Europos mokėjimo įsakymas

Slovakija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Mokėjimo įsakymo procedūra priklauso vadinamosioms supaprastintoms teismo procedūroms. Procedūra reglamentuojama Civilinio proceso kodekso įstatymo Nr. 160/2015 (slovak. zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) (toliau – CPK) 265 straipsnyje ir kituose straipsniuose.

Mokėjimo įsakymas gali būti išduotas tik jeigu ieškovas, remdamasis savo pateiktais faktais, dėl kurių teismui nekyla jokių abejonių (visų pirma jeigu šie faktai yra pagrįsti patvirtinamaisiais dokumentais), siekia įvykdyti teisę, kad būtų sumokėta piniginė suma. Sprendimas dėl reikalavimo gali būti priimamas išduodant mokėjimo įsakymą neprašant, kad atsakovas padarytų pareiškimą, ir nerengiant teismo posėdžio. Sprendimu atsakovas įpareigojamas per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo sumokėti piniginę sumą arba jos dalį ir padengti proceso išlaidas arba per tą patį terminą pareikšti prieštaravimą. Mokėjimo įsakymo procedūroje pareiškimas dėl proceso išlaidų laikomas sprendimu dėl išlaidų padalijimo.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Ne, nėra.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Procedūros neprivaloma taikyti, jos paskirtis – veiksmingai ir ekonomiškai išspręsti klausimą.  Mokėjimo įsakymas išduodamas nepriklausomai nuo aiškaus ieškovo prašymo; teismas mokėjimo įsakymą gali išduoti net jeigu ieškovas teismo prašė klausimą išspręsti priimant sprendimą.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Jeigu mokėjimo įsakymas turi būti įteikiamas užsienyje, išduodamas Europos mokėjimo įsakymas. Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą pateikiamas naudojant A formą, kuri nustatyta 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1896/2006, nustatančiame Europos mokėjimo įsakymo procedūrą.

1.2 Kompetentingas teismas

Teismas, kuris turi kompetenciją nagrinėti prašymą pirmąja instancija, yra apylinkės teismas. Procedūra vyksta teisme, kuris turi materialinę ir vietos jurisdikciją.

1.3 Formos reikalavimai

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Šioje procedūroje formos neprivaloma naudoti, tačiau jeigu ieškovas kartu su savo prašymu pradėti procedūrą pateikia užpildytą mokėjimo įsakymo formą, kuri yra paskelbta Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos (slovak. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) interneto svetainėje (https://www.justice.gov.sk), tuomet, jeigu įvykdomos įstatyme nustatytos mokėjimo įsakymo išdavimo sąlygos ir jei buvo sumokėtas žyminis mokestis, teismas per 10 darbo dienų nuo sąlygų įvykdymo dienos išduos mokėjimo įsakymą.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Šioje procedūroje advokato atstovavimas nėra privalomas.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Tai yra supaprastinta procedūra, kuri yra grindžiama tik ieškovo nurodytais faktais. Todėl būtina, kad faktai, kuriais grindžiama ieškovo ginama teisė, būtų pakankamai patvirtinti dokumentais, ir kad prašoma įvykdyti prievolė būtų nustatyta objektyvioje teisėje.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Pavyzdžiui, reikalavimas gali būti patvirtintas sutartimi. Visais atvejais prie reikalavimų turi būti pridėti įrodymai, kuriais patvirtinamas reikalavimas.

1.4 Prašymo atmetimas

Jeigu teismas neišduoda mokėjimo įsakymo, taikoma CPK 168 straipsnio 1 dalyje aprašyta procedūra, t. y. procedūra, kuri būtų taikoma sprendžiant bet kurį kitą ginčą.

Jeigu pateikiamas reikalavimas dėl piniginės sumos sumokėjimo remiantis vartojimo sutartimi ir atsakovas yra vartotojas, teismas neišduos mokėjimo įsakymo, jeigu sutartyje arba kituose sutartiniuose dokumentuose yra nesąžiningų sąlygų (CPK 299 straipsnio 2 dalis).

1.5 Apskundimas

Procedūroje teises galima ginti ginčijant išduotą mokėjimo įsakymą šiuo tikslu pareiškiant prieštaravimą. Ginant teises skundą galima pateikti tik dėl sprendimo, susijusio su procedūros išlaidomis. Teismas šį klausimą išsprendžia supaprastinta tvarka, t. y. nerengdamas teismo posėdžio.

1.6 Prieštaravimas

Prieštaravimo pareiškimas, kuriuo siekiama apginti teises, turi būti pateiktas per 15 dienų nuo mokėjimo įsakymo įteikimo teisme, kuris išdavė mokėjimo įsakymą, dienos. Jis turi būti pagrįstas nurodant motyvus. Už prieštaravimo pareiškimo, kuriuo siekiama apginti teises, pateikimą mokamas žyminis mokestis.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Kai tik nors vienas atsakovas per nustatytą terminą pateikia prieštaravimo pareiškimą, kuriame nurodomas atitinkamas pagrindimas, mokėjimo įsakymas panaikinamas ir teismas surengia posėdį.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Pasibaigus prieštaravimo pareiškimo pateikimo terminui, mokėjimo įsakymas visapusiškai įsigalioja.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Mokėjimo įsakymui turi būti suteikta teisinė galia – jame turi būti galiojimą ir vykdytinumą patvirtinantis antspaudas, kurį uždeda mokėjimo įsakymą išdavęs teismas. Vėliau turi būti pateiktas prašymas dėl vykdymo.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Jeigu, siekiant apginti teisę, per įstatymuose nustatytą terminą nepateikiamas prieštaravimo pareiškimas, įsakymas turi tokią pat galią kaip ir vykdytinas teismo sprendimas. Siekiant ginčyti vykdytiną sprendimą gali būti pateikiamas kasacinis skundas, kaip nustatyta OSP, tačiau tik jeigu įvykdyti visi įstatymuose nustatyti reikalavimai. Galimybė pateikti kasacinį skundą priklauso nuo kiekvienos bylos aplinkybių ir faktų.

Paskutinis naujinimas: 22/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.