliepti į ieškinį. Jeigu dėl reikalavimų nepareiškiamas prieštaravimas ir jie neginčijami, nėra pareigos juos nagrinėti teisme ir sprendimas gali būti priimtas bylos šalims nedalyvaujant – taikoma supaprastinta procedūra neginčytinų reikalavimų atveju.

1.1 Procedūros taikymo sritis

Toks procesas apygardos teisme (angl. Sheriff Court) gali būti vykdomas pagal paprastą procedūrą, supaprastinto proceso tvarka ir bendrąja tvarka, o Sesijų teisme (angl. Court of Session) – pagal įprastą šaukimo į teismą procedūrą.

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Paprasta procedūra taikoma nagrinėjant piniginius reikalavimus, kai reikalavimo suma neviršija 5 000 GBP.

Supaprastinto proceso tvarka nagrinėjami tam tikro pobūdžio piniginiai reikalavimai, kai reikalavimo suma neviršija 5 000 GBP, pavyzdžiui, dėl asmens sužalojimo.  Supaprastinta tvarka vykdomą procesą pakeitė paprasta procedūra, tačiau tik tais atvejais, kai procesas susijęs su ieškiniais dėl mokėjimo, pristatymo arba kilnojamo turto susigrąžinimo, arba ieškiniais, kai atitinkamam asmeniui duodami kokie nors nurodymai.

Bendrąja tvarka nagrinėjami reikalavimai, kai reikalavimo suma viršija 5 000 GBP.

Sesijų teisme nagrinėjami reikalavimai, kai reikalavimo suma viršija 100 000 GBP.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Paprasta procedūra – iki 5 000 GBP.

Supaprastinto proceso tvarka – iki 5 000 GBP.

Bendrąja tvarka nagrinėjant ieškinius apygardos teisme ir Sesijų teisme apribojimai netaikomi.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Apygardos teisme tiek pagal paprastą procedūrą, tiek procesą vykdant supaprastinta tvarka ir bendrąja tvarka vykdomi atskiri procesai ir privaloma jų laikytis.  Be to, Sesijų teisme atskiru procesu vykdoma įprasta šaukimo į teismą procedūra ir šiame teisme gali būti reiškiami tik reikalavimai, kurių suma viršija 100 000 GBP.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Taip.

Paprasta procedūra: jeigu atsakovo gyvenamoji vieta yra kitoje susitariančioje valstybėje, apygardos teisėjas (angl. Sheriff) sprendimą priima tik tada, kai nustatyta, kad atsakovas turėjo galimybę gauti reikalavimo formą ir turėjo pakankamai laiko parengti atsakymą arba kad šiuo tikslu buvo imtasi visų reikiamų priemonių.

Supaprastinto proceso tvarka: jeigu atsakovo gyvenamoji vieta yra kitoje susitariančioje valstybėje, apygardos teisėjas sprendimą priima tik tada, kai nustatyta, kad atsakovas turėjo galimybę gauti šaukimą į teismą ir turėjo pakankamai laiko pasirengti gynybai arba kad šiuo tikslu buvo imtasi visų reikiamų priemonių.

Bendroji tvarka: Reglamente „Briuselis I“ nustatytos teismingumo taisyklės, kurių turi laikytis Jungtinės Karalystės teismai, nagrinėdami bylas, kai atsakovo gyvenamoji vieta yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje.

1.2 Kompetentingas teismas

Kai taikoma supaprastinto proceso tvarka arba paprasta procedūra prašymai teikiami apygardos teismui. Išskyrus atvejus, kai taikomi kiti jurisdikcijos nustatymo pagrindai, prašymai teikiami atsakovo gyvenamosios vietovės teismui.

Bendrąja tvarka reiškiami ieškiniai paprastai gali būti teikiami apygardos teismui arba Sesijų teismui. Sesijų teismas jurisdikciją turi visoje Škotijoje. Be to, kalbant apie apygardos teismo jurisdikciją, išskyrus atvejus, kai taikomi kiti jurisdikcijos nustatymo pagrindai, prašymai teikiami atsakovo gyvenamosios vietovės teismui.

Kiekvienam procesui taikomos atskiros teismo taisyklės, su visomis jomis galima susipažinti Škotijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

1.3 Formos reikalavimai

Procesas pagal paprastą procedūrą pradedamas pateikiant reikalavimo formą (3A forma), kurioje aiškiai išdėstomi reikalavimai atsakovui, reikalavimo pagrindas ir informacija apie prekes, jeigu reikalavimas pareikštas dėl prekių tiekimo.

Supaprastinta tvarka vykdomas procesas pradedamas įteikiant šaukimą į teismą (1 forma), kuriame aiškiai išdėstomi reikalavimai atsakovui, reikalavimo pagrindas ir informacija apie prekes, jeigu reikalavimas pareikštas dėl prekių tiekimo.

Procesas bendrąja tvarka apygardos teisme pradedamas pareiškiant ieškinį pagal G1 formą. Ieškinyje turi būti nurodyti ieškovo reikalavimai, įskaitant:

a.         jurisdikcijos pagrindą ir

b.         jurisdikcijos pagrindą pagrindžiančias aplinkybes.

Bendrąja tvarka vykdomas procesas Sesijų teisme pradedamas įteikiant šaukimą į teismą, kuris aprašytas ir kurio forma pateikta Sesijų teismo taisyklėse.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Taip, pagal paprastą procedūrą turi būti užpildoma 3A forma, o pagal supaprastinto proceso tvarką – 1 forma. Taikant bendrąją tvarką teisminis procesas inicijuojamas pareiškus ieškinį apygardos teismui, o Sesijų teisme procesas pradedamas šaukimu į teismą. Formas galima rasti Škotijos teismų tarnybos interneto svetainėje atitinkamam procesui taikomose taisyklėse.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Ne, prašymą galite pateikti savo vardu, tačiau kai byla nagrinėjama bendrąja tvarka rekomenduojama pasitelkti solisitorių, nes procesas yra ganėtinai sudėtingas.

Bylos šalis (asmuo, kuriam neatstovauja solisitorius) gali paprašyti teismo, kad šis civilinių bylų teismo procese leistų pasinaudoti kito asmens pagalba – toks asmuo vadinamas teisinės kvalifikacijos neturinčiu atstovu.  Daugiau informacijos apie teisinės kvalifikacijos neturinčius atstovus galima rasti Škotijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Bylos medžiagoje turėtų būti nurodyta su reikalavimu susijusi informacija, įskaitant datas. Kuo didesnės apimties ir kuo sudėtingesnis reikalavimas, tuo išsamesnio aprašymo reikia.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Ne.

1.4 Prašymo atmetimas

Ar skola mokėtina, teismas nustato remdamasis prašymo turiniu. Teismas gali atmesti prašymą dėl nutarties, jeigu neužpildytos formos. Apygardos teisėjas gali manyti, kad nėra jurisdikcijos pagrindo arba kad reikalavimas pareikštas netinkamame teisme.

1.5 Apskundimas

Ar ieškovas gali apskųsti sprendimą nenagrinėti bylos šalims nedalyvaujant? Taip.

Bendrąja tvarka vykdomas procesas: sprendimas gali būti apskųstas Sesijų teismui arba Apygardos apeliaciniam teismui (angl. Sheriff Appeal Court).

Supaprastinto proceso tvarka: sprendimas skundžiamas Apygardos apeliaciniam teismui.

Paprasta procedūra: sprendimas skundžiamas Apygardos apeliaciniam teismui.

Sesijų teisme apskundimo procesas vadinamas „išreikalavimu“.

1.6 Prieštaravimas

Supaprastinto proceso tvarka: atsakovui suteikiamas 21 dienos terminas, per kurį jis turi užpildyti atsakymo formą, kurioje pateikiama išsami informacija ieškovui.

Paprasta procedūra: atsakovas turi teismui pateikti užpildyta 4A atsakymo formą ne vėliau kaip paskutinę atsakymo pateikimo termino dieną, nurodydamas, kad reikalavimas arba jo dalis yra ginčijama (pavyzdžiui, suma, kurią atsakovas turėtų sumokėti ieškovui).  Visi atsakymai teismui teikiami ne vėliau nei iki dienos, nurodytos kartu su reikalavimo forma pateiktame grafike.

Bendrąja tvarka vykdomas procesas apygardos teisme: atsakovui suteikiamas 21 dienos terminas, per kurį pagal 07 formą turi būti užpildytas pranešimas apie ketinimą gintis ir jis turi būti nusiųstas ieškovui. Vėliausias pranešimo apie ketinimą gintis išsiuntimo apygardos teismui terminas nurodytas 07 formoje.

Jeigu Sesijų teisme atsakovas nori ginčyti prašymą, jis turi dalyvauti bylos nagrinėjime, atitinkamai tai pažymėdamas šaukime į teismą ne vėliau kaip likus trims dienoms iki bylos nagrinėjimo pradžios. Ši byla nebus pradėta nagrinėti kol nepasibaigė pranešimo laikotarpis. Paprastai pranešimo laikotarpis yra 21 diena.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Paprasta procedūra: per dvi savaites nuo atsakymo gavimo apygardos teisėjas priims rašytinį įsakymą, kuriuo gali:

a) nukreipti bylos šalis ginčą spręsti alternatyviomis ginčų sprendimo priemonėmis;

b) surengti bylos administravimo diskusiją;

c) surengti teismo posėdį;

d) nurodyti, kad apygardos teisėjas ketina priimti sprendimą nerengdamas teismo posėdžio, jeigu jis mano, kad sprendimas gali būti priimtas tokiu būdu;

e) pasinaudodamas apygardos teisėjo įgaliojimais atmesti reikalavimą ir sprendimą dėl bylos priimti pagal 1.8 taisyklės 11, 12 ir 13 punktus.

Supaprastinto proceso tvarka: šalys dalyvauja pirmajame teismo posėdyje, per kurį apygardos teisėjas siekia, kad šalys pasiektų susitarimą.

Bendrąja tvarka vykdomas procesas apygardos teisme ir Sesijų teisme: reikia pateikti prieštaravimus ir vėliau byla nagrinėjama ginčijamų reikalavimų nagrinėjimo tvarka, kurią išnagrinėjus nustatomos faktinės aplinkybės, dėl kurių kilo ginčas tarp šalių, nebent šalys pasiekia susitarimą anksčiau.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Kai tiek apygardos teisme, tiek Sesijų teisme byla nagrinėjama supaprastinto proceso tvarka arba bendrąja tvarka, ieškovas gali pateikti prašymą priimti sprendimą.

Kai byla nagrinėjama taikant paprastą procedūrą, ieškovas gali užpildyti pašymą priimti sprendimą.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Ieškovui pateikus prašymą priimti sprendimą, teisėjas gali priimti sprendimą arba kitą įsakymą pagal savo kompetenciją, atsižvelgdamas į tą prašymą.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Nors teisėjas priima sprendimą, atsakovas gali kreiptis į teismą ir prašyti atšaukti tą sprendimą.

Susijusios nuorodos

Škotijos teismų tarnybos interneto svetainėje pateiktos bendrosios tvarkos, supaprastinto proceso tvarkos ir paprastos procedūros taisyklės.

Paskutinis naujinimas: 17/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.