Europos mokėjimo įsakymas

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Taip, galioja nustatyta mokėjimo įsakymo procedūra. Pagrindinis jos tikslas – apsaugoti skolą. Pagal šią procedūrą sukuriamas vykdomasis dokumentas, taikomas skoloms, kurios atitinka įvairius teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Advokatai yra įgalioti taikyti mokėjimo įsakymo procedūras ir priimti jose sprendimus pagal procesiniuose teisės aktuose nustatytas procedūras.

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Procedūra taikoma neabejotinoms ir mokėtinoms konkrečios sumos skoloms. Nuo 2011 m. spalio 31 d. atitinkamai sumai netaikomos jokios ribos. Skola turi būti įrodoma vienu iš toliau nurodytų būdų:

a) pateikiant dokumentus, nepaisant jų formos, rūšies ar fizinės laikmenos, kuriuose yra ranka pasirašytas arba elektroninis skolininko parašas arba skolininko antspaudas, ženklas arba prekių ženklas, arba bet kuris kitas žymuo;

b) pateikiant sąskaitas faktūras, važtaraščius, telegramas, faksimiles arba bet kuriuos kitus dokumentus, kurie, net jeigu juos vienašališkai sudaro kreditorius, paprastai yra naudojami paskoloms ir skoloms, atitinkančioms kreditoriaus ir skolininko santykių rūšį, patvirtinti dokumentais;

c) jeigu kartu su dokumentu, kuriame yra užregistruota skola, pateikiami komerciniai dokumentai, kuriais įrodomas ilgalaikių ankstesnių santykių buvimo faktas;

d) tais atvejais, kai byla yra susijusi su bendra nuosavybe (isp. propiedad horizontal), skola įrodoma pateikiant pažymėjimus apie nesumokėtas mokėtinas sumas, kurios sudaro miesto daugiabučių butų savininkų bendrai mokėtinų išlaidų dalį.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Ne, nuo 2011 m. spalio 31 d. nėra jokios viršutinės ribos.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Neprivaloma.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Ne, išskyrus skolas, kurios susidarė nesumokėjus bendrų išlaidų, kurias turi sumokėti miesto daugiabučių butų arba kooperatinių butų savininkai, nes šiuo atveju jurisdikciją pareiškėjo pasirinkimu taip pat turi turto buvimo vietos teismas.

1.2 Kompetentingas teismas

Skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos arba gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismas, arba vietos, kurioje yra butas, kuriam taikomos taisyklės dėl butų, priklausančių bendrasavininkiams, pirmosios instancijos teismas.

1.3 Formos reikalavimai

Ieškovas privalo pateikti rašytinį reikalavimą, kuriame nurodoma kreditoriaus ir skolininko tapatybė, įskaitant glaustas skolos atsiradimo aplinkybes ir jos dydį.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Tai neprivaloma, tačiau standartines formas galima gauti teismo raštinėje arba bendrųjų procesinių paslaugų tarnybose. Formą galima atsisiųsti spustelėjus šią nuorodą forma.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Teikiant pradinį prašymą dėl mokėjimo įsakymo procedūros, teismo arba teisinio atstovo atstovavimas nėra būtinas. Tačiau jeigu pareiškėjas nori, kad jį gintų advokatas, kitą šalį būtina apie tai informuoti, kad ji galėtų imtis visų veiksmų, kurie, jos manymu, yra būtini gynybai.

Jeigu skolininkas pareiškia prieštaravimą arba pradedama vykdymo procedūra, advokato ir teismo atstovo atstovavimas yra būtinas, jeigu reikalavimo suma yra didesnė nei 2 000 EUR.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Būtina glaustai paaiškinti skolos atsiradimo aplinkybes.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Žr. atsakymą į 1.1.1 klausimą.

1.4 Prašymo atmetimas

Jeigu netenkinami pirmiau minėti reikalavimai, susiję su teritorine jurisdikcija ir prima facie įrodymų pateikimu, arba jeigu neištaisomas procesinis trūkumas, teismas prašymą atmes. Sprendimą atmesti prašymą galima apskųsti provincijos teismui (isp. Audiencia Provincial).

Prekiautojų ir vartotojų sutarčių atvejais teisėjas turi savo iniciatyva įvertinti, ar jose nėra nesąžiningų sąlygų. Jei apklausęs šalis teisėjas nusprendžia, kad nesąžiningų sąlygų yra, jis nustato atitinkamas pasekmes: gali būti, kad reikalavimai bus pripažinti nepriimtinais arba procesas bus tęsiamas netaikant nesąžiningų sąlygų. Šį sprendimą galima apskųsti provincijos teismui (isp. Audiencia Provincial).

1.5 Apskundimas

Sprendimą atmesti prašymą galima apskųsti provincijos teismui. Skundas pradiniam teismui turi būti pateiktas per 20 dienų.

1.6 Prieštaravimas

Skolininkui suteikiamas 20 dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo reikalavimo sumokėti pateikimo dienos; šis terminas baigiasi dienos, einančios po termino pabaigos, 15.00 val. ir iki šios valandos skolininkas turi sumokėti skolą arba pareikšti prieštaravimą. Prieštaravimas turi būti pareiškiamas raštu. Teisme neleidžiama pateikti žodinio prieštaravimo. Jeigu reikalavimo suma yra didesnė nei 2 000 EUR, prieštaravimą turi pasirašyti advokatas ir teismo atstovas. Konkrečių skundo pagrindų nėra, skolininkas turi remtis materialiniais ir išimtinai formaliais arba procesiniais pagrindais.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu reikalavimo suma neviršija 6 000 EUR, advokatas priims sprendimą, kuriuo užbaigs mokėjimo įsakymo procedūrą, ir pareikš, kad byla turi būti nagrinėjama pagreitinta tvarka. Pranešimas apie prieštaravimą įteikiamas pareiškėjui, kuris per 10 dienų turi pateikti rašytinį atsiliepimą. Pareikštuose prieštaravimuose ir pateiktuose atsiliepimuose į prieštaravimą šalys gali prašyti surengti teismo posėdį.

Jeigu reikalavimo suma yra didesnė nei 6 000 EUR ir pareiškėjas per vieną mėnesį nuo pranešimo apie prieštaravimą įteikimo dienos nepateikia atitinkamo reikalavimo, procedūra nutraukiama ir pareiškėjui bus priteistos teismo išlaidos.

Jeigu pareiškėjas pateikia reikalavimą, atsakovas apie tai informuojamas ir jam suteikiamas 20 dienų terminas, per kurį jis gali ginčyti reikalavimą, o byla nagrinėjama įprasta tvarka.

Jeigu reikalavimo suma yra didesnė nei 6 000 EUR, teismas suteiks kreditoriui vieno mėnesio terminą, per kurį jis pagal įprastą procedūrą galės pateikti reikalavimą.

Jeigu, atsižvelgiant į prieštaravime pateiktus argumentus, kreditorius nenori tęsti įprastos procedūros, jis privalo aiškiai atsisakyti reikalavimo.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Jeigu skolininkas nepateikia atsakymo į reikalavimą sumokėti arba neatvyksta, advokatas priims nutartį, kuria užbaigs mokėjimo įsakymo procedūrą ir praneš kreditoriui apie nutartį, kad jis, pateikdamas paprastą prašymą, galėtų pradėti vykdymo veiksmus.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Kreditorius turi pateikti prašymą dėl vykdymo. Jeigu suma yra didesnė nei 2 000 EUR, prašymą turi pasirašyti advokatas ir teismo atstovas.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Skundo pateikti negalima. Vienintelė galimybė yra pateikti prieštaravimą vykdymo veiksmams remiantis konkrečiais pagrindais.

Paskutinis naujinimas: 28/09/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.